chuyên đề word form tiếng anh 9 (lý thuyết và bài tập)

20 259 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:55

WORD FORM I MỘT SỐ DẠNG CỦA TỪ TIẾNG ANH QUAN TRỌNG NẰM TRONG BÀI HỌC UNIT 1: NOUN impression: ấn tượng VERB impress: gây ấn tượng - friend: người bạn ADJECTIVE impressive:gây ấn tượng ADVERB impressively: đầy ấn friendly: thân thiện tượng friendlily: cách - friendliness: thân thân thiện thiện, lòng mến khách - friendship: tình bạn - correspondent : correspond: trao đổi corresponding: tương ứng correspondingly: người viết thư, phóng thư từ, tương ứng với với tương ứng depend: phụ thuộc religious: thuộc tôn giáo dependent: phụ thuộc viên - correspondence: quan hệ thư từ religion: tôn giáo dependence: phụ thuộc office: lễ nghi industry: cơng nghiệp official: thức industrial: thuộc cơng nghiệp division: phân chia separation: chia cắt interest: quan tâm, divide: chia, phân chia compel: bắt buộc compulsory: bắt buộc separate: tách interest: làm cho - interesting: thú vị interestingly: điều thích thú thích thú cách thích thú - interested: quan tâm, thích thú - instruction: giảng instruct: dạy, truyền instructive: để truyền kiến dạy kiến thức cho thức beautify: làm đẹp peaceful: hòa bình, yên tĩnh Beautiful: xinh đẹp - instructor: người dạy, huấn luyện viên peace: hòa bình beauty: vẻ đẹp -1- Beautifully: xinh đẹp, hay Prayer: lời cầu nguyện Pray: cầu nguyện UNIT NOUN Tradition: truyền thống - design: kiểu dáng VERB ADJECTIVE Traditional: thuộc ADVERB Traditionally: theo truyền thống truyền thống design: thiết kế - designer: nhà thiết kế Modernize: đại Modern: đại hóa Fashion: thời trang Effect: hiệu affect: có tác dụng với Fashionable: hợp thời Fashionably: cách trang hợp thời Unfashionable: lỗi thời Effective: có hiệu Effectively: cách có hiệu Nature: thiên nhiên Nation: quốc gia ineffective: không hiệu ineffectively: cách Natural: tự nhiên National: thuộc quốc gia, không hiệu Naturally: tự nhiên Nationally: quốc gia, dân tộc dân tộc Nationwide: toàn quốc Nationwide: toàn quốc international: quốc tế Inspiration: nguồn Inspire: gây cảm hứng cảm hứng Convenience: tiện Convenient: tiện lợi Conveniently: tiện lợi lợi Minority: thiểu số inconvenient: bất tiện Minor: thứ yếu, không inconveniently: bất tiện Music: âm nhạc quan trọng Musical: thuộc âm Musician: nhạc sĩ Speciality (specialty): nhạc Special: đặc biệt Specialize: chuyên đặc sản Specially: đặc biệt Especially: đặc biệt là, -2- UNIT NOUN Collection: sưu VERB Collect: sưu tầm, thu tầm, sưu tập gom ADJECTIVE Collective: tập thể, chung ADVERB Collectively: có tính tập thể Collector: người sưu tầm Enjoyment: niềm vui Enjoy: yêu thích Enjoyable: thú vị Enjoyably; cách thú vị Entrance: lối vào Enter: vào Entry: lối vào Hero: anh hùng Hunger: nạn đói, khát khao Tiredness: mệt mỏi Hunger for: khao khát Heroic: can đảm, anh dũng Heroically: cách Hungry: đói, thèm khát anh dũng Hungrily: cách thèm khát Tire: trở nên mệt mỏi Tired: mệt mỏi UNIT NOUN Advertisement: VERB Advertise: quảng cáo ADJECTIVE ADVERB quảng cáo Advertising: sự, ngành quảng cáo Agreement: đồng ý Agree: đồng ý Agreeable: vui vẻ, dễ chịu disagreement: bất Disagree: bất đồng Disagreeable: khó chịu đồng Difficulty: khó Difficult: khó khăn khăn Examination: kỳ thi Examine: khảo hạch, Examiner: giám khảo xem xét Examinee: thí sinh Practice: luyện tập Practice/ practise: Practical: thực dụng, thực Practically: cách luyện tập tiễn Scenic: đẹp có nhiều thực dụng Scenery: phong cảnh phong cảnh -3- Reputation: Repute: cho là, đồn tiếng Culture: Văn hóa Reputable: có danh tiếng tốt Reputably: có danh tiếng tốt Culturally: phương Cultural: thuộc văn hóa diện vănhóa Improvement: Sự cải Improve: cải thiện, thiện Quality: chất lượng, trao dồi Qualify: có đủ tiêu Qualified: có đủ tiêu chuẩn, tài năng, phẩm chất Information: thơng tin chuẩn, có đủ đk Inform: cung cấp có đủ đk Informative: cung cấp nhiều tin tức Edition: lần xuất thông tin Edit: biên tập Editor: người biên tập Approximate: xấp xỉ, độ Approximately: chừng Exact: xác khoảng chừng Exactly: xác UNIT NOUN Development: phát VERB Develop: phát triển triển ADJECTIVE Developed: phát ADVERB triển Developing: phát Expense: tiền chi tiêu, Spend: tiêu xài phí tổn Invention: phát triển Expensive: đắt tiền Expensively: đắt tiền Inexpensive: tốn Inexpensively: tốn kém, rẻ kém, rẻ Popular: phổ biến Popularly: phổ biến Invent: phát minh minh Inventor: nhà phát minh Popularity: phổ Popularize: phổ biến biến unpopular: không phổ Variety: đa dạng biến Various: khác Vary: khác nhau, thay đổi Variously: cách khác -4- View: cảnh vật, cách View: xem, nhìn nhìn Viewer: người xem TV UNIT NOUN Deforestation: phá VERB Deforest: phá rừng ADJECTIVE ADVERB rừng Forest: rừng Disappointment: Disappoint: làm thất Disappointed: bị thất thất vọng vọng vọng Disappointing: gây thất Environment: môi vọng Environmental: thuộc Environmentally: trường mơi trường mơi trường Harm: làm hại Harmful: có hại Harmfully: có hại Pollute: gây nhiễm Harmless: vơ hại Polluted: bị ô nhiễm Environmentalist: người hoạt động cho môi trường Harm: thiệt hại Pollution: ô nhiễm Pollutant: chất gây ô Unpolluted: không bị ô nhiễm nhiễm UNIT NOUN Consumer: người tiêu VERB Consume: tiêu thụ ADJECTIVE ADVERB dùng Consumption: tiêu thụ Efficiency: hiệu Efficient: hiệu -5- Efficiently: cách hiệu Inefficiency: thiếu Inefficient: thiếu hiệu Inefficiently: cách hiệu Electricity: điện Electric: chạy thiếu hiệu Electrify: điện khí hóa điện Electrical: thuộc điện Energetic: nhiệt tình, Energetically: cách Luxury: xa xỉ phẩm nổ Luxurious: xa xỉ, sang nhiệt tình Luxuriously: cách Necessity: cần thiết trọng Necessary: cần thiết xa xỉ Necessarily: thiết unnecessary: không unnecessarily: không Energy: lượng Energize: cung cấp lượng cần thiết thiết Solar: thuộc mặt trời Sun: mặt trời Reduction: giảm Reduce: giảm bớt bớt Worry: lo lắng Protection: bảo vệ Worry: lo lắng Protect: bảo vệ Care: trông nom Care: trông nom, nuôi Worried: lo lắng Protective: bảo vệ Extreme: Protectively: bảo vệ Extremely: vô cùng, Careful: cẩn thận Carefully: cch1 cẩn nấng, chăm sóc thận Shortage: thiếu hụt Economy: tiết kiệm Short: ngắn, thiếu Economic: kinh tế Economics: kinh tế Economical: tiết kiệm học cách kinh tế Economist: nhà kinh tế UNIT Celebration: hoạt động Celebrate: ăn mừng lễ, Celebrated: tiếng lễ kỹ niệm Decoration: trang Economically: kỹ niệm Decorate: trang trí -6- trí Decorator: chuyên viên trang trí Charity: việc từ thiện Charitable: thuộc Charitably: rộng lượng Joy: niềm vui Generosity: hào việc từ thiện Joyful: vui mừng Generous: hào phóng, Joyfully: vui mừng Generously: cách rộng lượng hào phóng, rộng lượng phóng, rộng lượng Preparation: chuẩn Prepare: chuẩn bị bị Satisfaction: hài Satisfy: làm hài lòng, Satisfied: hài lòng thỏa mãn lòng Satisfying: làm hài lòng UNIT Solution: giải pháp Noise: ồn Choice: lựa chọn Success: thành công Eruption: phun trào Prediction: lời tiên Solve: giải Choose: chọn lựa Succeed: thành công Noisy: ồn Noisily: ồn Successful: thành công Successfully: cách thành công Erupt: phun Predict: tiên đốn đốn Predictable: đốn trước Unpredictable: khơng Safety: an tồn Strength: sức mạnh Strengthen: trở nên thể đốn trước Safe; an tồn Safely: cách an Strong: mạnh mẽ toàn Strongly: cách mạnh mạnh mẽ Tide: thủy triều Tidal: thuộc thủy Tropics: vùng nhiệt triều Tropical: thuộc đới Volcano: núi lửa nhiệt đới Volcanic: thuộc núi -7- lửa UNIT 10 Appearance: xuất Appear: xuất hiện disappearance: biến disappear: biến mất Excitement: phấn Excite: kích động, làm Excited: bị phấn khích Excitedly: bị kích động khích phấn khích Exciting: gây phấn Excitingly: gây kích khích động Existence: tồn Experience: kinh Exist: tồn Experience: trải Experienced: giàu kinh Experiencedly: đầy nghiệm nghiệm nghiệm kinh nghiệm inexperience: thiếu inexperienced: thiếu kinh nghiệm kinh nghiệm Freedom: tự Health: sức khỏe Free: trả tự Free: tự Healthy: khỏe mạnh Freely: cách tự Healthily: cách Unhealthy: không khỏe lành mạnh mạnh Unhealthily: khơng Healthful: có lợi cho khơng lành mạnh Identity: lai lịch, lý Identify: nhận ra, xác sức khỏe Unidentified: không lịch minh nhận ra, không xác Identification: Sự nhận Imagination: tưởng minh Imagine: tưởng tượng Imaginary: tưởng tượng Physics: môn vật lý tượng Physical: thuộc thể Physicist: nhà cật lý Management: quản chất Manage: quản lý, xoay lý, điều khiển sở Manager: người quản -8- Physically: thể chất lý, giám đốc Similarity: giống Similar: giống Similarly: tương tự Courageous: can đảm Courageously: can đảm Truth: lòng chân thật, Truthful: thật thà, chân Truthfully: thật thà, thật thật chân thật True: chân chính, thật, Truly: đích thực, thực đắn Courage: can đảm Encourage: khuyến khích II LUYỆN TẬP Give the correct form of the word in brackets That little girl can dance beautiful (beauty) Since her arrival the room has been full of laughter (arrive) Most modern buildings has underground parking lots (park) I went to the grocery store to buy something (grocer) There is no water left in the nearby well (near) He is