Đề thi tin học cơ sở 1

3 64 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 12:09

ĐỀ SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ Thời gian làm bài: 60 phút PHẦN I: MS POWERPOINT (4 điểm) Tạo tệp (file) trình chiếu có slide, lưu tệp tên sinh viên (1đ) Chọn mẫu thiết kế có sẵn cho trình chiếu (mỗi slide mẫu khác nhau) (1đ) Chèn bảng cột x hàng vào slide thứ (1đ) Chèn thêm slide vào sau slide thứ Vẽ biểu đồ hình trụ (Cylinder) theo liệu sau vào slide tạo thêm (1đ) Thời gian dành cho kỹ học ngoại ngữ (%) Kỹ Thời gian Nghe 20 Nói 25 Đọc 25 Viết 30 PHẦN 2: MS ACCESS (6 điểm) Tạo CSDL quản lí sách, đặt tên File theo tên sinh viên (2đ) Các trường gạch dưới, in đậm nghiêng khóa bảng Bảng TAILIEU (tài liệu): Field Name MaTL TenTL MaTG MaPL MaNXB NamXB SoLuong TinhTrang Description Mã tài liệu Tên sách Mã tác giả Mã phân loại Mã NXB Năm xuất Số lượng tài liệu Tình trạng tài liệu (nhận giá trị: Tốt, Kém) Bảng TACGIA (tác giả): Field Name MaTG HoTG TenTG DiaChi Description Mã tác giả Họ tác giả Tên tác giả Địa Bảng PHANLOAI (phân loại): Field Name MaPL TenPL Description Mã phân loại Tên phân loại Bảng NHAXUATBAN (nhà xuất bản): Field Name MaNXB TenNXB Description Mã NXB Tên NXB Quan hệ bảng: Thiết kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… - Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… - Thiết lập thuộc tính Combo box cho trường nhận liệu từ bảng phân rã - Nhập liệu cho bảng từ đến ghi Tạo Query (truy vấn), Form, Report… thực yêu cầu sau: (2đ) 3.1 Thiết kế Form nhập liệu cho bảng TAILIEU 3.2 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách tài liệu xuất sau năm 1992, thông tin gồm: Mã tài liệu, Tên tài liệu, Tên phân loại, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Tình trạng sách (hiển thị Tốt - Kém) Sắp xếp tên tài liệu theo chiều A – Z 3.3 Tạo truy vấn xóa tài liệu có số lượng 3.4 Tạo truy vấn Crosstab Query thống kê liệu theo bảng sau: Tình trạng tài liệu Số tài liệu loại tốt Tên phân loại tài liệu Số tài liệu loại ... Report… thực yêu cầu sau: (2đ) 3 .1 Thi t kế Form nhập liệu cho bảng TAILIEU 3.2 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách tài liệu xuất sau năm 19 92, thông tin gồm: Mã tài liệu, Tên tài liệu,... bảng: Thi t kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… - Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… - Thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tin học cơ sở 1, Đề thi tin học cơ sở 1