tham gia KSV qua các phiên tòa

16 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 09:51

Tại Khoản 1 Điều 107 Hiến pháp 2013 quy định: “Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”. Đối với chức năng “kiểm sát hoạt động tư pháp” là một trong hai chức năng quan trọng của ngành. Đặc biệt trong lĩnh vực dân sự, Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy đinh của pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật.Hiện nay, với sự đổi mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đã đổi mới các quy định về việc tham gia phiên tòa của Viện kiểm sát. Một trong những vấn đề đó là sự tham gia của Kiểm sát viên trong khi tham gia các phiên tòa, phiên họp của vụ án dân sự hay vụ việc dân sự theo từng quy định của tố tụng dân sự. Vì vậy, em xin chọn đề tài: “Phân tích sự tham gia của Kiểm sát viên trong các phiên tòa, phiên họp của Viện kiểm sát trong giải quyết vụ việc dân sự theo các trình sự: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm”. Từ đó để có cách nhìn rõ hơn về sự tham gia của Kiểm sát viên cũng như thông qua đó thể hiện được vai trò của Kiểm sát viên trong việc kiểm sát vụ việc dân sự. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tại Khoản Điều 107 Hiến pháp 2013 quy định: “Viện kiểm sát nhân dân quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” Đối với chức “kiểm sát hoạt động tư pháp” hai chức quan trọng ngành Đặc biệt lĩnh vực dân sự, Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự, thực quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy đinh pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải vụ việc dân kịp thời, pháp luật Hiện nay, với đổi Bộ luật tố tụng dân 2015 đổi quy định việc tham gia phiên tòa Viện kiểm sát Một vấn đề tham gia Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp vụ án dân hay vụ việc dân theo quy định tố tụng dân Vì vậy, em xin chọn đề tài: “Phân tích tham gia Kiểm sát viên phiên tòa, phiên họp Viện kiểm sát giải vụ việc dân theo trình sự: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm” Từ để có cách nhìn rõ tham gia Kiểm sát viên thơng qua thể vai trò Kiểm sát viên việc kiểm sát vụ việc dân A Sự tham gia Kiểm sát viên phiên tòa, phiên họp Viện kiểm sát giải vụ việc dân theo trình tự: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm I Khái niệm: Đầu tiên, theo quy định Điều 74 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 quy định: “Kiểm sát viên người bổ nhiệm theo quy định pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp” Như vậy, Luật quy định để trở thành Kiểm sát viên gồm tiêu chí: cơng dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, lĩnh trị vững vàng, có tinh thần kiên bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; có trình độ cử nhân luật trở lên; đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; có thời gian làm cơng tác thực tiễn Vụ án dân theo quy định pháp luật tố tụng dân tranh chấp nảy sinh từ quan hệ hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, đất đai, nhà quan hệ dân sinh đời sống xã hội Việc dân việc quan, tổ chức, cá nhân khơng có tranh chấp, có u cầu Tòa án cơng nhận khơng công nhận kiện pháp lý làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quan, tổ chức, cá nhân khác; u cầu Tòa án cơng nhận cho quyền dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động II Sự tham gia Kiểm sát viên phiên tòa, phiên họp vụ án dân Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự: Tại Điều 232 BLTTDS 2015 quy định: “1 Kiểm sát viên Viện trưởng Viện kiểm sát cấp phân cơng có