now studying in the USA as an exchange student (change) They have a good collection of stamps (collect) Goods are changeable as long as they are returned in good condition (change) The party collected twenty bottles from various parts of the house yesterday (collect) 10 When did you start collecting antique glass? (collect) 11 We like their friendliness (FRIENDLY) 12 The friendship between Vietnam and China is good (friend) 13 They seem to be unfriendly We dislike them (friend) 14 There will be a meeting in this street (meet) 15 We saw beautiful girls there (beauty) 16 The garden is beautified with trees and flowers (beauty) 17 They enjoy the peaceful atmosphere here (peace) 18 The Malaysian unit of currency is the Ringgit (Malaysia) 19 In addition, there are other religions (add) 20 The national anthem of Vietnam is sung (nation) -9- 21 There is an international match between Vietnam and Lebanon on VTV3 (nation) 22 The language of instruction is Bahasa Malaysia (instruct) 23 Ao Dai is the traditional dress of Vietnamese women (tradition) 24 Traditionally, Ao Dai is worn by women (tradition) 25 To Huu is a famous poet (poetry) His poems are interesting 26 Ao Dai is always fashionable (fashion) 27 Jeans are completely made from cotton (complete) 28 The workers from Genoa enjoyed wearing jeans (work) 29 Sale of clothes always goes up (sell) 30 At the entrance to the village, we saw the accident (enter) 31 They had an enjoyable day by the river (enjoy) 32 They are well-qualified teachers (good) 33 We need further information (inform) 34 This book is very informative (inform) 35 Look at the advertisement Rain Bi looks handsome (advertise) 36 It is an interesting program (interest) 37 The song is interesting to me (interest) 38 We felt interested in the show (interest) 39 English is his native (nation) 40 It is cheap It’s inexpensive (expensive) 41 Interactive TV is available now (interact) 42 The interaction between this computer and the others is good (interact) 43 The development of TV is always fast (develop) 44 Libraries are helpful in developing children’s love for books (develop) 45 The Internet has increasingly developed nowadays (increase) 46 The Internet is one of the most important inventions of our life (invent) 47 Everyone has their limitations which are hardly recognized by themselves (limit) 48 The website is not used for teenagers It’s unusable (use) 49 Their communication is always good (communicate) 50 She is a communicative girl (communicate) - 10 - 51 Listen carefully please (care) 52 We’re disappointed that our environment is spoiled (disappoint) 53 Our boys play disappointedly today (disappoint) 54 We’re worried about the pollution here (pollute) 55 This river is extremely polluted (pollute) 56 A dripping faucet may waste 500 liters of water a month (drip) 57 Her appearance is needful today (need) 58 Farm products are always exported (produce) 59 This plant’s production is high, so it attracts a lot of investment (produce) 60 The productivity of this machine requires the latest techniques (produce) 61 This energy-saving bulb is not cheap (save) 62 The consumers are requiring us to repair the machines (consume) 63 Watching Korean films on TV is a time-consuming activity (consume) 64 Water consumption is increasing this summer (consume) 65 The efficiency of the model attracts us (efficient) 66 They are working effectively, so we are satisfactory (effect / satisfy) 67 Life always needs a lot of innovation (innovate) 68 The conservation are cleaning the beach (conserve) 69 Ultimately, our environment must be protected (ultimate) 70 Tet is the most important celebration in Vietnam (celebrate) 71 Fruits’ festival in Suoi Tien Park is a very joyful activity (joy) 72 Look at the colorful bulbs They are so beautiful (color) 73 My feelings are so strong that the word “love” can’t describe them (feel) 74 The volcanic eruption caused a lot of bad effects (volcano/ erupt) 75 Our scientists have not warned our fishermen about the Changchun typhoon carefully (science) 76 A disastrous eruption occurred here last night (disaster) 77 The beach is full of all kinds of pollutants (pollute) 78 He used all his strength to force the door open STRONG 79 The police are interested in the sudden appearance of the valuable painting APPEAR - 11 - 80 My teacher encouraged me to take this examination COURAGE 81 Recently health foods have increased in popularity POPULAR 82 The old lady hid all her savings under the floor SAVE 83 Your