Một số cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong bài 13 phát hiện diệp lục và chiết rút carôtenôit sinh học 11

21 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:59

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THCS & THPT NGHI SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ CẢI TIẾN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG BÀI 13 PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CHIẾT RÚT CARÔTENÔIT, SINH HỌC 11-CƠ BẢN Người thực hiện: Lê Thị Thuận Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực (mơn): Sinh THANH HĨA, NĂM 2019 MỤC LỤC Trang 1.Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài ………………………………………………… 1.2 Mục đích nghiên cứu…………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu ………………………………………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………… 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm ………………… Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ………………………………… 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm ……………………… 2.1.1 Trực quan …………………………………………………… 2.1.2 Phương tiện trực quan ……………………………………… 2.1.3 Thí nghiệm …………………………………………………… 2.1.4 Thí nghiệm thực hành………………………………………… 2.1.4.1 Tầm quan trọng việc sử dụng thí nghiệm dạy học sinh học ……………………………………………………………… 2.1.4.2 Cơ sở khoa học việc sử thí nghiệm q trình dạy học …………………………………………………………………… 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm … 10 2.2.1.Thuận lợi 10 2.2.2 Khó khăn ……………………………………………………… 11 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề …………………………………………………… 11 2.3.1 Vị trí ,đặc điểm,vai trò thí nghiệm ……………………… 11 2.3.2 Cải tiến thí nghiệm 13 Thực hành: Phát diệp lục carôtenôit ……………………………………………… 12 2.3.3 Những yêu cầu công tác thực hành giáo viên …… 13 2.3.4 Quy trình cải tiến cách làm thí nghiệm ……………………… 13 2.3.4.5 Cải tiến thí nghiệm 13: thực hành phát diệp lục carôtenôit-sinh học 11 ……………………………………… … 15 2.3.4.5.1 Thí nghiệm chiết rút diệp lục……………………………… 15 2.3.4.5.2 Thí nghiệm chiết rút ……………………………………… 16 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục 17 với thân, đồng nghiệp nhà trường …………………………… Kết luận, kiến nghị ……………………………………………… 17 3.1 Kết luận ………………………………………………………… 17 3.2 Kiến nghị………………………………………………………… 18 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Nghị trung ương khóa VII Đảng xác định ‘‘Đổi phương pháp dạy học tất cấp học, bậc học Kết hợp tốt học đôi với hành, học tập gắn liền với lao động sản xuất, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, gắn nhà trường với xã hội Áp dụng phương pháp dạy học bồi dưỡng học sinh lực tư sáng tạo’’ điều cho thấy để nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện giáo dục phải đổi nội dung, phương pháp, phương tiện thiết bị dạy học Luật giáo dục 2005 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kì họp thứ 10 thơng qua quy định nêu rõ‘‘Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lí học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất lí luận gắn liền với thực tiễn…’’ Trong lí luận dạy học thống trực quan tư trừu tượng luận điểm có tính ngun tắc nhằm đảm bảo cho q trình dạy học đạt hiệu cao Phương tiện trực quan nguồn thông tin phong phú đa dạng giúp học sinh lĩnh hội tri thức cách cụ thể, xác, đường tốt giúp học sinh tiếp cận thực khách quan, góp phần khắc sâu, mở rộng, củng cố tri thức phát triển lực tư duy, khả tìm tòi, khám phá vận dụng tri thức Thí nghiệm có vị trí quan trọng, nguồn thơng tin phong phú, đa dạng giúp học sinh lĩnh hội tri thức cách cụ thể, xác, đường tốt để tiếp cận với thực khách quan Sinh học môn khoa học thực nghiệm Hầu hết tượng, khái niệm quy luật, trình sinh học bắt nguồn từ thực tiễn Biểu diễn thí nghiệm phương pháp quan trọng để tổ chức cho học sinh nghiên cứu tượng sinh học Đối với học sinh thí nghiệm mơ hình đại diện cho thực khách quan cầu nối lí thuyết thực tiễn Do phương tiện giúp học sinh hình thành kỹ năng, kỹ xảo thực hành tư kĩ thuật, thí nghiệm giúp học sinh sâu tìm hiểu chất tượng q trình sinh học Thí nghiệm giáo viên biểu diễn mẫu mực thao tác, việc tổ chức hoạt động nhận thức học sinh thí nghiệm theo hướng tích cực, sáng tạo mục tiêu quan trọng việc phát triển lực học sinh rèn luyện phát triển kỹ quan sát thí nghiệm Trong sách giáo khoa sinh học 11 thí nghiệm sử dụng để học mới, củng cố hoàn thiện kiến thức, kiểm tra, đánh giá kết Thí nghiệm giáo viên biểu diễn học sinh tiến hành, thí nghiệm tiến hành lớp phòng thí nghiệm, ngồi vườn, ngồi ruộng nhà, thí nghiệm bố trí lí thuyết thực hành với thời gian khác nhằm mục đích khác Thực tế việc sử dụng thí nghiệm dạy học sinh học trường THPT nói chung đơn vị tơi cơng tác nói riêng hạn chế chưa thực đem lại hiệu dạy học Do thiếu trang thiết bị trang thiết bị khơng đảm bảo chất lượng, có thí nghiệm phức tạp, tốn kém, nhiều thời gian với có mặt thí nghiệm có nội dung thi cử nên giáo viên không thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức cho học sinh khai thác giá trị dạy học thí nghiệm dạy học sinh học Còn học sinh tiến hành thí nghiệm nên kiến thức mà học sinh lĩnh hội xa rời thực tiễn, học sinh khó hình thành kĩ năng, kĩ xảo thực hành tư kĩ thuật câu tục ngữ ‘‘Trăm nghe không thấy, trăm thấy không làm’’ Do để khai thác hết giá trị dạy học thí nghiệm, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, gắn lí thuyết với thực tiễn, giúp học sinh hiểu rõ chất vật, tượng sinh học giáo viên thường xuyên sử dụng sử dụng có hiệu thí nghiệm dạy hoc sinh học Việc nâng cao hiệu sử dụng thí nghiệm góp phần tích cực việc nâng cao chất lượng dạy học Xuất phát từ lí tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu ‘‘Một số cải tiến, nâng cao hiệu sử dụng thí nghiệm 13 phát diệp lục chiết rút carôtenôit - sinh học 11’’ 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đề xuất phương án cải tiến cách làm cách sử dụng số thí nghiệm 13 phát diệp lục chiết rút carơtenơit- sinh học 11’’ để góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh hoc 11 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu: thí nghiệm 13 phát diệp lục chiết rút carôtenôit sách giáo khoa sinh học 11, sách giáo viên sinh học11, sách chuẩn kiến thức kĩ sinh học 11, phương pháp dạy học, tài liệu tập huấn cho giáo viên, thư viện violet - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học sinh học 11 - Đối tượng tác động: Học sinh lớp 11 A4,11A5.Trường THCS & THPT Nghi Sơn 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến thí nghiệm thực hành, kĩ thuật thực thí nghiệm phương pháp nâng cao hiệu sử dụng thí nghiệm trình dạy học, nội dung SGK, sách giáo viên sinh học 11 sách chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp dạy học, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, tài liệu tập huấn - Phương pháp quan sát điều tra sư phạm: phát vấn, nêu vấn đề, thao giảng dự trao đổi ý kiến với đồng nghiệp trình dạy xây dựng hệ thống câu hỏi, tìm hiểu đối tượng học sinh qua lần kiểm tra, thống kê, so sánh đối chiếu kết để có thơng tin phản hồi đưa giải pháp phù hợp với thực tế hiệu - Áp dụng kinh nghiệm lớp - Kiểm tra đánh giá kết học làm học sinh để từ có điều chỉnh bổ sung - Phương pháp tổng kết: Những làm được, chưa làm cần cải tiến, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đối tượng học sinh 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm - Trên sở kế thừa phát triển dạy học truyền thống tơi có số cải tiến: + Xác định rõ mục đích tiết thực hành nội dung cụ thể (nghiên cứu vấn đề hay củng cố kiến thức lí thuyết học) + Cần nghiên cứu kĩ nội dung tiến hành trước công việc thực hành để đảm bảo thành công hướng dẫn cho học sinh + Cần lường trước khó khăn, thất bại có lúc học sinh thực hiện, tìm hiểu nguyên nhân thất bại để không lúng túng, bị động giải đáp cho học sinh +Tiến hành tổ chức lớp phải chu đáo, theo kế hoạch tỉ mỉ để suốt trình thực hành học sinh ln có việc làm Nếu dụng cụ, vật liệu thực hành không đủ cho tất tiến hành nội dung phân cơng ln phiên nhóm + Phải có kế hoạch dành thời gian nhận xét, đánh giá kết thực hành ý đến cách tiến hành có ưu, nhược điểm gì? Ý thức tổ chức kỉ luật, trật tự, vệ sinh an tồn học sinh q trình thí nghiệm + Để động viên học sinh cần nêu số nhóm, cá nhân làm tốt, em tìm tòi phát mới, kể thắc mắc + Xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá lực học sinh sinh thơng qua hoạt động thí nghiệm Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm * Một số khái niệm liên quan đến đề tài 2.1.1 Trực quan Khái niệm ‘‘Trực quan’’ thường sử dụng rộng rãi dạy học theo quan điểm triết học ‘‘Trực quan’’ đặc điểm, tính chất nhận thức lồi người Trực quan đặc tính nhận thức người, trực quan phản ánh thực tế, mà thực tế biểu dạng hình tượng cảm tính Theo từ điển sư phạm: ‘‘Trực quan dạy học ngun tắc lí luận dạy –học mà theo nguyên tắc dạy- học phải dựa hình ảnh cụ thể, học sinh trực tiếp tri giác’’còn theo từ điển tiếng việt Hồng Phê (chủ biên) trực quan định nghĩa sau ‘‘Trực quan nghĩa dùng vật dụng cụ thể hay ngôn ngữ, cử làm cho học sinh có hình ảnh cụ thể điều học’’ Như kết luận: Trực quan khái niệm biểu thị tính chất hoạt động nhận thức, thơng tin thu nhận vật tượng giới bên cảm nhận trực tiếp từ quan cảm giác người 2.1.2 Phương tiện trực quan Khái niệm phương tiện trực quan dạy học nhiều tác giả quan tâm Các tác giả cho : ‘‘Phương tiện trực quan tất lĩnh hội (tri giác ) nhờ hỗ trợ hệ thống tín hiệu thứ thứ hai người Tất đối tượng nghiên cứu tri giác trực tiếp nhờ giác quan phương tiện trực quan ’’; ‘‘Phương tiện trực quan tất đối tượng nghiên cứu tri giác trực tiếp nhờ giác quan’’; ‘‘Phương tiện trực quan hiểu vật (sự vật) biểu hình tượng (biểu tượng) với mức độ quy ước khác Những vật biểu vật dùng để thiết lập (hình thành) học sinh biểu tượng động tĩnh vật nghiên cứu’’ Nhận thấy rằng, cách diễn đạt có khác nhau, nói chung, tác giả có thống khái niệm phương tiện trực quan Có thể kết luận: Phương tiện trực quan công cụ (phương tiện) mà người giáo viên học sinh sử dụng trình dạy – học nhằm xây dựng cho học sinh biểu tượng vật, tượng, hình thành khái niệm thông qua tri giác trực tiếp giác quan người học 2.1.3 Thí nghiệm Thí nghiệm