nhiệm vụ tham gia phiên tòa; Kiểm sát viên vắng mặt Hội đồng xét xử tiến hành xét xử, khơng hỗn phiên tòa Trường hợp Kiểm sát viên bị thay đổi phiên tòa khơng thể tiếp tục tham gia phiên tòa xét xử, có Kiểm sát viên dự khuyết người tham gia phiên tòa xét xử tiếp vụ án họ có mặt phiên tòa từ đầu.” Như Kiểm sát viên có nhiệm vụ tham gia phiên tòa khơng có Kiểm sát viên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử Từ đó, làm nêu cao vai trò Viện kiểm sát việc kiểm sát vụ án dân giai đoạn sơ thẩm Kiểm sát viên phải kiểm sát tính có việc đưa vụ án xét xử, kiếm sát tính đắn người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tòa án triệu tập để làm rõ tính khách quan việc giải vụ án Kiểm sát viên có ý kiến việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội đồng xét xử vụ án, Thư ký phiên toàn trình giải vụ án, kể từ thụ lý đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án Thẩm phán phân công thụ lý giải vụ án có thực đúng, đầy đủ quy định việc tuân theo pháp luật giai đoạn trước có định đưa vụ án xét xử hay không? (đúng quy định điều từ Điều 26 đến Điều 40, xác định tư cách tham gia tố tụng quy định Điều 68 Việc xác minh, thu thập chứng có quy định Điều từ 93 đến 97 Trình tự thụ lý, việc giao nhận thông báo thụ lý cho VKS cho đương quy định Điều 195, 196 thực quy định Điều 203 BLTTDS.) Việc tuân theo pháp luật Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa Hội đồng xét xử, Thư ký có thực quy định Điều 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 259,260 Điều 263 BLTTDS việc xét xử sơ thẩm vụ án hay không? Việc tuân theo pháp luật tố tụng người tham gia tố tụng dân trình giải vụ án, kể từ thụ lý trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án nào? Căn Điều 21, Điều 262 BLTTDS năm 2015, Kiểm sát viên phát biểu nội dung, hướng giải vụ án, việc phát biểu nội dung giải vụ án phải sở xác định pháp luật bị tranh chấp, đối tượng tranh chấp, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người có yêu cầu độc lập, người có yêu cầu phản tố… Xem xét việc thẩm định chỗ, việc áp dụng, hủy bỏ, thay … biện pháp khẩn cấp tạm thời tòa áp dụng có pháp luật không? Trường hợp Kiểm sát viên phát trình giải Tòa án có vi phạm thủ tục tố tụng, áp dụng sai luật, nội dung, Kiểm sát viên cần có văn yêu cầu tồn khắc phục cách đề nghị hỗn phiên tòa để thu thập tài liệu chứng … (Đ259 BLTTDS) Một số hoạt động Kiểm sát viên tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự: Thứ nhất, kỹ kiểm sát hoạt động tố tụng bắt đầu phiên tòa Một nội dung quan trọng Kiểm sát viên tham gia phiên tòa sơ thẩm kiểm sát hoạt động tố tụng phiên tòa Hội đồng xét xử, thư ký tòa án người tham gia tố tụng khác, thực chức nhiệm vụ đòi hỏi Kiểm sát viên phải tham dự phiên tòa từ trước phiên tòa sơ thẩm bắt đầu, nói Kiểm sát viên tham gia kiểm sát hoạt động Thư ký tòa án trước Hội đồng xét xử vào làm việc Tiếp theo Hội đồng xét xử vào xét xử, Kiểm sát viên phải kiểm tra số lượng, điều kiện tham gia Hội đồng xét xử thành viên Hội đồng xét xử, đối chiếu danh sách Hội đồng xét xử thực tế phiên tòa với danh sách Hội đồng xét xử ghi định đưa vụ án xét xử; kiểm tra tư cách pháp lý Thư ký tòa án Nếu trường hợp Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu Kiểm sát viên việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án mà tiếp tục xét xử Kiểm sát viên phải tham gia phiên tòa sau phiên tòa, Kiểm sát viên phải báo cáo với Lãnh đạo Viện để định việc kháng nghị Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, Kiểm sát viên phải kiểm tra tư cách pháp