money will be refunded if the goods are not to your complete satisfaction SATISFY 84 The council has promised to deal with the problem of unemployment among young people EMPLOY 85 Tung had eaten so much, so he had to loosen his belt LOOSE 86 The dictionaries are with the other reference books REFER 87 He was very proud of the work he had done PRIDE 88 There is a reduction of 10% in the amount of money available for buying new books REDUCE 89 He is interested in the preservative old buildings PRESERVE 90 Saucepans are sold in the household goods department HOUSE 91 ‘Friends of the Earth’ is concerned about the conservation of the natural environment CONSERVE 92 Thousands of people have been made homeless by the war HOME 93 He wouldn’t listen to her repeated refusal, so in the end she went REFUSE 94 The teacher gave his students permission to leave the classroom PERMIT 95 They said ‘good bye’ to each other just because of some minor misunderstanding UNDERSTAND 96 He is old He’s getting forgetful, and his forgetfulness often makes a lot of trouble FORGET 97 This table may break under a lot of pressure PRESS 98 Dr Jones is a well known historian He has written several novels, one of which was about the historical meeting between the great leaders at Yalta in 1945 HISTORY 99 The car is a complete write off It is quite unrepairable REPAIR 100 The Saigon Giai Phong is a daily newspaper DAY 101 Mary looks worried about something She looks worriedly at everything WORRY 102 I can’t believe you, what you say is quite illogical LOGIC 103 He is an experienced doctor who just graduated from the medical school last year - 12 - BONUS: WORD FORMATION EXERCISES Exercise 1 Detroit is renowned for the………… of cars PRODUCE If you make a good……………… at the interview, you will get the job IMPRESS Teaching and medicine are more than…………………., they're professions OCCUPY My history teacher has a vast………………… of past events KNOW You are never too old to go to college and gain some…………… QUALIFY My greatest…………… was graduating from the university ACHIEVE The weatherman said there is a strong…………… of rain today POSSIBLE Some old laws are no longer……………… EFFECT Athens is………………… for its ancient buildings FAME 10 He was caught shoplifting so now he has a……………… record CRIME 11 Despite her severe………… , she fulfilled her goals in life DISABLE 12 Being…………… is the worst thing that can happen to someone EMPLOY 13 If you buy presents in the summer your…………………… can be very high SAVE 14 Due to the pilot's…………………, the copilot managed to land safely GUIDE 15 It's important to also see the less………………… sides of the job DESIRE 16 I was surprised at his………………… to give up REFUSE 17 Children are by nature………………… of danger AWARE 18 She is always…………… towards her parents RESPECT 19 The hospital has the best medical…………… and fast ambulances EQUIP 20 You can relax in the comfortable………………… of the hotel SURROUND 21 The…………………… looked dark and there were hardly any other guests ENTER 22 Artists must be…………………., otherwise they just repeat what they see or hear CREATE 23 Why are you so……………… of his work? He's just doing his best CRITIC 24 Have you made up your mind? We need to know your ……………as soon as possible DECIDE 25 He's too shy to look people …………………… when he talks to them DIRECT 26 Have they put the Christmas………………… yet? DECORATE 27 They put too many unnecesary ……………………… in food ADD 28 I ……………… think that there's no point in arguing with him Just ignore him HONEST 29 Extraterrestrial life has not been………………… proved yet SCIENCE 30 Why don't you call the ………………… if the lights don't work? ELECTRIC 31 Music and television are forms of………………… ENTERTAIN 32 The concert didn't live up to our………………… EXPECT 33 The electric company admitted their ………………… for the blackout RESPOND 34 Did you use to have …………………… as a child? ALLOW 35 I don't like those trousers, no matter how …………………… they are FASHION 36 Life ……………… varies according to country and gender EXPECT Exercise 1) We need to find a to the problem as soon as possible (solve) 2) Juan speaks English fluently and makes very few mistakes (grammar) 3) The teacher keeps a record of every student's (attend) 4) Air-conditioning is a _ if you live somewhere like the south of Spain (necessary) 5) Don't be afraid of the dog He's absolutely (harm) 6) The company is trying hard to improve customer (satisfy) 7) Measures were taken around the world to airport security after the 11 September attacks - 13 - (tight) 8) We're going to change our