Báo cáo thực hiện NQ24 HĐND 2019 (1)

4 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:04

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH BÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO Nghị 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2018 HĐND thành phố Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020 năm I Kết thực Nghị - Các văn triển khai Xã triển khai Kế hoạch thực Nghị số:24 NQ-HĐND thành phố Hà Tĩnh theo kế hoạch số: 14/KH-UBND ngày 17 tháng năm 2018 UBND xã đạo tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, có trách nhiệm thực quy định bảo vệ mơi trng Thành lập Tổ cơng tác triển khai thực đề án Chỉ đạo đơn vị lập Bộ thu khối hộ dân cụ thể thôn Xử lý vấn đề phát sinh qua trình thực đề án Kiện tồn Hợp tác xã Mơi trường có để đảm bảo tính pháp lý để ký hợp đồng Hợp tác xã Mơi trường Thạch Bình thành lập vào tháng năm 2015 Phối hợp với Cơng ty CP Mơi trường Cơng trình thị để hợp đồng vận chuyển rác thải bãi tập kết rác thải xử lý Các hộ gia đình có trách nhiệm thu gom rác thải sinh hoạt túi đựng rác Các thành viên Hợp tác xã Môi trường theo địa bàn phân công thu gom đến hộ thu gom, vận chuyển bãi trung chuyển tập kết rác thải xã Hợp đồng với CTCPMT Cơng trình thị Hà Tĩnh vận chuyển khối lượng rác thải thu gom Bải rác để xử lý xã Cẩm Quan- huyện Cẩm Xuyên Thời gian bắt đầu triển khai thực theo Nghị - Kết thực Nghị năm 2018; Thời gian tiến hành thu giá dịch vụ vệ sinh từ tháng 5/2018 + Lượng rác thải phát sinh thực tế năm 2018: 574,8 m3 + Kết thực phân loại rác nguồn địa phương: Chưa triển khai thực (Hiện tập huấn chưa triển khai thực hiện) + Lượng rác thu gom 574,8 m 3; Hình thức xử lý: Thu gom hộ gia đình, vận chuyển rác thải thu gom, tập kết rác thải thu gom bải trung chuyển, hợp đồng vận chuyển xe chuyên dụng bải rác thải để xử lý + Lượng rác thải chưa thu gom: Khoảng đến m3 /tháng Hình thức xử lý lượng rác thải này: Tổ chức thu gom bãi trung chuyển để vận chuyển xử lý Chôn lấp rác thải rắn không phép vận chuyển + Số lượng HTX, đơn vị dịch vụ vệ sinh mơi trường hoạt động: có 01 hợp tác xã Hợp tác xã Môi trường Thạch Bình Hiện Hợp tác xã hoạt động hiệu Hợp tác xã có 09 thành viên, đồng chí Phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã đảm nhận chức vụ giám đốc + Phương thức thu gom, vận chuyển rác thải áp dụng: Đúng theo lộ trình đường cụ thể rác Lộ trình áp dụng khơng có có thay đổi so với đề án phê duyệt; rác thải tập kết bải trung chuyển xã thứ sáu hàng tuần hợp đồng xe chuyên dụng chở vào Bải rác xã Cẩm Quan- huyện Cẩm Xuyên để xử lý + Số điểm tập kết, trung chuyển CTR: số điểm theo quy hoạch; 01 điểm 01 điểm xây dựng theo quy hoạch; + Số điểm (cơ sở) xử lý rác thải địa bàn: Không II Kết triển khai thực giá dịch vụ kinh phí thực đề án Việc ban hành/ áp dụng giá dịch vụ địa phương - Các văn triển khai thực giá dịch vụ địa phương Công khai Đề án thu gom, vận chuyển xử lý rác thải theo nghị 24/NQ/HĐND - So sách mức giá dịch vụ địa phương so với giá tối đa quy định Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 UBND tỉnh - Thời gian bắt đầu áp dụng giá dịch vụ địa phương từ tháng năm 2018 Kết thu giá dịch vụ năm 2018 - Hình thức thu: Các hộ gia đình có trách nhiệm đóng góp giá dịch vụ theo quy định với mức thu theo giá dịch vụ hộ gia đình tháng tiền mặt trực tiếp cho thành viên Hợp tác xã theo địa bàn phân công thu gom - Hộ gia đình từ đến người =19.000 đ/ tháng - Hộ gia đình có từ đến người = 30.000đ/ tháng - Hộ gia đình từ người trở lên = 35.000 đ/ tháng - Đơn vị thực thu; Hợp tác xã Mơi trường Thạch Bình -Thu giá dịch vụ 5/6 thơn; có người thực công tác thu gom, thu tiền theo giá dịch vụ - Kết thu giá dịch vụ - Tổng số hộ toàn xã thực đề án là:711 hộ; Cơng ty CPMT Cơng trình thị Hà Tĩnh lập thu gom 165 hộ chủ yếu hộ sinh sống dọc theo tuyến đường Hà Huy Tập phần đường Đặng Văn Bá Hợp tác xã Mơi trường Thạch Bình lập thu 546 hộ/ thôn với tổ thu gom + Tỷ lệ đạt so với quy định: Tỷ lệ thu đạt 87,5% so với kế hoạch thu gom rác thải - Số hộ tham gia thực đề án đạt: 87,5 % (478/546 hộ) ( Có biểu thơng kê kèm theo) + Đối với đối tượng không kinh doanh: 399 hộ + Đối với đối tượng