Đề thi tin học cơ sở 2

3 114 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 12:09

ĐỀ SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ Thời gian làm bài: 60 phút PHẦN I: MS POWERPOINT (4 điểm) Tạo tệp (file) trình chiếu có slide, lưu tệp tên sinh viên (1đ) Thiết lập hiệu ứng thời gian (00:04) cho khung chứa (placeholder) (1đ) Sao chép bảng MS Excel vào slide thứ (1đ) Chèn thêm slide vào sau slide thứ Vẽ đồ thị (Line) theo liệu bảng sau vào slide tạo thêm Sản lượng xuất hàng năm (tấn) Quý Đường Sữa I 200 350 II 250 450 III 300 400 PHẦN 2: MS ACCESS (6 điểm) Tạo CSDL quản lí sách, đặt tên File theo tên sinh viên (2đ) Các trường gạch dưới, in đậm nghiêng khóa bảng Bảng TAILIEU (tài liệu): Field Name MaTL TenTL MaTG MaPL MaNXB NamXB SoLuong TinhTrang Description Mã tài liệu Tên sách Mã tác giả Mã phân loại Mã NXB Năm xuất Số lượng tài liệu Tình trạng tài liệu (nhận giá trị: Tốt, Kém) Bảng TACGIA (tác giả): Field Name MaTG HoTG Description Mã tác giả Họ tác giả TenTG DiaChi Tên tác giả Địa Bảng PHANLOAI (phân loại): Field Name MaPL TenPL Description Mã phân loại Tên phân loại Bảng NHAXUATBAN (nhà xuất bản): Field Name MaNXB TenNXB Description Mã NXB Tên NXB Quan hệ bảng: Thiết kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… Thiết lập thuộc tính Combo box cho trường nhận liệu từ bảng phân rã Nhập liệu cho bảng từ đến ghi Tạo Query (truy vấn), Form, Report… thực yêu cầu sau: (2đ) 3.1 Thiết kế Form nhập liệu cho bảng TACGIA 3.2 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách tài liệu phân loại, tên phân loại người dùng nhập vào thực thi, gồm: Mã tài liệu, Tên tài liệu, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất 3.3 Tạo truy vấn xóa tác giả tên Nguyễn Văn An 3.4 Tạo truy vấn Crosstab Query thống kê liệu theo bảng sau: Tình trạng tài liệu Số tài liệu loại tốt Tên phân loại tài liệu Số tài liệu loại ... liệu, Tên tài liệu, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất 3.3 Tạo truy vấn xóa tác giả tên Nguyễn Văn An 3 .4 Tạo truy vấn Crosstab Query thống kê liệu theo bảng sau: Tình trạng tài liệu Số tài liệu loại... Query thống kê liệu theo bảng sau: Tình trạng tài liệu Số tài liệu loại tốt Tên phân loại tài liệu Số tài liệu loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tin học cơ sở 2, Đề thi tin học cơ sở 2

Từ khóa liên quan