PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHCÔNG TY NHỰA TIỀN PHONG

12 96 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:47

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY NHỰA TIỀN PHONG GVHD: PGS TS NGUYỄN MINH KIỀU NHÓM THỰC HIỆN: VŨ CƠNG ĐỨC ANH ĐỒN THÁI HỒI THƯƠNG KIM TRUNG PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NHỰA TIỀN PHONG 1/2/1958 Bộ Công thương định thành lập, xây dựng nhà máy Nhựa, sở ngành sản xuất, gia công chất dẻo Việt Nam khu vực đường An Đà (số An Đà, Ngơ Quyền, Hải Phòng nay) ⦁ 19/05/1960 Nhà máy thức khánh thành ⦁ 1990 Nắm bắt nhu cầu phát triển xã hội, Nhà máy chuyển dần sang sản xuất sản phẩm ống nhựa.PVC, PE-HD, PPR phục vụ cho cấp nước cơng tr.nh xây dựng ⦁ 29/04/1993 Nhà máy đổi tên thành Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong theo Quyết định số: 386/CN/TCLĐ Bộ Công nghiệp Nhẹ ⦁ 17/8/2004 Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong chuyển đổi thành Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong ⦁ 01/01/2005 Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong bắt đầu hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần Niêm yết giao dịch cổ phiếu thị trường chứng khốn ⦁ 2006 Cơng ty thực việc đăng ký niêm yết, giao thị trường chứng khoán Việt Nam ⦁ 24/10/2006 Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội đ có Quyết định số: 19/QĐTTGDCK chấp thuận cho Công ty niêm yết 14.446.000 cổ phiếu (tương ứng với vốn điều lệ144.460.000.000 đồng ⦁ Ngày 11/12/2006 cổ phiếu NTP bắt đầu phiên giao dịch ⦁ Năm 2007 Công ty tăng vốn điều lệ lên 216.689.980.000 đồng việc trả cổ tức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu ⦁ Năm 2011, Công ty tiếp tục tiến hành trả cổ tức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ lên 433.379.960.000 đồng tương ứng với 43.337.996 cổ phần PHẦN 2: PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tỷ số khoản a Tỷ số toán thời: Cho biết đồng nợ ngắn hạn phải trả doanh nghiệp có đồng tài sản lưu động huy động để toán Năm 2012Năm 2013 = = = 1,61= 1,51 Tỷ số khoản thời doanh nghiệp 1,51 > cho thấy tài sản lưu động doanh nghiệp đủ đảm bảo cho việc tốn khoản nợ doanh nghiệp Nói chung, tình hình khoản doanh nghiệp tốt Nếu so với năm trước, tỷ số khoản thời năm 1,51 nhỏ năm trước 1,61 điều cho thấy khả khoản doanh nghiệp năm giảm năm trước b Tỷ số toán nhanh: Tỷ số toán nhanh cho biết liệu cơng ty có đủ tài sản ngắn hạn để trả cho khoản nợ ngắn hạn mà không cần phải bán hàng tồn kho hay không Năm 2012Năm 2013 = = = 1,046= 0,837 Tỷ số khoản nhanh doanh nghiệp 0,837 < cho thấy tài sản lưu động sử dụng doanh nghiệp không đủ đảm bảo cho việc toán khoản nợ ngắn hạn chủ nợ đòi tiền lúc Nói chung, tình hình khoản doanh nghiệp khơng tốt lắm, chủ nợ khơng đòi tiền lúc doanh nghiệp tiếp tục hoạt động So với năm trước, tỷ số khoản nhanh năm 0,837 nhỏ năm trước 1,046 điều cho thấy khả khoản nhanh doanh nghiệp năm năm trước Doanh nghiệp có tỷ số khoản thời không thấp, tỷ số khoản nhanh lại thấp, điều giá trị hàng tồn kho giá trị tài sản lưu động khoản khác doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao giá trị tài sản lưu động Tỷ số quản lý tài sản hay tỷ số hiệu hoạt động: a Tỷ số hoạt động tồn kho: Dùng để đánh giá hiệu quản lý tồn kho doanh nghiệp Tỷ số đo lường tiêu số vòng quay hàng tồn kho năm số ngày tồn kho Năm 2012Năm 2013 = = = 6,2 vòng= 7,09 vòng Năm 2012Năm 2013 = = = 58 ngày= 50 ngày Vòng quay tồn kho doanh nghiệp 7,09 vòng khiến cho số ngày tồn kho 50 ngày Như bình quân hết 50 ngày để