MỘT số GIẢI PHÁP để HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN HOẠT ĐỘNG THU – CHI tại TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1

19 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:46

MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG Mở đầu 1.1.Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiên kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước khí áp dụng sáng kiến kinh 1 1 1 10 12 13 14 15 16 nghiệm 2.3 Các giải pháp thực đề tài 2.3.1 Nội dung công tác kế toán trường THPT Tĩnh Gia 2.3.2 Các giải pháp thực đề tài 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Danh mục đề tài sáng kiên kinh nghiệm xếp loại cấp ngành 4 15 15 15 15 17 18 Một số giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia 1 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày phát triển, để hoạt động nghiệp thực vận hành theo chế thị trường phải có phương hướng giải pháp phát triển phù hợp Một biện pháp quan tâm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp Việc quản lý, nâng cao hiệu sử dụng kinh phí đơn vị hành nghiệp yêu cầu cấp thiết đặt đơn vị nói riêng Việt Nam nói chung, để làm điều việc nâng cao hiệu cơng tác kế tốn hoạt động thu, chi đơn vị hành nghiệp phần hành kế toán quan trọng phần hành kế toán đơn vị hành nghiệp Nhằm đảm bảo hồn thành tốt nhiệm vụ giao; quản lý hiệu nguồn kinh phí nhà nước, nguồn thu – chi tình hình sử dụng kinh phí đơn vị nghiệp đòi hỏi cơng tác kế tốn, quản lý tài đơn vị nghiệp cần thực cách nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo sử dụng kinh phí nhà nước tiết kiệm, hiệu điều kiện thay đổi chế quản lý tài theo hướng hội nhập với tài kế tốn công quốc tế Nhận thức vấn đề nên tơi chọn đề tài: “Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia 1” làm đề tài nghiên cứu 1.2.Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thu – chi trường THPT Tĩnh Gia sở đó, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu – chi cơng tác quản lý tài đơn vị 1.3 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến ơng tác kế tốn hoạt động thu, chi trường THPT Tĩnh Gia 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 2.Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1.Những vấn đề đơn vị nghiệp 2.1.1.1 Đặc điểm đơn vị nghiệp a Khái niệm Đơn vị nghiệp hiểu đơn vị Nhà nước thành lập hoạt động lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể thao, khoa học cơng nghệ… thực cung cấp dịch vụ xã hội cơng cộng dịch vụ nhằm trì hoạt động bình thường ngành kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế xã hội đất nước Trong đơn vị nghiệp, nhà nước chủ thể quản lý, nhà nước cấp kinh phí hoạt động để đơn vị nghiệp thực dịch vụ cơng xã hội Ngồi ra, gắn với Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia chức hoạt động, đơn vị nghiệp Nhà nước cho phép khai thác nguồn thu để trang trải phần chi phí tồn chi phí thường xun đơn vị b Đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp - Là đơn vị dự toán độc lập, có dấu, có tài khoản riêng, tổ chức máy kế toán theo quy định Luật kế toán - Hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập khơng nhằm mục đích lợi nhuận mà hoạt động theo nguyên tắc phục vụ xã hội c Vai trò đơn vị nghiệp - Hoạt động đơn vị nghiệp cung cấp sản phẩm mang lại lợi ích chung, lâu dài, bền vững cho xã hội Kết hoạt động nghiệp tạo sản phẩm, dịch vụ có giá trị sức khỏe, tri thức, văn hóa, khoa học, xã hội, … - Hoạt động đơn vị nghiệp gắn liền bị chi phối chương trình phát triển kinh tế xã hội Nhà nước 2.1.2 Hoạt động thu đơn vị nghiệp 2.1.2.1 Hoạt động thu, chi kinh phí ngân sách nhà nước cấp Thu chi kinh phí ngân sách nhà nước: Hoạt động thu chi kinh phí ngân sách nhà nước cấp bao gồm: - Hoạt động thu chi kinh phí thường xuyên - Hoạt động thu, chi kinh phí khơng thường xun kinh phí dự án 2.1.2.2 Hoạt động thu chi nghiệp Hoạt động thu chi nghiệp hoạt động thu phí, lệ phí theo quy định Nhà nước 2.1.2.3 Hoạt động thu chi sản xuất dịch vụ Hoạt động sản xuất dịch vụ nguồn thu từ hoạt động từ việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tùy theo chức đơn vị khả cung cấp, khai thác 2.1.2.4 Hoạt động thu chi khác Hoạt động thu chi khác đơn vị nghiệp có thu bao gồm hoạt động thu liên quan đến lý nhượng bán vật tư, tài sản cố định, khoản thu bắt bồi thường liên quan đến kiểm kê phát thiếu tài sản, lãi tiền gửi, viện trợ, tài trợ… 2.1.3 Hoạt động chi đơn vị nghiệp - Chi thường xuyên đơn vị nghiệp có thu gồm nhóm chi: + Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao + Chi hoạt động thường xuyên phục vụ cho cơng tác thu phí lệ phí (nếu có) - Chi hoạt động không thường xuyên - Chi hoạt động sản xuất dịch vụ 2.1.4 Quản lý tài đơn vị nghiệp Trong đơn vị nghiệp, Nhà nước chủ thể quản lý, đối tượng quản lý tài đơn vị nghiệp Tài đơn vị nghiệp bao gồm hoạt động quan hệ tài liên quan đến quản lý, điều hành Nhà nước lĩnh vực Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia nghiệp Là chủ thể quản lý, nhà nước sử dụng tổng thể phương pháp, hình thức cơng cụ để quản lý hoạt động tài đơn vị nghiệp điều kiện cụ thể nhằm đạt mục tiêu định Cơ chế quản lý tài đơn vị nghiệp có thu tổng thể phương pháp cơng cụ vận dụng suốt q trình hoạt động tài đơn vị nhằm tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ đơn vị nghiệp để đạt mục tiêu định Nó nhân tố có ảnh hưởng quan trọng tới cơng tác tổ chức kế tốn, thể thơng qua hình thức văn bản, chế độ chi tiêu quy chế tài đơn vị nghiệp có thu Để đạt mục tiêu đề ra, cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp bao gồm khâu công việc: a Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phạm vi cấp có thẩm quyền giao hàng năm b Tổ chức chấp hành dự toán thu chi c Cơng tác tốn thu chi d Xử lý chênh lệch trích lập quỹ 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Trong năm qua cơng tác kế tốn nhà trường đầu tư quan tâm mức đạt số kết định như: - Về việc vận dụng hệ thống thơng tin kế tốn hoạt động thu, chi: Đối với việc vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: đơn vị vận dụng hệ thống chứng từ kế toán theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ Tài Thơng tư 185/2010/TTBTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành nghiệp Ngồi hệ thống chứng từ kế tốn theo mẫu biểu quy định sử dụng thêm số mẫu chứng từ thêm bớt số tiêu chứng từ phù hợp với đặc điểm hoạt động đơn vị, đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà hoạt động kế toán - Về việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán: Hệ thống kế toán đơn vị sử dụng cách linh hoạt cho phù hợp với loại hình hoạt động đơn vị mình, hệ thống tài khoản kế toán sử dụng theo quy định Bộ Tài chính, phục vụ cho công tác quản lý đơn vị theo quy định văn pháp quy liên quan - Về việc vận dụng hệ thống sổ sách kế toán báo cáo kế toán: Để phản ánh khoản thu, chi cách đầy đủ, rõ ràng hợp lý đơn vị tuân thủ nguyên tắc quy định loại sổ sách cần phải sử dụng trình bày loại sổ này, sổ kế toán mở chi tiết cho khoản thu chi để tiện cho việc theo dõi Ngồi ra, để phục vụ cho cơng tác quản lý chặt chẽ dễ dàng đơn vị sử dụng bổ sung số sổ sách theo dõi phần mềm kế toán sổ viết tay Báo thu, chi hoạt động lập theo chế độ nhanh chóng - Đơn vị có phần mềm kế tốn làm cho khối lượng công việc giải nhiều thời gian ngắn hơn, nâng cao hiệu cơng việc Khi có thay đổi chế độ kế tốn hình thức mẫu biểu, mẫu sổ Một số giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia bên cung cấp phần mềm hướng dẫn, nâng cấp để đảm bảo mẫu biểu, báo cáo phù hợp với quy định Nhà nước Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác kế toán phải giải nhiều vấn đề tồn hạn chế, bất cập làm giảm hiệu cơng tác quản lý tài chính, cụ thể: - Do đơn vị có quy mơ nhỏ nên tổ chức máy kế tốn bố trí người làm kế toán, nên phải thực hết tất cơng việc kế tốn - Việc lập dự toán thu chi xây dựng quy chế chi tiêu nội chưa sát với thực tế - Sử dụng mẫu chứng từ kế toán số chứng từ lập khác phản ánh chất nghiệp vụ phát sinh - Một số khoản chi chưa cập nhật, hạch toán kịp thời dẫn đến số liệu báo cáo tài chưa phản ánh thực tế như: Một số khoản chi hoạt động chuyên môn phát sinh năm trước đến năm sau toán 2.3 Các giải pháp thực đề tài 2.3.1 Nội dung cơng tác kế tốn trường THPT Tĩnh Gia 2.3.1.1 Công tác lập dự toán thu chi xây dựng quy chế chi tiêu nội 2.3.1.1.1.Cơng tác lập dự tốn thu chi Căn Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/06/2015 [1]; Căn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước [2] Thơng tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước [3] Căn Thơng tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 Bộ Tài ban hành hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 [4] Thực Công văn hướng dẫn số 2630/STC-QLNS.TTK ngày 01/7/2016 Sở Tài tỉnh Thanh Hóa việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017 [5] Căn vào tiêu kế hoạch năm học 2016-2017 QĐ số 623/QĐ-SGDDT ngày 10 tháng 08 năm 2016 [6] Căn vào dự thảo định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP (Định mức phân bổ chi nghiệp Giáo dục) Đơn vị xây dựng dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017 [10] Biểu mẫu lập dự tốn thơng tin cần thiết: - Danh sách lương thời điểm lập dự toán ngân sách [12] - Bảng thuyết minh dự tốn chi tiết - Biểu nhu cầu kinh phí thể đầy đủ thơng tin tài qua năm như: Số thực năm trước, thực đầu năm đến thời điểm xây dựng kế hoạch, ước thực năm dự kiến xây dựng kế hoạch ngân sách năm tới 2.3.1.1.2 Xây dựng quy chế chi tiêu nội Căn Thông tư số 71/2006/TT-BTC ký ngày 09/08/2006 Bộ tài [7] hướng dẫn thực Nghị định 43/2006 NĐ-CP ký ngày 25/04/2006 Một số giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng Đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội nhằm tạo quyền chủ động việc quản lý chi tiêu tài tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức đơn vị hoàn thành nhiệm vụ giao làm sở để quản lý, toán khoản chi tiêu đơn vị công thống nhất, khuyến khích tăng thu tiết kiệm chi, sử dụng có hiệu tài sản, tài sở để đánh giá việc thực tiết kiệm chống lãng phí Quy chế