xem phương tiện trực quan quan trọng hàng đầu dạy học nói chung dạy học sinh học nói riêng Thí nghiệm giúp học sinh trực tiếp quan sát tượng, trình, tính chất đối tượng nghiên cứu Thí nghiệm hiểu gây tượng, biến đổi điều kiện định để tìm hiểu, nghiên cứu, kiểm tra hay chứng minh Thí nghiệm tiến hành lớp, phòng thí nghiệm, vườn trường ngồi ruộng nhà Thí nghiệm giáo viên biểu diễn học sinh thực Hiện nay, thực tế dạy học thí nghiệm thường sử dụng để giải thích, minh họa, củng cố khắc sâu kiến thức lí thuyết Song giáo viên vào nội dung học điều kiện cụ thể mà sử dụng thí nghiệm nhằm mục đích giúp học sinh lĩnh hội tri thức mới, rèn luyện cho em phẩm chất nhà nghiên cứu khoa học làm cho học sinh thêm yêu môn học Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ đề tài sâu nghiên cứu thí nghiệm thực hành 13 Phát diệp lục carotenoit sinh học 11 2.1.4 Thí nghiệm thực hành Trước hết ta cần hiểu ‘‘Thực hành’’ học sinh tự trực tiếp tiến hành quan sát, tiến hành thí nghiệm tập triển khai quy trình, kĩ thuật ‘‘Thí nghiệm thực hành’’được hiểu tiến hành thí nghiệm thực hành, học sinh thực để hiểu rõ mục đích thí nghiệm, điều kiện thí nghiệm Qua tiến hành quan sát thí nghiệm phòng thực hành, học sinh xác định chất tượng, q trình Trong dạy học nói chung dạy học sinh học nói riêng, thí nghiệm thực hành ln đóng vai trò quan trọng, giúp học sinh có điều kiện tự tìm hiểu mối quan hệ cấu trúc chức năng, chất tượng, nguyên nhân kết Do học sinh nắm vững tri thức, phát huy tiềm tư sáng tạo, tính tích cực, chủ động hoạt động học 2.1.4.1 Tầm quan trọng việc sử dụng thí nghiệm dạy học sinh học Mục đích giáo dục nhà trường đào tạo người nắm vững kiến thức khoa học, mà cần giỏi thực hành, có bàn tay khéo léo thể điều mà óc suy nghĩ Nếu khơng có điều hiểu biết người dừng lại mức độ nhận thức lí thuyết chưa tác động vào thực tiễn để tái tạo lại giới cải tạo Nhận thức lí luận việc vận dụng lí luận vào thực tiễn hai mặt trình nhận thức chúng có khoảng cách xa mà vượt qua không thông qua hoạt động thực hành Khi hoạt động với cơng cụ, học sinh có điều kiện đưa vật vào nhiều hình thức tác động tương hỗ Điều làm rõ mối quan hệ nội vật, làm xuất tranh chân thực giới Trong q trình thí nghiệm, thực hành, kiến thức lí thuyết mà học sinh tiếp thu lớp thường dạng hỗ trợ làm cho chúng trở nên sinh động, làm lộ rõ chất khả chúng Nhờ học sinh thấy rõ vị trí, vai trò kiến thức hoạt động thực tiễn Được tự tiến hành thí nghiệm, suy nghĩ, tìm tòi chất vật tượng giúp cho học sinh có hiểu biết đầy đủ, sâu sắc vấn đề sinh học thực tiễn Do yêu cầu chặt chẽ tiến hành thí nghiệm giúp cho học sinh có phẩm chất tốt đẹp người lao động hình thành phát triển em thao tác tư kĩ thuật Trong khoảng thời gian 45 phút tiết học, giáo viên khó giải thích hết cho học sinh vấn đề phức tạp mang tính chất, chế vật, tượng Với tư cách phương tiện giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, thí nghiệm thực hành giúp học sinh hiểu rõ chất vấn đề sinh học Tự tiến hành thí nghiệm, quan sát diễn biến kết thí nghiệm giúp cho học sinh có sở thực tiễn để giải thích chất tượng Thí nghiệm giáo viên biểu diễn phải mẫu mực thao tác để qua học sinh học tập, bắt chước dần dần, học sinh tiến hành thí nghiệm học sinh hình thành kĩ thực hành thí nghiệm Thí nghiệm sử dụng để tổ chức hoạt động nhận thức học sinh với mức độ tích cực, tự lực sáng tạo khác Thí nghiệm sử dụng mức độ thông báo, tái mức độ cao tìm tòi phận, nghiên cứu Ngồi ra, thí nghiệm giúp học sinh thêm u mơn học, có đức tính cần thiết người lao động như: cần cù kiên trì, ý thức tổ chức kĩ luật cao… Như vậy, trình dạy học sinh học, thí nghiệm sử dụng tất khâu q trình dạy học, thí nghiệm tiến hành nhiều hình thức mức độ khác nhau, thí nghiệm giáo viên biểu diễn học sinh tự tiến hành, thí nghiệm nhằm thơng báo, tái hiện, tìm tòi phận nhằm mục đích nghiên cứu, thí nghiệm tiến hành lớp phòng thí nghiệm, vườn, ruộng nhà 2.1.4.2 Cơ sở khoa học việc sử thí nghiệm trình dạy học a Cơ sở triết học Theo triết học Mác- Lênin : ‘‘Nhận thức trình phản ánh biện chứng tích cực, tự giác sáng tạo giới quan vào đầu óc người sở thực tiễn’’ Quá trình nhận thức bao gồm việc học tập nghiên cứu Ở hai mức độ hình ảnh trực quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng Các hình ảnh trực quan vừa thực chức nhận thức (thông tin), vừa thực chức điều khiển hoạt động người Vai trò trực quan nhận thức khơng thuộc tính phản ánh thực khách quan nhận thức cảm tính mà tái tạo hình tượng đối tượng tượng nhờ mơ hình kiến tạo từ nhân tố trực quan sinh động sở tri thức tích lũy đối tượng tượng Hoạt động trí tuệ người cảm giác, tri giác sau đến tư Nói cách khác, hoạt động nhận thức người khởi đầu nhận thức cảm tính (còn gọi trực quan sinh động) Đó giai đoạn mà người sử dụng giác quan để tác động trực tiếp vào vật nhằm nắm bắt vật Trong nhận thức cảm tính tồn chất lẫn không chất, tất yếu ngẫu nhiên, bên lẫn bên vật Nhưng đây, người chưa phân biệt chất không chất; đâu tất yếu với ngẫu nhiên; đâu bên với bên Để phân biệt điều nói trên, người phải vượt lên mức độ nhận thức cao – nhận thức lí tính (tư trừu tượng) giai đoạn phản ánh gián tiếp, trừu tượng khái quát thuộc tính, đặc điểm chất đối tượng, giai đoạn giai đoạn nhận thức thực chức quan trọng tách nắm lấy chất có quy luật vật tượng Vì vậy, đạt đến trình độ phản ánh sâu sắc hơn, xác đầy đủ chất đối tượng Tuy vậy, phát triển tư mức độ chứa đựng mối liên hệ nhận thức cảm tính Nhận thức cảm tính gắn liền với hoạt động thực tiễn tác động khách thể cảm tính sở cho nhận thức lí tính Nhận thức lí tính nhờ có tính khái qt cao, lại hiểu chất, quy luật vận động phát triển sinh động vật giúp cho nhận thức cảm tính có định hướng trở nên sâu sắc Như vậy, hoạt động nhân thức bao gồm nhiều trình phản ánh thực khách quan với mức độ phản ánh khác trãi qua hai giai đoạn: giai đoạn nhận thức cảm tính gia đoạn nhận thức lí tính Hai giai đoạn có mối quan hệ chặt chẽ tác động lẫn V.I Lênin tổng kết mối quan hệ thành quy luật hoạt động nhận thức ‘‘Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng đến thực tiễn – Đó đường biện chứng nhận thức chân lí, nhận thức thực khách quan’’ b Cơ sở lí luận dạy học Quá trình dạy học bao gồm nhiều thành tố có mối quan hệ mật thiết với mục đích, nội dung, phương pháp phương tiện dạy học phương tiện đối tượng vật chất giúp giáo viên học sinh tổ chức có hiệu q trình dạy học nhằm đạt mục đích dạy học Nhờ phương tiện dạy học, giáo viên tiến hành tổ chức, điều khiển trình dạy học giúp học sinh tự tổ chức hoạt động nhận thức cách hiệu Trong hoạt động dạy học, mục đích, nội dung, phương pháp phương tiện dạy học ln có mối quan hệ chặt chẽ với Thông qua chủ thể tương ứng xã hội (mục đích nội dung dạy học; giáo viên- phương pháp dạy; học sinh – phương pháp học; giáo viên, học sinh - phương tiện dạy học) Trong thành phần nêu trên, giáo viên giữ vai trò chủ đạo Căn vào nội dung dạy học tình hình học sinh, phương tiện có, giáo viên lựa chọn phương pháp tác động vào học sinh nhằm đạt mục đích dạy học Thực tế dạy học chứng minh rằng, trình nhận thức người xuất phát từ thực tiễn, từ hình tượng trực quan mà ta tri giác sống Trực quan đóng vai trò quan trọng giai đoạn đầu trình hình thành khái niệm Nó phượng tiện giúp cho phát triển tư lơgic học sinh Vì thế, trình dạy học, việc vận dụng phương pháp dạy học tách rời với việc sử dụng phương tiện dạy học Nó sử dụng nhằm mục đích khắc phục khoảng cách việc tiếp thu lí thuyết thực tiễn, làm cho hoạt động nhận thức học sinh trở nên dễ dàng, sinh động, cụ thể Ngày với thành tựu khoa học, kĩ thuật – Công nghệ mang lại, phương tiện dạy học có vị trí quan trọng việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường, cho phép đưa vào học nội dung diễn cảm, hứng thú, làm thay đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học tạo cho trình dạy học nhịp độ, phong cách trạng thái tâm lí Đây đặc điểm bật nhà trường đại Học sinh nghiên cứu môn học, em có tích lũy ban đầu biểu tượng có liên quan đến đối tượng nghiên cứu biểu tượng không đọng lại tất học sinh mức độ xác số lượng biểu tượng Vì thế, người ta xây dựng khái niệm từ quan sát trực tiếp đối tượng, tượng có sẵn thực tiễn tái tạo chúng phương pháp nhận diện thơng qua hình ảnh mơ hình, biểu mẫu…hay ta gọi phương tiện trực quan Có thể nói, phương tiện dạy học công cụ nhận thức giới học sinh Mỗi loại phương tiện phục vụ cho việc hồn thành tri thức kinh nghiệm tri thức lí thuyết, kĩ năng, kĩ xảo thực hành kĩ năng, kĩ xảo trí tuệ Một phương tiện hỗ trợ đắc lực q trình dạy học nói chung q trình dạy học sinh học nói riêng thí nghiệm thực hành Các thí nghiệm thực hành nhằm tái tạo tượng tự nhiên, nguồn kiến thức phong phú, cầu nối tượng tự nhiên khả nhận thức người Thí nghiệm thực hành có khả làm bộc lộ mối liên hệ bên phát sinh vật, tượng Hơn nữa, nhờ có thí nghiệm thực hành mà học sinh thêm yêu mơn học, có khả vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn sản xuất, làm giàu cho gia đình xã hội Đồng thời giúp hình thành em tư khoa học Tuy nhiên, cần phải luôn thấy rằng, phương tiện dạy học dù có đại tới đâu, chúng đóng vai trò công cụ điều khiển giáo viên, khơng thay giáo viên trình dạy học Hiệu sử dụng phương tiện dạy học phụ thuộc nhiều vào lực phương pháp sử dụng người giáo viên Qua phân tích cho ta thấy: Thí nghiệm thực hành phương tiện trực quan quan trọng q trình dạy học, nguồn cung cấp kiến thức, cầu nối lí thuyết thực tiễn, phương tiện để phát huy tiềm 10 tư duy, tính tích cực học sinh Tuy nhiên, lúc giáo viên sử dụng thí nghiệm thực hành đạt hiệu cao trình dạy học Việc khai thác thí nghiệm thực hành đòi hỏi người giáo viên cần phải có kĩ năng, kĩ xảo phương pháp phù hợp Vì việc cải tiến để nâng cao hiệu sử dụng thí nghiệm thực hành q trình dạy học nói chung dạy học sinh học nói riêng cần thiết vô quan trọng c Cơ sở tâm lí Lứa tuổi học sinh THPT thường dao động khoảng từ 14 đến 18 tuổi, giai đoạn đầu lứa tuổi niên Ở THPT, người học sinh bước vào giai đoạn cuối trình chuẩn bị tảng cho tham gia vào hoạt động nghề nghiệp dạng lao động xã hội khác Có thể nói, học sinh THPT nhóm người xã hội đặc biệt, chuẩn bị để bước vào lĩnh vực học tập