lý đương người tham gia tố tụng khác theo quy định Điều 68, 75, 77, 79, 81 BLTTDS năm 2015 Đây kỹ thực tế đòi hỏi Kiểm sát viên phải có quan sát, ý Việc Hội đồng xét xử không đồng ý thay đổi người giám định, người phiên dịch Kiểm sát viên phải tham gia phiên tồ sau phiên tồ báo cáo lãnh đạo Viện để định kháng nghị Khi có người tham gia tố tụng vắng mặt phiên tòa mà khơng thuộc trường hợp Tòa án phải hỗn phiên tòa, Kiểm sát viên xét thấy cần phải hỗn phiên tòa để chờ có tham gia người nhằm bảo đảm việc giải vụ án đắn Trong trường hợp có để hỗn phiên tòa Hội đồng xét xử không chấp nhận tiếp tục xét xử cho dù Kiểm sát viên có đề nghị Kiểm sát viên phải tiếp tục tham gia phiên tòa Sau phiên tòa, Kiểm sát viên báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp để xem xét định việc kháng nghị Thứ hai, kiểm sát thủ tục tranh tụng tham gia tranh tụng Đối với việc tham gia kiểm sát phiên tòa giai đoạn tranh tụng Kiểm sát viên cần vào điều luật từ Điều 247 đến Điều 261 BLTTDS năm 2015 Theo Kiểm sát viên kiểm sát hoạt động tố tụng hội đồng xét xử, trình tranh tụng, Hội đồng xét xử có tuân thủ thứ tự nguyên tắc hỏi phiên tòa, việc hỏi nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hỏi người tham gia tố tụng khác Thứ ba, kỹ hỏi Kiểm sát viên phiên tòa sơ thẩm Theo quy định điểm d khoản Điều 249 BLTTDS năm 2015 Kiểm sát viên tham gia hỏi sau đương hỏi xong Việc Kiểm sát viên tham gia hỏi nhằm để kiểm tra chứng để khắc phục vi phạm việc hỏi Hội đồng xét xử, đồng thời qua khẳng định cần thiết việc tham gia tố tụng Kiểm sát viên phiên tòa Trong q trình hỏi Kiểm sát viên bám sát vào đề cương hỏi dự thảo trước đó, ngồi đặt câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; câu hỏi không mang tính chất gợi ý trước hướng trả lời Khi hỏi xong, Kiểm sát viên phải tập trung lắng nghe câu trả lời; ghi lại thông tin câu trả lời; phân tích thơng tin câu trả lời, so sánh, đối chiếu với câu hỏi để xem câu trả lời đáp ứng yêu cầu câu hỏi hay chưa Nếu câu trả lời không trọng tâm, Kiểm sát viên phải dừng yêu cầu trả lời trọng tâm; câu trả lời chưa đầy đủ, Kiểm sát viên hỏi lại, hỏi bổ sung Thứ tư, kỹ phát biểu quan điểm Viện kiểm sát phiên tòa sơ thẩm Theo quy định Điều 262 BLTTDS năm 2015 sau người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận đối đáp xong, theo đề nghị chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến Viện kiểm sát Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phải vào nội dung diễn biến phiên tòa, kết hợp với chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ vụ án ý kiến lãnh đạo Viện kiểm sát để trình bày ý kiến phiên tòa Khi phiên tòa có tình tiết làm thay đổi nhận định ban đầu Viện kiểm sát Kiểm sát viên phải tự xem xét, kết luận, sau phiên tòa, Kiểm sát viên phải báo cáo với Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tình tiết ý kiến Sau người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận đối đáp xong, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án người tham gia tố tụng dân trình giải vụ án kể từ thụ lý trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án phát biểu ý kiến việc giải vụ án Căn điều 262, 306, khoản Điều 341, điểm g khoản Điều 369, điểm c khoản Điều 375 quy định: sau kết thúc phiên tòa, phiên họp, Kiểm sát viên phải gửi phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ việc Đây điểm cần ý thực công tác kiểm sát Kiểm sát viên Thứ năm, kiểm sát viên kiểm sát việc tuyên án Căn vào Điều 266, 267 BLTTDS năm 2015, Kiểm sát viên phải kiểm sát việc tuyên án Hội đồng xét xử Để thực