GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HƠP TÁC ĐẦU TƯ

64 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:44

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KINH TÉ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Lớp Khoa Khóa Hệ Nguyễn Văn Khoa : TS Nguyễn Anh Minh : Nguyễn Văn Khoa : QTKDQT : KT & KDQT : 45 : Chính quy QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “ Giải pháp thúc đẩy xuất nông sản Công ty Cổ phần xuất nhập hợp tác đầu tư Vilexim” tơi tự tìm hiểu, nghiên cứu viết hướng dẫn Thầy giáo Nguyễn Anh Minh Trong q trình viết đề tài tơi có tham khảo số tài liệu tham khảo, cam đoan viết không chép nội dung Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung đề tài Sinh viên Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Văn Khoa QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU VÀ HÌNH VẼ .5 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU 1.1.1 Khái niệm đặc điểm xuất 1.1.1.1 Khái niệm xuất 1.1.1.2 Đặc điểm xuất 1.1.2 Vai trò xuất 1.1.3 Các hình thức xuất 12 1.1.3.1 Xuất trực tiếp 12 1.1.3.2 Xuất gián tiếp 13 1.1.4 Quy trình xuất 14 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới xuất 19 1.2 Thúc đẩy xuất doanh nghiệp .22 1.2.1 Khái niệm .22 1.2.2 Nội dung thúc đẩy xuất 23 1.3 Sự cần thiết việc thúc đẩy xuất mặt hàng nông sản Việt nam 24 1.3.1 Tận dụng lợi quốc gia 24 1.3.2 Thúc đẩy xuất điều kiện mở rộng quy mô xuất khẩu, tạo điều kiện cho tăng trưởng phát triển ổn định .25 1.3.3 Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM 27 2.1 Giới thiệu công ty Vilexim 27 Nguyễn Văn Khoa QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 28 2.1.3 Cơ cấu máy quản lý 29 2.1.4 Kết kinh doanh công ty 33 2.2 Thực trạng hoạt động xuất nông sản Công ty 35 2.2.1 Về kim ngạch xuất nông sản Công ty 35 2.2.2 Cơ cấu mặt hàng nông sản xuất công ty .37 2.2.2.1 Gạo 38 2.2.2.2 Cà phê 40 2.2.2.3 Hạt tiêu 41 2.2 2.4 Lạc 42 2.2.3 Các thị trường xuất nông sản Công ty Vilexim .42 2.2.3.1 Thị trường ASEAN 43 2.2.3.2 Thị trường EU 45 2.2.3.3 Thị trường Nhật Bản 46 2.2.3.4 Thị trường Mỹ 47 2.2.4 Các biện pháp mà công ty áp dụng để thúc đẩy xuất nông sản 47 2.3 Đánh giá hoạt động xuất nông sản công ty 49 2.3.1 Ưu điểm hoạt động xuất nông sản công ty 49 2.3.2 Mặt hạn chế hoạt động xuất nông sản công ty .50 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY VILEXIM TRONG THỜI GIAN TỚI 53 3.1 Phương hướng thúc đẩy xuất nông sản công ty 53 3.1.1 Triển vọng xuất nông sản Việt Nam 53 3.1.2 Định hướng xuất nông sản công ty thời gian tới 53 3.2 Các giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất nông sản công ty VILEXIM 54 3.2.1 Giải pháp Công ty .54 Nguyễn Văn Khoa QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3.2.1.1 Giải pháp tạo nguồn hàng ổn định 54 3.2.1.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản 55 3.2.1.3 Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại .57 3.2.1.4 Những giải pháp khác 58 3.2.2 Kiến nghị nhà nước 59 3.2.2.1 Tăng cường hỗ trợ hoạt động sản xuất chế biến nông sản 59 3.2.2.2 Trợ giúp cho công ty xuất hàng nông sản .59 3.2.2.3 Hồn thiện sách chế quản lý xuất theo hướng đơn giản, thơng thống phù hợp với chế thị trường: 61 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Nguyễn Văn Khoa QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU VÀ HÌNH VẼ Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2001-2006 33 Bảng 2.2 Kim ngạch xuất nông sản Công ty Vilexim giai đoạn 20012006 .36 Bảng 2.3 Tình hình xuất nơng sản Công ty giai đoạn 2001-2006 39 Bảng 2.4 Kim ngạch xuất nông sản Công ty sang thị trường 44 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Vilexim 34 Hình 2.2 Cơ cấu mặt hàng xuất nông sản Công ty giai đoạn 20012006 37 Hình 2.3 Cơ cấu thị trường xuất nơng sản Công ty Vilexim giai đoạn 2001-2006 .43 Nguyễn Văn Khoa QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Thực đường lối đổi Đảng Nhà nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nước ta đạt thành tựu to lớn lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Trong bối cảnh khu vực hóa tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ quốc gia giới Những năm qua, trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia ngày diễn mạnh mẽ, sâu rộng đạt thành tựu đáng kể, đặc biệt lĩnh vực xuất góp phần quan trọng thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Điểm mốc đánh dấu cho hội nhập tồn diện việc Việt Nam thành viên thức thứ 150 tổ chức Thương mại giới(WTO) Việc tham gia WTO mở cho đất nước hội thách thức to lớn Xuất nội dung quan trọng q trình hội nhập kinh tế quốc tế Thơng qua xuất tận dụng tiềm lợi sẵn có đất nước để sản xuất hàng hóa phục vụ cho trao đổi, bn bán với nước ngồi, tăng thu ngoại tệ từ mua sắm loại máy móc thiết bị phục vụ cho q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong nhiều năm qua, xuất nơng sản mặt hàng chủ lực cấu mặt hàng xuất Việt nam Tuy đạt thành tích đáng kể xuất nông sản thời gian qua chưa tương xứng vời tiềm lợi đất nước Trong xu hướng tự hóa thương mại nay, cạnh tranh công ty xuất nông sản nước ngày trở nên gay gắt liệt Do để hoạt động mang lại hiệu cao bên cạnh việc thực hoạt động thúc đẩy tầm vĩ mô để tạo môi trường thuận lợi cho xuất nông sản vấn đề nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động xuất Nguyễn Văn Khoa QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nông sản công ty có cơng ty Vilexim cần thiết Nó giúp cho cơng ty có giải pháp thích hợp nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu xuất Với nhận thức với kiến thức trang bị nhà trường, vận dụng vào thực tế công ty Vilexim, chọn đề tài: “Giải pháp thúc đẩy xuất nông sản công ty Cổ phấn Xuất nhập Hợp tác Đầu tư Vilexim” làm đề tài nghiên cứu chun đề thực tập Mục đích nghiên cứu đề tài: Là nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động xuất thúc đẩy xuất nhóm hàng nơng sản cơng ty Vilexim, sở đưa số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất nông sản Công ty Vilexim thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Là hoạt động xuất hàng nông sản(gạo, cà phê, hạt tiêu, lạc) Công ty cổ phần xuất nhập hợp tác đầu tư Vilexim giai đoạn 2001 – 2006 Kết cấu chuyên đề: Ngoài Lời cam đoan, Mục lục, Danh mục bảng số liệu hình vẽ, Lời mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung Xuất thúc đẩy xuất doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng xuất nông sản công ty Vlexim Chương 3: Phương hướng giải pháp thúc đẩy xuất nông sản công ty Vilexim thời gian tới Nguyễn Văn Khoa QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU 1.1.1 Khái niệm đặc điểm xuất 1.1.1.1 Khái niệm xuất Xuất việc đưa hàng hóa dich vụ khỏi nước sang quốc gia khác để bán nhằm thu lợi nhuận Xuất phận thương mại quốc tế, mặt biểu mối quan hệ xã hội phạm vi tồn cầu, phản ánh phụ thuộc lẫn kinh tế quốc gia Thông qua xuất nước tham gia vào việc phân cơng lao động quốc tế, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế khẳng định vị quốc gia thương trường Xuất tạo điều kiện cho quốc gia khai thác tiềm lợi quốc gia mình, từ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Xuất coi hình thức thâm nhập thị trường nước ngồi rủi ro chi phí 1.1.1.2 Đặc điểm xuất * Xuất đem lại nguồn thu to lớn quốc gia phát triển kinh tế hướng xuất * Xuất hoạt động mua bán hàng hóa vượt qua biên giới quốc gia, đồng tiền toán ngoại tệ hai bên Trong bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế ngày có xu hướng phát triển chiều rộng chiều sâu Điều mở cho quốc gia Nguyễn Văn Khoa QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hội tiếp cận với thị trường nước ngồi cách dễ dàng hơn, qui mơ dung lượng thị trường ngày mở rộng * Trong kinh tế mở đó, doanh nghiệp đứng trước hội to lớn để đưa hàng hóa dịch vụ đến khắp nơi giới Tuy nhiên hoạt động xuất gặp phải rào cản đáng kể chủ thể tham gia hoạt động xuất có khác ngơn ngữ, đặc biệt phong tục tập quán thể chế trị pháp luật mức độ phát triển quốc gia * Hoạt động xuất chịu chi phối Luật pháp quốc gia, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế Vì thấy tính phức tạp hoạt động xuất kinh doanh quốc tế * Ngoài chủ thể bên xuất bên nhập xuất có tham gia hệ thống ngân hàng, hệ thống buu viễn thơng quốc tế, hãng giao nhận vận tải quốc tế 1.1.2 Vai trò xuất * Xuất tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, phục vụ cho công cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước đường tất yếu để khắc phuc tình trạng nghèo nàn lạc hậu chậm phát triển đất nước Cơng nghiệp hóa đại hóa đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn để nhập máy móc thiết bị, kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến Để làm điều cần phải xây dựng công nghiệp hướng xuất * Xuất làm chuyển dịch cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Cùng với thành tựu cuôc cách mạng khoa học- kỹ thuật Cơ cấu kinh tế quốc gia giới thay đổi mạnh mẽ Trong chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp Nguyễn Văn Khoa 10 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Với việc làm cầu thị trường nơng sản công ty không ngừng tăng lên, kim ngạch xuất tăng trưởng ổn định, góp phần lớn vào tăng trưởng phát triển công ty năm qua Ngồi cơng ty thường xuyên cử cán tham gia hội thảo, chuyên đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tìm hiểu kỹ cỏ chế, sách nhà nước qua giúp doanh nghiệp chủ động việc xây dựng kế hoặch kinh doanh 2.3 Đánh giá hoạt động xuất nông sản công ty 2.3.1 Ưu điểm hoạt động xuất nông sản công ty * Về xuất công ty - Hoạt động xuất nông sản hoạt động kinh doanh đem lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp tất cảc hoạt động kinh doanh công ty - Tỷ trọng kim ngạch xuất trực tiếp ngày cao, từ doanh nghiệp với hình thức xuất ủy thác chiếm 50% tỷ trọng 10% - Thị trường xuất nơng sản công ty mở rộng chiều rộng chiều sâu Kim ngạch xuất thị trường khó tính EU, Mỹ, Nhật ngày tăng - Kim ngạch xuất tăng liên tục khối lượng giá trị xuất - Cơ cấu mặt hàng mở rộng, chất lượng mặt hàng xuất bước nâng cao * Về biện pháp công ty áp dụng để thúc đẩy xuất Với biện pháp mà công ty áp dụng , kết thu khả quan, là: Nguyễn Văn Khoa 49 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Việc thực thu mua tạo nguồn hàng ổn định năm qua Công ty trọng, giúp doanh nghiệp chủ động việc huy động nguồn hàng đáp ứng tốt hợp đồng xuất Góp phần nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Thông qua việc tăng nguồn vốn phục vụ cho xuất khẩu, trước hết giúp doanh nghiệp có nguồn tài lớn để thực hợp đồng xuất có giá trị lớn, cơng tác thu mua tạo nguồn hàng đẩy mạnh Ngoài ra, việc tăng nguồn vốn phục vụ cho xuất giúp doanh nghiệp có điều kiện để đại hóa dây chuyền chế biến hàng nông sản xuất từ nâng cao chất lượng hàng xuất Như việc tăng nguồn vốn cho xuất nông sản giúp doanh nghiệp nâng cao khối lượng chất lượng hàng xuất khẩu, sản phẩm nông sản xuất Công ty thâm nhập vào thị trường khó tính Nhật Bản, EU Năng lực cạnh tranh Công ty ngày đuợc cải thiện - Việc đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại Cơng ty năm qua góp phần vào thành công xuất doanh nghiệp Từ chỗ bị động hợp đồng xuất khẩu, Công ty chủ động đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác nước ngồi Các sản phẩm nơng sản xuất Cơng ty ngày nhiều đối tác quan tâm Thực tốt việc xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu thị trường 2.3.2 Mặt hạn chế hoạt động xuất nông sản công ty * Trong thời gian qua Công ty gặt hái nhiều thành cơng hạn chế cần phải khắc phục: - Mặc dù công nghệ chế biến hàng nông sản Công ty quan tâm có cải tiến định sản phẩm công ty chủ yếu dạng thơ qua sơ chế, chất lượng thấp