giải quyết khiếu nại trong tạm giữ, tạm giam

14 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 09:04

Khi thực hiện những hoạt động thi hành tạm giữ, tạm giam, cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền có thể có những hành vi lạm dụng quyền lực, vi phạm pháp luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam, gây ảnh hưởng đến quyền con người và quyền công dân của họ. Vì vậy, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam còn quy định các biện pháp để bảo đảm quyền và lợi ích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam đặc biệt ở hoạt động khiếu nại. MỤC LỤC LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI NỘI DUNG .2 Chương Khái quát chung khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam .2 Chương Giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Chương Bất cập khó khăn việc giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam .11 KẾT LUẬN 13 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhằm ngăn chặn tội phạm, ngăn ngừa người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội tiếp tục phạm tội, bỏ trốn, tiêu hủy chứng gây khó khăn cho trình điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, Bộ luật tố tụng hình cho phép áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam người phạm tội Việc tạm giữ, tạm giam giai đoạn tố tụng hình thực pháp luật, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25-11-2015 Đây văn quy phạm pháp luật quan trọng quy định chặt chẽ vấn đề liên quan đến tạm giữ, tạm giam Một vấn đề quan trọng Luật thi hành tạm giữ, tạm giam vấn đề việc giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Vì nên em xin nghiên cứu đề tài: “Anh chị phân tích quy định việc giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam” Từ làm rõ vai trò ý nghĩa hoạt động Đề tài em chia làm chương: Chương Khái quát chung khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Chương Giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Chương Bất cập khó khăn việc giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam NỘI DUNG Chương Khái quát chung khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 1.1 Khái niệm: Tại khoản Điều Luật khiếu nại năm 2011 quy định khiếu nại sau: “Khiếu nại việc công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức theo thủ tục Luật quy định, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước định kỷ luật cán bộ, cơng chức có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp mình.” Cũng khoản Điều 44 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định sau: “Người bị tạm giữ, người bị tạm giam quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại định, hành vi quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam có cho định, hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp mình” Như vậy, khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam việc người bị tạm giữ, người bị tạm giam quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam đề nghị quan, người có thẩm quyền xem xét lại định, hành vi chủ thể giao thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam có cho định, hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp 1.2 Người có quyền khiếu nại: Theo quy định Điều 44 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 người bị tạm giữ, người bị tạm giam quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan bị định hành vi quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp người có quyền khiếu nại Tại Khoản Khoản Điều luật quy định “người bị tạm giữ người bị quản lý sở giam giữ thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự” “người bị tạm giam người bị quản lý sở giam giữ thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm bị can; bị cáo; người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà án chưa có hiệu lực pháp luật chờ thi hành án; người bị tạm giam để thực việc dẫn độ” Nhưng, khiếu nại người bị tạm giữ, người bị tạm giam, quan, tổ chức, cá nhân thụ lý giải Tại Điều 45 Luật thi hành án tạm giữ, tạm giam 2015 quy định trường hợp khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam không thụ lý giải quyết, gồm: định, hành vi bị khiếu nại khơng liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp người khiếu nại; người khiếu nại khơng có lực hành vi dân đầy đủ mà người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp người khiếu nại người bị tạm giữ, người bị tạm giam; người đại diện khơng có giấy tờ chứng minh việc đại diện hợp pháp mình; thời hiệu khiếu nại hết; việc khiếu nại có định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật Về thời hiệu khiếu nại hết tức hết thời hiệu quy định khoản Điều 44 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 sau thời hiệu khiếu nại lần đầu 30 ngày kể từ ngày nhận