Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong trường THPT

19 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:55

1 MỞ ĐẦU 1.1- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 giới diễn mạnh mẽ Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp; công nghệ đổi nhanh chóng Trình độ dân trí tiềm lực khoa học công nghệ trở thành nhân tố định sức mạnh quốc gia giới Việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài việc làm trở nên cấp bách Ngành GD - ĐT nước ta kể từ sau Nghị hội nghị Trung ương II khố VIII Đảng, có chuyển biến to lớn Nhất là quan tâm cấp, ngành tồn xã hội cơng tác GD - ĐT Tầm quan trọng Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học (CSVC-TBDH) sở giáo dục nói chung, trường THPT nói riêng khẳng định từ: Văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc, đến văn Quốc hội, Chính phủ Bộ giáo dục – đào tạo như: Văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ X; XI rõ: “ Tạo bước chuyển biến phát triển giáo dục đào tạo, ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy học, đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tăng cường đầu tư sở vật chất cho nhà trường…”; Thông tư số 47/2012/TT- BGD ĐT ngày 07/12/2012 qui chế công nhận trường Trung học sở, trường THPT trường THPT có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường Phổ Thông; Công văn 4381/BGD ĐT- CSVCTBDH, ngày 6/7/2011…Đã khẳng định CSVS – TBDH phương tiện lao động nhà giáo học sinh, điều kiện thiết yếu để tiến hành trình dạy học – giáo dục nhà trường, thiếu điều kiện q trình diễn dạng khơng thể hồn thiện Nghị 40/2000/QH10, ngày 9/12/2000 Quốc Hội khoá XI nêu “ Đổi nội dung chương trình, SGK, Phương pháp dạy học phải thực đồng với việc nâng cấp đổi trang thiết bị dạy học…” Hiện tiến hành đổi giáo dục với mục tiêu đến năm 2020: “Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu quả” ( Nghị Số: 29NQ/TW8 Khóa XI ngày tháng 11 năm 2013) Giáo dục Việt Nam đổi tồn diện theo hướng chuẩn hóa, đại hóa hội nhập quốc tế…” (Chiến lược phát triển GD & ĐT giai đoạn 2011- 2020), CSVC-TBDH tiền đề quan trọng việc thực phương pháp dạy học mới, cầu nối lý thuyết thực tiễn, học hành, thành tố quan trọng đảm bảo phương pháp, chất lượng dạy học Không thể nói đến giáo dục tồn diện khơng có CSVC -TBDH trường học Ở trường THPT vấn đề quản lý sử dụng CSVC – TBDH nhà quản lý giáo dục quan tâm, thực tế nhiều bất cập, chưa thực đảm bảo yêu cầu phát triển nhà trường thời kỳ CNH - HĐH, kĩ sử dụng CSVC – TBDH phận lớn Giáo viên - Học sinh nhiều bất cập, hiệu khơng cao, đòi hỏi phải có đổi để phù hợp với hoàn cảnh đối tượng cụ thể, đổi đặt yêu cầu cấp thiết đổi công tác quản lý CSVC – TBDH trường học theo quan điểm hiệu nay, lẽ: CSVC - TBDH phát huy tác dụng làm cho trình giáo dục diễn có hiệu quả, thực trở thành nhân tố trình giáo dục – phù hợp với mục đích, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức giáo dục Là cán phân công phụ trách quản lý trực tiếp mảng CSVC – TBDH nhà trường, trăn trở, suy nghĩ, tìm giải pháp để quản lý tốt mảng hoạt động nhằm thực tốt mục tiêu nhà trường THPT giai đoạn Từ lý khách quan chủ quan mạnh dạn đưa ra: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CSVC – TBDH Ở TRƯỜNG THPT” 1.2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Sáng kiến kinh nghiệm nhằm đề xuất số giải pháp đổi công tác quản lý CSVC – TBDH trường THPT mà tơi tích lũy được, chia sẻ với đồng nghiệp, góp phần nhỏ bé việc nâng cao hiệu sử dụng CSVC – TBDH nhà trường từ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt mục tiêu nhà trường mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục nước ta giai đoạn CNH – HĐH ngày Những kinh nghiệm có đảm bảo mục tiêu về: Tổ chức xây dựng, tổ chức sử dụng tổ chức bảo quản, đảm bảo nguyên tắc quản lý về: tính mục đích; tính phù hợp, tính kế thừa – phát triển tuân thủ chu trình quản lý, phù hợp với thực tiễn CSVC – TBDH, đối tượng học tập nhiều trường THPT tỉnh nhà 1.3 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Trường THPT Hàm Rồng Nghiên cứu việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học giáo viên; cách xếp, theo dõi, bảo quản thiết bị dạy học nhân viên thiết bị; cách quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Trường THPT Hàm Rồng Thời gian