nên hiệu xuất chưa Nguyễn Văn Khoa 50 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cao, chưa thâm nhập sâu vào thị trường khó tính ví dụ thị trường Nhật Bản sản phẩm gạo chủ yếu đáp ứng cho ngành chế biến nông sản nước chưa đến người tiêu dùng cuối Do giá trị xuất chưa cao, dẫn đến hiệu kinh doanh thấp - Cơng tác thu mua tạo nguồn hàng nhiều bất cập: nhiều trường hợp doanh nghiệp bị ép giá từ nhà cung ứng địa phương, hệ thống vận chuyển kho bãi lạc hậu, nghèo nàn, chưa tạo mạng lưới thu mua rộng khắp Như năm 2006 nguồn cung gạo thị trường nội địa giảm tình trạng mùa số tỉnh Đồng sơng Cửu Long cơng tác thu mua gặp nhiều khó khăn, số nhà cung ứng địa phương đẩy giá sản phẩm phẩm lên, buộc doanh nghiệp phải có điều chỉnh việc thu mua dẫn tới việc doanh nghiệp không thực số hợp đồng ký với khách ngoại gây ảnh hưởng khơng tốt tới uy tín doanh nghiệp - Cơ cấu mặt hàng chưa phong phú, tỷ trọng mặt hàng gạo chiếm lớn tổng kim ngạch xuất nơng sản Chính mức độ rủi ro cao thị trường gạo có nhiều biến động ` - Cơng tác nghiên cứu thị trường quảng bá sản phẩm bắt đầu thực có nhiều cố gắng hiệu chưa cao Việc xúc tiến chủ yếu thông qua chương trình xúc tiến Bộ thương mại, hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nước ngồi doanh nghiệp tự triển khai nên hiệu chưa cao, bên cạnh nguồn kinh phí cho xúc tiến thương mại nhỏ có ảnh hưởng đến chất lượng thực hoạt động xúc tiến thương mại doanh nghiệp * Nguyên nhân mặt hạn chế - Nguyên nhân chủ quan: + Công nghệ chế biến sản phẩm xuất Cơng ty lạc hậu Nguyễn Văn Khoa 51 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tiêu dùng thị trường khó tính Mặt khác kết cấu hạ tầng phục vụ cho việc vận chuyển, bảo quản, dự trữ, bốc xếp hàng nơng sản nhiều yếu dẫn đến chất lượng sản phẩm nông sản xuất không cao, giá thành sản phẩm chí phí gián tiếp tăng nhanh + Năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, chế biến xuất nông sản công ty có nhiều cố gắng chưa đáp ứng yêu cầu khắt khe tự hóa thưong mại, đặc biệt khâu Marketing, dự báo thị trường - Nguyên nhân khách quan + Do thị trường nơng sản năm qua có nhiều biến động ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất nông sản công ty + Mặc dù Việt nam bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung khối lượng hàng hóa nhỏ bé, chất lượng chưa đồng ổn định + Phần lớn loại giống nông dân sử dụng có xuất, chất lượng thấp so với nước giới đặc biệt đối thủ cạnh tranh thị trường + Bộ máy quản lý hành nhà nước quan liêu, chưa thơng thống khó khăn cho số nhà đầu tư kinh doanh nước làm tăng giá thành sản phẩm xuất Do lợi tiềm không phát huy hết Nguyễn Văn Khoa 52 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY VILEXIM TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Phương hướng thúc đẩy xuất nông sản công ty 3.1.1 Triển vọng xuất nông sản Việt Nam Việt Nam với lợi quốc gia có nguồn tài nguyên đất nước phong phú, với khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho việc sản xuất nông sản Trong năm qua, sản xuất nông nghiệp Việt nam đạt thành tựu đáng kể Ngoài đáp ứng tốt cho thị trường tiêu thụ nước, Việt nam trở thành cường quốc xuất mặt hàng nông sản, với mặt hàng xuất gạo, cà phê, tiêu, đứng hàng nhì giới Trong bối cảnh Việt nam gia nhập WTO mở cho doanh nghiệp xuất nông sản Việt nam thị trường rộng lớn, điều tạo điều kiên cho hàng hóa Việt Nam có mặt khắp nơi giới Những thành công xuất nông sản Việt nam năm qua năm tới góp phần lớn vào nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước 3.1.2 Định hướng xuất nông sản công ty thời gian tới Trong thời gian tới Công ty Vilexim xác định việc xuất mặt hàng nông sản giữ vai trò chủ chốt việc thúc đẩy kim ngạch xuất chung tồn cơng ty Dựa triển vọng xuất nông sản thời gian tới, định hướng xuất nông sản công ty đến 2010 cụ thể là: Nguyễn Văn Khoa 53 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Công ty tiếp tục trì thị trường cũ, thâm nhập sâu vào thị trường Đồng thời tìm kiếm mở rộng thị trường xuất Đẩy mạnh việc xuất gạo vào thị trường Nhật Bản, đồng thời tìm kiếm thị trường nhiều tiềm năm Trung Quốc Châu Phi - Về sản phẩm xuất khẩu: nâng cao chất lượng hàng nông sản, đẩy mạnh công tác bảo quản thu mua, chế biến sau thu hoạch, đáp ứng yêu cầu khắt khe chất lượng thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật bản, EU - Công ty tập trung mạnh cho công tác xuất dựa tiềm lực sẵn có Cơng ty tác động tích cực thị trường nơng sản nước, ngồi việc xuất mặt hàng nơng sản truyền thống công ty mở rộng mặt hàng xuất nhiều triển vọng Đặc biệt trọng phát triển mặt hàng chế biến từ ăn - Nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán công nhân viên công ty để đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực bối cảnh Việt Nam thành biên WTO 3.2 Các giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất nông sản công ty VILEXIM 3.2.1 Giải pháp Công ty 3.2.1.1 Giải pháp tạo nguồn hàng ổn định Cơng tác tạo nguồn hàng có vai trò quan trọng hoạt động xuất Nguồn hàng tốt, đáp ứng kịp thời xác nhu cầu thị trường giúp thực thời hạn hợp đồng Chất lượng hàng hóa cao nhân tố định đem lại thành công thương vụ nâng cao uy tín cơng ty Để có nguồn hàng tốt cơng ty cần mở rộng hình thhức tạo nguồn hàng Nguyễn Văn Khoa 54 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Các hình thức tạo nguồn hàng cơng ty nhiều hạn chế Hình thức chủ yếu mà công ty sử dụng mua hàng từ đầu mối khác địa phương mua tập trung từ đầu mối trung gian Hình thức có ưu điểm nhanh, gọn, khơng phải đầu tư khoảng thời gian dài, cơng ty lại nhanh chóng chuyển đổi mặt hàng kinh doanh.Tuy nhiên nhược điểm hình thức khơng chủ động bị phụ thuộc nhiều vào chân mua hàng, chi phí khơng ổn định Cơng ty cần phải đa dạng hình thức thu mua hàng cụ thể sau: - Tổ chức tốt mạng lưới mua hàng nông sản, giảm bớt hình thức mua hàng qua trung gian vừa làm tăng giá, vừa khó kiểm sốt chất lượng - Tăng đầu mối mua hàng vùng nguyên liệu trực tiếp đặt hàng từ sở chế biến nông sản để chủ động chất lượng, giảm chi phí, chủ động vè thời gian nhập hàng - Mở rộng phạm vi, mua nguyên liệu thiết lập thêm đại lý thu mua tỉnh, địa bàn có khả cung ứng hàng hóa cao - Xây dựng thêm xí nghiệp chế biến liên doanh liên kết với đơn vị để tăng chất lượng giảm giá thành sản phẩm Có mặt hàng công ty tự sản xuất lại đem lại lợi nhuận cao từ thu mua, đồng thời công ty gia cơng chế biến hàng nơng sản theo mong muốn bên đối tác Cơng ty chủ động sản lượng, khống chế sản lượng hàng hóa cho xuất tránh dư thừa, tồn kho khơng kiểm sốt 3.2.1.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản bao gồm việc ổn định mức tiêu thụ thị trường tại, phát triển qui mô, chiều sâu thị trường tìm kiếm thị trường Ổn định thị trường tiêu thụ làm giảm rủi ro, thiệt hại cú sốc thị trường gây ra, đồng thời tạo dựng tảng, sở để Nguyễn Văn Khoa 55 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ổn định phát triển sản xuất, tăng trưởng dung lượng thị trường Ổn định thị trường ổn định giá ổn định khối lượng tiêu thụ Để ổn định thị trường Cơng ty có chỗ đứng giải pháp điều chỉnh cân thị trường trước biến đổi cung cầu Trên sở ổn định thị trường tại, công ty cần hướng tới việc phát triển, mở rộng khai thác thêm thị trường Giải pháp nhằm tăng dung lượng thị trường thực việc tăng nhu cầu có khả tốn chuyển dịch cấu sản phẩm, mở rộng sản xuất đầu tư công nghệ chế biến nhằm đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cấu thị trường chất lượng Để thực tốt chiến lược mở rộng thị trường Công ty cần tập trung vào thị trường sau đây: - Thị truờng EU thị trường rộng lớn với nhu cầu nhập hàng năm cao, thị trường đòi hỏi chất lượng hàng hóa khắt khe Tuy nhiên giá bán hàng nông sản thị trường lại cao nhiều so với thị trường khác Trong thời gian qua công ty bước đầu thâm