suppliers as they have become very in the last year (rely) 9) Patricia's very She writes short stories, paints and makes mosaics (create) 10) We need your at the bottom of the page (sign) Exercise 1) The index at the back of the book is in order (alphabet) 2) The fans waved as the film star stepped out of the limousine (excite) 3) Chickenpox is a highly disease which many people catch as a child (infect) 4) Matt is very He wants to be number one at everything (compete) 5) Harry loves cars and he's so about them (knowledge) 6) There is little of the president being re-elected (likely) 7) The prime minister thinks there may be a to overthrow him (conspire) 8) In with Tokyo, London and Paris are relatively cheap (compare) 9) The police were unable to that she had committed the crime (proof) 10) The president's speech went on for so long that I almost died of ! (bore) Exercise 1) Naomi and Kurt have three children Naomi also has a daughter from a previous (marry) 2) The film was so You knew exactly how it was going to end (predict) 3) The goverment is concerned about the significant rise in (homeless) 4) It has been proven that stroking a cat can lower your blood pressure (scientific) 5) Thanks to the large from her grandmother Paula was able to buy a villa in the south of France (inherit) 6) In the UK it is to sell cigarettes to children under 16 (legal) 7) You can your tea with honey instead of sugar (sweet) 8) You need to _ the final point of the presentation It's rather confusing (clear) 9) The film turned out to be a big It was really quite boring (disappoint) 10) The between the city's two football teams is often quite fierce (rival) Exercise 1) Lizzy has just won a to a world-renowned university (scholar) 2) It's arguing with them They are not going to change their mind (point) 3) You will need your parents' _ if you want to go on the school trip (permit) 4) It's a wonderful restaurant Great food and excellent service We _ recommend it! (high) 5) Thank you so much for the flowers It's very of you (thought) 6) Sarah speaks perfect French as she spent much of her in Canada (child) 7) I've my wallet Have you seen it anywhere? (place) 8) Don't forget to the modem when you have finished using it (connect) 9) Ben sulks like a child when he doesn't get his own way He's so (mature) 10) Oliver's CV is truly _ He's bound to get the job (impress) Exercise It's totally…………… that you stayed home when you were sick.UNDERSTAND Don't laugh at his stupid jokes! You'll only……… him to say them again COURAGE That sidewalk is (slip), I almost fell! After Monday, I will no longer be a foreigner I am receiving my (citizen)! Arthur will be very lonely unless you (friend) him Every afternoon, the cooks (sharp) their knives in preparation for dinner - 14 - I hate being around Mary Lou, she is so so (friendly) The stock market crash of 1929 left my great-grandfather (penny) I have a class at 8:00 a.m but I always (sleep) 10 The groom may (veil) the bride only when their vows have been exchanged 11 I think we should try something else That strategy seems way too (risk) 12 My father's death left me with a great (empty) in my heart 13 George W Bush is pretending that he attacked Iraq to (liberty) the Iraqis 14 Americans fought hard to earn their (free) from Britain 15 When you work at a nuclear power plant, you have to be extremely (care) 16 Every time I think I've beaten you, you (do) me! 17 I had to take three months off when I was pregnant, but my boss has been very (understand) 18 He will (cork) the wine as soon as we are ready for dinner 19 You need to work on your orthography so you don't (spell) these words 20 The weather (cast) looks bad for a picnic rainy and windy! Exercise We earn our _ (LIVE) in America today in peaceful (COMPETE) with people all across the Earth Profound and _ (POWER) forces are shaking and _ (MAKE) our world, and the urgent question of our time is whether we can make change our friend and not our enemy This new world has already _ (RICH) the lives of millions of Americans who are able to _ (COMPETITION) and win in it But when most people are working harder for less, when others cannot work at all, when the cost of health care devastates families and threatens to _ (BANK) our enterprises, great and small, when the fear of crime robs law abiding citizens of their _ (FREE), and when millions of poor children cannot even imagine the lives we are calling them to lead, we have not made change our friend Exercise `It is simply