nghiên cứu, áp dụng: Từ tháng 9/2017 đến hết tháng 3/2018 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn pháp qui CSVC, TBDH - Phương pháp khảo sát, điều tra biểu mẫu, số liệu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CSVC – TBDH: 2.1.1 Cơ sở lý luận: + CSVC TBDH tất phương tiện vật chất huy động vào việc giảng dạy, học tập hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt mục đích giáo dục Nội dung CSVC TBDH gồm: Trường học, sách giáo khoa, sách tham khảo, thư viện trường học, thiết bị dạy học, phương tiện kĩ thuật dạy học khác Quá trình dạy học, giáo dục cấu thành nhiều thành tố có liên quan chặt chẽ tương tác với Các thành tố cấu thành trình dạy học là: Mục tiêu - Nội dung - Phương pháp - Giáo viên - Học sinh - Thiết bị giáo dục Có thể diễn tả thành tố cấu thành trình dạy học mối quan hệ chúng sơ đồ sau đây: Môi trường XH, TN Nội dung Giáo viên Mục tiêu CSVC SP Phươn g pháp Môi trường XH, TN Học sinh Theo sơ đồ cặp thành tố có quan hệ tương hỗ hai chiều, việc điều khiển tối ưu mối quan hệ giữ thành tố coi nghệ thuật mặt sư phạm; CSVC TBDH có mặt q trình nêu có vai trò thành tố khác thiếu thành tố Như vậy, CSVC TBDH phận cấu thành khơng thể thiếu q trình giáo dục, dạy học + CSVC TBDH phận nội dung phương pháp dạy học: Lí luận dạy học khẳng định trình dạy học q trình hoạt động dạy hoạt động học phải hoạt động khăng khít đối tượng xác định có mục đích định Để q trình dạy học có chất lượng hiệu cao, từ xa xưa người tìm sử dụng nhiều phương pháp khác cho mục đích theo đó, CSVC TBDH phục vụ cho phương pháp dạy học đời phát triển, yếu tố quản lí giáo dục xuất Mục tiêu nội dung học tập nhà trường phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế - xã hội vĩ mơ, sách giáo khoa TBDH mặt phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế - xã hội, mặt khác chịu ảnh hưởng khoa học công nghệ đương thời Ngày nay, khoa học công nghệ xã hội tiến vượt bậc, tiến phản ánh vào hệ thống CSVC TBDH nhà trường Đứng mặt nội dung phương pháp dạy học CSVC TBDH đóng vai trò hỗ trợ tích cực, có TBDH tốt ta tổ chức trình dạy học khoa học, đưa người học tham gia thực vào trình này, tự khai thác tiếp nhận tri thức hướng dẫn người dạy TBDH phải đủ phù hợp triển khai phương pháp dạy học cách hiệu Như vậy, CSVC TBDH phận nội dung phương pháp, chúng vừa phương tiện để nhận thức, vừa đối tượng chứa nội dung cần nhận thức + CSVC TBDH điều kiện việc đảm bảo chất lượng dạy học: Xuất phát từ đặc trưng tư hình ảnh, tư cụ thể người, trình dạy học, trực quan đóng vai trò quan trọng việc lĩnh hội kiến thức ngừời học Khơng nội dung học tập phức tạp cần đến hỗ trợ tích cực phương tiện trực quan giải Học sinh cần trực tiếp làm thực nghiệm, lắp ráp, thao tác quan sát, nhận xét việc sử dụng dụng cụ phương tiện cụ thể Nghĩa học tất giác quan, huy động tiềm để nhận thức Để học tập khoa học theo phương pháp khám phá, chứng minh kiến thức, thể tường minh phương pháp nghiên cứu kĩ phương tiện, dụng cụ, phòng thí nghiệm có vai trò tiềm to lớn u cầu trực quan cao việc quan sát, trình diễn vận hành chế, cấu trúc, vận động, mơ hình, mơ phỏng: phương tiện nghe nhìn có ưu rõ rệt Như CSVC TBDH cho phép: * Thực nguyên tắc trực quan Dạy Học * Góp phần đảm bảo kiến thức theo đặc trưng : Tính xác, khoa học, tính tổng qt, tính hệ thống, tính chuyển hố, tính thực tiễn, tính bền vững * Rèn luyện kĩ nhiều mặt cho người học * Phương tiện kĩ thuật dạy học có vai trò quan trọng đặc biệt việc tạo khả xây dựng hình thành, củng cố, hệ thống hoá, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Đó yếu tố cấu thành chất lượng thực dạy học 2.1.2 Cơ sở pháp lí quản lý CSVC-TBDH: Quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng, coi giáo dục đào tạo Quốc sách hàng đầu, năm qua, Nhà nước có hệ thống văn quy định đầu tư phát triển giáo dục - Luật giáo dục 2005, chương VII, mục “Đầu tư cho giáo dục”, điều 103 quy định: “Ưu tiên đầu tư tài đất đai xây dựng trường học”; điều 106 quy định: “Ưu đãi thuế xuất sách giáo khoa, sản xuất thiết bị dạy học, đồ chơi” - Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo định số:07/2007/QĐBGDĐT ngày 02/4/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) điều 19 khoản điểm e có ghi nhiệm vụ quyền hạn hiệu trưởng: “Quản lí tài chính, tài sản nhà trường” - Chỉ thị 39/2007/CT-BGD&ĐT ngày 31 tháng năm 2007 Bộ giáo dục & đào tạo : “ Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp trường, khoa sư phạm năm học 2007-2008” Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm có nhiệm vụ : “ Củng cố tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học, phát triển mạng lưới trường, lớp học, phòng học môn, nhà công vụ cho giáo viên, thu hút nguồn lực cho xây dựng CSVC, trường, lớp học, thiết bị giáo dục sách quy hoạch rõ ràng” Bộ Giáo dục thị: “ Tiến hành rà soát, xây dựng thực chuẩn CSVC trường học, TBDH cho trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, THCS THPT; đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học Hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt đề án học phí Đề xuất để Chính phủ ban hành sách đất đai cho phát triển giáo dục, sách khuyến khích đầu tư xây dựng trường ngồi cơng lập, trường PTDT bán trú vùng dân tộc” Như vậy, vấn đề CSVC TBDH, quản lý CSVC TBDH Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đạo có hệ thống, khoa học nhằm đáp ứng đổi nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học giai đoạn 2.1.3 Cơ sở thực tiễn: Nước ta bước vào thời kỳ hội nhập, muốn hội nhập thành cơng, yếu tố người – sản phẩm giáo dục – đào tạo đóng vai trò định Nhận thức rõ vai trò giáo dục đào tạo nghiệp phát triển đất nước, Đảng ta khẳng định “Giáo dục quốc sách hàng đầu”, “Giáo dục nghiệp toàn Đảng toàn dân Để đổi toàn diện giáo dục, việc đổi cơng tác quản lý CSVC – TBDH tất yếu, coi đổi điều kiện để đáp ứng yều cầu đổi toàn giáo dục theo hướng tiên tiến – đại Mặc dầu năm gần Đảng, nhà nước chung sức toàn xã hội để xây dựng CSVC TBDH cho nhà trường; Tuy nhiên so với nhu cầu thực tế CSVC – TBDH thiếu số lượng, chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu, thiết bị dạy học đại đòi hỏi nguồn kinh phí lớn thiếu nhiều nhiều trường chưa có… Bên cạnh công tác quản lý – sử dụng CSVC – TBDH nhiều nhà trường chưa thật hiệu Những khó khăn, bất cập rõ ràng ảnh hưởng lớn đến mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học, ảnh hưởng đến tiến trình cơng đổi giáo dục nước ta Việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản CSVC –TBDH có hiệu góp phần bước nâng cao chất lượng dạy hoc, giáo dục, điều kiện đảm bảo cho thành công mục tiêu đổi giáo dục Đây sở thực tiễn để tìm giải pháp quản lý, sử dụng CSVC – TBDH thực có hiệu với vai trò chức nó, đáp ứng q trình đổi giáo dục Đảng Nhà nước 2.2 NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CSVC – TBDH Ở TRƯỜNG THPT + Khái niệm: Quản lí CSVC TBDH tác động có mục đích người quản lí nhằm xây dựng, phát triển sử dụng có hiệu hệ thống CSVC TBDH phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục đào tạo CSVC TBDH phát huy tác dụng tốt việc giáo dục - đào tạo quản lí tốt Do đôi với việc đầu tư trang thiết bị, điều quan trọng phải trọng quản lý CSVC - TBDH nhà trường, CSVC TBDH lĩnh vực mang đặc tính kinh tế - giáo dục vừa mang đặc tính khoa học - giáo dục nên việc quản lí mặt phải tuân thủ yêu cầu chung quản lí kinh tế, khoa học, mặt khác, cần tuân theo yêu cầu quản lí chuyên ngành giáo dục Như vậy, Quản lí CSVC - TBDH công việc người cán quản lí, đối tượng quản lý nhà trường + Yêu cầu việc quản lí CSVC - TBDH: Người quản lí cần nắm vững: Cơ sở lí luận thực tiễn lĩnh vực quản lí Các chức nội dung quản lí, biết phân lập phân phối nội dung quản lí ( trường học, sách - thư viện, TBDH ) Hiểu rõ đòi hỏi chương trình giáo dục điều kiện CSVC TBDH để thực chương trình Có ý tưởng đổi thực ý tưởng kế hoạch khả thi Biết huy động tiềm tập thể sư phạm cộng đồng cho cơng việc Có biện pháp tập trung tiềm vật chất vào hướng thống nhất, đảm bảo CSVC TBDH để nâng cao chất lượng giáo dục + Nguyên tắc quản lí CSVC - TBDH: Trang bị đầy đủ đồng CSVC - TBDH Bố trí hợp lí CSVC - TBDH khu trường, lớp học, phòng thực hành, thí nghiệm, phòng mơn.v.v Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giáo dục Tổ chức bảo quản trường sở phương tiện vật chất, kĩ thuật nhà trường + Nội dung quản lí CSVC - TBDH: Xây dựng bổ sung thường xuyên để hoàn thành hệ thống hoàn chỉnh CSVC TBDH (trường sở, sách, thư viện TBDH) Duy trì, bảo quản CSVC TBDH; bảo quản theo chế độ lý tài sản nhà nước, bảo quản theo chế độ dụng cụ, vật tư khoa