PHÁT HUY NĂNG lực NHẬN THỨC, cảm THỤ THẨM mĩ và có THÁI độ QUÝ TRỌNG văn hóa dân tộc của học SINH TRƯỜNG THPTDTNT NGỌC lặc BẰNG

3 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:17

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPTDTNT NGỌC LẶC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC, CẢM THỤ THẨM MĨ VÀ CÓ THÁI ĐỘ QUÝ TRỌNG VĂN HÓA DÂN TỘC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPTDTNT NGỌC LẶC BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRUYỆN “TẤM CÁM” XUẤT PHÁT TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI Người thực hiện: Ngô Thị Thu Khuyên Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPTDTNT Ngọc Lặc SKKN thuộc lĩnh vực (mơn): Ngữ văn THANH HỐ NĂM 2018 Mục lục
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT HUY NĂNG lực NHẬN THỨC, cảm THỤ THẨM mĩ và có THÁI độ QUÝ TRỌNG văn hóa dân tộc của học SINH TRƯỜNG THPTDTNT NGỌC lặc BẰNG , PHÁT HUY NĂNG lực NHẬN THỨC, cảm THỤ THẨM mĩ và có THÁI độ QUÝ TRỌNG văn hóa dân tộc của học SINH TRƯỜNG THPTDTNT NGỌC lặc BẰNG