Giáo dục kