Đề thi tin học cơ sở 1

3 129 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 12:09

ĐỀ SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ Thời gian làm bài: 60 phút PHẦN I: MS POWERPOINT (4 điểm) Tạo tệp (file) trình chiếu có slide, lưu tệp tên sinh viên (1đ) Chọn mẫu thiết kế có sẵn cho slide (mỗi slide mẫu khác nhau) (1đ) Thiết lập hiệu ứng thời gian cho slide (thời gian 00:03) (1đ) Chèn thêm slide vào sau slide thứ Vẽ đồ thị (Line) theo liệu bảng sau vào slide tạo thêm.(1đ) Sản lượng Gạo Cafe 2005 200 350 2006 250 450 2007 300 400 PHẦN 2: MS ACCESS (6 điểm) Tạo CSDL quản lí sách, đặt tên File theo tên sinh viên (2đ) Các trường gạch dưới, in đậm nghiêng khóa bảng Bảng SACH (sách): Field Name Description Mã sách MaSach TenSach Tên sách MaCD Mã chủ đề sách NamXB Năm xuất Bảng CHUDE (chủ đề): Field Name MaCD TenCD Description Mã chủ đề sách Tên chủ đề sách Chuẩn bị liệu Xây dựng cấu trúc bàiình bày Bảng DOCGIA (độc giả): Field Name MaDG HoTen NgaySinh SoSachMuon Bảng MUON (mượn): Description Mã độc giả Họ tên độc giả Ngày sinh Số sách mượn Field Name MaMuon MaDG MaSach NgayMuon NgayTra Description Mã mượn sách Mã độc giả Mã sách mượn Ngày mượn sách Ngày trả sách Quan hệ bảng: Thiết kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… - Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… - Thiết lập thuộc tính Combo box cho trường nhận liệu từ bảng phân rã - Nhập liệu cho bảng từ đến ghi Tạo Query (truy vấn), Form, Report… thực yêu cầu sau: (2đ) 3.1 Tạo Form nhập thông tin sách cho bảng SACH 3.2 Tạo truy vấn xóa độc giả có số sách mượn 3.3 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách sách mà Tên sách có chứa kí tự nằm khoảng từ a đến q, có năm xuất trước năm người dùng nhập vào thực thi, gồm: Mã sách, Tên sách, Tên chủ đề, Năm xuất Danh sách xếp theo năm xuất tăng dần 3.4 Tạo truy vấn liệt kê danh sách độc giả gồm Họ tên, Ngày sinh, Phân loại độc giả Trong Phân loại độc giả Loại Số sách mượn từ trở lên, Loại Số sách mượn từ đến 6, lại Loại ... sách, Tên chủ đề, Năm xuất Danh sách xếp theo năm xuất tăng dần 3.4 Tạo truy vấn liệt kê danh sách độc giả gồm Họ tên, Ngày sinh, Phân loại độc giả Trong Phân loại độc giả Loại Số sách mượn từ... yêu cầu sau: (2đ) 3.1 Tạo Form nhập thông tin sách cho bảng SACH 3.2 Tạo truy vấn xóa độc giả có số sách mượn 3.3 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách sách mà Tên sách có chứa kí tự nằm... Họ tên, Ngày sinh, Phân loại độc giả Trong Phân loại độc giả Loại Số sách mượn từ trở lên, Loại Số sách mượn từ đến 6, lại Loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tin học cơ sở 1, Đề thi tin học cơ sở 1