Lựa chọn, áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh nữ trường THPT yên định 1 trong công tác giáo dục thể chất

17 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:50

MỤC LỤC PHẦN I – MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu PHẦN II – NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Đặc điểm tâm- sinh lí nữ sinh THPT ( lứa tuổi 15- 18) 2.3 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.4 Lựa chọn, áp dụng tập phát triển sức nhanh 2.5 Đánh giá hiệu tập PHẦN III – KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 12 Kết luận 12 Kiến nghị 13 Tài liệu tham khảo 14 PHỤ LỤC 15 PHẦN I - MỞ ĐẦU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Cuộc sống người bao gồm nhiều lĩnh vực hòa quyện, liên kết với hợp thành Một lĩnh vực quan trọng, thiết yếu lĩnh vực thể dục thể thao( TDTT) Từ trước đến nay, TDTT có vai trò quan trọng, khơng rèn luyện sức khỏe, nâng cao lực cho người tập mà TDTT bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp cho họ ý chí, lòng dũng cảm, tính trung thực…TDTT hoạt động sơi nổi, bổ ích tất người Đặc biệt, TDTT coi “ Sứ giả” hòa bình giới, góp phần cho quan hệ ngoại giao nước phát triển mức cao Chính xác định đắn vai trò tầm quan trọng TDTT mà Đảng Nhà nước ta quan tâm đến lĩnh vực Ngày 27 tháng năm 1946, Bác Hồ lời kêu gọi tồn dân tập thể dục Trong có đoạn viết : “ … Mỗi người dân yếu, tức nước yếu; người dân mạnh khỏe tức nước mạnh khỏe… Tôi mong đồng bào ta tập thể dục- tự ngày tập…” Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiều thị TDTT, thị có đoạn nêu rõ: “ Cần phải trọng phát triển TDTT, bước hình thành học sinh, niên nghiệp TDTT chuyên nghiệp, đỉnh cao…” ( Trích báo cáo trị Ban bí thư Trung ương Đảng khóa VII) Trong TDTT rộng lớn đó, Điền kinh phận quan trọng , bản; nội dung bắt buộc, chủ yếu công tác giáo dục thể chất trường phổ thơng, cao đẳng, đại học nước ta Nó mơn thể thao nhiều người ưa thích tham gia tập luyện Đã có nhiều VĐV điền kinh Việt Nam đạt nhiều thứ hạng cao khu vực Đông nam Á, châu Á giới, môn điền kinh ngành TDTT xác định môn mũi nhọn TDTT Việt Nam Một mục tiêu đào tạo TDTT nâng cao thành tích, thành tích thể thao phụ thuộc vào nhiều yếu tố Trong yếu tố sức nhanh đóng vai trò quan trọng Trong cơng tác giáo dục thể chất trường học nay, việc giảng dạy giáo dục sức nhanh chiếm phần lớn Hiện nay, trường THPT( trung học phổ thông), việc giảng dạy, huấn luyện phát triển tố chất sức nhanh số hạn chế : Các tập chủ yếu mức độ trung bình, hệ thống tập chưa thật đa dạng, phong phú, hấp dẫn…, từ dẫn đến chưa động viên, kích thích hết khả vận động học sinh, bị ảnh hưởng tượng “ Hàng rào tốc độ”… nên việc phát triển tố chất sức nhanh chưa tốt, gây ảnh hưởng khơng tới thành tích số nội dung : Chạy ngắn, chạy tiếp sức, bóng rổ, bóng đá, đá cầu.v.v Bản thân nhận thấy, vấn đề giảng dạy giáo dục tố chất sức nhanh trường THPT chưa có tài liệu bàn thật sâu vấn đề này, dẫn đến việc giảng dạy, giáo dục tố chất sức nhanh trường THPT nhiều bất cập, cần phải nghiên cứu bổ sung Như vậy, việc nghiên cứu, lựa chọn tập để phát triển sức nhanh cần thiết cần nghiên cứu, lựa chọn kĩ càng, khoa học để áp dụng rộng rãi vào thực tiễn Với lí vậy, giáo viên dạy thể dục trường THPT, qua thực tế giảng dạy bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh, tham gia thi đấu huyện qua giải thể thao truyền thống, xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài : “ Lựa chọn, áp dụng số tập nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh nữ trường THPT Yên Định công tác giáo dục thể chất” Qua việc áp dụng tập vào thực tiễn, thấy việc phát triển tố chất sức nhanh nữ sinh trường THPT Yên Định nâng lên cách thuyết phục, công tác tuyển chọn bồi dưỡng học sinh tham gia thi HSG TDTT cấp tỉnh Sau đây, tơi xin trình bày đề tài để quý thầy cô quan tâm đến vấn đề tham khảo Tơi mong thầy góp ý, phê bình vào đề tài mà tơi trình bày để hệ thống tập ngày hoàn chỉnh đạt hiệu cao 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Từ vấn đề nêu phần trên, thân tơi nhận thấy mục đích rõ ràng việc nghiên cứu đề tài lựa chọn, xây dựng số tập nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh nữ trường THPT Yên Định1, từ góp phần nâng cao hiệu cơng tác giáo dục thể chất thành tích thi đấu TDTT nhà trường 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Bản thân xác định, đề tài nghiên cứu sở lí luận để lựa chọn tập; đặc điểm tâm- sinh lí học sinh nữ THPT ( lứa tuổi 15- 18); việc áp dụng tập lựa chọn vào thực tế tổng kết hiệu việc áp dụng tập so với tập mà sử dụng 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để thực nhiệm vụ đề Trong q trình thực đề tài tơi sử dụng số phương pháp sau: a Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu có liên quan tới đề tài ( bao gồm tài liệu trình bày phần phụ lục) Qua việc tham khảo phân tích tổng hợp tài liệu chun mơn giúp tơi hiểu rõ nhiệm vụ cần giải sơ tâm lí - sinh lí, lí luận để giải nhiệm vụ nghiên cứu b Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Để thực tập lựa chọn, tiến hành thực nghiệm thông qua việc giảng dạy nhóm học sinh nữ trường THPT Yên Định Một nhóm đối chiếu nhóm thực nghiệm Trong nhóm đối chiếu thực tập sử dụng; nhóm thực nghiệm thực tập xây dựng lựa chọn c Phương pháp tính tốn thống kê: Tơi dùng tốn học thống kê để xử lí số liệu, chủ yếu phương pháp so sánh Các cơng thức chung để tính tốn: ∑ X= n = 1Xi i n δ = δ2 δ t= ∑( X = A' − X A )2 + ∑ ( X B ' − X B )2 nA + nB − < n < 30 XA − XB n +n δ A B nA nB PHẦN II - NỘI DUNG 2.1.Cơ sở lí luận lựa chọn tập: Sức nhanh tổ hợp thuộc tính chức người Nó quy định chủ yếu trực tiếp đặc tính tốc độ động tác thời gian phản ứng vận động Ba hình thức biểu sức nhanh là: - Thời gian tiềm tàng phản ứng vận động - Tốc độ động tác đơn - Tần số động tác Các hình thức đơn giản sức nhanh tương đối độc lập với Đăc biệt số thời gian phản ứng vận động không tương quan với tốc độ động tác Trong giáo dục sức nhanh, theo quan điểm sinh hóa, sức nhanh phụ thuộc vào hàm lượng adenozintri phôtphat (ATP) tốc độ phân giải ATP ảnh hưởng xung động thần kinh tốc độ tái tổng hợp Vì vậy, tập phải diễn thời gian ngắn, nợ dưỡng lớn tổng hợp ATP theo chế yếm khí Sức nhanh phản ứng vận động đáp lại tín hiệu biết trước xuất cách đột ngột động tác biết trước Phương pháp phổ biến rèn luyện sức nhanh tập lặp lặp lại phản ứng với tín hiệu đột ngột Ngồi sử dụng phương pháp phân tích nhằm hoàn thiện phần sức nhanh điều kiện giảm nhẹ hoàn thiện phần tốc độ động tác Phương tiện để rèn luyện sức nhanh tập đảm bảo yêu cầu sau: + Kĩ thuật tập cho phép thực với tốc độ giới hạn +Thời gian tập tương đối ngắn để tốc độ không bị giảm sút cuối tập + Phải sử dụng phương pháp lặp lại, có phương pháp trò chơi thi đấu ngăn chặn tượng “ hàng rào tốc độ” Từ vấn đề trên, nhận thấy phải lựa chọn tập có cơng suất tương đối lớn, tốc độ cao với thời gian ngắn, với kĩ thuật động tác biết trước 2.2 Đặc điểm tâm lí - sinh lí nữ sinh THPT( lứa tuổi 15- 18) - Hệ thần kinh: Kích thước não hành tủy đạt đến mức người trưởng thành Hoạt động phân tích- tổng hợp vỏ não tăng lên, tư trừu tượng hình thành tốt Mức độ tiếp thu động tác đạt mức cao Vì vậy, việc lựa chọn, xây dựng tập mang tính khéo léo, mềm dẻo với kĩ thuật xác hợp lí em - Trao đổi chất lượng: Đã hoàn thiện, việc cung cấp lượng cho quan hoạt động với tập cơng suất lớn đảm bảo Chính thế, lựa chọn tập với lượng vận động lớn mang tính khoa học, đắn - Hệ tuần hoàn: Cũng gần hoàn thiện Sự hồi phục tim mạch sau lượng vận động lớn nhanh chóng so với sau lượng vận động nhỏ; co bóp tim lưu thơng máu mạnh mẽ Chính vậy, cho phép áp dụng tập với cường độ cao khối lượng tương đối lớn - Hệ hô hấp: Đã phát triển mạnh; tần số hít thở gần ổn định chậm, phế nang dung tích sống cao Cơ gian sườn phát triển nhanh hoành tương đối khỏe Với lí đó, ngồi việc vận dụng tập chuyên môn cho phép với lượng vận động lớn, cần phải hướng dẫn cho em hít thở sâu hơn, - Hệ xương: Đã phát triển gần hoàn chỉnh cần ý khả chịu tải trọng chưa cao, hạn chế phát triển dây chằng dẫn đến em dễ bị chấn thương tập luyện thi đấu Vì vậy, cần phải khởi động thật kĩ trước vào tập luyện - Hệ cơ: Chưa phát triển tồn diện Vì lựa chọn tập phát triển sức nhanh với công suất lớn cần phải kết hợp với phát triển sức mạnh tốc độ để em phát triển toàn diện - Đặc biệt, đặc điểm bật đối tượng khả vận động chu kỳ kinh nguyệt Hiện tượng kinh nguyệt tượng sinh lí bình thường, em nữ lứa tuổi hồn tồn tham gia tập luyện thi đấu thể thao khi quan tâm mức, có biện pháp đối xử cá biệt hợp lí Trong chu kì kinh nguyệt, đa số em xuất cảm giác khó chịu, buồn nơn, đau đớn, khả hoạt động thể lực giảm xuống rõ rệt Các tập phải diễn thời gian ngắn, kéo dài thời gian tập làm kéo dài thời gian hành kinh Tuy nhiên, số em, khả vận động khơng giảm mà tăng lên ngày cần phải quan tâm mức, đối xử cá biệt hợp lí - Đặc điểm tâm lí: Ở lứa tuổi này, q trình hưng phấn cao ức chế em tham gia tập luyện thi đấu ngần ngại Tính tự trọng em cao Vì vậy, phải động viên, khuyến khích em tham gia tập luyện thi đấu cách tích cực, sử dụng phương pháp giảng dạy khoa học, khéo léo tế nhị đạt hiệu cao Qua tìm hiểu sở lí luận, đăc điểm tâm lí- sinh lí trên, tơi nhận thấy với đối tượng học sinh này, để phát triển tốt tố chất sức nhanh cần vận dụng tập với công suất lớn thời gian ngắn , tập với tín hiệu đột ngột, tập phát triển khéo léo , mềm dẻo kết hợp với tập phát triển tần số, sức mạnh tốc độ 2.3 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN( Sáng kiến kinh nhiệm) Hiện nay, trường THPT, việc giảng dạy, huấn luyện phát triển tố chất sức nhanh số hạn chế : Các tập chủ yếu mức độ trung bình, hệ thống tập chưa thật đa dạng, phong phú, hấp dẫn…, từ dẫn đến chưa động viên, kích thích hết khả vận động học sinh, bị ảnh hưởng tượng “ Hàng rào tốc độ”… nên việc phát triển tố chất sức nhanh chưa tốt, gây ảnh hưởng khơng tới thành tích số nội dung : Chạy ngắn, chạy tiếp sức, bóng rổ, bóng đá, đá cầu.v.v Những hạn chế thể số test trắc nghiệm sức nhanh, nêu cụ thể phần phụ lục 2.4 Lựa chọn, áp dụng tập phát triển sức nhanh: - Bài tập 1: Chạy xuất phát thấp 20- 30m + Mục đích: Phát triển sức nhanh phản ứng vận động + Yêu cầu: Chạy 9/10 công suất tối đa + Khối lượng : 3- lần + Thời gian nghỉ quãng: 1- phút - Bài tập 2: Chạy tốc độ cao 10- 15- 20 – 30m + Mục đích: Phát triển tốc độ + Yêu cầu: Chạy với tốc độ tối đa + Khối lượng: lần + Thời gian: nghỉ quãng: 1- phút - Bài tập 3: Chạy luồn zích zắc: + Mục đích: Phát triển tính mềm dẻo, khéo léo + Yêu cầu: Chạy không làm đổ cọc, theo trình tự với khả cao + Khối lượng: lần + Thời gian nghỉ giữa: 1- phút - Bài tập 4: Các hình thức thi đua, trò chơi vận động (Bóng chuyền 6, mèo đuổi chuột…) + Mục đích: Gây hưng phấn để hồn thành khối lượng tập + Yêu cầu: Tham gia tích cực, nhiệt tình + Thời gian: 10 phút - Bài tập : Nhảy dây: +Mục đích: Phát triển tần số, sức mạnh- tốc độ + Yêu cầu: Thực với tần số cao nhất, kĩ thuật + Khối lượng: 30 lần, thực 2- lần + Nghỉ quãng: 1- phút - Bài tập 6: Chạy nâng cao đùi + Mục đích: Phát triển sức mạnh tốc độ, tần số + Yêu cầu: Thực kĩ thuật + Khối lượng: 10 lần, thực 2- lần + Thời gian nghỉ giữa: 1- phút - Bài tập 7: Chạy nâng cao đùi di chuyển 30m + Mục đích: Phát triển tần số, sức mạnh tốc độ + Yêu cầu: Tốc độ tối đa, tần số cao nhất, nâng cao đùi song song với mặt đất, đánh tay kĩ thuật + Khối lượng: 2-3 lần + Thời gian nghỉ giữa: 1- phút 2.5 Đánh giá hiệu tập: Để đánh giá hiệu tập phát triển sức nhanh trên, sử dụng phương pháp thi đua, trò chơi vận động nhằm gây cảm giác hứng thú, hưng phấn tập luyện cho em Các tập xuất phát thấp, chạy tốc độ cao áp dụng phần đầu buổi tập Các tập cần có cố gắng, nỗ lực cao nhảy dây, chạy nâng cao đùi chỗ di chuyển với trọng lượng tương đối lớn áp dụng vào phần cuối phần buổi tập Các tập trên, áp dụng cho em tập luyện vào buổi chiều thứ 2, thứ thứ hàng tuần với thời gian 60 phút/buổi Tỉ lệ tập chun mơn 60%, trò chơi, thi đua chiếm 40% buổi tập Cấu trúc buổi tập: + Khởi động: Khởi động chung chuyên môn ( 15 phút) + Cơ bản: Các em chơi trò chơi vận động phát triển sức nhanh Sau em tập tập chuyên môn lựa chọn với LVĐ ( Lượng vận động) tăng dần ( xuất phát thấp, chạy tốc độ cao, nhảy dây…) (35 phút) + Kết thúc: Các em chạy nhẹ nhàng thả lỏng, làm động tác hồi phục thể LVĐ thích hợp để phát triển sức nhanh tố chất kèm theo cho em nữ sinh trường THPT Yên Định Tôi vào mạch đập, trạng thái biểu em để điều chỉnh LVĐ cách khoa học, hợp lí Vì tập luyện chưa đủ LVĐ sức làm cho việc giáo dục phát triển sức nhanh hiệu quả, khơng có lợi cho em Tơi sử dụng phương pháp, nguyên tắc trình giáo dục thể chất trình tiến hành thực nghiệm Tiến hành thực nghiệm, áp dụng nhóm nữ học sinh lớp 11 trường THPT Yên Định 1( em tập luyện chọn HSG tham gia thi HSG TDTT cấp tỉnh) Trong nhóm đối chiếu ( kí hiệu A), nhóm thực nghiệm ( kí hiệu B) Mỗi nhóm gồm 10 em, trước bước vào thực nghiệm điều kiện nhóm tương đương nhau: Sức khỏe, thành tích, số buổi tập, trình tự buổi tập… Nhóm đối chiếu(A) tập tập phát triển sức nhanh bình thường, nhóm thực nghiệm (B) tập tập mà lựa chọn Tiến trình giảng dạy nhóm thực nghiệm (B) thực sau: TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NHÓM THỰC NGHIỆM – TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH Phần NỘI DUNG Thời gian Lý thuyết Khái niệm, tầm quan trọng sức nhanh1 Hình thức tập luyên sức nhanh Trò chơi Bóng chuyền Người thừa thứ 3 Mèo đuổi chuột 4 Bật cóc Cướp cờ Xuất phát thấp 30m Thực 11 2.Chạy tốc độ cao 20-30m hành 11 Chạy luồn zich zăc + Thể lực Nhảy dây Chạy nâng cao đùi chỗ Chạy nâng cao đùi di chuyển Thảo luận Về phương pháp giảng dạy 2 Các tập Kiểm tra Kiểm tra giai đoạn 2 Kiểm tra kết thúc thực hành Thi GIÁO ÁN SỐ X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X X X X X X X x x X X X X X X X X X X X X X X x x x X X X X X x X x x X x x X x x X X X X Xx X X X X X X X x X X X X X X X X X x X X x X X X x x x x x x X X x x x x x Sau thời gian tập luyện từ 02/12/2017 đến 08/02/2018, tiến hành kiểm tra thành tích nhóm thơng qua Test kiểm tra: - Xuất phát thấp 30m - Chạy 30m tốc độ cao - Chạy zichzăc 30m Dùng phương pháp toán học thống kê để xử lí số liệu kiểm tra Qua xác định hiệu tập phát triển sức nhanh mà lựa chọn áp dụng Kết thực nghiệm xử lí trình bày bảng đây: Bảng số 1: So sánh thành tích trước sau thực nghiệm chạy xuất phát thấp 30m ( n= 20) Thời điểm Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm Nhóm Đối Thực nghiệm Đối chiếu Thực nghiệm Chỉ số chiếu 6’’196 6’’189 6’’032 5’’540 X δ 0,36 0,299 t (tính) 0,014 4,353 t (bảng) 2,056 2,056 - Thành tích nhóm trước bước vào thực nghiệm tương đương Xác định khác thành tích ban đầu nhóm: T ( tính) = 0,014 Như vậy, giá trị t ( tính) = 0,014 < 2,056 t ( bảng) chứng tỏ khác khơng có ý nghĩa ngưỡng P = % - Sau thời gian thực nghiệm, thành tích nhóm tăng lên khác nhau: Với t ( tính) = 4,353 Lúc đó, t ( tính ) = 4,353 > 2,056 = t ( bảng) Như kết nhóm sau thực nghiệm khác có ý nghĩa ngưỡng P = 5% Bảng : So sánh khác trước sau thực nghiệm chạy 30 m tốc độ cao ( n= 20) Thời điểm Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm Nhóm Đối Thực nghiệm Đối chiếu Thực nghiệm Chỉ số chiếu 5’’77 5’’66 5’’65 5’’16 X δ 0,213 0,21 t (tính) 1,375 6,1 t (bảng) 2,056 2,056 10 - Tơi nhận thấy trước thực nghiệm nhóm có thành tích đương : t ( tính) = 1,375 < 2,056 = t ( bảng) Như khác biệt nhóm thành tích ban đầu khơng có ý nghĩa ( P = 5%) - Sau thực nghiệm, tơi tính : T = 6,1 T ( tính) = 6,1 > 2,056 = t ( bảng) Điều cho phép kết luận thành tích nhóm có khác biệt có ý nghĩa ( P= % ) Bảng : So sánh thành tích trước sau thực nghiệm Chạy zichzăc 30m Thời điểm Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm Nhóm Đối Thực nghiệm Đối chiếu Thực nghiệm Chỉ số chiếu 8’’72 8’’61 8’’35 7’’83 X δ 0,364 0,353 t (tính) 0,84 3,89 t (bảng) 2,056 2,056 Trước thực nghiệm, nhóm có thành tích tương đương nhau, chênh lệch khơng đáng kể Khi đó, t ( tính) = 0,84 T ( tính) = 0,84 < 2,056 = t ( bảng) Nên khác biệt nhóm thành tích ban đầu khơng có ý nghĩa ngưỡng P = 5% Qua thời gian thực nghiệm, tơi tính t= 3,89 Lúc : t (tính) = 3,89 > 2,56 = t(bảng) Chứng tỏ thành tích nhóm có khác biệt có ý nghĩa ngưỡng P= 5% * Như vây, thơng qua tính tốn so sánh kết tets kiểm tra sức nhanh nhóm học sinh trước sau thực nghiệm, tơi nhận thấy thành tích nhóm thực nghiệm tốt thành tích nhóm đối chiếu Chính tơi khẳng định rằng, tập mà tơi lưa chọn áp dụng có kết tốt 11 PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận : - Sức nhanh tố chất thể lực quan trọng cần thiết người nói chung em học sinh nói riêng Tập luyện để phát triển sức nhanh cần sử dụng hợp lí phương pháp tập nhằm phát huy khả cao - Phương pháp giáo dục phát triển sức nhanh phong phú đa dạng cần lựa chọn, sử dụng phù hợp với đối tượng, mục đích, điều kiện cụ thể đạt hiệu cao - Một số tập phát triển sức nhanh mà lưa chọn, áp dụng trường THPT Yên Định cho thấy có kết tốt việc tập luyện phát triển sức nhanh cho em nữ học sinh THPT thông qua thành tích trung bình X trước sau thực nghiệm : + Test 30m xuất phát thấp : Trước thực nghiệm : Nhóm đối chiếu X ( A) = 6’’ 196, nhóm thực nghiệm X (B) = 6’’189 Sau thực nghiệm : X(A) = 6’’032, nhóm X(B) = 5’’540 + Test 30m tốc độ cao : Trước thực nghiệm : Nhóm đối chiếu X ( A) = 5’’ 77, nhóm thực nghiệm X (B) = 5’’66 Sau thực nghiệm : X(A) = 5’’65, nhóm X(B) = 5’’16 + Test chạy zich zăc 30m : Trước thực nghiệm : Nhóm đối chiếu X ( A) = 8’’ 72, nhóm thực nghiệm X (B) = 8’’61 Sau thực nghiệm : X(A) = 8’’35, nhóm X(B) = 7’’83 KẾT QUẢ TÍNH ĐƯỢC NHƯ BẢNG SAU: Test 30m xuất phát thấp 30m tốc độ cao Chạy zích zắc 30m t( tính) trước TN 0,014 1,375 0,84 t (tính) sau TN 4,353 6,1 3,89 T(bảng) 2,056 2,056 2,056 Sự khác biệt P= 5% t ( tính) trước thực nghiệm < t ( bảng), khác biệt khơng có ý nghĩa Sau thực nghiệm, t ( tính) > t ( bảng) , khác biệt có ý nghĩa P= 5% 12 Chứng tỏ tập mà lựa chọn áp dụng cho em học sinh nữ trường THPT Yên Định có hiệu tốt việc giảng dạy, giáo dục, huấn luyện sức nhanh cho em Kiến nghị: - Những tập phát triển sức nhanh trình bày vận dụng vào giảng dạy, huấn luyện cho em nữ học sinh THPT - Do kinh nghiệm, điều kiện nghiên cứu hạn chế, đề nghị đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực tiếp tục có góp ý, bổ sung để hệ thống tập ngày hoàn chỉnh có hiệu cao Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, tổ chuyên môn Sinh – TD- GDQP, thầy cô giáo nhà trường nhóm học sinh lớp 11 trường THPT Yên Định nhiệt tình giúp đỡ tham gia đề tài XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 25 tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Trần Văn Hậu 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Điền kinh tập ( NXB TDTT – 1978 tác giả Dương Nghiệp Chí, Mai Văn Mn Trần Văn Đạo ) Sách Điền kinh tập ( NXB TDTT – Hà Nội 1976 tác giả Dương Nghiệp Chí, Võ Đức Phùng Phạm Văn Thụ) Sách Lí luận phương pháp TDTT ( NXB TDTT- Hà Nội 1993 tác giả Nguyễn Toán Phạm Danh Tốn) Phương pháp thống kê TDTT ( NXB TDTT – Hà Nội 1987 cảu tác giả Nguyễn Đức Văn) Sinh lí học TDTT ( NXB TDTT – Hà Nội 1995 PTS Y khoa Lưu Quang Hiệp Bác sĩ Y khoa Phạm Thị Uyên) Sách Thể dục 10 dành cho giáo viên ( NXB Giáo dục 2006 – Vũ Đức Thu – Tổng chủ biên kiêm chủ biên) Sách Thể dục 11 dành cho giáo viên ( NXB Giáo dục 2007 – Vũ Đức Thu – Tổng chủ biên, Trương Anh Tuấn – chủ biên) Sách Thể dục 12 dành cho giáo viên ( NXB Giáo dục 2008 – Vũ Đức Thu – Tổng chủ biên, Trương Anh Tuấn – chủ biên) 14 PHỤ LỤC Bảng 1: Thành tích trước sau thực nghiệm test chạy 30m xuất phát thấp ( n= 20) Thứ tự 10 Trước thực nghiệm Nhóm Nhóm đối chiếu thực nghiệm 6’’12 6’’11 6’’08 6’’06 7’’02 7’’00 5’’98 6’’00 5’’99 6’’01 6’’09 6’’07 6’’59 6’’48 6’’82 6’’99 6’’01 6’’08 6’’01 5’’98 Sau thực nghiệm Nhóm Nhóm đối chiếu thực nghiệm 6’’01 5’’50 6’’00 5’’08 6’’59 6’’08 5’’78 5’’10 5’’89 5’’70 6’’00 6’’00 6’’18 6’’10 6’’01 5’’50 5’’98 5’’50 5’’70 5’’10 Bảng 2: Thành tích trước sau thực nghiệm test chạy 30m tốc độ cao ( n= 20) Thứ tự 10 Trước thực nghiệm Nhóm Nhóm đối chiếu thực nghiệm 5’’56 5’’70 5’’80 5’’87 6’’00 6’’01 5’’98 5’’97 5’’60 5’’55 5’’57 5’’58 5’’57 6’’00 6’’01 6’’20 5’’72 5’’81 5’’70 5’’82 Sau thực nghiệm Nhóm Nhóm đối chiếu thực nghiệm 5’’60 5’’00 5’’80 5’’30 5’’00 5’’69 5’’80 5’’36 5’’50 5’’20 5’’51 5’’00 5’’82 5’’01 6’’00 5’’55 5’’60 5’’02 5’’70 5’’02 15 Bảng 3: Thành tích trước sau thực nghiệm test chạy 30m zichzăc ( n= 20) Thứ tự 10 Trước thực nghiệm Nhóm Nhóm đối chiếu thực nghiệm 9’’03 9’’08 9’’00 9’’01 8’’45 8’’53 8’’50 8’’44 8’’50 8’’89 9’’00 9’’00 8’’50 8’’62 8’’45 9’’00 8’’60 8’’00 8’’02 8’’62 Sau thực nghiệm Nhóm Nhóm đối chiếu thực nghiệm 8’’67 8’’02 8’’60 8’’10 8’’20 8’’00 8’’32 8’’01 8’’72 7’’92 8’’30 8’’20 8’’32 8’’00 8’’45 8’’01 7’’70 8’’10 8’’00 7’’08 16 17 ... triển sức nhanh cho học sinh nữ trường THPT Yên Định công tác giáo dục thể chất Qua việc áp dụng tập vào thực tiễn, thấy việc phát triển tố chất sức nhanh nữ sinh trường THPT Yên Định nâng lên... P= 5% 12 Chứng tỏ tập mà lựa chọn áp dụng cho em học sinh nữ trường THPT Yên Định có hiệu tốt việc giảng dạy, giáo dục, huấn luyện sức nhanh cho em Kiến nghị: - Những tập phát triển sức nhanh. .. pháp giáo dục phát triển sức nhanh phong phú đa dạng cần lựa chọn, sử dụng phù hợp với đối tượng, mục đích, điều kiện cụ thể đạt hiệu cao - Một số tập phát triển sức nhanh mà lưa chọn, áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn, áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh nữ trường THPT yên định 1 trong công tác giáo dục thể chất , Lựa chọn, áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh nữ trường THPT yên định 1 trong công tác giáo dục thể chất

Từ khóa liên quan