có kinh doanh: 20 hộ - Kinh phí thu từ thu giá dịch vụ: (so với Đề án so với tính tốn thực tế) 12.142.000 d/15.112.000 đ + Đối với đối tượng không kinh doanh (Thu theo đề án) + Đối với đối tượng có kinh doanh (Chưa thu thực theo đề án) đề nghị thành viên thu gom lập danh sách để thu theo giá dịch vụ Tổng hợp cân đối kinh phí thực đề án năm 2018 - Tổng kinh phí theo Đề án? (bao gồm kinh phí thu gom, vận chuyển kinh phí xử lý rác thải?) - Kinh phí thu từ giá dịch vụ: 12.142.000 đ/tháng - Ngân sách xã hỗ trợ: 91.244.000 đ (chủ yếu hỗ trợ chi phí vận chuyển rác thải từ bải trung chuyển bải rác thải để xử lý) - Cân đối thu chi năm 2018? (Thừa, thiếu nào?) Kết công tác thu gom rác thải năm 2019 - Số hộ tham gia thực thu gom rác thải 478 hộ/546 hộ - Số tiền thu theo giá dịch vụ:13.834 đ/ tháng - Số hộ chưa tham gia thực Đề án thu gom rác thải là:68 hộ, ( Có nhiều nguyên nhân khác nhau) có số hộ ơng bà già có hồn cảnh khó khăn nên đội thu gom k thu tiền phí III Kết triển khai sách hỗ trợ bảo vệ mơi trường Kết triển khai sách hỗ trợ theo Nghị 79/2017/NQHĐND năm 2018 + Chính sách hỗ trợ hợp tác xã mơi trường (mua xe chuyên dùng vận chuyển rác, xe chở rác) + Chính sách hỗ trợ phân loại rác nguồn TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh thị xã Kỳ Anh (Chưa thực hiện) + Chính sách hỗ trợ đầu tư sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt: không Kết triển khai sách hỗ trợ xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt theo Nghị số 32/2016/NQ-HĐND: Không IV Đánh giá kết thực Đề án, giá dịch vụ sách hỗ trợ có liên quan: Thuận lợi: Người dân đa số đồng tình cao triển khai thực đề án Thực đề án giải đồng vấn đề thu gom, vận chuyển xử lý rác thải Thực đề án lộ trình thu theo giá dịch vụ đảm bảo tính cơng bằng, theo ngun tắc thị trường Khó khăn, vướng mắc: Người dân đóng góp giá dịch vụ thu gom rác thải cao so với mức thu nhập (Mức thu năm trước 15.000 đ/hộ) Bãi trung chuyển rác thải xã nâng cấp sửa chửa bị hư hỏng, lún Trình trạng rác vơ chủ nhiều ngun nhân khách quan tuyến đê, điểm cơng cộng nhiều chưa có biện pháp hữu hiệu để chấm dứt Chưa phân loại rác thải hộ gia đình Bố trí điểm thu gom rác theo hộ gia đình chưa hợp lý, mỹ quan Chưa triển khai tổ chức phân loại rác thải nguồn Thu nhập thành viên Hợp tác xã thấp so với yêu cầu, đặc thù công việc Sự hỗ trợ cấp, ngành việc thực Đề án thiếu Số lượng dân số địa phương ít, sống khơng tập trung, chủ yếu sản xuất nơng nghiệp nên khó khăn cho cơng tác thu gom V Giải pháp kiến nghị, đề xuất: Giải pháp:Tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, có trách nhiệm thực quy định bảo vệ môi trường Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực quản lý tổ chức thu gom Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định bảo vệ môi trường Kiến nghị, đề xuất vấn đề cụ thể cấp: Quan tâm công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải Đầu tư ngân sách cho việc thực đế án theo yêu cầu Có sách hỗ trợ Hợp tác xã Mơi trường thuế, mở lớp tập huấn quản lý, kỷ thuật, hỗ trợ phân loại rác nguồn Cung ứng chế phẩm sinh học để xử lý rác bải trung chuyển Hỗ trợ phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác thu gom,vận chuyển rác thải 3.Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm môi trường điểm tiềm ẩn gây nhiễm mơi trường có chế tài xử phạt cá nhân , hộ gia đình khơng tham gia thực Đề án thu gom rác thải Thạch Bình ngày 02/7/2019 ... giá kết thực Đề án, giá dịch vụ sách hỗ trợ có liên quan: Thuận lợi: Người dân đa số đồng tình cao triển khai thực đề án Thực đề án giải đồng vấn đề thu gom, vận chuyển xử lý rác thải Thực đề... tháng - Đơn vị thực thu; Hợp tác xã Mơi trường Thạch Bình -Thu giá dịch vụ 5/6 thơn; có người thực công tác thu gom, thu tiền theo giá dịch vụ - Kết thu giá dịch vụ - Tổng số hộ toàn xã thực đề án... Kết công tác thu gom rác thải năm 2019 - Số hộ tham gia thực thu gom rác thải 478 hộ/546 hộ - Số tiền thu theo giá dịch vụ:13.834 đ/ tháng - Số hộ chưa tham gia thực Đề án thu gom rác thải là:68
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hiện NQ24 HĐND 2019 (1), Báo cáo thực hiện NQ24 HĐND 2019 (1)

Từ khóa liên quan