Đề thi Tin học cơ sở 1

3 103 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 12:09

ĐỀ SỐ 10 ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ Thời gian làm bài: 60 phút PHẦN I: MS POWERPOINT (4 điểm) Tạo tệp (file) trình chiếu có slide, lưu tệp tên sinh viên (1đ) Chọn hiệu ứng chuyển cảnh cho slide (mỗi slide hiệu ứng khác nhau) (1đ) Chèn tên SV, lớp, khoa vào tiêu đề (1đ) Chèn thêm slide vào sau slide thứ Vẽ sơ đồ sau: Trang chủ Giới thiệu Cấu trúc Liên hệ PHẦN 2: MS ACCESS (6 điểm) Tạo CSDL quản lí sách, đặt tên File theo tên sinh viên (2đ) Các trường gạch dưới, in đậm nghiêng khóa bảng Bảng TAILIEU (tài liệu): Field Name MaTL TenTL MaTG MaPL MaNXB NamXB SoLuong TinhTrang Description Mã tài liệu Tên sách Mã tác giả Mã phân loại Mã NXB Năm xuất Số lượng tài liệu Tình trạng tài liệu (nhận giá trị: Tốt, Kém) Bảng TACGIA (tác giả): Field Name MaTG HoTG TenTG DiaChi Description Mã tác giả Họ tác giả Tên tác giả Địa Bảng PHANLOAI (phân loại): Field Name MaPL TenPL Description Mã phân loại Tên phân loại Bảng NHAXUATBAN (nhà xuất bản): Field Name MaNXB TenNXB Quan hệ bảng: Description Mã NXB Tên NXB Thiết kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… - Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… - Thiết lập thuộc tính Combo box cho trường nhận liệu từ bảng phân rã - Nhập liệu cho bảng từ đến ghi Tạo Query (truy vấn), Form, Report… thực yêu cầu sau: (2đ) 3.1 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách tài liệu gồm: Tên tài liệu, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số lượng, Tính trạng sách (hiển thị Tốt, Kém) 3.2 Thiết kế Report in liệu từ câu truy vấn (3.1) 3.3 Tạo truy vấn cập nhật tăng số lượng tài liệu xuất trước năm 1945 thêm 500 3.4 Tạo truy vấn (Select Query) thống kê tổng số tên tài liệu tổng số lượng tài liệu theo Nhà xuất ... NXB Thi t kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… - Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… - Thi t... yêu cầu sau: (2đ) 3 .1 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách tài liệu gồm: Tên tài liệu, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số lượng, Tính trạng sách (hiển thị Tốt, Kém) 3.2 Thi t kế Report in... (hiển thị Tốt, Kém) 3.2 Thi t kế Report in liệu từ câu truy vấn (3 .1) 3.3 Tạo truy vấn cập nhật tăng số lượng tài liệu xuất trước năm 19 45 thêm 500 3.4 Tạo truy vấn (Select Query) thống kê tổng số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Tin học cơ sở 1, Đề thi Tin học cơ sở 1