this That Space, as our _ (MATH) have it, is spoken of as having three dimensions, which one may call _ (LONG), Breadth, and _ (THICK), and is always definable by _ (REFER) to three planes, each at right angles to the others But some philosophical people have been asking why THREE dimensions _ (PARTICULAR) - why not another direction at right angles to the other three? and have even tried to construct a Four-Dimension geometry Professor Simon Newcomb was expounding this to the New York Mathematical Society only a month or so ago You know how on a flat surface, which has only two dimensions, we can represent a figure of a three _ (DIMENSION) solid, and _ (SIMILAR) they think that by models of thee dimensions they could represent one of four if they could master the _ (PERCEIVE) of the thing See?' Key to exercise mathematicians dimensional length similarly thickness Perspective reference particularly Exercise In the centre of the room, clamped to an upright easel, stood the full-length portrait of a young man of _ (ORDINARY) personal beauty, and in front of it, some little _ (DISTANT) away, was sitting the artist himself, Basil Hallward, whose sudden _ (APPEAR) some years ago caused, at the time, such public _ (EXCITE), and gave rise to so many strange conjectures As the painter looked at the _ (GRACE) and comely form he had so _ (SKILL) mirrored in his art, a smile of (PLEASE) passed across his face, and seemed about to linger there But he _ (SUDDEN) started up, and, closing his eyes, placed his fingers upon the lids, as though he sought to _ (PRISON) within his brain some curious dream from which he feared he might _ (WAKE) - 15 - Exercise 10 I adore sentimental love stories I'm very…………(romance) My cousin used to be rather silly but he's more………… these days (sense) You're in a……… mood this morning.(cheer) The service offers young people…………… advice on finding a job (practice) Could you give me a quick………… of how it works? (explain) I thought the film was really……………(excite) Sonya is the most…………… girl in the class (intelligence) I never get………… with watching football (bore) My sister's hobbies are quite……………… from mine (differ) 10 My boyfriend is very………… (attract) 11 My watch is old but it's still very………… (rely) 12 If you want to work as a stunnman you must be completely…………….(fear) 13 Astrologers charge a lot of money for their……………(predict) 14 The mother punished her child for being…………(obedience) 15 Flight attendants need to be…………… because they work irregular hours (flexibility) 16 Jim's a good teacher because he has a lot of……………(patient) 17 Unfortunately, their attempt to reach the North Pole was…………….(success) 18 Students who study hard will…………… get good grades in their exams (probable) 19 She fell off the horse but…………… she wasn't injured (fortune) 20 I tried aerobics but it was too………… for me (energy) 21 Who can resist the…………… of Hollywood? (glamorous) 22…………… is a problem msot teenagers have (lonely) 23 He will never get to the top because he lacks………… (motive) 24 This year's harvest was one of the most…………… since the record crop of 1985.(success) 25 It's cool and quiet everywhere………… in the kitchen (exception) Exercise 11 The Sultan spent over fifty million dollars making the capital city's main hotel the most……… in the country luxury Police working on solving the bank robbery have by chance…………… a plan to murder a leading politician cover We should go and eat at "Franco's" which is………… a great little restaurant suppose I left the house at 8am and stared at the empty garage in………… My car was nowhere to be seen Someone had stolen it! believe If you have any problems finding things, just ask Roger He is very…………… and will tell you where to find what you want help You paid $25 for a simple breakfast?! They have certainly…………… you! You should go back and complain charge The gang robbed three banks in the same city and all at about the same time Not……… , they were caught by the police during the fourth attempt surprise Sarina is only my half sister because we have………… mothers differ Exercise 12 This queue hasn't moved in five minutes I'm getting a bit………….! patient Politicians should spend some time living on the streets like………… people have to and then they would understand better the problems they have home Carl was calmly taking a photograph as this………… large bear walked towards the car It was a - 16 - terrifying experience at least for me! astonish If you go walking around the factory, ensure you