Đề thi tin học cơ sở 1

3 149 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 12:09

ĐỀ SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ Thời gian làm bài: 60 phút PHẦN I: MS POWERPOINT (4 điểm) Tạo tệp (file) trình chiếu có slide, lưu tệp tên sinh viên (1đ) Chọn mẫu thiết kế có sẵn cho slide (mỗi slide mẫu khác nhau) (1đ) Sao chép đoạn văn MS Word vào slide thứ (1đ) Chèn thêm slide vào sau slide thứ Vẽ đồ thị (Line) theo liệu bảng sau vào slide tạo thêm Tổng sản lượng (tấn) mặt hàng năm 2007 Mặt hàng Sản lượng Đường 10 Sữa Café 20 PHẦN 2: MS ACCESS (6 điểm) Tạo CSDL quản lí sách, đặt tên File theo tên sinh viên (2đ) Các trường gạch dưới, in đậm nghiêng khóa bảng Bảng TAILIEU (tài liệu): Field Name MaTL TenTL MaTG MaPL MaNXB NamXB SoLuong TinhTrang Description Mã tài liệu Tên sách Mã tác giả Mã phân loại Mã NXB Năm xuất Số lượng tài liệu Tình trạng tài liệu (nhận giá trị: Tốt, Kém) Bảng TACGIA (tác giả): Field Name MaTG HoTG TenTG Description Mã tác giả Họ tác giả Tên tác giả DiaChi Địa Bảng PHANLOAI (phân loại): Field Name MaPL TenPL Description Mã phân loại Tên phân loại Bảng NHAXUATBAN (nhà xuất bản): Field Name MaNXB TenNXB Description Mã NXB Tên NXB Quan hệ bảng: Thiết kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… - Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… Thiết lập thuộc tính Combo box cho trường nhận liệu từ bảng phân rã Nhập liệu cho bảng từ đến ghi Tạo Query (truy vấn), Form, Report… thực yêu cầu sau: (2đ) 3.1 Thiết kế Report in liệu từ bảng TAILIEU 3.2 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách tác giả có địa Hà Nội TP Hồ Chí Minh, gồm: Họ tên tác giả, Tên tài liệu, Nhà xuất bản, Số lượng 3.3 Tạo truy vấn cập nhật thêm 100 cho tài liệu xuất năm 2010 3.4 Tạo truy vấn Crosstab Query thống kê liệu theo bảng sau: Tình trạng tài liệu Họ tên tác giả Số tài liệu theo phân loại… Số tài liệu theo phân loại… ... Nhà xuất bản, Số lượng 3.3 Tạo truy vấn cập nhật thêm 100 cho tài liệu xuất năm 2010 3.4 Tạo truy vấn Crosstab Query thống kê liệu theo bảng sau: Tình trạng tài liệu Họ tên tác giả Số tài liệu... Query thống kê liệu theo bảng sau: Tình trạng tài liệu Họ tên tác giả Số tài liệu theo phân loại… Số tài liệu theo phân loại…
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tin học cơ sở 1, Đề thi tin học cơ sở 1