biết định, hành vi quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam mà người khiếu nại cho có vi phạm pháp luật Trong trường hợp ốm đau, thiên tai, cơng tác, học tập xa trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực quyền khiếu nại theo thời hiệu thời gian có trở ngại khơng tính vào thời hiệu khiếu nại Thời hiệu lần khiếu nại 15 ngày kể từ ngày nhận định giải khiếu nại người có thẩm quyền Nên để người có quyền khiếu nại việc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam có điều kiện: Thứ nhất, người bị tạm giữ, người bị tạm giam quan, tổ chức, cá nhân khác Thứ hai, người bị tạm giữ, người bị tạm giam, quan, tổ chức, cá nhân mà quyền, lợi ích hợp pháp họ bị định, hành vi quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam xâm phạm người có quyền khiếu nại Cuối cùng, việc khiếu nại phải thực theo quy định Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Tức phải thực thời hiệu khiếu nại việc khiếu nại chưa có định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật Khi thực quyền khiếu nại người phải với nghĩa vụ, Điều 47 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định quyền nghĩa vụ người khiếu nại: Thứ nhất, người khiếu nại có quyền sau: Tự khiếu nại thơng qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại; người khiếu nại trực tiếp khiếu nại gửi đơn khiếu nại thơng qua quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Tức cá nhân có đủ lực hành vi dân tự thực quyền khiếu nại được, người chưa thành niên, người có nhược điểm thể chất tâm thần thực quyền khiếu nại thong qua người đại diện hợp pháp cha, mẹ, người giám hộ; quan, tổ chức thực quyền khiếu nại thông qua người đại diện theo quy định pháp luật dân Rút khiếu nại thời gian trình giải khiếu nại Tức việc rút khiếu nại người khiếu nại thực thấy khơng để khiếu nại, người bị khiếu nại tự khắc phục định, hành vi vi phạm pháp luật có hòa giải người khiếu nại người bị khiếu nại… Được nhận định giải khiếu nại Tiếp tục khiếu nại trường hợp không đồng ý với định giải khiếu nại lần đầu Việc không đồng ý với khiếu nại lần đầu người khiếu nại khiếu nại thời hiệu 15 ngày kể từ ngày nhận định giải khiếu nại người có thẩm quyền Được khơi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Thứ hai, người khiếu nại có nghĩa vụ trình bày trung thực việc, cung cấp thơng tin, tài liệu cho người giải khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung trình bày việc cung cấp thơng tin, tài liệu đó; chấp hành định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật 1.3 Người bị khiếu nại: Người bị khiếu nại gồm nhóm sau: thứ nhất, người đứng đầu sở giam giữ, người thực việc giam giữ theo quy định Điểm b, c Khoản 1, Khoản Điều 14 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 đồn trưởng, trưởng buồng tạm giữ đội Biên phòng Thứ hai, người có thẩm quyền quản lý tạm giữ, tạm giam thực hành vi bị khiếu nại Người bị khiếu nại gồm có quyền nghĩa vụ quy định điều 48 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 sau: “1 Người bị khiếu nại có quyền sau đây: a) Đưa chứng tính hợp pháp định, hành vi quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam bị khiếu nại; b) Được nhận định giải khiếu nại định, hành vi quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Người bị khiếu nại có nghĩa vụ sau đây: a) Giải trình định, hành vi quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam bị khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan quan, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; b) Chấp hành định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật” 1.4 Thời hiệu khiếu nại Thời hiệu khiếu nại khoảng thời gian cụ thể pháp luật quy định người mà quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm có quyền khiếu nại định, hành vi quan, cá nhân có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Nếu hết khoảng thời gian người có quyền khiếu nại khơng quyền khiếu nại Được quy định Khoản Điều 44 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 sau: “Thời hiệu khiếu nại lần đầu 30 ngày kể từ ngày nhận biết định, hành vi quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam mà người khiếu nại cho có vi phạm pháp luật Trong trường hợp ốm đau, thiên tai, cơng tác, học tập xa trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực quyền khiếu nại theo thời hiệu thời gian có trở ngại khơng tính vào thời hiệu khiếu nại Thời hiệu lần khiếu nại 15 ngày kể từ ngày nhận định giải khiếu nại người có thẩm quyền.” Chương Giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 2.1 Thẩm quyền giải khiếu nại Mặc dù quan quản lý tạm giữ, tạm giam trực tiếp công tác thi hành tạm giữ, tạm giam thẩm quyền giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam thuộc Viện kiểm sát nhân dân Điều cho ta thấy công minh, bình đẳng