Đề án luân chuyển cán bộ

8 74 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:00

Trong những năm qua, trên cơ sở kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐƠN VỊ , Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đã lựa chọn một số cán bộ trong diện quy hoạch, có trình độ, năng lực lãnh đạo và triển vọng phát triển để điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ vị trí chủ chốt của một số đơn vị trực thuộc; các cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy năng lực lãnh đạo, tổ chức quản lý và điều hành bộ phận, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị mới được phân công, góp phần tăng cường và củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở một số đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay của ĐƠN VỊ.Tuy nhiên, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của ĐƠN VỊ hiện nay còn có những mặt hạn chế, do chưa có kế hoạch và những hướng dẫn cụ thể, nên công tác luân chuyển cán bộ mới thực hiện ở một số vị trí, chưa trở thành nền nếp thường xuyên hàng năm. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa có nhận thức đúng về công tác luân chuyển cán bộ, vẫn còn tồn tại tâm lý “ngại khó, ngại khổ” mà chưa nhận thức đúng về sự cần thiết và ý nghĩa của việc luân chuyển cán bộ. Để chủ động tạo nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vừa có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ, việc xây dựng quy định cụ thể về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐƠN VỊ là vấn đề cấp thiết. [ĐƠN VỊ] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 ĐỀ ÁN LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHỨC NĂNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC [ĐƠN VỊ] I BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT Trong năm qua, sở kết quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ] , Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc lựa chọn số cán diện quy hoạch, có trình độ, lực lãnh đạo triển vọng phát triển để điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ vị trí chủ chốt số đơn vị trực thuộc; cán điều động, luân chuyển phát huy lực lãnh đạo, tổ chức quản lý điều hành phận, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ cương vị phân cơng, góp phần tăng cường củng cố đội ngũ cán lãnh đạo số đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn [ĐƠN VỊ] Tuy nhiên, công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ] có mặt hạn chế, chưa có kế hoạch hướng dẫn cụ thể, nên công tác luân chuyển cán thực số vị trí, chưa trở thành nếp thường xuyên hàng năm Mặt khác, phận cán bộ, đảng viên chưa có nhận thức công tác luân chuyển cán bộ, tồn tâm lý “ngại khó, ngại khổ” mà chưa nhận thức cần thiết ý nghĩa việc luân chuyển cán Để chủ động tạo nguồn cán có trình độ chun mơn nghiệp vụ, vừa có kiến thức kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện lĩnh trị vững vàng đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ, việc xây dựng quy định cụ thể công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ] vấn đề cấp thiết … II CĂN CỨ PHÁP LÝ Nghị số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 Bộ Chính trị công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý Hướng dẫn số 06-HD/CTW ngày 02/4/2002 Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực Nghị số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 Bộ Chính trị cơng tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý Nghị số 291/NQ-ĐU Đảng ủy [ĐƠN VỊ] ngày 29/5/2008 công tác điều động, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ] Kết luận số 24-KL/TW ngày 06/6/2012 Bộ Chính trị đẩy mạnh cơng tác quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 Chính phủ Đại học Quốc gia Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành quy chế Tổ chức hoạt động Đại học quốc gia sở giáo dục thành viên Quyết định số 3668/QĐ-[ĐƠN VỊ] ngày 15/10/2014 [ĐƠN VỊ] Quyết định ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm công chức, viên chức quản lý [ĐƠN VỊ] Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Quy định luân chuyển cán III MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Mục đích, yêu cầu - Tiếp tục thực có hiệu chủ trương, nghị Đảng công tác cán luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ] ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn - Tạo điều kiện để bồi dưỡng, thử thách cán bộ, cán trẻ, có triển vọng, giúp cán trưởng thành nhanh toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu cán trước mắt lâu dài [ĐƠN VỊ] - Từng bước điều chỉnh việc bố trí cán hợp lý hơn, tăng cường cán cho nơi có nhu cầu cấp bách, đơn vị có khó khăn cơng tác cán - Góp phần đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý Đưa luân chuyển cán dần trở thành việc làm bình thường, thành nếp thường xuyên, phá bỏ quan điểm thói quen lạc hậu công tác cán bộ, nay, như: khuynh hướng cục bộ, khép kín đơn vị; tâm lý thoả mãn, trì trệ nhiều cán muốn chọn nơi công tác dễ dàng, muốn ổn định chức vụ lên chức không chịu nỗ lực học tập, phấn đấu nâng cao trình độ hiệu cơng tác, cơng việc trì trệ, hiệu quả; cán uy tín thấp khó thay cán có uy tín khả - Chủ động tạo nguồn cán bộ, thực chuẩn hoá cán lãnh đạo cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán có lực năm [ĐƠN VỊ] - Tiếp tục thực chủ trương luân chuyển cán kết hợp chặt chẽ với bố trí số chức danh lãnh đạo chủ chốt đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, đặc biệt đơn vị có “quy mô lớn” cán không giữ chức vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp Quan điểm, nguyên tắc luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý - Công tác luân chuyển cán phải đặt lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện cấp uỷ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm tập thể lãnh đạo người đứng đầu - Việc luân chuyển cán phải giải tốt quan hệ luân chuyển với ổn định xây dựng đội ngũ cán có chun mơn sâu; vừa coi trọng đáp ứng u cầu, nhiệm vụ cơng tác, vừa coi trọng mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán kế cận - Luân chuyển cán phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc có chuyên môn gần [ĐƠN VỊ]; đồng thời phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp, bố trí, sử dụng cán - Coi trọng công tác tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên thông suốt tư tưởng, thống nhận thức để tự giác, tâm thực hiện; vừa làm tốt cơng tác động viên, khuyến khích tính tự giác cán bộ, vừa yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc chấp hành định luân chuyển - Chống tư tưởng cục bộ, khép kín đơn vị, không muốn nhận người từ đơn vị khác luân chuyển đến; ngăn ngừa kiên đấu tranh với biểu không lành mạnh cô lập, gây khó khăn, làm giảm uy tín người luân chuyển tới, lợi dụng việc luân chuyển cán để đẩy người trung thực, thẳng thắn, người có lực, khơng hợp với nơi khác - Chỉ thực luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức nằm diện quy hoạch có triển vọng phát triển Khơng thực ln chuyển cán có trình độ lực yếu, uy tín giảm sút, khơng có triển vọng phát triển - Cán luân chuyển phải cán trẻ, quy hoạch, có triển vọng phát triển; có phẩm chất trị, đạo đức, lối sống lực công tác tốt; quan tâm lựa chọn, phát cán trẻ có lực trội - Việc luân chuyển cán phải có kế hoạch cụ thể có lộ trình bước thực hiện; có chế, sách đồng bộ, thống để tạo môi trường, điều kiện cho cán luân chuyển phát huy lực, sở trường, chuyên môn, rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời, có quy định quản lý, giám sát cán luân chuyển - Việc xem xét, bố trí cán sau luân chuyển phải vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; kết thực nhiệm vụ trị quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân cán luân chuyển nhận xét, đánh giá cán IV TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN Thẩm quyền - Cán lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền định luân chuyển Giám đốc [ĐƠN VỊ] gồm: Chánh, Phó chánh văn phòng, Trưởng, Phó ban chức [ĐƠN VỊ]; thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đối tượng diện quy hoạch chức danh Các chức vụ trưởng, phó phòng tương đương thuộc Văn phòng Chánh Văn phòng ký định luân chuyển sau đồng ý chủ trương Giám đốc [ĐƠN VỊ] - Cán lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền định luân chuyển thủ trưởng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc gồm: trưởng, phó phòng, khoa, viện, mơn, trung tâm, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp đơn vị tương đương trực thuộc đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đối tượng diện quy hoạch chức danh - Đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc cá nhân liên quan có trách nhiệm tham gia thực quy trình nhân chấp hành định luân chuyển Giám đốc quan quản lý nhà nước Trách nhiệm - Cấp có thẩm quyền định luân chuyển cán bộ: Lãnh đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ; thực quy trình, thủ tục bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý, đánh giá, nhận xét, bố trí, phân cơng cơng tác cán sau luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển cán - Cơ quan nơi đi: Nhận xét, đánh giá, đề xuất cán luân chuyển; phối hợp với quan liên quan công tác quản lý, giám sát giữ mối liên hệ thường xuyên với cán luân chuyển; có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí đề xuất bố trí cơng tác cán sau luân chuyển - Cơ quan nơi đến: Chấp hành nghiêm định luân chuyển cán cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm bố trí cơng tác, tạo mơi trường điều kiện thuận lợi để cán luân chuyển phát huy lực, sở trường; quản lý, đánh giá cán bộ; phối hợp với quan liên quan đề xuất hướng bố trí, sử dụng cán sau luân chuyển - Cán luân chuyển: Chấp hành nghiêm quy định, quy chế, phân cơng cấp có thẩm quyền, quan nơi nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, cố gắng, phát huy lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; chịu kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ đột xuất theo yêu cầu quan quản lý; giữ mối liên hệ với quan nơi - Ban Tổ chức Cán (TCCB) phận tổ chức cán đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với quan liên quan tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch luân chuyển, nhận xét, đánh giá, đề xuất bố trí, xếp cán trước sau luân chuyển; tham mưu sơ kết, tổng kết, công tác luân chuyển cán V ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, ĐỊA BÀN, THỜI HẠN, ĐỘ TUỔI, KẾ HOẠCH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN Đối tượng luân chuyển - Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng, khoa tương đương trở lên, nằm diện quy hoạch (đã phê duyệt) chức danh lãnh đạo, quản lý Văn phòng, ban chức thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc [ĐƠN VỊ] - Cán luân chuyển cán độ tuổi luân chuyển, có triển vọng phát triển, có khả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, điều chuyển đến vị trí cơng tác để vừa thực nhiệm vụ, vừa đào tạo, rèn luyện theo quy hoạch cán - Với trường hợp đặc thù, Giám đốc xem xét, định báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy [ĐƠN VỊ] xem xét, định Địa bàn luân chuyển - Căn nhu cầu cán lãnh đạo, quản lý đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Văn phòng, ban chức [ĐƠN VỊ], Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc [ĐƠN VỊ] thực luân chuyển cán đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc để bảo đảm mục đích, u cầu cơng tác luân chuyển cán - Lựa chọn số đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc làm đơn vị trọng điểm để rèn luyện, thử thách, bồi dưỡng cán nằm diện quy hoạch, đảm bảo có chuyên môn phù hợp với cán luân chuyển, là: đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc có “quy mơ lớn”/…./… , Văn phòng ban chức thiếu cán lãnh đạo, quản lý Hình thức luân chuyển - Luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý tới đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc có chun mơn phù hợp với cán luân chuyển - Đối với cán giữ chức vụ cấp trưởng nhiệm kỳ liên tục cán luân chuyển để thực chủ trương, luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng - Đối với cán trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó - Với trường hợp đặc thù, Giám đốc xem xét, định báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy [ĐƠN VỊ] xem xét, định Thời hạn luân chuyển - Ít năm (36 tháng) chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm) - Trường hợp cần thiết, nhu cầu việc xếp, bố trí cán bộ, Giám đốc xem xét, định báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy [ĐƠN VỊ] xem xét, định việc luân chuyển sớm thời hạn Độ tuổi luân chuyển - Đối với thủ trưởng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc [ĐƠN VỊ], Chánh Văn phòng, trưởng ban chức diện quy hoạch chức danh độ tuổi không 55 tuổi nam không 50 tuổi nữ - Đối với phó thủ trưởng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc [ĐƠN VỊ], Phó chánh Văn phòng, phó trưởng ban chức diện quy hoạch chức danh độ tuổi không 50 tuổi - Đối với lãnh đạo cấp trưởng phòng, trưởng khoa tương đương diện quy hoạch chức danh độ tuổi không 45 tuổi, cấp phó trưởng phòng, trưởng khoa tương đương diện quy hoạch chức danh không 40 tuổi - Với trường hợp đặc thù, Giám đốc xem xét, định báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy [ĐƠN VỊ] xem xét, định Xây dựng kế hoạch luân chuyển Căn quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác lực, sở trường cán bộ, cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển cán thuộc phạm vi quản lý Kế hoạch phải làm rõ nội dung bản: Nhu cầu, vị trí ln chuyển; hình thức ln chuyển; đơn vị luân chuyển; thời hạn luân chuyển; chế, sách cần thiết bảo đảm thực hiện; dự kiến phương án bố trí cán sau luân chuyển Trên sở kế hoạch, lập danh sách cán luân chuyển nêu biện pháp thực cụ thể cán Chế độ, sách cán luân chuyển - Cán luân chuyển lãnh đạo đơn vị chuyển đơn vị đến nhận công tác tạo điều kiện thời gian, xếp công việc giao, nhận điều kiện sở vật chất phục vụ công tác, sinh hoạt theo quy định - Được giữ nguyên mức lương, phụ cấp chức vụ, quyền lợi khác theo quy định Nhà nước [ĐƠN VỊ] Trách nhiệm người luân chuyển - Nghiêm chỉnh chấp hành định luân chuyển cán - Bàn giao công việc tiếp nhận công việc theo thời gian quy định - Trường hợp không chấp hành định luân chuyển cán bộ, gây cản trở, khó khăn cho cơng tác ln chuyển cán đơn vị, [ĐƠN VỊ] bị xem xét kỷ luật theo quy định pháp luật quy định [ĐƠN VỊ] Trong trình thực có vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc đơn vị cần phản ảnh kịp thời Ban TCCB để tổng hợp, báo cáo Giám đốc [ĐƠN VỊ] xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp VI KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN - Hoàn thiện dự thảo Đề án luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ] báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc [ĐƠN VỊ] trước ngày 25/7/2019 - Trên sở Kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc [ĐƠN VỊ], Ban TCCB xây dựng Quy định luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ], lấy ý kiến Văn phòng, ban chức đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc để hoàn thiện trước ngày 20/8/2019 - Hoàn thiện Quy định luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ], trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc [ĐƠN VỊ] thơng qua trình Giám đốc ký Quyết định ban hành, xong trước ngày 31/8/2019 - Quyết định ban hành Quy định luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ] có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên Đề án luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ] Kính đề nghị Giám đốc [ĐƠN VỊ] xem xét, phê duyệt Đề án luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ]; trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc [ĐƠN VỊ] xem xét, định việc ban hành Quy định luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý [ĐƠN VỊ] Trân trọng./ ... kiện thuận lợi để cán luân chuyển phát huy lực, sở trường; quản lý, đánh giá cán bộ; phối hợp với quan liên quan đề xuất hướng bố trí, sử dụng cán sau luân chuyển - Cán luân chuyển: Chấp hành... định luân chuyển cán III MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Mục đích, yêu cầu - Tiếp tục thực có hiệu chủ trương, nghị Đảng công tác cán luân chuyển cán bộ, góp... phạm; quản lý, đánh giá, nhận xét, bố trí, phân cơng công tác cán sau luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển cán - Cơ quan nơi đi: Nhận xét, đánh giá, đề xuất cán luân chuyển; phối hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án luân chuyển cán bộ, Đề án luân chuyển cán bộ