have…………… clothing on protect Are you sure you have cleaned the kitchen? There is still a pretty………… smell coming from it pleasant Although it isn't definite we will see you tomorrow, it is quite………… like Be sure not to put more than three……………… of vodka into the mix, otherwise it will be too alcoholic spoon Finding a cure for cancer will be a huge ………….breakthrough for mankind medicine Exercise 13 Buying and selling antiques can be a very ………… hobby if you know how to find a good bargain profit We were left without any money for the last part of our holiday because we had ………… the cost of the train ticket to Norway estimate Mr Transom stared ………… at the group of students talking in the corner and they shut up immediately cross Jennings is so …………enthusiastic about the game that his enthusiasm spreads to his team-mates and the result is usually a strong performance wonder I think I was ………… sacked and have decided to bring the company to court fair Have you seen my handbag John? It seems to have totally ………… ! appear You know your father is the most ……… person in the world He is sure to be wearing one of his old sweaters to the party fashion People will need to see ………… provable information before they can believe in something like life on other planets science Exercise 14 It isn't very ……… that Paula is at home, is it? She usually works at this time like Megan was told by her dietician that she was becoming …………thin and should eat more danger ……….is the spice of life, says the proverb and everyone should try and new things and meet new people to avoid becoming bored vary Harry had a difficult ………… and was brought up by an aunt and uncle living in the country child The whole dispute began after a small ………… over the money needed to finance the new company agree The introduction of insecticides in the 20th Century ………agriculture across the world revolution All the coastal towns in this area are …… by strong tradition of dance and there is a festival of dance that takes place every August character My company has spent a lot of money building a new, ………factory which will nearly double production computer Exercise 15 I was just trying to be …… towards him and he accused me of wanting his money! friend The south-west of England, for example Devon and Cornwall, is known as the …….part of the United Kingdom sun What you may think is ……….is really just over-enthusiasm He would never harm anyone hostile Anyone being rude and ……… to our staff will be asked to leave the premises immediately abuse Men have more of a …… to put weight on around the waist and stomach areas and this is something they should be aware of tend Three weeks after winning the lottery, Daniel Perkins had the …… to lose a court case in which he was being sued for nearly $2million fortune - 17 - The pharmaceutical company's …… have discovered a better way of combining medicines to create a flu remedy search The babies were put up for ……… when their mother was jailed for her part in the murder adopt Exercise 16 Herbert has been a(n) …… member of this company's staff I don't know what I would without him! dispense The food at the restaurant was simply delicious I just didn't think there was enough …… vary Even though the actors did quite a poor job of bringing the book to the stage, the ……was of the highest quality produce Even though he is only 17, he is a very ……… tennis player who could have a big future in the game promise The stock market has risen ……….in the last six months and now is a good time to invest consider The …………of the printer is often believed to have been one of the most important of the last 500 years invent My brother chose that university because it does a very well recommended …… course and that's what he has always wanted to journalist Hamish had the ……… to lose his job only three weeks after getting married But things turned out alright in the end fortune Exercise 17 There will be a special………….