nhiệm vụ đòi hỏi Kiểm sát viên phải theo dõi, lắng nghe tòan văn án, ghi chép phần nhận định phần định án thông qua việc nghiên cứu hổ sơ vụ án, diễn biến phiên tòa, từ xác định án tính khách quan vụ việc hay không Trường hợp Kiểm sát viên nhận thấy có vấn đề khơng có nội dung án Kiểm sát viên phải báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm a Tại phiên tòa, phiên họp phúc thẩm vụ án dân Việc tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm Việc tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm giải vụ án dân Kiểm sát viên theo quy định BLTTDS không hoàn toàn bắt buộc trừ trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị Tuy nhiên, Viện kiểm sát cấp phúc thẩm cần bố trí đủ Kiểm sát viên tham gia tất phiên tòa, phiên họp phúc thẩm giải vụ án dân để đảm bảo chất lượng, hiệu công tác kiểm sát tuân theo pháp luật lĩnh vực dân b Hoạt động Kiểm sát viên phiên tòa, phiên họp phúc thẩm Kiểm sát viên trình bày cứ, nội dung kháng nghị Viện kiểm sát xuất trình tài liệu chứng bổ sung (nếu có) Kiểm sát viên kiểm sát việc hỏi công bố tài liệu chứng cứ, xem xét vật chứng phiên tòa phúc thẩm theo quy định Điều 303 BLTTDS năm 2015 Trường hợp xét thấy cần thiết phải làm rõ tình tiết khách quan vụ án khắc phục vi phạm, thiếu xót việc hỏi Hội đồng xét xử Kiểm sát viên chủ động tham gia hỏi Nếu phiên tòa phúc thẩm có kháng nghị Viện kiểm sát Kiểm sát viên tranh luận với đương vấn đề màm người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, đương có ý kiển kháng nghị Viện kiểm sát theo quy định Khoản Điều 305 BLTTDS năm 2015 Việc trình bày kháng nghị Kiểm sát viên, kháng cáo đương sự, việc hỏi, xuất trình, công bố tài liệu chứng tranh luận bên phiên tòa làm thay đổi quan điểm giải vụ án Kiểm sát viên kị thời thay đổi cho phù hợp Kiểm sát việc tuyên án: chủ tọa thành viên khác Hội đồng xét xử tuyên án đọc định đình xét xử phúc thẩm, định tạm đình xét xử phúc thẩm, Kiểm sát viên phải tập trung cao độ theo dõi nội dung án, định có phản ánh xác đầy đủ kết khác hay không Sự tham gia Kiểm sát viên phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân Tại Khoản Điều 338 BLTTDS 2015 quy định: “Phiên tòa giám đốc thẩm phải có tham gia Viện kiểm sát cấp” Điều 357 BLTTDS 2015 quy định: “Các quy định khác thủ tục tái thẩm thực quy định Bộ luật thủ tục giám đốc thẩm” trường hợp Kiểm sát viên phải tham gia phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm không phụ thuộc vào việc Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao hay Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao kháng nghị hay không Kiểm sát viên kiểm sát thành phần Hội đồng xét xử, Thư ký Thẩm tra viên: xem trường hợp phải từ chối thay đổi tiến hành tố tụng Xem xét việc xét xử với thành phần Ủy ban THẩm phán Tòa án cấp cao 03 người hay toàn thể Hội đồng thẩm phán TANDTC 05 người hay toàn thể Kiểm sát việc triệu tập có mặt, vắng mặt đương người tham gia tố tụng khác Ngoài Kiểm sát viên kiểm sát việc cung cấp cơng bố tài liệu, chứng phiên tòa Kiểm sát Hội đồng xét xử nghị án, biểu công bố nội dung định việc giải vụ án Kiểm sát viên phiên tòa Trường hơp kháng nghị Giám đốc thẩm, Tái thẩm phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày nội dung, tính có hợp pháp kháng nghị Nếu Hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu trình bày kháng nghị Kiểm sát viên phân tích làm rõ thêm cứ, tình tiết hồ sơ mà án phúc thẩm chấp nhận khơng chấp nhận khơng có cứ, vi phạm pháp luật Về phát biểu ý kiến Kiểm sát viên phiên tòa Giám đốc thẩm, Tái thẩm Chánh án kháng nghị