nghề nghiệp trực tiếp tham gia lao động xã hội Đặc điểm bật phát triển trí tuệ học sinh THPT là: Tính chủ động, tính tích cực tự giác cao, thể tất trình nhận thức Cảm giác đạt tới mức độ tinh nhạy người lớn Tri giác không gian tri giác thời gian không mắc sai lầm lứa tuổi trước, tri giác có chủ định phát triển, lực quan sát nâng cao, quan sát trở nên có hệ thống, có mục đích tồn diện Tuy nhiên, số em quan sát kém, phiến diện dẫn đến nhiều kết luận thiếu sở thực tiễn Trong dạy học, giáo viên cần dạy cho học sinh cách quan sát quan sát có mục đích lời khuyên I.P.Pavlov ‘‘Không dừng lại bề mặt tượng’’ Hơn lứa tuổi này, lực tư trừu tượng phát triển mạnh, vận dụng thao tác tư nhuần nhuyễn, lực phân tích, tổng hợp, phán đốn, suy luận, lực khái quát hóa trừu tượng hóa phát triển mạnh Bởi em lĩnh hội cách thuận lợi khái niệm khoa học trừu tượng Từ phân tích cho thấy, trình dạy học, giáo viên cần lựa chọn phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức dạy học hợp lí nhằm khai thác có hiệu lực quan sát lực tư học sinh, giúp em lĩnh hội tri thức cách sâu sắc đầy đủ Do có hình thành phát triển mạnh mẽ giới quan, tự ý thức…mà học sinh có niềm tin vào thân, em hiểu sống, tương lai gắn liền với việc lựa chọn nghề nghiệp Qua cho ta thấy thí nghiệm, thực hành, vật dụng trực quan có tác dụng trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, khắc sâu ghi nhớ cho học sinh Do dạy học, giáo viên cần tích cực sử dụng thí nghiệm thực hành để tạo hứng thú tăng cường khả tư cho học sinh 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thuận lợi : -Trong trường thao giảng đổi phương pháp dạy học giáo viên tích cực hưởng ứng, đánh giá, trao đổi, góp ý kiến rút kinh nghiệm nên có hội trao đổi phương pháp giảng dạy, học tập, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn 11 - Ban giám hiệu nhà trường trang bị máy tính, máy chiếu thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, góp phần thuận lợi cho việc đổi phương pháp dạy học - Bản thân ln tích cực tìm kiếm thơng tin bổ ích có liên quan đến nội dung dạy tranh ảnh, tư liệu cố gắng thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực học sinh thơng qua phương pháp dạy học trực quan, phương pháp nêu tình giải quyêt vấn đề - Học sinh có nhiều kênh để tìm hiểu tài liệu: Tham khảo sách, báo, truyền hình mạng Internet - Học sinh thích quan sát, thích làm thí nghiệm 2.2.2 Khó khăn: - Đa số học sinh lười học, chưa say mê mơn học Nếu học em học đối phó say mê hứng thú thật chưa có - Đa số em chưa độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi mà phải lệ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa Bởi thân em nên có phương pháp học tích cực để chiếm lĩnh kiến thức từ giảng giáo viên - Cơ sở vật chất phục vụ cho cơng tác thực hành thí nghiệm trường chưa đảm bảo, thiếu hụt chủng loại, suy giảm chất lượng thiết bị dụng cụ ảnh hưởng nhiều đến việc dạy thực hành thí nghiệm - Trong q trình sử dụng thí nghiệm giáo viên gặp nhiều khó khăn, việc áp dụng theo quy trình thí nghiệm sách giáo khoa gây số khó khăn mặt thời gian kết thí nghiệm Hơn dù nhận thức đắn tầm quan trọng thí nghiêm diện câu hỏi liên quan đến thí nghiệm thực hành thi cử nên mức độ sử dụng thí nghiệm dạy học không thường xuyên - Giáo viên chưa tự giác việc khai thác, sử dụng thí nghiệm giảng dạy nên hiệu sử dụng thí nghiệm dạy học chưa cao 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Vị trí, đặc điểm, vai trò thí nghiệm - Thí nghiệm có vai trò đặc biệt quan trọng dạy học nói chung dạy học sinh học nói riêng, thí nghiệm cầu nối lí thuyết thực tiễn, phương tiện để giáo viên tổ chức hoạt động học tập, tự học cho học sinh, nội dung thí nghiệm phát diệp lục carơtenơit bố trí cuối chương nhằm giúp học sinh ôn tập, củng cố, khắc sâu kiến thức Hầu hết giáo viên sử dụng thí nghiệm khâu ơn tập, củng cố kiến thức giúp cho học sinh nắm kiến thức sâu sắc, toàn diện liên hệ lí thuyết thực tiễn Theo phân phối chương trình bố trí thời gian 45 phút tiết học việc chuẩn bị mẫu vật khoảng phút, việc cắt bỏ cuống gân chính, cắt lát khoảng 10 phút, việc cân mẫu khoảng phút, việc đong, rót cồn, rót nước lọc vào cốc khoảng 5-7 phút, việc đặt cốc yên tĩnh khoảng 25- 30 phút Do giáo viên khó để đạt mục tiêu học 12 2.3.2 Cải tiến thí nghiệm 13 Thực hành: Phát diệp lục carơtenơit - Việc cải tiến, xây dựng quy trình thí nghiệm dù tiến hành hình thức phương pháp phải đảm bảo nội dung sau: + Đảm bảo mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ Nhiệm vụ trình dạy học cụ thể hóa thành mục tiêu học Do giáo viên phải vào mục tiêu học, tình hình cụ thể để cải tiến, sử dụng thí nghiệm cho hợp lí, đảm bảo nội dung học mà chất lượng, hiệu thực hành nâng cao Tùy nội dung học, giáo viên lựa chọn nội dung then chốt, nội dung khó để giảng giải, khắc sâu cho học sinh, nội dung thí nghiệm tương tự hay nội dung thí nghiệm dễ, giáo viên sử dụng để giao tập nhà cho học sinh Như phát huy lực tự học, lực tư sáng tạo học sinh đồng thời hoàn thành mục tiêu học + Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, bồi dưỡng hứng thú học tập, phát triển lực nhận thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo thực hành, hình thành phát triển tư kĩ thuật phù hợp với đặc điểm tâm- sinh lí học sinh.Với đặc điểm tâm- sinh lí học sinh lớp 11 hoạt động học tập em có khả đạt mức độ: bắt chước, tìm tòi sáng tạo cách có hiệu cao Các yếu tố tâm lí hứng thú, tự giác, tích cực, độc lập sáng tạo ln có tác động thúc đẩy qua lại lẫn chúng vừa nguyên nhân, lại vừa kích thích thành công mà học sinh đạt q trình học tập Trong dạy học sinh học, ngồi việc phối hợp phương pháp, biện pháp theo lí luận dạy học đại, phải ý vận dụng phương pháp đặc trưng sinh học như: Tổ chức hoạt động quan sát tìm tòi, thực hành thí nghiệm, tìm tòi nghiên cứu vận dụng phương pháp biểu diễn thí nghiệm nghiên cứu Qua hoạt động giúp em thực kĩ học tập đồng thời tạo hứng thú, nhu cầu, động học tập + Đảm bảo thống phương pháp khoa học phương pháp dạy học môn Theo Nguyễn Ngọc Quang, phương pháp khoa học có trước, xuất phát phương pháp dạy học tương ứng có sau, dẫn xuất Các phương pháp dạy học có nguồn gốc từ phương pháp khoa học tương ứng Mặc dù có khác biệt ‘‘Bất phương pháp khoa học chuyển hóa thành phương pháp dạy học’’ Khi trình độ phát triển trí tuệ học sinh – Chủ thể sử dụng phương pháp mà tăng phương pháp dạy học gần gũi với phương pháp khoa học tương ứng Phương pháp dạy học giáo viên lớp có ảnh hưởng định không phương pháp học tập học sinh lớp mà phương pháp tự học khơng có mặt giáo viên Phương pháp dạy học có tính nghiên cứu kích thích phong trào tự giác, tích cực, tự lực sáng tạo Sinh học môn khoa học thực nghiệm, tri thức hình thành phương pháp quan sát thí nghiệm, thực hành Nên muốn học sinh tìm tòi phát kiến thức: Phát diệp lục carơtenơit tốt tổ chức cho học 13 sinh sử dụng phương pháp đó, lặp lại cách thu gọn đường tìm tòi nhà khoa học, em hiểu sâu, nhớ lâu đồng thời nắm phương pháp nghiên cứu môn Q trình thực hành thí nghiệm phải rút gọn diễn theo logic thí nghiệm, đồng thời đảm bảo đủ lượng thông tin cần phải truyền đạt tập trung vào dấu hiệu chất qua học sinh có đủ tư liệu cho hoạt động gia cơng trí tuệ, giải vấn đề học tập + Đảm bảo tính khả thi hoạt động thí nghiệm nhiều hồn cảnh khác Nghề dạy học có hai khía cạnh kĩ thuật nghệ thuật Với khía cạnh nghệ thuật, phát triển phụ thuộc vào khiếu riêng giáo viên khơng phải có tay nghề thành thạo đạt tới trình độ nghệ thuật với tư cách loại hình hoạt động người dạy học khơng thể thiếu phương tiện, phương pháp cách tiến hành Đó khía cạnh kĩ thuật hoạt động dạy học Muốn dạy tốt định người giáo viên phải làm chủ kĩ thuật mức độ thành thạo 2.3.3 Những yêu cầu công tác thực hành giáo viên Để tiến hành hoạt động thí nghiệm, thực hành đạt hiệu cao, người giáo viên phải thực yêu cầu sau: - Phải xác định rõ mục đích tiết thực hành nội cụ thể (Nghiên cứu vấn đề hay củng cố kiến thức lí thuyết học) - Hướng dẫn trình tự bước cơng tác thực hành - Tiến hành tổ chức lớp như: phân chia nhóm, phân phối dụng cụ, mẫu vật (Nhóm to hay nhỏ tùy thuộc vào khả chuẩn bị vật chất dụng cụ mẫu vật…)việc tổ chức phải chu đáo, theo kế hoạch tỉ mỉ để suốt trình thực hành học sinh ln có việc làm Nếu dụng cụ, vật liệu thực hành không đủ cho tất tiến hành nội dung phân cơng ln phiên nhóm - Cần nghiên cứu kĩ nội dung tiến hành trước công việc thực hành để đảm bảo thành công hướng dẫn cho học sinh Cần lường trước khó khăn, thất bại có lúc học sinh thực hiện, tìm hiểu ngun nhân thất bại để không lúng túng bị động giải đáp cho học sinh - Phải có kế hoạch dành thời gian nhận xét, đánh giá kết thực hành học sinh Khi nhận xét, đánh giá kết thực hành học sinh cần ý đến nội dung sau: + Kết thí nghiệm quan sát, cách tiến hành có ưu, nhược điểm gì? + Ý thức tổ chức, kỉ luật, trật tự, vệ sinh an tồn học sinh q trình tiến hành thí nghiệm Để động viên học sinh cần nêu số nhóm, cá nhân làm tốt, em tìm tòi phát mới, kể thắc mắc, chứng tỏ học sinh có đào sâu suy nghĩ Sau nhận xét kết cụ thể đạt qua q trình tiến hành cơng việc 2.3.4 Quy trình cải tiến cách làm thí nghiệm 14 Bước 1: Xác định mục tiêu thí nghiệm Bước 2: Phân tích nội dung thí nghiệm SGK Bước 3: phát khó khăn, đề xuất phương pháp khắc phục thí nghiệm SGK Bước 4: Thực thí nghiệm theo phương án đề xuất Bước 5: Đánh giá hiệu phương án đề xuất *Bước 1: Xác định mục tiêu thí nghiệm Mục tiêu thí nghiệm dự kiến ‘‘sản phẩm’’ cần đạt thí nghiêm Trong mục tiêu cần phân tích, rõ, kết thí nghiệm nào? Từ rút nhận xét gì? Các thao tác kĩ thuật cần đạt sau tiến hành thí nghiệm gì? *Bước 2: Phân tích nội dung thí nghiệm SGK Giáo viên tiến hành thí nghiệm trước theo hướng dẫn SGK, tiến hành lặp lặp lại số lần (3 đến lần) Sau vào tồn qui trình thực thí nghiệm để phân tích yếu tố thí nghiệm: điều kiện phương pháp, kết Trong khâu giáo viên cần phân tích tất yếu tố thí nghiệm, từ khâu chuẩn bị (mẫu vật, dụng cụ, hóa chất); đến phân tích thực thí nghiệm cuối phân tích kết thí nghiệm (có với mục tiêu đề khơng? Mức độ xác bao nhiêu? Thời gian thực thí nghiệm bao nhiêu? *Bước 3: phát khó khăn, đề xuất phương pháp khắc phục thí nghiệm SGK Trên sở phân tích thí nghiệm bước 2, giáo viên phát mâu thuẫn thực thí nghiệm, khó khăn gặp phải thực thí nghiệm như: chuẩn bị mẫu vật, hóa chất, dụng cụ, thao tác tiến hành, mức độ khó thực thí nghiệm…từ đề phương án khắc phục, cải tiến yếu tố gây khó khăn thí nghiệm *Bước 4: Thực thí nghiệm theo phương án đề xuất Sau đề xuất phương án khắc phục, cải tiến yếu tố gây khó khăn thí nghiệm theo hướng dẫn SGK, giáo viên tiến hành theo phương án đề xuất lặp đi, lặp lại (3 đến lần) *Bước 5: Đánh giá hiệu phương án đề xuất Mục đích việc cải tiến cách làm thí nghiệm nhằm nâng cao hiệu sử dụng thí nghiệm, sau tiến hành thí nghiệm theo phương án đề xuất đối chiếu với kết thí nghiệm theo hướng dẫn SGK số tiêu như: Mức độ xác kết quả, thời gian thực thí nghiệm, khả thực thí nghiệm …để đánh giá tính ưu việt phương án đề xuất 15 2.3.4.5 Cải tiến thí nghiệm 13: Thực hành phát diệp lục carôtenôit-sinh học 11 2.3.4.5.1 Thí nghiệm chiết rút diệp lục *Bước 1: Mục tiêu thí nghiệm Sau thực hành xong học phải: - Biết cách bố trí tiến hành thí nghiệm phát diệp lục carôtenôit lá, quả, củ - Tự đánh giá, giải thích với dung mơi khác màu sắc dịch chiết lại khơng giống - Rèn luyện tư phân tích, tổng hợp, kỹ làm thí nghiệm, hợp tác nhóm làm việc độc lập học sinh - Tự tiến tiến hành thí nghiệm theo quy trình cho SGK *Thực theo SGK Chuẩn bị Dụng cụ: - Cốc thủy tinh (hoặc nhựa hay sứ), tốt loại có mỏ Nếu khơng có dụng cụ này, dùng loại chén sứ uống nước chè với dung tích 20-50ml - Ống đong nhựa thủy tinh loại 20-50ml, có chia độ Nếu khơng có, dùng ống khơng chia độ Khi đó, giáo viên tự đánh dấu vị trí cần thiết ống ứng với dung tích nêu - Ống đong ống nghiệm thủy tinh (hoặc nhựa) suốt, loại 10-15 ml Nếu dùng ống nghiệm phải chuẩn bị thêm giá thí nghiệm phù hợp với số lượng kích thước ống nghiệm - Kéo học sinh 2.Hóa chất - Nước (nước cất, nước máy, nước giếng) Nước phải suốt - Cồn 90-960(có thể dùng cồn đốt y tế loại đựng lọ nhựa 50ml bán quầy thuốc) 3.Mẫu vật - Lá xanh tươi (chọn loại mềm dễ cắt kéo học sinh rau muống khoai lang, xà lách hay loại cải, rau húng, sắn, khế…) - Lá già có màu vàng - Các loại có màu vàng hay đỏ gấc, xoài, trứng gà, hồng cà chua, mâm xôi… - Các loại củ có màu đỏ hay màu vàng củ cà rốt, nghệ… *Bước 2: Phân tích nội dung thí nghiệm SGK - Giáo viên tiến hành thí nghiệm trước theo hướng dẫn SGK, tiến hành lặp lặp lại số lần (3 đến lần) Sau vào tồn qui trình thực thí nghiệm để phân tích yếu tố thí nghiệm: điều kiện phương pháp, kết Trong khâu giáo viên cần phân tích tất yếu tố thí nghiệm từ khâu chuẩn bị (mẫu vật, dụng cụ, hóa chất); đến phân tích thực thí nghiệm cuối phân tích kết thí nghiệm (có với mục tiêu đề khơng? Mức độ xác bao nhiêu? Thời gian thực thí nghiệm bao nhiêu? 16 *Bước 3: phát khó khăn, đề xuất phương pháp khắc phục thí nghiệm SGK - Cân bước 1, bước để học sinh cắt lát thật mỏng chờ cho diệp lục tan cồn với thời gian 45 phút khó đạt mục tiêu tiết học để khắc phục khó khăn bước nên chọn xanh tươi, bỏ gân cuống lá, cắt mỏng ngang thành lát, bước 2: nghiền nát mẫu vật, bước lọc, chiết suất dung dịch *Bước : Thực thí nghiệm theo phương án đề xuất Bước 1: Lấy xanh tươi, bỏ gân cuống lá, cắt mỏng ngang thành lát Bước 2: nghiền nát mẫu vật Bước 3: rót 20ml cồn vào cốc thí nghiệm, rót 20ml nước vào cốc đối chứng Bước 4: lọc, chiết suất dung dịch Kết thí nghiệm: Quan sát màu sắc dịch chiết ống nghiệm tương ứng cốc đối chứng thí nghiệm, điền kết quan sát vào bảng sau (nếu màu ghi đầu cột dấu +; không màu ghi đầu cột dấu -) Màu sắc dịch chiết Đối tượng Dung môi chiết rút Xanh lục Đỏ, cam ,vàng Xanh Nước Lá Cồn Vàng Nước Cồn Cà chua Nước Cồn Cà rốt Nước Cồn 2.3.4.5.2 Thí nghiệm chiết rút Carơtenơit (các thao tác tương tự thí nghiệm1) nhà làm báo cáo lại kết * Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá Câu 1: Hãy trình bày thao tác tiến hành thí nghiệm chiết rút diệp lục? Câu 2: Trong xanh có chứa sắc tố gì? Câu 3: Trong vàng, cà chua, cà rốt có chứa sắc tố gì? Câu 4: Khả hòa tan sắc tố cồn nước nào? Câu 5: Vì phải chiết rút sắc tố dung mơi hữu cơ? Câu 6: Tóm tắt vai trò carôtenôit sức khỏe người? Câu 7: Có thí nghiệm tiến hành ngồi ánh sáng sau: Cho cành rong tươi có kích thước tương tự vào ống nghiệm A B đổ đầy nước đun sôi để nguội Trên mặt nước có phủ lớp dầu thực vật Cho thêm vào ống A Natri cacbonnat Sau tiến hành quan sát ống nghiệm thời gian dài a Sẽ quan sát tượng gì? 17 b Rút kết luận từ thí nghiệm 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Kết kiểm tra khảo sát đề hai lớp sau: - Với cách thí nghiệm theo trình tự SGK cách thí nghiệm có số cải tiến Thì kết đạt được: Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Thực nghiệm (11A5) 14,10% 34,91% 43,59% 7,40% (40 Học sinh) Đối chứng (11 A4) 7,50% 25,50% 51,37% 15,63% (41 học sinh) Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận :Từ thực tế giảng dạy rút số kết luận sau: - Học sinh có khả tri giác khơng gian, tri giác thời gian, không mắc sai lầm lứa tuổi trước, tri giác có chủ định, quan sát có hệ thống, có mục đích tồn diện hơn, học sinh có khả phân tích, tổng hợp, phán đốn, suy luận khái quát hóa, trừu tượng hóa, có khả bắt chước, tìm tòi sáng tạo cách có hiệu cao - Học sinh tích cực tham gia thí nghiệm hiểu -Việc cải tiến mang lại hiệu cao phương thí nghiệm theo trình tự SGK Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp gặp khó khăn sau : + Đòi hỏi học sinh phải dành nhiều thời gian chuẩn bị nhà + Khơng phải học sinh có tỉ mỉ, cẩn thận… - Để góp phần đổi phương pháp dạy học trường, khơi dậy lòng u thích học tập, tinh thần tìm tòi, sáng tạo học tập học sinh Đòi hỏi người thầy khơng ngừng rèn luyện mặt, nâng cao trình độ chun mơn vấn đề quan trọng + Để nâng cao trình độ chun mơn, người thầy khơng ngừng tự học để hồn thiện kĩ sư phạm Trong tình hình nay, với thành tựu khoa học - công nghệ, đặt biệt CNTT ứng dụng ngày rộng rãi lĩnh vực ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng giáo dục vấn đề thiết yếu Với giáo viên sinh học, việc kết hợp kĩ thực hành với ứng dụng CNTT phục vụ cho giảng dạy, góp phần tích cực, đáp ứng u cầu đổi giáo dục Thực tốt, khơng hồn thiện kĩ sư phạm, nâng cao trình độ chun mơn người thầy mà phát huy tính tích cực học sinh q trình học môn Qua kết giảng dạy đạt được, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung áp dụng đề tài vào trình giảng dạy để nâng cao chất lượng môn chất lượng giáo dục trường học Trên ý tưởng kinh nghiệm thực tiễn, giúp cho em học sinh có ý thức cao học tập, chịu khó tìm tòi, học hỏi để nắm cách tốt nhất, khiến em ngày yêu thích mơn sinh học 18 từ góp phần khơi dậy lòng u thích học tập, tinh thần tìm tòi, sáng tạo học tập học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục Tuy nhiên với hiểu biết kinh nghiệm thân, đề tài nhiều hạn chế Dù vậy, qua nội dung vấn đề chắn góp phần việc trao đổi kinh nghiệm chuyên môn đồng nghiệp với yêu cầu đổi phương pháp dạy học Rất mong đóng góp hội đồng khoa học nhà trường đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm hoàn chỉnh mang lại giá trị thực tiễn 3.2 Kiến nghị Hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học nói chung dạy học sinh học nói riêng ngày trở nên phổ biến trường học phổ thông Việc ứng dụng đề tài này, đặc biệt sử dụng thí nghiệm dạy học sinh học, đòi hỏi trường học phải đầu tư nhiều trang thiết bị đảm bảo chủng loại, chất lượng số lượng thiết bị, dụng cụ để giáo viên sử dụng thường xuyên nâng cao hiệu sử dụng thí nghiệm từ nâng cao chất lượng dạy học sinh học 19 Về phía giáo viên phải tự giác, tích cực sử dụng thí nghiệm, học hỏi nắm bắt công nghệ thông tin, phải trang bị máy tính để chuẩn bị thí nghiệm nhà cách thành thạo Hơn với môn sinh học có ưu mơn học khác môn khoa học thực nghiệm nên nhiều tranh ảnh, tài liệu, tư liệu gần gũi liên quan đến nội dung học để minh họa cho giảng làm tăng tính trực quan sinh động Vì người giáo viên phải cập nhật thông tin, chắt lọc thông tin để đưa vào giảng cách hiệu Trên số kinh nghiệm cá nhân tơi, mong góp ý đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Thanh Hóa, ngày 20 tháng 05 năm 2019 ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Lê Thị Thuận TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo - Sách giáo khoa sinh học 11- Nhà xuất Giáo dục Bộ giáo dục đào tạo - Sách giáo viên sinh học 11- Nhà xuất Giáo dục Bộ giáo dục đào tạo - Thực chuẩn kiến thức, kỹ môn sinh học lớp 11-Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Thu Hòa - Nguyễn Diệu Linh - Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ sinh học 11 Thư viện violet Trần Bá Hoành (2000), Phát triển phương pháp học tập tích cực môn sinh học (Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997-2000), Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Trần Bá Hoành (2008), Đổi phương pháp dạy học, chương trình sách giáo khoa, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Trần Bá Hoành, Trịnh Nguyên Giao (2000), Phát triển phương pháp dạy học tích cực môn Sinh học, nhà xuất giáo dục, Hà Nội Nguyễn Kỳ (1995), Phương pháp giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 10 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội ... hiệu sử dụng thí nghiệm 13 phát diệp lục chiết rút carôtenôit - sinh học 11 ’ 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đề xuất phương án cải tiến cách làm cách sử dụng số thí nghiệm 13 phát diệp lục chiết rút. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THCS & THPT NGHI SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ CẢI TIẾN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG BÀI 13 PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CHIẾT RÚT CARÔTENÔIT,... thí nghiệm dạy hoc sinh học Việc nâng cao hiệu sử dụng thí nghiệm góp phần tích cực việc nâng cao chất lượng dạy học Xuất phát từ lí tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu ‘ Một số cải tiến, nâng cao hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong bài 13 phát hiện diệp lục và chiết rút carôtenôit sinh học 11 , Một số cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong bài 13 phát hiện diệp lục và chiết rút carôtenôit sinh học 11

Từ khóa liên quan