học kí thuật Sử dụng CSVC TBDH: Để sử dụng tốt phải giải số vấn đề mặt quản lí đầu tư trang bị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, khai thác, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kĩ thuật kĩ cho giáo viên, thực nghiêm túc qui định chuyên môn v v + Nội dung cụ thể việc quản lí CSVC - TBDH Quản lí trường học: Qui mơ trường lớp; diện tích mặt bằng; mẫu thiết kế; khn viên trường; khối cơng trình; phòng học; trang bị phòng học; phòng thí nghiệm phòng mơn Quản lí thư viện trường học:Tổ chức thư viện; lựa chọn sách cho thư viện; phát huy hiệu sử dụng thư viện Quản lí TBDH: Quản lý cơng tác tiếp nhận, bảo quản sử dụng có hiệu TBDH 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CSVC – TBDH Ở TRƯỜNG THPT HIỆN NAY Trong chiến lược phát triển nhà trường, để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, người trực tiếp phụ trách công tác quản lý CSVC – TBDH, nhà trường tạo điều kiện học tập, tham khảo, học hỏi kinh nghiệm nhiều trường bạn tỉnh tỉnh công tác quản lý, sử dụng CSVC – TBDH, qua tơi thấy rõ thực trạng đa chiều, mn màu, có điểm mạnh điểm yếu trường THPT, qua thực tế thấy việc quản lý, sử dụng CSVC – TBDH trường nhiều trường bạn tỉnh lên số vấn đề sau: 2.3.1 Một số kết đạt được: * Về biên chế: Các nhà trường phần lớn có biên chế cán thư viện cán chun trách phòng TBDH, nhờ cơng tác bảo quản TBDH mang tính khoa học * Về công tác quản lý sở vật chất thiết bị dạy học: - Xây dựng bổ sung thường xuyên CSVC - TBDH: Hàng năm nhà truờng có kế hoạch xây dựng, sửa chữa mua sắm bổ sung CSVC - TBDH, làm tăng thêm số lượng TBDH, CSVC tiếp tục củng cố - Bảo quản, sử dụng CSVC - TBDH : Cơng tác quản lí CSVC - TBDH trường THPT năm gần bước quan tâm Một số nhà trường triển khai cho cán chuyên trách thiết lập đủ hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý: Sổ tài sản gốc, sổ nhậpxuất, sổ theo dõi sử dụng sách, thiết bị cho mượn, sổ theo dõi việc bảo dưỡng, sửa chữa Một phận giáo viên có nhận thức đắn, có ý thức tự giác, tích cực sử dụng TBDH thực nâng cao chất lượng tiết học, cải thiện phương pháp theo hướng dạy học tích cực, thu hút học sinh kết nhận thức học sinh tiến rõ rệt 2.3.2 Một số tồn cơng tác quản lí CSVC - TBDH trường THPT * CSVC TBDH chưa đảm bảo cho cơng tác dạy học: Những trường có truyền thống lâu đời CSVC lạc hậu, xuống cấp thiếu vốn đầu tư chưa thể xây lại theo chuẩn mới, trường vùng khó khăn thiếu thốn Nhiều nhà trường chưa có phòng thực hành, thí nghiệm, phòng học mơn để khai thác tốt TBDH có Một số thiết bị chưa đồng bộ, chất lượng không cao, nhiều thiết bị chưa phù hợp với nội dung học *Nguyên nhân: Điều kiện kinh tế xã hội địa phương khó khăn, kinh phí đầu tư cho CSVC TBDH chưa thỏa đáng Các trường chưa thực tự chủ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, thiết bị đưa ạt việc nghiệm thu, kiểm định chất lượng khơng kịp thời, mặt khác lực, trình độ hiểu biết cán giáo viện số loại thiết bị hạn chế Do nhiều thiết bị không sử dụng sử dụng khơng có hiệu * Cơng đạo quản lí, sử dụng, bảo quản CSVC TBDH hạn chế nên việc sử dụng thiết bị chưa đem lại hiệu cao: Số trường chưa có có phòng chứa thiết bị bảo quản chưa đạt chuẩn, mang tính chất tạm thời, TBDH chưa bảo quản tốt nên mau hỏng, mát, mối mọt, han rỉ… Còn nhiều giáo viên chưa trọng sử dụng TBDH, trình giảng dạy số tiết dạy chay nhiều khai thác kiến thức từ TBDH Nhiều người quản lý chưa có biện pháp hữu hiệu đạo tổ chuyên môn thực hướng dẫn kĩ sử dụng TBDH cho giáo viên Do giáo viên sử dụng TBDH lúng túng, thiếu khoa học, hiệu dạy học khơng cao Trình độ tin học đặc biệt ngoại ngữ đa số giáo viên hạn chế nên số TBDH đại sử dụng có hiệu Tâm lí ngại sử dụng TBDH giáo viên phổ biến Phong trào tự làm đố dùng dạy học dần vào dĩ vãng *Nguyên nhân Do nhận thức phận giáo viên vị trí, vai trò TBDH cơng tác giáo dục chưa mức Các TBDH cấp taì liệu hướng dẫn sử dụng chủ yếu tiếng nước ngoài, số lượng lớn, nhiều chủng loại, chất lượng chưa đảm bảo, thiều tính đồng Kĩ sử dụng TBDH giáo viên hạn chế chuyển giao hệ, số cán giáo viên cốt cán có kinh nghiệm, giàu tâm huyết dần nghỉ chế độ, số giáo viên trẻ trường thiếu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề không cao, sống thực dụng, ngại khó, lực chun mơn, kĩ sư phạm hạn chế chất lượng đầu vào trường