doanh nghiệp bán hết vòng hàng tồn kho Số ngày tồn kho năm 2013 50 ngày so với năm 2012 58 ngày, cho thấy năm 2013 doanh nghiệp có nhiều hướng giải phóng hàng tồn kho nhanh năm trước b Kỳ thu tiền bình quân: Cho biết bình quân doanh nghiệp ngày cho khoản phải thu Năm 2012Năm 2013 = = = 69 ngày = 67 ngày Trong năm 2013 doanh nghiệp 67 ngày cho khoản phải thu Kỳ thu tiền bình quân doanh nghiệp năm 2013 tương đương năm 2012 c Vòng quay tài sản lưu động: Phản ánh hiệu sử dụng tài sản lưu động doanh nghiệp Tỷ số cho biết đồng tài sản lưu động doanh nghiệp tạo đồng doanh thu Năm 2012Năm 2013 = = = 4,91 = 5,62 Tỷ số vòng quay tài sản lưu động doanh nghiệp năm 2013 5,62 cho biết đồng tài sản lưu động doanh nghiệp tạo 5,62 đồng doanh thu Điều cho thấy doanh nghiệp sử dụng hiệu nguồn vốn lưu động d Vòng quay tài sản cố định: Phản ánh hiệu sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp, tỷ số cho biết đồng tài sản cố định doanh nghiệp tạo đồng doanh thu Năm 2012Năm 2013 = = = 4,08 = 3,38 Tỷ số vòng quay tài sản cố định doanh nghiệp năm 2013 3,38 cho biết đồng tài sản cố định doanh nghiệp tạo 3,38 đồng doanh thu Điều cho thấy doanh nghiệp sử dụng hiệu nguồn tài sản cố định e Vòng quay tổng tài sản: Phản ánh hiệu sử dụng tổng tài sản doanh nghiệp, tỷ số cho biết đồng tổng tài sản doanh nghiệp tạo đồng doanh thu Năm 2012Năm 2013 = = = 1,47 = 1,43 Tỷ số vòng quay tổng tài sản doanh nghiệp năm 2013 1,43 cho biết đồng tổng tài sản doanh nghiệp tạo 1,43 đồng doanh thu Điều cho thấy doanh nghiệp sử dụng hiệu tổng tài sản Tỷ số quản lý nợ: a Tỷ số nợ tổng tài sản: Phản ánh mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp Năm 2012Năm 2013 = = = 0,33 = 33%= 0,32 = 32% Tỷ số nợ so với tổng tài sản phản ánh mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp Theo số liệu cho biết năm 2012 có 33% năm 2013 có 32% giá trị tài sản cơng ty tài trợ từ nợ vay Tỷ số nợ so với tài sản thường năm khoảng 50% - 70% Tỷ số công ty thấp, không thay đổi nhiều hai năm 2012 (khoảng 33%) năm 2013 (khoảng 32%) cho thấy cơng ty sử dụng nợ để tài trợ cho tài sản Từ cho thấy khả tự chủ tài khả vay nợ công ty cao công ty khơng tận dụng lợi đòn bẩy tài hội tiết kiệm thuế b Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu: Phản ánh mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp so với mức độ sử dụng vốn chủ sở hữu Năm 2012Năm 2013 = = = 0,49 = 49%= 0,48 = 48% Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu năm 2013 48% có nghĩa 48% giá trị tài sản doanh nghiệp tài trợ từ nợ vay Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu nói chung nhỏ lớn Tỷ số thấp có nghĩa doanh nghiệp sử dụng nợ sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tài sản c Tỷ số khả trả lãi: Phản ánh khả trang trải lãi vay doanh nghiệp từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh Năm 2012Năm 2013 = = = 10,12= 18,76 Tỷ số khả trả lãi công ty năm 2012 10.12 năm 2013 18.76 cho biết công ty tạo lợi nhuận trước thuế tương ứng gấp 10.12 lần 18.76 lần chi phí lãi vay Năm 2013 tỷ số tăng cao so với năm 2012 (chênh lệch khoảng đơn vị ) cho thấy gia tăng lớn khả trang trải lãi vay công ty d Tỷ số khả trả nợ: Đo lường khả trả nợ gốc lãi doanh nghiệp từ nguồn doanh thu, khấu hao, lợi nhuận trước thuế Năm 2012Năm 2013 = = = 2,82= 2,5 Các tỷ số cho biết hai năm 2012 2013, đồng nợ phải trả cơng ty có tương ứng 2.82 2.5 đồng dùng để trả nợ Khả trả nợ hai năm 2012 2013 tốt lớn So với năm 2012, tỷ số năm 2013 giảm lượng vào khoảng 0.3 đơn vị 4.Tỷ số khả sinh lợi: a Tỷ số lợi nhuận