pháp luật Nếu quan, người có quyền trực tiếp định lại tự giải khiếu nại họ làm cho khơng cơng bằng, khơng minh bạch cơng tác Tại Điều 46 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định thẩm quyền giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam sau Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân khu vực, Viện trưởng Viện kiểm sát quân quân khu tương đương giải khiếu nại định, hành vi trái pháp luật quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam quan, người có thẩm quyền thuộc trách nhiệm kiểm sát Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp có thẩm quyền giải khiếu nại việc giải khiếu nại Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới; định giải khiếu nại Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp định có hiệu lực pháp luật Đồng thời nhận đơn khiếu nại, quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam phải chuyển khiếu nại người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho Viện kiểm sát nhân dân thời hạn 24 kể từ nhận khiếu nại Với thẩm quyền giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Viện kiểm sát nhân dân phải có nhiệm vụ, quyền hạn quy định Điều 49 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 sau: tiếp nhận, giải khiếu nại định, hành vi bị khiếu nại; yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thơng tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; thông báo văn việc thụ lý khiếu nại gửi định giải cho người khiếu nại người bị khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật việc giải khiếu nại 2.2 Thời hạn giải khiếu nại gửi định giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Tại Điều 50 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định: “1 Thời hạn giải khiếu nại lần đầu quản lý, thi hành tạm giữ 02 ngày, quản lý, thi hành tạm giam 05 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại Thời hạn giải khiếu nại lần hai quản lý, thi hành tạm giữ 03 ngày, quản lý, thi hành tạm giam 10 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại Trường hợp cần thiết, vụ việc phức tạp thời hạn giải khiếu nại kéo dài khơng q 05 ngày quản lý, thi hành tạm giữ, không 20 ngày quản lý, thi hành tạm giam kể từ ngày hết thời hạn giải khiếu nại Trong thời hạn 24 kể từ định giải khiếu nại, người định giải khiếu nại có trách nhiệm gửi định cho người khiếu nại người bị khiếu nại.” 2.3 Thủ tục giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam: Về thủ tục giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Viện kiểm sát nhân dân giải Việc giải khiếu nại tối đa lần, lần quy định trình tự, nội dung khác Thứ nhất, trình tự nội dung định giải khiếu nại lần đầu quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Sau thụ lý khiếu nại, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu tiến hành xác minh, yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; làm việc với quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại định giải khiếu nại lần đầu Quyết định khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật thời hiệu quy định mà người khiếu nại khơng khiếu nại tiếp Sau có kết luận, định giải khiếu nại có nội dung theo Điều 53 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam sau: “1 Tên quan, ngày, tháng, năm định; Họ tên, địa người khiếu nại, người bị khiếu nại; Nội dung khiếu nại; Kết xác minh nội dung khiếu nại; Căn pháp luật để giải khiếu nại; Kết luận khiếu nại đúng, phần sai; Giữ nguyên, hủy bỏ yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ phần định bị khiếu nại buộc chấm dứt việc thực định, hành vi bị khiếu nại; Việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu định, hành vi trái pháp luật gây ra; Hướng dẫn quyền khiếu nại đương sự.” Thứ hai, trình tự nội dung định giải khiếu nại lần hai quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Nếu định giải khiếu nại lần đầu không thỏa đáng theo ý kiến người kiếu nại người khiếu nại tiếp tục khiếu nại lần thứ hai Lúc đó, người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo định giải khiếu nại lần đầu tài liệu liên quan cho Viện kiểm sát có thẩm quyền giải khiếu nại lần hai Trong trình giải khiếu nại, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải khiếu nại lần hai có quyền yêu cầu Viện kiểm sát giải khiếu nại lần đầu, 10 quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thơng tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại; làm việc với người bị khiếu nại, người khiếu nại cần thiết; xác minh, tiến hành biện pháp khác theo quy định pháp luật để giải khiếu nại Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận yêu cầu phải thực yêu cầu Quyết định giải khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật Sau có định giải khiếu nại lần hai định hiệu lực nội dung định giải khiếu nại quy định Điều 