….meeting tomorrow morning at 9a.m which everyone has to attend safe The modernisation of the factory…………….productivity but unfortunately, many people lost their jobs double All students must take English and Mathematics Then they must choose two other courses, but the course in International Relations is…………… option It is my dream to work in the ship-building industry but unfortunately, there is so much………… around that I may have to alter my ambitions employ Too much of the food we eat nowadays is full of chemicals and other………… add Come to my house tomorrow,………… as early as possible prefer I like your new friend Jasper He tells the funniest jokes and seems to be a very………young man entertain He has just asked me for money again That's the……….time and he doesn't seem to understand the word "no"! three Exercise 18 How long we have to sit in this police station waiting It's making me feel very………watching all these criminals walking past easy He did a great report on the future of the ship-building industry but I didn't agree with his……….at all conclude I'm afraid Mr Perkins is………… at the moment He seems to be in a meeting Is there any message you would like me to pass on to him? available People with………… have been demanding better access to the local government buildings downtown They want a wheelchair ramp built and electric sliding doors able I don't speak Spanish very well but I can read it quite…………… easy I accepted the job without………….when I heard what the wage was! hesitate - 18 - Stop sitting there looking so bored and………… Get up and find something to do! I don't want you sitting around the house like this all summer enthusiasm Yesterday, the government announced a $10 million increase in the town's budget to try and tackle the …………….problem that exists house Key to exercise 1 production occupations qualification possibility famous 11 disability 13 savings 15 desirable 17 unaware 19 equipment 21 entrance 23 critical impression knowledge achievement effective 10 criminal 12 unemployed 14 guidance 16 refusal 18.rRespectful 20 surroundings 22 Creative 24 Decision 25 directly 26 decorations 27 additives 28 honestly 29 scientifically 30 electrician 31 entertainment 32 expectation 33 responsibility 34 allowance 35 fashionable 36 expectancy Key to exercise 1) solution 3) attendance 5) harmless 6) satisfaction 8) unreliable 10) signature 2) grammatical 4) necessity Key to exercise 1) alphabetical 3) infectious 5) knowledgeable 6) likelihood 8) comparison 10) boredom 2) excitedly 7) conspiracy 4) competitive 9) prove Key to exercise 1) marriage 3) homelessness 5) inheritance 6) illegal 8) clarify 10) rivalry 2) predictable 4) scientifically 7) sweeten 9) disappointment Key to exercise 1) scholarship 3) permission 5) thoughtful 6) childhood 8) disconnect 10) impressive 2) pointless 4) highly 7) misplaced 9) immature 11 risky 13 liberate 15 careful 17 understanding 19 misspell - 19 - encourage citizenship sharpen penniless 10 unveil 12 emptiness 14 freedom 16 outdo 18 uncork 20 forecast! Key to exercise understandable slippery befriend unfriendly oversleep 7) tighten 9) creative Key to exercise livelihood enriched competition compete powerful bankrupt making freedom Key to exercise mathematicians particularly length dimensional thickness similarly reference Perspective Key to exercise extraordinary gracious imprisoned distance skillfully 10 Awake disappearance pleasure excitement suddenly Key to exercise 11 luxurious supposedly disbelief helpful surprisingly Different uncovered overcharged Key to exercise 12 impatient astonishingly unpleasant spoonfuls homeless protective likely Medical Key to exercise 13 profitable crossly unfairly fashionable underestimated wonderfully disappeared Scientifically Key to exercise 14 likely variety disagreement characterized dangerously childhood revolutionized Computerized Key to exercise 15 friendly hostility tendency researchers sunny abusive misfortune Adoption Key to exercise 16 indispensable production considerably journalism variety promising invention Misfortune Key to exercise 17 safety optional additives entertaining doubled unemployment preferably third Key to exercise 18 uneasy unavailable easily unenthusiastic conclusion disabilities hesitation housing - 20 - ... Entrance: lối vào Enter: vào Entry: lối vào Hero: anh hùng Hunger: nạn đói, khát khao Tiredness: mệt mỏi Hunger for: khao khát Heroic: can đảm, anh dũng Heroically: cách Hungry: đói, thèm khát anh dũng... Scenery: phong cảnh phong cảnh -3- Reputation: Repute: cho là, đồn tiếng Culture: Văn hóa Reputable: có danh tiếng tốt Reputably: có danh tiếng tốt Culturally: phương Cultural: thuộc văn hóa diện vănhóa... (enjoy) 32 They are well-qualified teachers (good) 33 We need further information (inform) 34 This book is very informative (inform) 35 Look at the advertisement Rain Bi looks handsome (advertise)
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề word form tiếng anh 9 (lý thuyết và bài tập), chuyên đề word form tiếng anh 9 (lý thuyết và bài tập)

Từ khóa liên quan