doanh thu: Tỷ số cho biết 100 đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận Năm 2012 = Năm 2013 = = 0,1234 = 12,34%= 0,1167 = 11,67% Năm 2013 cho thấy, 100 đồng doanh thu tạo 11,67 đồng lợi nhuận b Tỷ số sức sinh lợi bản: Phản ánh khả sinh lợi trước thuế lãi doanh nghiệp Nó cho biết bình qn 100 đồng tài Năm sản của2013 doanh nghiệp tạo đồng trước thuế lãi Năm 2012 = = = 0,2642 = 26,42% = 0,2337 = 23,37% Năm 2013 cho thấy, 100 đồng tài sản doanh nghiệp tạo 23,37 đồng lợi nhuận trước thuế lãi c Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản (ROA) : Cho biết bình quân 100 đồng tài sản doanh nghiệp tạo đồng lợi nhuận cho cổ đông Năm 2012 = Năm 2013 = = 0,1812 = 18,12%= 0,1669 = 16,69% Năm 2013 cho thấy, 100 đồng tài sản doanh nghiệp tạo 16,69 đồng lợi nhuận cho cổ đông d Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE): Cho biết bình quân 100 đồng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tạo đồng lợi nhuận dành cho cổ đông Năm 2012 = = Năm 2013 = 0,2851 = 28,51%= 0,2475 = 24,75% Năm 2013 cho thấy, 100 đồng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tạo 24,75 đồng lợi nhuận cho cổ đông Tỷ số tăng trưởng: a.Tỷ số lợi nhuận tích lũy: Đánh giá mức độ sử dụng lợi nhuận sau thuế để tích lũy cho mục đích tái đầu tư Năm 2012 = = Năm 2013 = 0,9914 = 99,14%= 0,9171 = 91,71% b Tỷ số tăng trưởng bền vững: Đánh giá khả tăng trưởng vốn chủ sở hữu thơng qua tích lũy lợi nhuận TS tăng trưởng bền vững = = =TSLN tích lũy x Lợi nhuận vốn chủ sở hữu Năm 2012 Năm 2013 = 0,9914 X 0,2851 = 0,9171 X 0,2475 = 0,2826 = 0,267 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP Đánh giá tình hình tài Tổng tài sản doanh nghiệp từ 2011 đến 2013 tăng qua năm Sau phân tích tỷ số khoản, tỷ số khoản nhanh (0,837) xỉ tỷ số khoản hành (1,51) lớn cho thấy khả khoản cơng ty tương đối tốt Phân tích tỷ số quản lý tài sản cho thấy vòng quay hàng tồn kho có phần cải thiện so với năm trước, bên cạnh kỳ thu tiền bình qn tương đối ổn định Vòng quay tổng tài sản cho thấy luân chuyển tài sản tạo nên doanh thu tương đối tốt Phân tích tỷ số nợ cho thấy tỷ lệ sử dụng nợ vốn chủ sở hữu tương đối an tồn, bên cạnh khả trả nợ doanh nghiệp đảm bảo Tóm lại: tình hình tài doanh nghiệp dồi Đánh giá tình hình hoạt động Phân tích tỷ số khả sinh lợi, nhìn chung từ 2012 đến 2013 ROA ROE doanh nghiệp tương đối cao, biến động không nhiều qua năm Lợi nhuận giữ lại doanh nghiệp năm 2012 213 cao, chứng tỏ doanh nghiệp có định hướng đầu tư cho nhiều khoản mục khác tương lai Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp diễn tốt, doanh nghiệp có tầm nhìn xa chuẩn bị tiềm lực tài mạnh, sẵn sàng cho nhiều hoạt động kinh doanh phát triển vững mạnh tương lai ... Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong chuyển đổi thành Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong ⦁ 01/01/2005 Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong bắt đầu hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ... công ty thấp, không thay đổi nhiều hai năm 2012 (khoảng 33%) năm 2013 (khoảng 32%) cho thấy cơng ty sử dụng nợ để tài trợ cho tài sản Từ cho thấy khả tự chủ tài khả vay nợ công ty cao công ty khơng... tài Tổng tài sản doanh nghiệp từ 2011 đến 2013 tăng qua năm Sau phân tích tỷ số khoản, tỷ số khoản nhanh (0,837) xỉ tỷ số khoản hành (1,51) lớn cho thấy khả khoản cơng ty tương đối tốt Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHCÔNG TY NHỰA TIỀN PHONG, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHCÔNG TY NHỰA TIỀN PHONG

Từ khóa liên quan