Trường hợp Chánh án Tòa án kháng nghị phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày tính có hợp pháp kháng nghị; đơn đề nghị đương sự, thời hạn kháng nghị, thẩm quyền nội dung định kháng nghị Chánh án Toàn án nhân dân theo không quy định pháp luật Trường hợp kháng nghị Chánh án Tòa án Khoản Điều 31 Thông tư liên tịch số 02/2016 nhân dân khơng có có nội dung kháng nghị khơng có khơng trí với kháng nghị phần kháng nghị, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm khơng trí với tồn kháng nghị phần kháng nghị B Sự tham gia Kiểm sát viên phiên tòa, phiên họp Viện kiểm sát giải việc dân theo trình tự: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Tại Điều 361 BLTTDS 2015 quy định: “việc dân việc quan, tổ chức, cá nhân khơng có tranh chấp, có u cầu Tòa án cơng nhận không công nhận kiện pháp lý làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quan, tổ chức, cá nhân khác; u cầu Tòa án cơng nhận cho quyền dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động” Thứ nhất, phiên họp sơ thẩm giải việc dân Tại Khoản Điều 367, Điều 438 BLTTDS năm 2015 quy định “Tòa án mở phiên họp giải việc dân Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp phải tham gia phiên họp; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt Tòa án tiến hành phiên họp” Cũng Khoản Điều 21 BLTTDS 2015: “Viện kiểm sát tham gia phiên họp sơ thẩm việc dân sự; phiên tòa sơ thẩm vụ án Tòa án tiến hành thu thập chứng đối tượng tranh chấp tài sản công, lợi ích cơng cộng, quyền sử dụng đất, nhà có đương người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi trường hợp quy định khoản Điều Bộ luật này.” Quy định nhằm đề cao trách nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát hoạt động kiểm sát giải việc dân Thứ hai, phiên họp phúc thẩm giải việc dân Đây hoạt động kiểm sát giải việc dân theo thủ tục phúc thẩm Theo đó, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp phải tham gia phiên họp phúc thẩm giải việc dân sự; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt Tòa án tiến hành phiên họp, trừ trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm Quy định mặt như: phiên họp xét đơn yêu cầu, xét tính hợp pháp đình cơng hay giải đơn u cầu không công nhận án, định dân Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam Thứ ba, theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm BLTTDS khơng có riêng điều luật quy định thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm việc dân Đối với việc dân nhóm nhóm 2, Viện kiểm sát có quyền áp dụng theo thủ tục giám đốc thẩm hay thủ tục tái thẩm vụ án dân để kiểm sát hoạt động giải việc dân theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Từ việc tham gia Kiểm sát viên thủ tục Còn nhóm lại khơng áp dụng thủ tục Trong đó, nhóm việc dân yêu cầu quy định khoản 1,2,3,4,6,7,8,9,10 Điều 27, khoản 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 Điều 29, khoản 1,2,3 Điều 31, khoản 1,2 Điều 33 BLTTDS năm 2015 Nhóm gồm yêu cầu quy định khoản Điều 27; khoản Điều 29; khoản 4,5 Điều 31; khoản 3,4 Điều 33 Khoản Điều 374 BLTTDS 2015 BLTTDS 2015 Nhóm gồm việc dân liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam B Tình Huống Trong trường hợp này, ông K khởi kiện anh M, N để yêu cầu anh M, N thực việc giao dịch mua, bán nhà cấp lý do: anh M, N không thực hợp đồng ngày 13/05/2013, phía anh M, N cho khơng bán nhà lý do: nhà đất di sản thừa kế cha mẹ để lại; 05 người thuộc hạn thừa kế thứ cha mẹ để lại, anh M, N nên không bán Kiểm sát viên phải tiến hành số hoạt động sau: Kiểm tra xem hình thức văn thơng báo việc thụ lý vụ án dân sự: theo mẫu số 30-DS ban hành kèm theo nghị số 01/2017/HĐTPTANDTC Kiểm tra thời hạn thông báo thụ lý vụ án dân sự: Theo quy định khoản điều 196 BLTTDS, Tòa án phải thơng báo cho Viện kiểm sát việc thụ lý vụ án dân thời hạn ngày kể từ ngày thụ lý vụ án Kiểm tra tư cách pháp lý người khởi kiện (anh K) có đầy đủ lực tố tụng dân theo quy định điều 186 điều 187 BLTTDS Vụ án tòa đưa xét xử, tòa án không thu thập tài liệu chứng nên Viện kiểm sát khơng có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa quy định Khoản 2, Điều 21 BLTTDS Việc tòa án cấp sơ thẩm gửi đề nghị Viện kiểm sát kiểm sát án tòa, trường hợp này, Kiểm sát viên cần lập phiếu kiểm sát án theo mẫu số 14 quy định theo định VKSNDTC ban hành ngày 01/07/2016; số 388 có phần việc Kiểm sát viên phải đánh giá như: Kiểm sát việc thụ lý: Tòa thụ lý ngày 01/07/2016, ngày 20/10/2016 Tòa mở phiên tòa đảm bảo quy định Điểm a, Khoản 1, Điều 203 BLTTDS thời hạn chuẩn bị xét xử Xét nội dung giải tranh chấp: Đây quan hệ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà ở, đối tượng khởi kiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất Việc Tòa giải án tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn có sở pháp luật Bởi lý do: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc trường hợp giao dịch vô hiệu quy định Điều 117 BLDS Sau xem xét vấn đề trên, Kiểm sát viên lập phiếu kiểm sát án trình đến lãnh đạo khối phụ trách, phải đánh giá đầy đủ nội dung mà Nghị số 01/2017 – Ngày 13/01/2017 HĐTPTANDTC quy định trình tự thủ tụ lập án, định sơ thẩm ngành tòa án Kiểm sát viên đánh giá việc tòa gửi án thời gian quy định không, việc lâp án đảm bảo mặt hình thức hay không, nội dung giải vụ án đảm bảo quy định luật hình thức nội dung hay khơng? Từ đề xuất theo hướng: Bản án khơng có vi phạm lập phiếu kiểm sát án, lãnh đạo duyệt để lưu gửi cho VKSND cấp trên, trường hợp có vi phạm tùy theo mức độ để ban hành kiến nghị kháng nghị phúc thẩm theo thẩm quyền Trường hợp theo đề tập trên, Kiểm sát viên đề xuất để kiến nghị kháng nghị phúc thẩm KẾT LUẬN Nhằm nâng cao vị trí vai trò Viện kiểm sát việc kiểm sát giải vụ việc dân ngày luật tố tụng dân nói riêng ngành khác nói chung thay đổi nhiều quy phạm pháp luật Dưới góc nhìn sinh viên ngành luật năm thứ tư vấn đề nhiều bàn luận khó tránh thiếu sót Chính vậy, em mong nhận đánh giá góp ý quý thầy cô sau đọc qua tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Bộ luật tố tụng dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nxb Tư pháp, Hà Nội; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát tập 6, năm 2015 Từ ngữ thay VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao VKSND Viện kiểm sát nhân dân BLTTDS Bộ luật tố tụng dân ... kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm a Tại phiên tòa, phiên họp phúc thẩm vụ án dân Việc tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm Việc tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm giải vụ án dân Kiểm... nhiệm vụ tham gia phiên tòa; Kiểm sát viên vắng mặt Hội đồng xét xử tiến hành xét xử, không hỗn phiên tòa Trường hợp Kiểm sát viên bị thay đổi phiên tòa khơng thể tiếp tục tham gia phiên tòa xét... tụng phiên tòa Hội đồng xét xử, thư ký tòa án người tham gia tố tụng khác, thực chức nhiệm vụ đòi hỏi Kiểm sát viên phải tham dự phiên tòa từ trước phiên tòa sơ thẩm bắt đầu, nói Kiểm sát viên tham
- Xem thêm -

Xem thêm: tham gia KSV qua các phiên tòa, tham gia KSV qua các phiên tòa, Tại phiên tòa sơ thẩm của vụ án dân sự:

Từ khóa liên quan