hàng hóa Sức lao động, khi nào Sức lao động trở thành hàng hóa

1 112 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:11

5 KN Hàng hóa SLD, điều kiện để SLD trở thành hàng hóa KN Hàng hóa SLĐ: Sức lao động toàn lực thể chất tinh thần tồn thể người sống, người đem sử dụng sản xuất giá trị sử dụng Điều Kiện để SLD trở thành hàng hóa: - - Thứ nhất: Người lao động phải tự thân thể mình, phải có khả chi phối sức lao động bán sức lao động thời gian định Thứ hai: Người lao động khơng tư liệu sản xuất cần thiết để tự thực lao động khơng có cải khác, muốn tồn khơng cách khác người lao động phải bán sức lao động cho nhà tư  Sự tồn đồng thời điều kiện tất yếu biến sức lao động thành hàng hóa Sức lao động biến thành hàng hóa điều kiện định để tiền biến thành tư
- Xem thêm -

Xem thêm: hàng hóa Sức lao động, khi nào Sức lao động trở thành hàng hóa, hàng hóa Sức lao động, khi nào Sức lao động trở thành hàng hóa

Từ khóa liên quan