đào tạo thấp, nên chưa đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học giai đoạn Qua tiếp xúc với cán chuyên trách TBDH giáo viên gần 10 trường THPT tỉnh, có kết quả: Gần 80% cán phụ trách TBDH chưa n tâm với cơng việc, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng; Nhận thức cơng việc chủ yếu với trọng trách người cán phụ trách TBDH, trợ giúp cho GV môn chuẩn bị TBDH trước lên lớp; Gần 60% cán phụ trách TBDH chưa có biện pháp, quy trình để bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên loại TBDH; GV mượn TBDH trước lên lớp khoảng 15 phút TBDH chủ yếu để thầy biểu diễn, nhiều ý kiến khẳng định chất lượng thiết bị kém, thiếu xác; việc bổ sung thường xuyên TBDH tối thiểu chưa kịp thời thiếu kinh phí 2.3.3 Một số vấn đề cấp thiết cơng tác quản lí CSVC - TBDH cần giải Hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tiếp tục hưởng ứng phương pháp dạy học lấy hoc sinh làm trung tâm, thực tốt đường lối chủ trương Đảng nhà nước “ học phải đơi với hành, lí luận phải gắn liền với thực tiễn”, vấn đề cấp thiết đặt cho lãnh đạo nhà trường phải xây dựng CSVCV TBDH đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; đề số biện pháp quản lí thư viện, TBDH hữu hiệu để công tác dạy học trường thực vào chiều sâu, có hiệu quả, thiết thực, góp phần đưa giáo dục địa phương lên tầm cao mới, góp phần vào cơng đổi đất nước, đưa đất nước bước lên theo xu hướng cơng nghiệp hố, đại hố Xuất phát từ kết đạt tồn cơng tác quản lí, sử dụng CSVC - TBDH nhiều trường THPT, không ngoại trừ trường tôi, nhận thấy số vấn đề cấp thiết đặt cho công tác quản lí, sử dụng CSVC - TBDH trường THPT là: - Cần nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, học sinh trường vị trí, vai trò CSVC – TBDH q trình dạy – học đổi - Nâng cao kĩ người quản lí việc quản lí CSVC – TBDH: Quản lý phải có kế hoạch chi tiết, khả thi; Quản lý phải tổ chức, đạo thành phần thực hoàn thành mục tiêu kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát, điều chỉnh cho phù hợp - Đẩy mạnh phối hợp lực lượng nhà trường: Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên, học sinh với lực lượng ngồi nhà trường Chính quyền địa phương, tỏ chức xã hội doanh nghiệp… để giải vấn đề CSVC – TBDH quản lí CSVC – TBDH nhà trường - Nâng cao lực phục vụ, bảo quản cho đội ngũ trực tiếp phụ trách thư viện, TBDH 2.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CSVS VÀ TBDH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC, GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT Từ thực trạng trên, với suy nghĩ đau đáu phải áp dụng số giải pháp quản lý CSVC – TBDH phù hợp hiệu hơn, mạnh dạn vận dụng vào công tác quản lý giải pháp sau 2.4.1 Nâng cao nhận thức lý luận thực tiễn CSVC TBDH cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường: - Đối với người quản lý: Tự tìm tòi học tập, rút kinh nghiệm từ thực tế để có nhận thức đầy đủ lý luận thực tiến quản lý CSVC - TBDH; Xác định trách nhiệm, quyền hạn, tư cách pháp nhân cơng tác quản lí CSVC –TBDH Quản lí CSVC - TBDH quy định nhà nước, có đủ hồ sơ, sổ sách quản lí: Sổ tài sản gốc, sổ nhập - xuất, sổ theo dõi dử dụng sách, thiết bị cho mượn, sổ theo dõi, bảo dưỡng 10 Thường xuyên kiểm tra việc bảo quản, sử dụng CSVC - TBDH nhân viên thiết bị giáo viên trực tiếp đứng lớp thông qua Kế hoạch thiết bị Tổ CM, giáo viên trực tiếp đứng lớp… Thu thập xử lí thơng tin có liên quan đến CSVC - TBDH thơng qua tài liệu, sách báo, phương tiện thông tin đại chúng Tham gia có hiệu đợt tập huấn chuyên đề, hội thảo, báo cáo khoa học, lớp bồi dưỡng cán Thiết bị - Thí nghiệm dục tập trung Tham quan học tập trường có CSVC, TBDH phương pháp quản lí tốt tập hợp đóng góp trí tuệ tập thể hội đồng sư phạm nhà trường - Đối với giáo viên học sinh: Cần nâng cao nhận thức vị trí, vai trò CSVC TBDH cơng tác giáo dục, từ nâng cao ý thức trách nhiệm giáo viên, học sinh bảo quản sử dụng CSVC-TBDH nhà trường, nâng cao kĩ năng, kĩ thuật sử dụng TBDH cho họ Để thực nhiệm vụ cần làm cơng việc sau đây: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ giáo viên học sinh thấy CSVC-TBDH điều kiện thiếu dạy học giáo dục, sở đổi giáo dục, đảm bảo cho chất lượng giáo dục Mở lớp tập huấn, buổi sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên sử dụng CSVC - TBDH( Như tập huấn CSVC dùng chung, chức năng, cách sử dụng loại thiết bị mơn, chun đề thực nghiệm phòng thực hành… ) Tổ chức hoạt động ngoại khóa, buổi báo cáo khoa học với chuyên đề nhỏ cho học sinh để em rèn kĩ thực hành có khả phát huy trí tuệ, khả nghiên cứu khoa học Đề quy định vừa có tính bắt buộc, vừa khích lệ giáo viên phải sử dụng TBDH lên lớp 2.4.2 Nâng cao kĩ phối hợp quản lý CSVC – TBDH: Cơng việc đòi hỏi người quản lý phải có phương pháp phương tiện để quản lí cơng việc quản lí phận chuyên môn khác nhà trường cách có hiệu Trong cần trọng đạo phối hợp phận, ban giám hiệu, tổ chun mơn, cán phòng thí nghiệm, giáo viên học sinh việc bảo quản, sử dụng CSVC - TBDH *Ban giám hiệu: Cần nắm vững văn hướng dẫn, quy chế hành vấn đề quản lí CSVC, TBDH từ trước đến (Đặc biệt tiếp cận với văn nhất); Chấp hành quy chế hành Bộ GD & ĐT, quy chế quản lí tài chính, tài sản Nhà nước; Xây dựng kế hoạch tiếp nhận, sửa chữa, mua sắm bổ sung CSVC - TBDH hàng năm; Sử dụng hợp lí nguồn ngân sách Nhà nước, huy động nguồn lực chỗ cộng đồng để ưu tiên mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học 11 Chỉ đạo cán thư viện, TBDH thực chức trách nhiệm vụ; Chỉ đạo sử dụng nâng cao hiêu TBDH giảng dạy nhiều hình thức như: Tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn gắn với sử dụng TBDH vào đổi phương pháp, động viên, khuyến khích giáo viên sử dụng TBDH, cải tiến sáng tạo TBDH, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng TBDH giáo viên thông qua thao giảng, dự giờ… Xây dựng quy tắc, nội dung sử dụng TBDH có tính bắt buộc người phải thực hiện; Thực kiểm kê hàng năm để nắm bắt tình hình CSVC TBDH nhà trường, Kiểm tra định kì học kì, kiểm tra đột xuất việc thực sử dụng bảo quản TBDH giáo viên nhân viên; cần có biện pháp điều chỉnh kịp thời Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho Hiệu phó chun mơn, hiệu phó phụ trách CSVC, tổ trưởng chuyên môn, phụ trách thư viện TBDH …mỗi tổ chức, cá nhân phải có kế hoạch, lề lối nguyên tắc làm việc cụ thể *Tổ chuyên môn: Căn vào kế hoạch năm học thống hội nghị cán bộ, viên chức trường, vào khung phân phối chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, tổ chuyên môn thảo luận lên kế hoạch sử dụng TBDH mơn cho tiết, bài, chương cụ thể Trong kế hoạch tổ chuyên môn phải nêu được.(Sẽ sử dụng thiết bị cho tiết nào, nào, chương nào, thiết bị dạy học khai thác đâu? Ngồi thiết bị có cần tự làm đồ dùng gì? ) Tổ trưởng trực tiếp tập huấn phương pháp dạy học cải tiến có hiệu quả, phải sử dụng TBDH, hướng dẫn sử dụng TBDH thiết bị mới; Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng TBDH giáo viên thông qua ghi chép học sinh sổ đầu tiết dạy;Tổng hợp tình hình sử dụng TBDH giáo viên tổ báo cáo cho Ban giám hiệu theo tháng Thống kê số TBDH sử dụng tốt họăc chưa tốt, cần bổ sung loại thiết bị cho phù hợp với đặc trưng môn, đề xuất với lãnh đạo nhà trường lên kế hoạch mua sắm, bổ sung * Nhân viên thư viện phòng TBDH: Xây dựng nội qui thư viện, phòng đọc, kho thiết bị, phòng thực hành, quy định mượn trả TB Phân loại sách báo, xây dựng thư mục sách thư viện Sắp xếp, phân loại TBDH, lập sổ theo dõi việc sử dụng TBDH giáo viên hàng ngày, hàng tuần Phối hợp với tổ CM xếp TB theo thứ tự tiết học chương trình cho tiện sử dụng Hàng kỳ thống kê theo biểu mẫu theo dõi, sổ tổng hợp loại sách báo có thư viện, sổ theo dõi giáo viên, học sinh mượn sách, sổ nhập, loại bỏ, hư hỏng TB…giúp Ban giám hiệu tìm biện pháp quản lý tốt 12 *Giáo viên học sinh: Tuân thủ nội quy, quy định sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Sử dụng TBDH có hiệu quả, mục đích, yêu cầu phân phối chương trình Kết hợp với cán phòng quản lí TBDH, chuẩn bị thực quản lý, sử dụng có hiệu TBDH Kết hợp với tổ môn xây dựng kế hoạch bổ sung, sửa chữa TBDH cá nhân tổ môn Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm: Trong trình tổ chức, đạo thực việc sử dụng CSVC - TBDH giảng dạy, người quản lí thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân viên TBDH thực qui trình, thủ tục nêu Thường xuyên nhắc nhở, động viên giáo viên chưa sử dụng chưa TBDH vào dạy Khuyến khích, tuyên dương giáo viên sử dụng tốt TBDH Tổng kết kết qủa sử dụng TBDH theo tháng, theo kì, từ có kế hoạch khen thưởng, kỉ luật kịp thời, mức giáo viên 2.4.3 Đẩy mạnh thực