nhập vào thị trường thời gian tới cần phải nỗ lực hon để trì bạn hàng truyền thống tìm kiếm bạn hàng Chất lượng sản phẩm phải nâng cao, tạo uy tín tin tưởng lâu dài cho đối tác quan hệ thương mại, buôn bán - Trị trường Mỹ Nhật bản: thị trường có nhu cầu hàng nông sản cao song Công ty chưa có chỗ đứng thực thị trường Muốn thâm nhập thành cơng khơng có đường khác phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn mã số, mã vạch, bao bì Đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng, tìm hiểu thị trường, tập qn kinh doanh phía đối tác Có đáp Nguyễn Văn Khoa 56 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ứng đồng yêu cầu thị việc xuất hàng hóa nơng sản diễn thuạn lợi Thị trường ASEAN : thị trường quan trọng với doanh nghiệp Đây thị trường truyền thống công ty, chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch xuất nông sản Công ty cần cố gắng giữ vững nhữg bạn hàng cũ đồng thời cần cố gắng nâng cao chất lượng hàng xuất cạnh tranh khu vực ngày cao với đối thủ mạnh doanh nghiệp chể biến xuất nông sản Thái Lan Và Trung Quốc Ngồi cơng ty bỏ ngỏ số thị trường có nhiều tiềm để xuất nông sản Trung Quốc, Trung Đông, Châu Phi Trong thời gian tới công ty cần nghiên cứu biện phap thúc đẩy xuất sang thị trường Góp phần nâng cao kim ngạch xuất nông sản công ty 3.2.1.3 Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại Bài học thời gian qua, mặt hàng nông sản xuất Công ty thường khơng bán trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu thực mà thường qua trung gian thương mại nước ngồi, giá bán thường thấp nhiều so với giá thị trường quốc tế Một số thị trường khó tính, u cầu chất lượng sản phẩm cao, hàng nông sản công ty thường mặt đó, vấn đề giới nhiều thị trường mà hàng hóa Cơng ty đáp ứng nhu cầu họ lại chưa thập nhập được, nguyên nhân cơng tác xúc tiến thương mại Vì thời gian tới công ty cần phân loại thị trường lên kế hoạch đẩy mạnh xúc tiến cho thị trường Cơng ty cần đầu tư cho hệ thống thông tin thị trường quốc tế, để cập nhật biến động thị trường đưa dự đốn xác Trong kinh tế thị trường, thành công đến từ hội Nguyễn Văn Khoa 57 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhỏ, chậm trễ mặt thông tin, đặc biệt thị trường xuất việc bỏ lỡ hội kinh doanh không tránh khỏi 3.2.1.4 Những giải pháp khác * Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán cơng nhân viên Trình độ nguồn nhân lực nhân tố quan trọng định thành công hay thất bại doanh nghiệp Trong kinh doanh quốc tế nhân tố lại quan trọng Vì mơi trường kinh doanh quốc tế mơi trường phức tạp chứa đựng nhiều rủi ro Chính để kinh doanh thành cơng thị trường đòi hỏi cán cơng nhân viên ngồi việc phải giỏi nghiệp vụ ngoại thương cần phải am hiểu tập quán kinh doanh, phong tục tập quán thị trường Hiện số cán công ty đáp ứng nhu cầu chưa nhiều Trong thời gian tới công ty cần phải nâng cao hiệu sử dụng lao động, thưỡng xuyên gửi cán trẻ có lực đào tạo quốc gia có ngoại thương phat triển Tạo điều kiên cho nhân viên yếu nghiệp vụ ngoại ngữ học tổ chức học công ty để nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên Ngồi cơng ty cần nên tổ chức cá buỏi tọa đàm trao đổi với nhà kinh doanh, giảng viên, chuyên gia kinh tế để nâng cao trình độ hiểu biết thị trường Song song với việc củng cố, nâng cao trình độ cho đội ngũ cơng nhân viên chức công ty Công ty cần phải trọng đến công tác tuyển chọn nhân viên Thông báo kế hoạch tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng Tổ chức thi tuyển cách minh bạc công Người phụ trách công tác tuyển chọn phải người có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm cơng tác tuyển chọn, chí cơng vô tư, tránh xảy tiêu cực Nguyễn Văn Khoa 58 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngồi Cơng ty cần có sách khuyến khích đãi ngộ cán có tài Để khuyến khích họ cống hiến cho phát triển tồn cơng ty * Thành lập phòng Marketing Hiện công