chi tiêu nội đơn vị lập năm 2017 [11] 2.3.1.2 Tổ chức trình xử lý thông tin thực a Hệ thống chứng từ kế toán: Thực theo Quyết định số 19/2006/QĐBTC ngày 30/03/2006 việc ban hành chế độ kế toán HCSN [8] theo thơng tư 185/TT-BTC Bộ Tài Chính [9] b Hệ thống tài khoản kế toán: Thực theo Quyết định số 19/2006/QĐBTC ngày 30/03/2006 việc ban hành chế độ kế tốn HCSN [8] theo thơng tư 185/TT-BTC Bộ Tài Chính [9] c Hệ thống sổ sách kế toán: Thực theo Quyết định số 19/2006/QĐBTC ngày 30/03/2006 việc ban hành chế độ kế tốn HCSN [8] theo thơng tư 185/TT-BTC Bộ Tài Chính [9] d Hệ thống báo cáo kế tốn: Thực theo Quyết định số 19/2006/QĐBTC ngày 30/03/2006 việc ban hành chế độ kế toán HCSN [8] theo thơng tư 185/TT-BTC Bộ Tài Chính [9] 2.3.1.3 Kế tốn hoạt động thu, chi kinh phí ngân sách nhà nước - Kế tốn kinh phí ngân sách nhà nước cấp: Năm 2017 trường THPT Tĩnh Gia cấp khoảng tỷ đồng Để đảm bảo nguồn kinh phí giao sử dụng mục đích, tiết kiệm hiệu đơn vị xây dựng quy chế quản lý tài quy chế chi tiêu nội để làm cho cán bộ, viên chức, người lao động quan thực theo đồng thời giúp Kho bạc kiểm soát chi dễ dàng hiệu Các chứng từ thường sử dụng hoạt động thu để phản ánh nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp đơn vị: - Quyết định giao dự tốn - Giấy báo có Ngân hàng, Kho bạc Tài khoản kế toán: + TK 008: Dự toán chi hoạt động, tài khoản mở chi tiết tài khoản loại nguồn kinh phí như: TK 0081: Dự tốn chi thường xun với nguồn kinh phí TK 0082: Dự tốn chi khơng thường xuyên + TK 461 “Nguồn kinh phí hoạt động” tài khoản mở chi tiết theo niên độ kế tốn theo nguồn kinh phí thường xun hay khơng thường xun TK 4611 “Nguồn kinh phí hoạt động năm trước” chi tiết sau: - TK 46111 “ Nguồn kinh phí thường xuyên năm trước” - TK 46112 “Nguồn kinh phí khơng thường xun năm trước” TK 4612 “Nguồn kinh phí hoạt động năm nay” chi tiết sau: - TK 46121 “ Nguồn kinh phí thường xuyên” Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế toán hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia - TK 46122 “Nguồn kinh phí khơng thường xuyên” TK 4613 “Nguồn kinh phí hoạt động năm sau” chi tiết sau: - TK 46131 “ Nguồn kinh phí thường xuyên năm sau” - TK 46132 “Nguồn kinh phí khơng thường xun năm sau” +TK 6611 “Chi hoạt động năm trước” tài khoản mở chi tiết: - TK 66111 “Chi hoạt thường xuyên năm trước” - TK 66112 “Chi không thường xuyên năm trước” +TK 6612 “Chi hoạt động năm nay” tài khoản mở chi tiết: - TK 66121 “Chi hoạt thường xuyên năm nay” tài khoản mở chi tiết theo nguồn - TK 66122 “Chi không thường xuyên năm nay”, tài khoản mở chi tiết theo nguồn Phương pháp hạch tốn Khi tính lương khoản phụ cấp phải trả cho cán bộ, viên chức, kế toán đơn vị vào bảng lương ghi: Nợ TK 66121 - Có TK 334 chi hoạt động thường xuyên chi tiết theo mục, tiểu mục mục lục ngân sách Các khoản khấu trừ vào thu nhập công chức viên chức theo quy định kế tốn ghi: Nợ TK 334 - Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (chi tiết TK 3321, 3322, 3324) + Khi trả lương cho công chức viên chức chuyển khoản kế toán ghi: Nợ TK 334 - Có TK 1121 + Khi tính BHXH, BHYT, BHTN, Kinh phí cơng đồn ghi: Nợ TK 66121 - Có TK 332 (chi tiết TK 3321, 3322, 3323, 3324) + Nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí cơng đồn (phần đơn vị sử dụng lao động trả) cho quan quản lý kế toán ghi: Nợ TK 332 (chi tiết theo TK 3221, 3322, 3323, 3324) - Có TK 46121 + Nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí cơng đồn (phần trích người lao động trả) cho quan quản lý ghi: Nợ TK 332 (chi tiết theo TK 3221, 3322, 3323, 3324) - Có TK 334 Các khoản chi liên quan đến mua vật tư, văn phòng phẩm phát sinh chi phí, vào hố đơn mua hàng ghi: Nợ TK 66121 - Có TK 1111, 1121, chi hoạt động thường xuyên chi tiết theo mục, tiểu mục mục lục ngân sách tương ứng khoản mua vật tư, văn phòng phẩm 2.3.1.4 Kế toán hoạt động thu, chi hoạt động nghiệp * Kế toán thu hoạt động nghiệp: Chứng từ kế toán: Các nguồn thu nghiệp chủ yếu thu phi, học phí, lệ phí tuyển sinh Và mẫu biểu sử dụng để thu học phí lệ phí mẫu Biên lai thu tiền theo định 19/2006/QĐ-BTC Thông tư 185/2010/TT-BTC Và để phản ánh khoản thu nghiệp, đơn vị sử dụng loại chứng từ kế toán sau: - Phiếu thu - Biên lai thu tiền Một số giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia - Giấy báo có ngân hàng, kho bạc Để phản ánh thu hoạt động nghiệp vận dụng tài khoản “Các khoản thu”, cụ thể sử dụng tài khoản cấp TK 511“Các khoản thu” TK 5111- Thu phí, lệ phí TK 5118 - Thu khác Như để phản ánh hoạt động nghiệp, đơn vị vận dụng tài khoản cấp TK 511- Các khoản thu Vận dụng phương pháp hạch tốn: Như nói trên, nguồn thu nghiệp chủ yếu học phí, lệ phí, Khoản thu học phí đơn vị theo dõi riêng tài khoản 3712 mở Kho bạc: Khi thu học phí học sinh ghi Nợ TK 1111 – Có TK 5111 Gửi học phí vào Kho bạc ghi Nợ TK 1121 – Có TK 1111 Hệ thống sổ kế toán sử dụng bao gồm: - Sổ chi tiết khoản thu: Sổ phản ánh khoản thu từ hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thu phí, lệ phí, - Sổ tài khoản 511 - Bảng cân đối kế tốn: Để phản ánh cách tổng qt tình hình tài sản nguồn hình thành tài sản, kết hoạt động nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đơn vị - Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng - Báo cáo thu, chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh * Kế toán chi hoạt động nghiệp: Các chứng từ liên quan đến hoạt động chi nghiệp lập cách khoa học, đầy đủ với quy định Pháp luật cụ thể sau: - Bảng toán tiền lương - Bảng toán tiền làm thêm - Phiếu chi - Giấy toán tạm ứng - Giấy đề nghị toán - Ủy nhiệm chi - Chuyển khoản, chuyển tiền điện tử - Giấy rút tiền mặt (từ tài khoản tiền gửi) Vận dụng phương pháp hạch toán: Nguồn thu hoạt động nghiệp có nguồn gốc từ nguồn ngân sách, để hạch toán khoản chi nghiệp sử dụng TK 661- “Chi hoạt động”: Hoạt động nghiệp hoạt động quan trọng gắn liền với chức nhiệm vụ đơn vị nghiệp có thu cơng lập nên nghiệp vụ thu chi hoạt động tương tự hoạt động thu, chi nguồn kinh phí ngân sách cấp Rút học phí chi nghiệp vụ ghi Nợ TK 1111 – Có TK 1121 Chi nghiệp vụ từ nguồn học phí Nợ TK 66121 – Có TK 1111 Để phản ánh hoạt động chi nghiệp, đơn vị thường sử dụng loại sổ kế toán báo cáo kế toán sau: - Sổ chi tiết chi hoạt động Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia - Sổ tài khoản 661 - Báo cáo thu, chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 2.3.1.5 Kế toán hoạt động thu chi từ sản xuất kinh doanh chủ yếu từ hoạt động trông giữ xe * Kế toán hoạt động thu sản xuất kinh doanh Sử dụng chứng từ liên quan gồm: - Phiếu thu - Các chứng từ hợp pháp Tuỳ theo loại hình hoạt động mà đơn vị tiến hành mở chi tiết tài khoản để theo dõi theo nguồn hình thành kinh phí, chi tiết loại, khoản, mục mục lục NSNN Để hạch toán khoản thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ đơn vị sử dụng tài khoản 531 – “Thu hoạt động sản xuất kinh doanh” Khi thu từ sản xuất kinh doanh ghi Nợ TK 1111 – Có TK 531 Để theo dõi, phản ánh khoản thu sản xuất dịch vụ kế toán theo dõi sổ: Sổ tài khoản 531 Sổ chi tiết tài khoản doanh thu 531 Báo cáo thu chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng cân đối kế toán,… * Kế toán hoạt động chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Bộ chứng từ kế toán cần thiết hoạt động giống tuân theo quy định Nhà nước nói chung trường THPT Tĩnh Gia nói riêng Và tùy nội dung chi cụ thể mà có số lượng chủng loại chứng từ kế toán phù hợp nội dung chi Hệ thống chứng từ kế toán mà đơn vị thường sử dụng: - Hợp đồng lao động - Bảng chấm công - Bảng toán tiền lương - Bảng toán tiền làm thêm - Phiếu chi - Phiếu xuất kho - Giấy toán tạm ứng - Giấy đề nghị tốn - Hóa đơn GTGT - Bảng kê mua hàng Để phản ánh hoạt động chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán sử dụng TK 631 “Chi hoạt động sản xuất kinh doanh” Khi chi từ sản xuất kinh doang ghi Nợ TK 631 – Có TK 1111, 334, Cuối kỳ kết chuyển số thu chi từ hoạt động để xác định kết kinh doanh tiến hành bổ sung nguồn kinh phí quỹ theo theo quy định ghi quy chế chi tiêu đơn vị Kế toán sử dụng sổ kế toán để phản ánh theo dõi khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh như: - Sổ tài khoản 631 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế toán hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia - Sổ chi tiết tài khoản 631 - Đồng thời lập “Báo cáo thu chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh” để xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị 2.3.1.6 Kế toán hoạt động thu, chi khác Các khoản thu, chi từ hoạt động khác không nhiều chủ yếu tập trung số nội dung sau: Thu tiền học thêm, xã hội hóa,… Tài khoản sử dụng TK 511 “Các khoản thu”, tài khoản chi tiết TK 5118- “Các khoản thu khác” Để phản ánh khoản thu chi hoạt động khác đơn vị sử dụng loại chứng từ kế toán sau: - Phiếu thu - Phiếu chi Khi thu từ hoạt động khác ghi Nợ TK 1111 – Có TK 5118 Tiền xã hội hóa 25% tiền học thêm chuyển nguồn kinh phí hoạt động chi ghi Nợ TK 66121 - Có TK 1111 Khi chi từ hoạt động khác ghi Nợ TK 5118 – Có TK 1111 (Chi tiền 75% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy) Mặc dù hoạt động nhỏ, kết hoạt động đơn vị phản ảnh đầy đủ sổ báo cáo kế toán như: Sổ chi tiết tài khoản 5118 Sổ tài khoản 511 Báo cáo thu chi hoạt động nghiệp sản xuất kinh doanh, 2.3.1.7 Xác lập phần hành cơng việc kế tốn Công tác thu chi chủ yếu thu dịch vụ với qui mô nhỏ chi thường xuyên theo định mức quy định - Kế toán tiền mặt, tiền gửi - Kế tốn tài sản cố định cơng cụ dụng cụ - Kế toán khoản toán - Kế tốn nguồn kinh phí - Kế tốn khoản chi - Kế tốn khoản thu 2.3.1.8 Cơng tác kiểm kê, khóa sổ tốn: Cơng tác kiểm kê, khóa sổ tốn khâu tổ chức thường diễn vào cuối kỳ kế toán năm Cơng tác đảm bảo cơng tác kế tốn hồn thành, lên báo cáo tốn, hồn tất thủ tục kế toán theo quy định Bộ tài 2.3.1.9 Tổ chức máy kế tốn Do đơn vị có quy mơ nhỏ nên tổ chức máy kế tốn bố trí người nên phải thực hết tất khối lượng công tác kế toán chất lượng cần phải đạt hệ thống thơng tin kế tốn cơng việc kế tốn Bộ phận kế tốn tổ chức theo hình thức tập trung, tất chứng từ tập hợp phòng kế tốn để tổng hợp, xử lý ghi chép 2.3.2 Các giải pháp thực đề tài Giải pháp 1: Hồn thiện cơng tác tổ chức chứng từ kế toán 10 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia Hệ thống chứng từ phận quan trọng công tác kế toán, việc vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luân chuyển xử lý chứng từ khâu quan trọng định đến chất lượng thông tin kế tốn Để hồn thiện hệ thống chứng từ kế toán cần tập trung vào giải pháp sau: - Tất nghiệp vụ kinh tế phải kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo khoản toán đẩy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ - Giảm thiểu thủ tục ký duyệt chứng từ tới mức tối đa đảm bảo tính hợp pháp hợp lệ chứng từ Điều làm tăng tính hiệu cơng việc: khối lượng công việc giảm, thời gian luân chuyển chứng từ rút ngắn, tăng tính kịp thời việc ghi sổ - Cần xây dựng chương trình luân chuyển chứng từ cho khoa học, phù hợp với đặc thù đơn vị Cần quy định cụ thể thời gian lập nộp chứng từ để đảm bảo tính hợp lệ chứng từ Các chứng từ chi có quy định kiểm sốt rõ ràng, đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, nội dung hình thức - Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên, đồng thời xây dựng chi tiết, cụ thể hệ thống biểu mẫu chứng từ đáp ứng yêu cầu hoạt động nhằm đảm bảo cho cán trực tiếp làm công tác chuyên môn tập hợp hồ sơ chứng từ tốn dễ dàng, quy trình, đảm bảo đầy đủ loại chứng từ theo quy định - Kết thúc quý chứng từ kế toán phải đóng thành tập lưu trữ gọn gàng theo tứng q, ngồi bìa cần ghi tên mục chi số bảng kê chứng từ nhằm thuận lợi việc tìm kiếm chứng từ - Phân loại chứng từ theo thời gian lưu: lưu năm, 10 năm hay vĩnh viễn; phải lập sổ theo dõi thời gian lưu chứng từ kế tốn để từ xác định mức độ lưu trữ loại chứng từ phục vụ cho việc tìm kiếm phục vụ cơng tác kiểm tra - Cơng tác kiểm tra, rà sốt chứng từ, hồ sơ chứng từ toán cần phận kế toán thực nghiêm túc triệt để hơn; kiểm tra chứng từ cách chặt chẽ, khắc phục thiếu sót đợt kiểm tra - Hồn thiện cơng tác lưu trữ chứng từ kế tốn: Mặc dù phần mềm kế tốn Misa Mimosa.net 2017 có hỗ trợ thực chức "Hệ thống\Sao lưu số liệu", thực tế đơn vị không tiến hành lưu liệu đĩa mềm để lưu trữ Ngồi việc bảo quản chứng từ đóng thành tập nay, việc lưu chứng từ đĩa mềm để lưu trữ, bảo quản điều cần thiết Do vậy, đơn vị nên hàng tháng hàng tuần, tùy theo số lượng chứng từ nhiều hay ít, phải lưu liệu lần, lần lưu đĩa mềm khác nhằm đảm bảo tính an tồn việc lưu trữ liệu kế toán, thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm tốn cần thiết Giải pháp 2: Hồn thiện hệ thống tài khoản kế tốn Hồn thiện vận dụng tài khoản kế toán Việc vận dụng tài khoản kế toán hợp lý, phù hợp với đặc điểm hoạt động u cầu quản lý, kiểm sốt có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý hoạt động thu, chi - Việc vận dụng hệ thống tài khoản theo quy định, mã hóa thêm số tài khoản chi tiết phản ánh doanh thu, chi phí hoạt động thu đơn 11 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia vị để xác định hiệu đạt nghiệp vụ thu phục vụ công tác đáp ứng yêu cầu quản lý Trong nhà trường khoản thu số tiền không nhiều nhiều khoản thu khác để tiện theo dõi mở chi tiết tài khoản 111 - Tiền mặt chi tiết theo tài khoản cấp 2, cấp sau: - TK 1111 - Tiền Việt Nam TK 1111.01: Tiền Ngân sách TK 1111.02: Tiền học phí TK 1111.03: Tiền xe TK 1111.04: Tiền nước uống TK 1111.05: Tiền tuyển sinh TK 1111.06: Tiền học thêm TK 1111.07: Tiền lệ phí thi nghề Với hoạt động thu, chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh để tiện theo dõi mở chi tiết TK 511- Các khoản thu chi tiết theo tài khoản cấp 2, cấp sau: - TK 5111 – Thu phí lệ phí TK 51111: Thu học phí TK 51112: Thu kinh phí tuyển sinh TK 51113: Thu lệ phí thi nghề - TK 5118 –Thu khác TK 51181: Thu tiền nước uống TK 51182: Thu tiền học thêm Phương pháp hạch toán khơng thay đổi giúp kế tốn theo dõi hạch toán chi tiết doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh theo loại Đảm bảo cho công tác kiểm tra, kiểm soát, tham mưu cho lãnh đạo nhanh chóng, xác kịp thời - Cập nhật chế độ kế tốn để cơng tác hạch tốn tuân thủ, phản ánh với chế độ kế toán - Chi tiết số tài khoản phù hợp với yêu cầu quản lý: + Mở TK 642 để hạch tốn chi phí quản lý chung: Để việc hạch tốn khoản chi phí chung liên quan đến hoạt động hành nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động khác, cần bổ sung thêm tài khoản 642 – “Chi phí quản lý chung” Hiện tại, theo thông tư 185/2010/TT-BTC việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính) đưa thêm TK 642 vào hạch toán hướng dẫn cách hạch toán chưa sử dụng tài khoản để hạch toán khoản chi mà hạch toán chung vào tài khoản 661 – Chi hoạt động tài khoản 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh Tài khoản 642 phải hạch toán chi tiết theo nội dung chi phí theo yêu cầu quản lý đơn vị Cuối kỳ, kế tốn tiến hành tính tốn, kết chuyển phân bổ chi phí quản lý chung vào tài khoản tập hợp chi phí (TK 631, TK 635, TK 661…) có liên quan theo tiêu thức phù hợp + Mở chi tiết TK 631– Chi sản xuất kinh doanh dịch vụ chế độ quy định chung chung, phản ánh chi tiết chi phí trả lương cho 12 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia cán phục vụ trực tiếp, chi phí mua vật tư, trang thiết bị phục vụ, chi phí quản lý chung Theo đó, tơi thấy cần thiết tiết tài khoản sau: TK 6311- chi phí nhân viên trực tiếp TK 6311- chi phí vật tư, trang thiết bị TK 6311- chi phí khấu hao tài sản … Và hoạt động cụ thể phải có sổ chi tiết riêng - Mở chi tiết TK 334 "Phải trả công chức, viên chức" thành tài khoản cấp 2: + TK 3341 "Phải trả công chức, viên chức": phản ánh tiền lương, tiền công phải trả cho CBVC thuộc biên chế người lao động dài hạn, thường xuyên (thuộc đối tượng tham gia BHXH theo Luật định) + TK 3348 "Phải trả người lao động khác": phản ánh tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động thời vụ, hết độ tuổi lao động đơn vị như: bảo vệ, tạp vụ, (không thuộc đối tượng tham gia BHXH theo Luật định) Giải pháp 3: Hoàn thiện hệ thống số sách kế tốn - Hồn thiện báo cáo kết hoạt động thu – chi Tổ chức hệ thống báo cáo kết hoạt động thu chi đáp ứng yêu cầu quản lý Các báo cáo lập mang tính hình đơn vị khơng lập cách kịp thời, không phản ánh đầy đủ tiêu nên khơng phản ánh tình hình sử dụng kinh phí đơn vị Chính vậy, cần khắc phục tình trạng lập báo cáo khơng thời hạn phản ánh không đủ tiêu Cần lập riêng báo cáo thu, chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh riêng chi tiết theo nguồn hinh thành - Mở sổ kế tốn cho tất tài khoản có phát sinh nghiệp vụ kế toán để thấy kết cấu nội dung kỳ Thực khóa sổ in đầy đủ sổ kế toán tổng hợp, chi tiết theo quy định, đóng dấu giáp lai trang sổ - Ngoài sổ theo quy định nhà trường mở thêm số sổ theo dõi nguồn thu, khoản chi phát sinh tương ứng để nâng cao công tác quản lý báo cáo nội - Hồn thiện trình tự ghi sổ kế tốn theo quy định Bộ Tài chính, thực đa dạng hoá đầu sổ theo đối tượng phản ánh - Hiện nhà trường sử dụng phần mềm kế tốn hành nghiệp Misa Mimosa 2017 để phục vụ cho cơng tác kế tốn, định kỳ in sổ đóng dấu giáp lai phục vụ việc lưu trữ tra cứu nên mẫu biểu, mẫu sổ trình bày đầy đủ tiêu lập theo mẫu quy định Nhà nước Với sổ chi tiết thu chi liên quan đến hoạt động nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo dõi riêng thiết kế mẫu sổ cho phù hợp với đặc điểm thu chi loại hoạt động với mẫu sổ - Nhà trường cần bố trí kho lưu trữ để bảo quản chứng từ, sổ sách tài liệu kế toán nhằm đảm bảo an tồn Ngồi ra, sử dụng chương trình kế tốn máy, Trường nên lưu trữ tồn thơng tin chứng từ thiết bị lưu trữ khác đĩa CD-ROM thực chế ñộ bảo quản Việc quản lý, bảo quản số liệu kế toán phải đảm bảo tính an tồn, tính bảo mật q trình sử dụng, thuận lợi cho việc kiểm tra cần thiết 13 Một số giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia Giải pháp 4: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán Báo cáo kế toán tài báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, tình hình cấp phát, tiếp nhận kinh phí ngân sách Nhà nước, kinh phí viện trợ, tài trợ tình hình sử dụng loại kinh phí, ngồi đơn vị nghiệp có thu có tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải tổng hợp tình hình thu chi kết của loại hoạt động phát sinh kỳ * Lựa chọn chủng loại, số lượng báo cáo: Danh mục mẫu báo cáo toán đơn vị nghiệp có thu gồm: - Bảng cân đối tài khoản - Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng - Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động - Bảng đối chiếu dự tốn kinh phí ngân sách Kho bạc Nhà nước - Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng tốn tạm ứng kinh phí ngân sách Kho bạc Nhà nước - Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ - Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng toán năm trước chuyển sang - Bảng thuyết minh báo cáo tài - Báo cáo thu chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Đây hệ thống báo cáo kế toán định kỳ bắt buộc yêu cầu đơn vị phải lập theo nội dung, phương pháp lập quy định thống Bộ Tài * Tổ chức trình bày thơng tin báo cáo, lập báo cáo: cần lựa chọn áp dụng sách kế toán phù hợp với quy định chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định hành Trình bày thơng tin kể sách kế tốn nhằm cung cấp thơng tin phù hợp đáng tin cậy , so sánh dễ hiểu.Phản ánh chất kinh tế giao dịch * Tổ chức sử dụng bảo quản lưu trữ báo cáo: Báo cáo sau lập theo biểu mẫu quy định, phản ánh đầy đủ tiêu quy định loại báo cáo , kiểm tra, đồng thời báo cáo nhà quản lý sử dụng cho việc quản trị nội đơn vị Sau nộp, sử dụng, báo cáo đưa vào lưu trữ Yêu cầu lưu trữ phải đầy đủ, có hệ thống, phải phân loại, xếp thành hồ sơ (hồ sơ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài ) Trong hồ sơ, tài liệu kế toán phải xếp theo thứ tự thời gian phát sinh theo niên độ kế toán, bảo đảm hợp lý, dễ tra cứu, sử dụng cần thiết - Chi tiết nội dung báo cáo thu chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đánh giá hiệu hoạt động thu - Thuyết minh báo cáo tài đưa vào biến động điều chỉnh số kinh phí cấp so với dự tốn, bút tốn điều chỉnh có đảm bảo cơng tác quản lý, kiểm tra kế toán cấp dễ dàng, thuận lợi đảm bảo theo quy định - Thời hạn lập, nộp báo cáo tài phải theo quy định nhà nước, đặc biệt báo cáo từ nguồn dịch vụ Thời gian nộp báo cáo quy định chi tiết rõ ràng quy chế quản lý tài Việc quy định giúp cho thơng tin kế tốn phản ánh kịp thời tránh tình trạng đến lúc cần lập báo cáo tài 14 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia Giải pháp 5: Hoàn thiện máy kế tốn - Thực chun mơn hố theo phần hành kế tốn cơng tác tổ chức kế tốn - Nhà trường cần có kế hoạch đầu tư thích đáng để cán kế tốn nâng cao nghiệp vụ chun mơn Khuyến khích cán kế tốn học tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngày cao Giải pháp 6: Hoàn thiện cơng tác tự kiểm tra kế tốn Cần qn triệt thực nghiêm túc quy chế tự kiểm tra kế tốn đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN Bộ Tài ban hành Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC "Quy chế tự kiểm tra tài kế tốn quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước Kiểm tra tài kế tốn cơng tác kiểm tra nghiệp vụ, đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, tồn diện, có hệ thống, đảm bảo thu nhận, xử lý cung cấp thông tin cách đầy đủ, trung thực tình hình quản lý tài sản sử dụng nguồn kinh phí đơn vị nghiệp có thu Cơng tác kiểm tra kế tốn tiến hành theo nội dung sau: • Kiểm tra việc chấp hành chế độ quy định kế toán • Kiểm tra việc ghi chép, phản ánh chứng từ, tài khoản, sổ báo cáo tài chính, đảm bảo việc thực chế độ sách quản lý tài sản nguồn kinh phí tình hình sản xuất cung ứng dịch vụ • Kiểm tra trách nhiệm, kết cơng tác máy kế tốn mối quan hệ phận kế toán với phận chức khác đơn vị • Phương pháp kiểm tra kế toán chủ yếu phương pháp đối chiếu số liệu chứng từ, sổ kế toán báo cáo kế toán với nhau, đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết Cơng tác kiểm tra kế tốn nội đơn vị nghiệp có thu thủ trưởng đơn vị kế toán trưởng (hay người phụ trách kế toán) chịu trách nhiệm tổ chức thực Hàng năm quan tài chính, quan chủ quản tiến hành kiểm tra việc thực chế độ tài chính, kế toán đơn vị Kết thúc đợt kiểm tra phải lập biên kiểm tra tốn, có kết luận rõ ràng, có đầy đủ chữ ký đồn kiểm tra, kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị - Tiếp tục tăng cường tự kiểm tra thường xuyên toàn hoạt động tài chính, kế tốn đơn vị - Tổ chức báo cáo công tác tự kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch Giải pháp 7: Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn thu chi Cơng tác lập dự toán thu chi khâu việc quản lý tài chính, nhiệm vụ quan trọng để người kế tốn hồn thành nhiệm vụ phục vụ đắc lực cho Hiệu trưởng công tác quản lý tài Tiến hành kiểm tra, đối chiếu dự toán thực tế kế hoạch thực hàng năm, sở đánh giá tính hiệu việc kiểm soát nội dung thu, nhiệm vụ chi Tiến hành rà sốt, phân tích kế hoạch năm trước, nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm hàng năm, từ xây dựng kế hoạch kinh phí thực nghiệp vụ chun mơn khoa học công nghệ cách cụ thể, chi tiết Giải pháp 8: Tăng cường ứng dụng CNTT vào tổ chức cơng tác kế tốn 15 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia Kế toán cần chủ động có kế hoạch bố trí thời gian bồi dưỡng trình độ tin học Vì việc ứng dụng CNTT cơng tác kế tốn cần thực đồng phần hành kế tốn đảm bảo khai thác tối đa hiệu ứng dụng Có kế hoạch bảo trì máy tính diệt vi rút, kế hoạch định kỳ chép liệu để cất giữ,… Tận dụng tiện ích cơng nghệ đại đảm bảo phù hợp với chế độ, thể lệ quản lý kinh tế tài nói chung, nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán hành nói riêng, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tính chất, mục đích hoạt động, quy mơ phạm vi hoạt động đơn vị, đảm bảo tính khoa học, đồng tự động hóa cao phải tính đến độ tin cậy, an tồn đảm bảo bí mật cơng tác kế tốn tổ chức trang bị đồng sở vật chất song phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Đề tài “Một số giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia 1” cẩm nang để bạn kế tốn sử dụng đơn vị hành nghiệp nói chung cho đơn vị trường học nói riêng Đề tài mang lại hiệu như: - Thực biện pháp đồng nâng cao chất lượng bước hoàn thiện cơng tác quản lý tài đơn vị - Sáng kiến xây dựng hệ thống mẫu biểu phù hợp khoa học, tiện dụng dễ theo dõi giúp cho cơng tác kế tốn đảm bảo ngun tắc, xác; cơng tác giao khốn cơng việc vào nề nếp nâng cao tính chủ động, tự giác, sáng tạo cán kế toán - Giúp cán quản lý nắm nguồn kinh phí cách dễ dàng, đạt hiệu cao, chủ động việc chi tiêu cho phù hợp tránh lãng phí, tiết kiệm kinh phí đầu tư mua sắm, sửa chữa sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học nhà trường Kết luận, kiến nghị 3.1.Kết luận Đề tài: “Một số giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia 1” yêu cầu cấp thiết chế tự chủ Đề tài đề cập giải số vấn đề công tác kế tốn thu chi đơn vị nghiệp nói chung trường THPT Tĩnh Gia nói riêng Trên sở thực tế nêu, đề tài vào phân tích đề xuất giải pháp số yêu cầu nhằm đảm bảo thực giải pháp đưa có tính khả thi cao Phạm vi nghiên cứu đề tài kế toán hoạt động thu – chi đơn vị nhiên nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu xót, khơng phản ánh hết tình hình thu, chi đưa biện pháp hồn thiện kế tốn hoạt động thu, chi 3.2.Kiến nghị 3.2.1 Về phía Nhà nước - Cần ban hành hệ thống văn pháp quy vấn đề tài lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học Có điều kiện thống quy định 16 Một số giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia mẫu biểu, chứng từ kế toán dùng cho hoạt động trên, dễ dàng cho khâu thanh,quyết toán khoản thu,chi hoạt động - Nghiên cứu, cải tiến biểu mẫu, chứng từ, sổ sách báo cáo ngày hợp lý phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước khu vực - Xây dựng sở pháp lý làm cho việc quản lý sử dụng nguồn thu đơn vị nghiệp có thu cơng lập - Nhà nước cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể việc phân loại, việc quản lý, sử dụng nguồn thu nhiều đơn vị nghiệp có thu ln có nhầm lẫn nguồn kinh phí nguồn ngân sách nguồn thu nghiêp, nguồn thu nghiệp nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp - Nhà nước cần xây dụng hệ thống chuẩn mực kế toán áp dụng lĩnh vực kế tốn cơng - Sớm ban hành Thơng tư hướng dẫn thực Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 để đơn vị chủ động phát huy hiệu Nghị định mang lại - Cần có sách đãi ngộ đội ngũ làm cơng tác kế tốn kế tốn trường học phụ cấp ưu đãi nghề phụ cấp cơng vụ 3.2.2 Về phía nhà trường - Xây dựng quy chế riêng hoạt động để hoạt động thu, chi hoạt động không nhiều vướng mắc, khơng thống - Hàng năm phải yêu cầu tiến hành xây dựng, chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội nguồn thu đơn vị cho phù hợp với tình hình tài - Căn vào tình hình tài chi tiêu từ đề mức khoán thu, khoán chi cho phù hợp để việc sử dụng nguồn tài đạt hiệu cao, khơng gây lãng phí mà đảm bảo hiệu công việc - Cần áp dụng phương tiện kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin vào q trình hạch tốn kế tốn để rút ngắn thời gian thao tác, tăng tính hiệu cơng việc việc kiểm tra đơn vị - Cần có tổ chức lưu trữ cho hợp lý để phòng tránh bị liệu - Nhà trường nên có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, bồi dưỡng bố trí nhân viên hợp lý XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tĩnh Gia, ngày 20 tháng 05 năm 2018 Tôi cam đoan toàn nội dung đề tài thân nghiên cứu thực không chép Người viết Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Xuân Hoa 17 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật NSNN số 83/2015/QH113 ngày 26/05/2015 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam [2] Căn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước [3] Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 [4] Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 Bộ Tài ban hành hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 [5] Công văn hướng dẫn số 2630/STC-QLNS.TTK ngày 01/7/2016 Sở Tài tỉnh Thanh Hóa việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017 [6] Chỉ tiêu kế hoạch năm học 2016-2017 QĐ số 623/QĐ-SGDDT ngày 10 tháng 08 năm 2016 [7] Căn Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 Bộ tài hướng dẫn thực Nghị định 43/2006 NĐ-CP ký ngày 25/04/2006 Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng [8] Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 việc ban hành chế độ kế tốn HCSN [9] Thơng tư 185/2010/TTBTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế tốn hành nghiệp [10] Phụ lục [11] Phụ lục [12] Phụ lục 18 Một số giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia DANH MỤC CÁC SKKN ĐÃ ĐƯỢC XẾP LOẠI STT TÊN SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM XẾP LOẠI NĂM HỌC Một số biện pháp để làm tốt công tác văn thư trường THPT Tĩnh Gia B 2008 - 2009 Một số giải pháp để nâng cao hiệu quản lý lưu trữ hồ sơ trường THPT Tĩnh Gia C 2012 - 2013 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ trường THPT Tĩnh Gia B 2014 - 2015 Một số giải pháp để làm tốt cơng tác kế tốn trường THPT Tĩnh Gia B 2016 - 2017 19 ... sổ kế toán báo cáo kế toán sau: - Sổ chi tiết chi hoạt động Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế toán hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia - Sổ tài khoản 6 61 - Báo cáo thu, chi hoạt động. .. TK 11 11. 02: Tiền học phí TK 11 11. 03: Tiền xe TK 11 11. 04: Tiền nước uống TK 11 11. 05: Tiền tuyển sinh TK 11 11. 06: Tiền học thêm TK 11 11. 07: Tiền lệ phí thi nghề Với hoạt động thu, chi hoạt động. .. ánh doanh thu, chi phí hoạt động thu đơn 11 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hoạt động thu - chi trường THPT Tĩnh Gia vị để xác định hiệu đạt nghiệp vụ thu phục vụ công tác đáp ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số GIẢI PHÁP để HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN HOẠT ĐỘNG THU – CHI tại TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1 , MỘT số GIẢI PHÁP để HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN HOẠT ĐỘNG THU – CHI tại TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1

Từ khóa liên quan