55 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 sau: “1 Tên quan, ngày, tháng, năm định; Họ tên, địa người khiếu nại, người bị khiếu nại; Nội dung khiếu nại; Kết xác minh nội dung khiếu nại; Căn pháp luật để giải khiếu nại; Kết luận nội dung khiếu nại việc giải người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu; Giữ nguyên, hủy bỏ yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ phần định bị khiếu nại buộc chấm dứt thực định, hành vi bị khiếu nại; Việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu định, hành vi trái pháp luật gây ra.” Chương Bất cập khó khăn việc giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Một số bất cập sau: Thứ nhất, việc giải khiếu nại khó khăn cho Viện kiểm sát nhân dân giải Nếu định Viện kiểm sát kiểm sát qua văn bản, 11 định quan, cá nhân có thẩm quyền ban hành Nhưng hành vi lại khơng thể kiểm sát Viện kiểm sát khơng lúc để chứng kiến việc làm khó khăn việc giải khiếu nại Thứ hai, chưa có phối hợp chặt chẽ quan ban ngành sở quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam với Viện kiểm sát gây khó khăn điều tra việc định hành vi sở hay người có thẩm quyền Vì vậy, em có số giải pháp sau: Thứ nhất, xây dựng chế phối hợp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình với quan liên quan có trách nhiệm việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình Thứ hai, trọng tăng cường kiểm sát định kỳ đột xuất, áp dụng đầy đủ biện pháp pháp luật để loại trừ vi phạm Thứ ba, vi phạm thực chế độ người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù như: Chế độ ăn, mặc, ở, khám chữa bệnh, thăm gặp, nhận quà,… vi phạm xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, chế độ lao động, học tập quyền khác không bị pháp luật tước bỏ chủ thể bị giam giữ; thiếu trách nhiệm chủ thể quản lý giam giữ để xảy hậu nghiêm trọng,… Với kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình biện pháp kiến nghị nhằm mục đích phòng ngừa vi phạm tội phạm lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trực tiếp tác động đến quyền người, đến quyền tự do, dân chủ cơng dân, có tác động nhiều mặt xã hội Do vậy, kiến nghị biện pháp nghiệp vụ áp dụng phát việc xác định nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật việc khơng có biện pháp khắc phục dẫn đến vi phạm pháp luật, Viện kiểm sát kiến nghị đến quan có thẩm quyền, người có trách nhiệm để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục vi phạm Đối với vi phạm pháp luật nghiêm 12 trọng, có dấu hiệu tội phạm đủ để xử lý u cầu Cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự.1 KẾT LUẬN Khi thực hoạt động thi hành tạm giữ, tạm giam, quan có thẩm quyền người có thẩm quyền có hành vi lạm dụng quyền lực, vi phạm pháp luật người bị tạm giữ, tạm giam, gây ảnh hưởng đến quyền người quyền cơng dân họ Vì vậy, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định biện pháp để bảo đảm quyền lợi ích người bị tạm giữ, người bị tạm giam đặc biệt hoạt động khiếu nại Dưới góc nhìn sinh viên ngành luật năm thứ tư vấn đề nhiều bàn luận khó tránh thiếu sót Chính vậy, em mong nhận đánh giá góp ý q thầy sau đọc qua tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn! http://www.vksnd.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx? List=ad9f76af-6b80-4ea2-a8be-93f18b9cad72&ID=411&Web=1eac1f4b-1d0d4ae2-8f9a-e7c7668eac57 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 Giáo trình Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Luật thi hành án hình trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2017, NXB Chính trị quốc gia thật http://www.vksnd.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx? List=ad9f76af-6b80-4ea2-a8be-93f18b9cad72&ID=411&Web=1eac1f4b1d0d-4ae2-8f9a-e7c7668eac57 14 ... việc giải khiếu nại 2.2 Thời hạn giải khiếu nại gửi định giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam Tại Điều 50 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định: “1 Thời hạn giải khiếu nại lần... hành tạm giữ, tạm giam phải chuyển khiếu nại người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho Viện kiểm sát nhân dân thời hạn 24 kể từ nhận khiếu nại Với thẩm quyền giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ,. .. hiệu khiếu nại Thời hiệu lần khiếu nại 15 ngày kể từ ngày nhận định giải khiếu nại người có thẩm quyền.” Chương Giải khiếu nại quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 2.1 Thẩm quyền giải khiếu nại
- Xem thêm -

Xem thêm: giải quyết khiếu nại trong tạm giữ, tạm giam, giải quyết khiếu nại trong tạm giữ, tạm giam, Chương 1. Khái quát chung về khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam., Chương 2. Giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, Chương 3. Bất cập khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Từ khóa liên quan