xã hội hoá giáo dục nhằm vận động tổ chức cá nhân, lực lượng xã hội đầu tư xây dựng CSVC TBDH: Tham mưu với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương vai trò, tầm quan trọng cơng tác xã hội hố giáo dục xây dựng văn pháp quy địa phương tạo hành lang pháp lý cho nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa, có huy động đóng góp nhân dân điều kiện ngân sách hạn hẹp Mở rộng, tăng cường mối quan hệ nhà trưòng với quan ban ngành, đồn thể, cơng ty, doanh nghiệp đóng địa bàn nhằm khuyến khích, huy động tạo điều kiện để ban ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm tham gia giúp nhà trường xây dựng CSVS mua sắm TBDH 2.4.4 Đẩy mạnh thu hút sử dụng hiệu nguồn kinh phí: Thông qua kênh thông tin, nắm bắt kịp thời chủ trương, dự án nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho giáo dục, dự án nâng cấp, mua sắm bổ sung thiết bị văn phòng, TBDH ( dự án kiên cố hóa trường lớp; trang bị phòng thực hành thí nghiệm…) để lập dự tốn kịp thời xin cấp vốn Đầu năm học mời Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh nhà trường khảo sát thực tế CSVC-TBDH, rõ cần bổ sung, mua sắm, nâng cấp…những hạng mục CSVC – TBDH phục vụ trực tiếp cho việc học học sinh; xây dự toán, lập kế hoạch – định mức vận động qun góp kinh phí từ phía phụ huynh Lập kế hoạch chi tiết sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên sửa chữa, bổ sung CSVC-TBDH hàng năm phù hợp thực tế nhà trường 13 Sử dụng nguồn kinh phí có dúng u cầu quản lý tài chính, mục đích, khơng để lãng phí thất thốt, đặc biệt phù hợp u cầu cấp thiết công tác dạy học, giáo dục; Chọn đối tác cung cấp có uy tín, khách quan 2.4.5 Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo thuận lợi cho việc sử dụng TBDH: Môi trường sư phạm vấn đề TBDH đay đặt bình diện tổng hợp mơi rường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người quản lý, nâng cao hăng hái sử dụng TBDH giáo viên vào việc đổi nội dung phương pháp dạy học, nâng cao thói quen kết hợp học hành học sinh qua việc nghiên cứu lý thuyết thực hành thí nghiệm Xây dựng hệ thống phòng mơn theo hướng ngày chun mơn hóa, đảm bảo cho giáo viên học sinh học phòng mơn theo quy định vừa để giáo viên học sinh sử dụng TBDH đảm bảo thoải mái tâm lý, vừa đảm bảo vệ sinh học đường, tổ chức lao động khoa học, gây hứng thú học tập, phát triển tư kỷ học sinh Ở phòng học lớp đảm ánh sáng, bàn ghế linh hoạt phù hợp với phương pháp dạy tích cực Xây dựng phong trào hăng hái tự làm đồ dùng, nhằm bổ sung thiết bị thiếu với cách rẻ trau dồi lực sáng tạo hoạt động dạy học nghiên cứu khoa học trường 2.5 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Sau thời gian chưa nhiều, với giải pháp quản lý sử dụng CSVC – TBDH nêu áp dụng cơng tác CSVC – TBDH đạt kết khả quan, Trong năm học 2017 - 2018: *Về số lượng, quy mơ: - Hiện nhà trường có 03 phòng máy vi tính trang bị máy có cấu hình cao, 01 phòng Laps để phục vụ việc học tin học tiếng Anh cho học sinh - 42 máy chiếu đa lắp cố định phòng học với hệ thống âm hỗ trợ giảng dạy lớp tự trang bị, 16 máy in lade, 16 máy vi tính phục vụ phòng chun mơn - Đã trang bị 03 hệ thống âm thanh, loa đài phục vụ riêng cho hoạt động phát thanh, hội họp, ngoại khóa chào cờ tập trung…Mặt khác, trường trang bị sớm hệ thống máy chấm trắc nghiệm từ đầu năm học 2016-2017 - Nâng cấp mở rộng khu sân chơi bãi tập; xây – hoàn thiện hệ thống bồn hoa cảnh, xanh khuôn viên nhà trường; trang bị thêm nhiều thiết bị thể thao - Mua 150 bàn ghế theo chuẩn - Xây thêm nhà vệ sinh cho học sinh - Nâng cấp sửa sang khu Hiệu 14 - Nâng cấp sửa sang lại tất phòng học - Nâng cấp, trang bị lại hội trường - Mua bổ sung thiết bị cho phòng thực hành Hóa, Lý, Cơng nghệ thiết bị dạy - học môn học khác nhiều loại sách báo… *Về nhận thức, trách nhiệm: - Từ Ban giám hiệu, tổ trưởng CM, giáo viên học sinh nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, cần thiết CSVC – TBDH hoạt động dạy – học, giáo dục; Thấy rõ trách nhiệm quản lý – sử dụng CSVC – TBDH nhà trường - Chính quyền, cha mẹ học sinh thấy ý nghĩa, cần thiết hỗ trợ nhà trường xây dựng CSVC – TBDH để đáp ứng nhu cầu học tập thiết thực em xã hội *Về hiệu quả: - Về đảm bảo đủ thiết bị cho mơn theo quy định chương trình, tạo điều kiện để giáo viên đổi phương pháp, ứng dụng cơng nghệ thơng tin - Có 100% mơn; 100% giáo viên đứng lớp; 80% số tiết dạy có sử dụng sử dụng hiệu thiết bị môn, góp phần khơng nhỏ việc củng cố, nâng cao chất lượng dạy – học giáo dục nhà trường (số lượng HS thi đỗ vào trường Đại học năm sau nhiều năm trước, nhiều GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tạo hứng thú, tính sáng tạo cho học sinh) Vì năm gần trường THPT Hàm Rồng dẫn đầu Khối thi đua đồng ven biển - Đảm bảo CSVC - TBDH tốt để hoàn thành đợt thi giáo viên giỏi trường; đặc biệt đảm bảo góp phần thành công cho đợt thi giáo viên giỏi cấp tỉnh khối THPT vừa qua (Trường THPT Hàm Rồng có 09 Giáo viên công nhận Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, có 01 đồng chí đạt Thủ khoa mơn Ngữ văn - đạt tỷ lệ 100%) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN : - CSVC – TBDH điều kiện để thực hoạt động nhà trường, nhân tố định hiệu trình dạy học giáo dục Việc xây dựng, quản lý sử dụng CSVC – TBDH có hiệu khơng nhiệm vụ Hiệu trưởng mà trách nhiệm tất cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường xã hội - Để có hệ thống CSVC – TBDH đáp ứng nhu cầu phát triển nhà trường, cần phát huy huy động tiềm trường 15 - Người quản lý cần thực coi trọng công tác quản lý CSVC – TBDH, xác định cơng tác nghệ thuật, khoa học q trình có kế thừa khơng ngừng thay đổi để thích ứng, ln tâm huyết tìm tòi sáng tạo giải pháp hiệu 3.2 KIẾN NGHỊ : - Bộ Sở GD & ĐT cần quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên chuyên trách TBDH bồi dưỡng GV đứng lớp bố trí đủ, nhân viên chuyên trách cho trường - Hàng năm tổ chức thi tay nghề cho nhân viên phụ trách, GV sử dụng giỏi TBDH, có đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng Bài viết thể phần kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp quản lý TBDH nhà trường kết kiến thức tiếp thu qua nghiên cứu tài liệu, loại văn bản, thân tơi, viết hạn chế, mong nhận bổ sung quý thầy cô đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan sáng kiến thân tự làm không chép lại Nếu sai, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Người viết LÊ MINH TOÀN 16 PHỤ LỤC (Một số biểu mẫu làm công cụ quản lý CSVC - TBDH) Mẫu Sổ Xuất – Nhập kho STT TÊN TÀI SẢN Ngày nhập Ngày nhập Số lượng Thành tiền Ký nhập Ký xuất Chứng từ kèm theo Mẫu Sổ ghi tên Dụng cụ, Thiết bị, thí nghiệm theo mơn khối lớp Mơn : Lớp : STT TÊN TBDH VỊ TRÍ Giá/tủ Số DẠY TIẾT 17 Mẫu SỞ GD & ĐT Trường THPT PHIẾU ĐĂNG KÝ MƯỢN TBDH Năm học: 20 – 20 Phiếu số: Họ tên GV : Dạy môn : Tuần dạy thứ: Stt Tên thiết bị, dụng cụ, thí nghiệm Số Ngày lượng dạy Tiết thứ Dạy lớp Tiết PPCT Bài dạy số Ngày tháng năm 20 Người đăng ký Mẫu SỔ THEO DÕI CÁC TIẾT DẠY THỰC HÀNH Năm học: 20 - 20 ST T Ngà y dạy Tiết Mô n Lớp PPC T Tiế t dạy thứ GV dạy Bài dạy số Tìn h trạn g TB sau TH Đề xuất bổ sung TB thiÕu Ký x¸c nhË n Mẫu Sổ tổng hợp sử dụng hao mòn TB Học kỳ Năm học : TT Môn học Số lượt sử dụng % so với yêu cầu TB hao mòn Số lượng Tên TB Tên GV Lý Đồ dùng tự làm 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Luật giáo dục năm 2005, sửa đổi năm 2009 - Nghị Quyết 40/2000/QH10, ngày 9/12/2000 Quốc hội nước CHXHCN VN Khóa X - Nghị Số: 29-NQ/TW8 Khóa XI ngày tháng 11 năm 2013 - Thông tư Số 47/2012/TT-BGD ĐT ngày 07/12/2012 - Chỉ thị 14/2001/CT – TTg, Thủ tướng phủ - Quyết định 27/2001/ QĐ – BGD ĐT - Nghị định 43/2006/NĐ – CP, Chính phủ - Quyết định 07/2007/QĐ – BGD ĐT - Thông tư 28/2009/TT- BGD ĐT - Thông tư 41/2010/ TT- BGD ĐT - Công văn 1356/BGD ĐT - Một số viết khác - Kinh nghiệm trường chuẩn quốc gia 19 ... tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học giáo viên; cách xếp, theo dõi, bảo quản thiết bị dạy học nhân viên thiết bị; cách quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Trường THPT Hàm... số loại thiết bị hạn chế Do nhiều thiết bị khơng sử dụng sử dụng khơng có hiệu * Cơng đạo quản lí, sử dụng, bảo quản CSVC TBDH hạn chế nên việc sử dụng thiết bị chưa đem lại hiệu cao: Số trường. .. viện trường học: Tổ chức thư viện; lựa chọn sách cho thư viện; phát huy hiệu sử dụng thư viện Quản lí TBDH: Quản lý cơng tác tiếp nhận, bảo quản sử dụng có hiệu TBDH 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong trường THPT , Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong trường THPT

Từ khóa liên quan