Đề thi tin học cơ sở 2

3 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 12:09

ĐỀ SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ Thời gian làm bài: 60 phút PHẦN I: MS POWERPOINT (4 điểm) Tạo tệp (file) trình chiếu có slide, lưu tệp tên sinh viên (1đ) Chọn hiệu ứng chuyển cảnh cho slide (mỗi slide hiệu ứng khác nhau) (1đ) Chèn tên SV, lớp, khoa vào tiêu đề (1đ) Chèn thêm slide vào sau slide thứ Vẽ sơ đồ sau:(1đ) Trang chủ Giới thiệu Cấu trúc Liên hệ PHẦN 2: MS ACCESS (6 điểm) Tạo CSDL quản lí sách, đặt tên File theo tên sinh viên (2đ) Các trường gạch dưới, in đậm nghiêng khóa bảng Bảng SACH (sách): Field Name Description Mã sách MaSach TenSach Tên sách MaCD Mã chủ đề sách NamXB Năm xuất Bảng CHUDE (chủ đề): Field Name MaCD TenCD Description Mã chủ đề sách Tên chủ đề sách Chuẩn bị liệu Xây dựng cấu trúc bàiình bày Bảng DOCGIA (độc giả): Field Name MaDG HoTen NgaySinh SoSachMuon Description Mã độc giả Họ tên độc giả Ngày sinh Số sách mượn Bảng MUON (mượn): Field Name MaMuon MaDG MaSach NgayMuon NgayTra Description Mã mượn sách Mã độc giả Mã sách mượn Ngày mượn sách Ngày trả sách Quan hệ bảng: Thiết kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… - Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… - Thiết lập thuộc tính Combo box cho trường nhận liệu từ bảng phân rã - Nhập liệu cho bảng từ đến ghi Tạo Query (truy vấn), Form, Report… thực yêu cầu sau: (2đ) 3.1 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách sách mà Tên sách có chưa chữ “C”, xuất sau năm 1992, gồm: Mã sách, Tên sách, tên chủ đề, Năm xuất Sắp xếp thứ tự theo năm xuất giảm dần 3.2 Tạo báo biểu (Report) in thông tin từ câu truy vấn (3.1) 3.3 Tạo truy vấn cập nhật họ tên độc giả Nguyễn Văn Anh thành Nguyễn Văn An 3.4 Tạo truy vấn thống kê tổng số lượng bạn đọc theo Tên sách, gồm: Tên sách, Tổng số lượt bạn đọc ... câu truy vấn (3. 1) 3. 3 Tạo truy vấn cập nhật họ tên độc giả Nguyễn Văn Anh thành Nguyễn Văn An 3. 4 Tạo truy vấn thống kê tổng số lượng bạn đọc theo Tên sách, gồm: Tên sách, Tổng số lượt bạn đọc... (2đ) 3. 1 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách sách mà Tên sách có chưa chữ “C”, xuất sau năm 1992, gồm: Mã sách, Tên sách, tên chủ đề, Năm xuất Sắp xếp thứ tự theo năm xuất giảm dần 3. 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tin học cơ sở 2, Đề thi tin học cơ sở 2