tác liên quan đến thị trường phòng kinh doanh đảm nhiệm Do việc nghiên cứu tiếp cận thị trường nhiều bất cập Để nghiên cứu, tìm kiếm khách hàng, đưa chiến lược thị trường tốt hơn, Cơng ty cần phải có phòng Marketing với chức chun biệt Với việc có phòng Marketing mang tính chuyên nghiệp đảm bảo cho việc tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh hợp với thị trường hơn, đồng thời đưa dự báo biến động thị trường giúp cơng ty chủ động hoạt động kinh doanh Qua hiệu công ty ngày nâng cao 3.2.2 Kiến nghị nhà nước 3.2.2.1 Tăng cường hỗ trợ hoạt động sản xuất chế biến nông sản Hoạt động sản xuất chế biến mặt hàng nơng sản khâu tạo hàng cho xuất Nó có ảnh hưởng đến qui mơ, cấu chất lượng hàng xuất khẩu.Trong thời gian qua nhà nước quan tâm đến hoạt động sản xuất chế biến hàng nông sản chưa nhiếu nên chất lượng hàng nơng sản Việt nam nói chung Cơng ty Vilexim nói riêng chưa đáp ứng nhiều thị trường có nhứng đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao Vì thời gian tới nhà nước cần tăng cừong hỗ trọ cho haọt động sản xuất chế biến hàng nông sản để tạo sản phẩm có hàm lượng giá trị cao, từ nâng cao hiệu xuất 3.2.2.2 Trợ giúp cho công ty xuất hàng nông sản * Trợ giúp vốn Hàng nông sản mặt hàng mang tính thời vụ nên đòi hỏi công ty Nguyễn Văn Khoa 59 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phải có lượng vốn đủ lớn để mua hàng vụ thu hoạch hoạch dự trữ cho xuất năm Hiện nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn việc huy động vốn bỏ lỡ nhiều hội kinh doanh Thêm vào thiếu vốn nên doanh nghiệp gặp khó khăn cơng tác đầu tư cho hoạt động chế biến , nâng cao chất lượng sản phẩm xuất Chính thớig gian tới nhà nước cần có sách ưu đãi vay vốn doanh nghiệp xuất nông sản đặc biệt doanh nghiệp tạo chỗ đứng thị trường có kết kinh doanh tốt * Nhà nước cần cung cấp đầy đủ thông tin thị trường xuất nông sản cho công ty hoạt động lĩnh vực xuất nơng sản Thơng tin chiếm vị trí quan trọng thành công doanh nghiệp Thị trường nơng sản thị trường thường có biến động phức tạp công ty xuất hàng nông sản Việt nam thường thiếu thông tin tình hình cung – cầu hàng nơng sản, biến động giá cả, đối thủ cạnh tranh dẫn đến việc xuất nông sản đạt hiệu khơng cao Vì thời gian tới nhà nước Bộ nên trọng tới công tác nghiên cứu, khảo sát, dự báo diễn biến thị trường Để doanh nghiệp có cỏ sở tham khảo trước thực công việc kinh doanh * Nhà nước cần lập quỹ bảo hiểm xuất Để chiếm lĩnh thị trường nước nhiều cơng ty thực hình thức bán chịu hàng cho khách cho khách áp dụng hình thức mua trả chậm Việc bán hàng giúp công ty đẩy mạnh tiêu thụ đựoc hàng hóa lợi nhuận công ty cao so vợi phương thức bán hàng trả tiền ngay, bên cạnh kinh doanh quốc tế có nhiều rủi ro đặt biệt mặt hàng xuất nơng sản Chính vị nhà nước cần lập nên quỹ bảo hiểm xuất để khuyến khích cơng ty tham gia tích cực vào hoạt Nguyễn Văn Khoa 60 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp động xuất khẩu, đồng thời giúp cơng ty bảo tồn nguồn vốn gặp rủi ro 3.2.2.3 Hồn thiện sách chế quản lý xuất theo hướng đơn giản, thông thoáng phù hợp với chế thị trường: Trong bối cảnh Việt nam trở thành thành viên tổ chức thương mại giới Cùng vói cam kết mặt hàng nông sản Trong thời gian tới đây, để thúc đẩy xuất nông sản, hệ thống sách quy định đổi nhà nước cần phải tiếp tục đổi hoàn thiện * Hệ thông văn pháp lý, quy định phải đảm bảo tính đồng quán việc khuyến khích tất thành phần kinh tế tham gia sản xuất hàng xuất khẩu, để tạo nguồn hàng lâu dài ổn định Rà soát lại văn pháp quy ban hành, tranh tình trạng chồng chéo gây cản trở hoạt động xuất nơng sản * Đơn giản hóa chế quản lý xuất Hiện chế quản lý xuất nhà nước nhiều bất cập Thủ tục xuất rườm rà phức tạp, gây lãng phí thời gian cơng sức cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhiều nơi tỏ quan liêu cửa quyền gây khó dễ cho doanh nghiệp Chính thời gian tới nhà nước phải