ĐỀĐề thi tin học cơ sở 1

3 73 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 12:09

ĐỀ SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ Thời gian làm bài: 60 phút PHẦN I: MS POWERPOINT (4 điểm) Tạo tệp (file) trình chiếu có slide, lưu tệp tên sinh viên (1đ) Chọn hiệu ứng chuyển cảnh cho slide (mỗi slide hiệu ứng khác nhau) (1đ) Chọn âm cho khung chứa (placeholder), cho slide (1đ) Chèn thêm slide vào sau slide thứ Vẽ sơ đồ sau vào slide tạo thêm (1đ) PHẦN 2: MS ACCESS (6 điểm) Tạo CSDL quản lí sách, đặt tên File theo tên sinh viên (2đ) Các trường gạch dưới, in đậm nghiêng khóa bảng Bảng SACH (sách): Field Name Description Mã sách MaSach TenSach Tên sách MaCD Mã chủ đề sách NamXB Năm xuất Bảng CHUDE (chủ đề): Field Name MaCD TenCD Description Mã chủ đề sách Tên chủ đề sách Chuẩn bị liệu Xây dựng cấu trúc bàiình bày Bảng DOCGIA (độc giả): Field Name MaDG HoTen NgaySinh SoSachMuon Description Mã độc giả Họ tên độc giả Ngày sinh Số sách mượn Bảng MUON (mượn): Field Name MaMuon MaDG MaSach NgayMuon NgayTra Description Mã mượn sách Mã độc giả Mã sách mượn Ngày mượn sách Ngày trả sách Quan hệ bảng: Thiết kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… - Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… - Thiết lập thuộc tính Combo box cho trường nhận liệu từ bảng phân rã - Nhập liệu cho bảng từ đến ghi Tạo Query (truy vấn), Form, Report… thực yêu cầu sau: (2đ) 3.1 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách độc giả sinh trước năm 1980, mượn sách năm 2010, gồm: Họ tên, Ngày sinh, Số sách mượn, Ngày mượn, Ngày trả 3.2 Tạo báo biểu (Report) in thông tin từ câu truy vấn (3.1) 3.3 Tạo truy vấn cập nhật giảm số sách mượn độc giả mượn ngày 25 tháng 12 năm 2010 cuons 3.4 Tạo truy vấn liệt kê thông tin sách gồm: Mã sách, Tên sách, Tên chủ đề, Năm xuất bản, Cấp độ bảo vệ Trong Cấp độ bảo vệ cấp sách xuất trước năm 1945, cấp sách xuất từ 1945 đến 1985, cấp số sách lại ... 3 .1 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách độc giả sinh trước năm 19 80, mượn sách năm 2 010 , gồm: Họ tên, Ngày sinh, Số sách mượn, Ngày mượn, Ngày trả 3.2 Tạo báo biểu (Report) in thông tin. .. (Report) in thông tin từ câu truy vấn (3 .1) 3.3 Tạo truy vấn cập nhật giảm số sách mượn độc giả mượn ngày 25 tháng 12 năm 2 010 cuons 3.4 Tạo truy vấn liệt kê thông tin sách gồm: Mã sách, Tên sách, Tên... chủ đề, Năm xuất bản, Cấp độ bảo vệ Trong Cấp độ bảo vệ cấp sách xuất trước năm 19 45, cấp sách xuất từ 19 45 đến 19 85, cấp số sách lại
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀĐề thi tin học cơ sở 1, ĐỀĐề thi tin học cơ sở 1