Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT hoàng lệ kha

22 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:50

MỤC LỤC Trang 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Thời gian địa điểm 3 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1:Cơ sở lý luận 2.1.1 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh nữ lớp 11 2.1.2 Những đặc điểm huấn luyện VĐV nhảy xa 2.1.3 Tầm quan trọng tố chất SMTĐ với phát triển thành tích nhảy xa 2.2 Đánh giá thực trạng lực sức mạnh tốc độ nhảy xa học sinh nữ lớp 11 trường THPT Hoàng Lệ Kha 2.3: Các giải pháp đưa nhằm giải vấn đề 2.4 Hiệu ứng dụng tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT Hoàng Lệ Kha - Hà Trung 5 6 12 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị 15 15 16 * Tài liệu tham khảo 17 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Thể dục thể thao ( TDTT ) hoạt động hữu hiệu để rèn luyện thân thể với nhiều nội dung phong phú đa dạng, phương tiện giáo dục thể chất (GDTC) hình thành kỹ kỹ xảo, mặt giáo dục người phát triển toàn diện, củng cố tăng cường sức khỏe nhằm phục vụ cho lao động sản suất bảo vệ tổ quốc Ngày với lớn mạnh khoa học kỹ thuật nước đặc biệt phát triển vũ bão kỹ thuật nghành thể dục thể thao Nước ta có nhiều tiền đề để phát triển Đối với hoạt động TDTT Điền Kinh (ĐK) có chuyển tích cực điều thể băng huy chương mà vận động viên ( VĐV ) đạt giải thi đấu ngồi nước Chính mà thể thao (TT) Việt Nam vươn đấu trường quốc tế cờ Việt Nam nhiều lần kéo lên tung bay trường quốc tế Sức khoẻ vốn q người, tập TDTT chìa khố để giữ gìn phát triển vốn q Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi tồn dân tập thể dục: "Giữ gìn dân chủ xây dựng đất nước, gây dựng đời sống mới, việc cần có sức khoẻ thành cơng Mỗi người dân yếu ớt làm cho nước yếu ớt phần, người dân khoẻ mạnh, tức làm cho nước khoẻ mạnh….Dân cường nước thịnh, mong đồng bào tập thể dục, tự tơi ngày tập." (trích tuyển tập Hồ Chí Minh tập trang 122 NXB Sự Thật - 1984) Điền kinh môn thể thao phổ biến Nó chiếm vị trí quan trọng hệ thống giáo dục, nhà trường cấp, tập luyện Điền kinh có tác dụng nâng cao sức khoẻ, giáo dục tinh thần dũng cảm, tính kiên trì, bền bỉ phát triển toàn diện tố chất thể lực sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo… Trong môn nhảy xa việc chuẩn bị tố chất thể lực mà đặc biệt sức mạnh tốc độ có ý nghĩa quan trọng định thành tích nhảy xa Đặc biệt lứa tuổi học sinh lớp 11việc áp dụng tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho em có ý nghĩa lớn môn nhảy xa môn thể thao khác Một điều đáng ý năm trở lại đây, hội khoẻ Phù Đổng cấp thành tích kỹ thuật em thi đấu môn điền kinh nâng cao, đặc biệt mơn nhảy xa Vì việc lựa chọn xây dựng tập phát triển sức mạnh tốc độ phù hợp với lứa tuổi em để đạt thành tích cao thể thao có ý nghĩa thiết thực Song vấn đề cấp bách làm phát triển toàn diện tố chất thể lực nói chung phát triển sức mạnh tốc độ nói riêng cách có hiệu để tăng thành tích, kích thích phong trào Điền kinh Để phát triển sức mạnh tốc độ cho người tập người ta dùng tập đa dạng nội dung, phương pháp tập luyện, hình thức tập luyện áp dụng trung tâm thể thao lớn, trường nghiệp vụ TDTT, lớp khiếu TDTT thành phố lớn Còn tỉnh, huyện miền núi chưa áp dụng Ngoài nguyên nhân khách quan điều kiện sân bãi, dụng cụ tập luyện đơn sơ thiếu thốn ngun nhân chủ quan việc giáo viên, huấn luyện viên thiếu trình độ chưa cao nên trình giảng dạy, huấn luyện trương THPT chưa phát huy hết khả học sinh Việc tập luyện học sinh số trường THPT trọng kỹ thuật mà xem nhẹ việc phát triển tố chất thể lực có ý đạt hiệu thấp thiếu khoa học mắc sai lầm Với lý mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT Hồng Lệ Kha - Hà Trung 1.2 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích lý luận thực tiễn đề tìm tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT Hoàng Lệ Kha - Hà Trung Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng khả phát triển sức mạnh tốc độ cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT Hoàng Lệ Kha - Hà Trung Mục tiêu 2: Nghiên cứu lựa chọn, đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh tốc độ cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT Hoàng Lệ Kha - Hà Trung 1.3: Đối tượng nghiên cứu Các tập phát triển sức mạnh tốc độ, 10 nữ học sinh lớp 11 trường THPT Hoàng Lệ Kha- Hà Trung 1.4: Phương pháp nghiên cứu Để giải nhiệm vụ đề đề tài sử dụng phương pháp sau: 1.4.1 Phương pháp đọc, phân tích tổng hợp tài liệu Phương pháp tổng hợp nguồn thông tin thu thập tài liệu vấn đề mà đề tài nghiên cứu, có cách đánh giá sức mạnh tốc độ, có sở lý luận để tiến hành giải mục tiêu nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp vấn Đề tài sử dụng phương pháp vấn để thu thập xử lý thông tin ban đầu từ chuyên gia theo phương pháp vấn gián tiếp nhằm thu thập, tham khảo nội dung nguyên tắc, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung huấn luyện tập hợp lý để phát triển sức mạnh tốc độ, lựa chọn test phương pháp đánh giá 1.4.3 Phương pháp quan sát sư phạm Tiến hành quan sát nắm diễn biến cụ thể, ghi chép lại thành văn bản, đánh giá kết nhận xét kết học tập buổi học giảng dạy để xác định kết học tập, từ ứng dụng tập sát với đối tượng nghiên cứu, đảm bảo tính khoa học ứng dụng trình giảng dạy 1.4.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm Để thực mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng nội dung kiểm tra đánh giá trình độ sức mạnh tốc độ nữ học sinh nhằm thu thập số liệu cho việc chứng minh tính khoa học tập phát triển sức mạnh tốc độ nhảy xa xác định cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung Cụ thể đối tượng 10 cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT Hoàng Lệ Kha - Hà Trung, chia thành nhóm: Nhóm thực nghiệm (nhóm A) nhóm đối chứng (nhóm B) có trình độ thể lực, kỹ thuật, số buổi tập tương đối ngang Nhóm đối chứng theo giáo án bình thường nhóm thực nghiệm thực theo giáo án tơi 1.4.6 Phương pháp tốn học thống kê Phương pháp sử dụng tốn học thống kê để phân tích xử lý số liệu thu thập trình nghiên cứu đề tài Trong trình thực hiện, đề tài có sử dụng tham số đặc trưng: n Giá trị trung bình cộng n  (x Phương sai:   i 1 i X   x) x i i 1 n (với n < 30) n Độ lệch chuẩn:    Tính t: Cơng thức so sánh tỷ lệ quan sát mẫu bé x1  x n t Trong    (x A  (n
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT hoàng lệ kha , Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh nữ lớp 11 trường THPT hoàng lệ kha

Từ khóa liên quan