tiếp tục hoàn thiện chế quản lý xuất cho phù hợp với tình hình Việt Nam tham gia WTO Ngoài nhà nước cần giám sát chặt chẽ doanh nghiệp xuất nông sản tránh tình trạng tranh giành khách hàng, thị trường cách hạ giá cách bất hợp lý gây tổn hại cho doanh nghiệp khác nhà nước Nguyễn Văn Khoa 61 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong bối cảnh Việt Nam thành viên tổ chức Thương mại giới (WTO) mở cho doanh nghiệp Việt Nam hội thuận lợi để tiếp cận mở rộng thị trường quốc tế Bên cạnh khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt đáng kể Đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, nơi mà cạnh tranh công ty xuất nơng sản ngồi nước ngày trở nên gay gắt liệt Những năm qua, nhiều cố gắng nỗ lực ban lãnh đạo tập thể công nhân viên chức công ty, Công ty Vilexim đạt kết kinh doanh đáng khích lệ, bật lĩnh vực xuất nông sản Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, hoạt động xuất nông sản Cơng ty thời gian qua nhiều hạn chế bất cập chưa tương xứng với vị Công ty tiềm năng, lợi đất nước Vì vấn đề nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động xuất nông sản Công ty cần thiết, giúp cho Cơng ty có giải pháp thích hợp để thúc đẩy nâng cao hiệu xuất nông sản thời gian tới Chuyên đề “ Giải pháp thúc đẩy xuất Công ty Cổ phần xuất nhập hợp tác đầu tư Vilexim” đề cập đến ba vấn đề đưa sở lý luận chung xuất thúc đẩy xuất doanh nghiệp từ phân tích thực trạng xuất nông sản Công ty Vilexim thời gian qua, đánh giá kết đạt đồng thời hạn chế nguyên nhân mặt hạn chế đó, sở đưa nhóm giải pháp Công ty kiến nghị nhà nước để thúc đẩy xuất nơng sản Cơng ty tình hình Những kết nghiên cứu đề tài sở giúp Cơng ty đưa sách, biện pháp thích hợp để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục Nguyễn Văn Khoa 62 QTKDQT 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hạn chế để đẩy mạnh xuất nông sản, góp phần vào phát triển Cơng ty thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Nguyễn Hữu Khải (2003), Cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Việt Nam chương trình đẩy mạnh xuất nông sản, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Hường (chủ biên) (2003), Giáo trình kinh doanh quốc tế, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Tô Xuân Dân (chủ biên) (1998), Đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội Đỗ Đức Bình – Nguyễn Thường Lạng ( Đồng chủ biên) (2004), Giáo trình kinh tế quốc tế, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Võ Thanh Thu (2001), Chiến lược thâm nhập thị trường Mỹ, NXB Thống kê, Hà Nội VILEXIM (2006), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2001 – 2006 Nguyễn Văn Khoa 63 QTKDQT 45 ... TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM 2.1 Giới thiệu cơng ty Vilexim 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty cổ phần xuất nhập hợp tác đầu tư. .. xuất nông sản công ty .50 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY VILEXIM TRONG THỜI GIAN TỚI 53 3.1 Phương hướng thúc đẩy xuất nông sản công ty 53 3.1.1... cao hiệu xuất Với nhận thức với kiến thức trang bị nhà trường, vận dụng vào thực tế công ty Vilexim, chọn đề tài: Giải pháp thúc đẩy xuất nông sản công ty Cổ phấn Xuất nhập Hợp tác Đầu tư Vilexim”
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HƠP TÁC ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HƠP TÁC ĐẦU TƯ, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP, THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM, Trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu thì gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của công ty. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu còn lại cũng chiếm một tỷ lệ nhất định trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu nông sản., PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY VILEXIM TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm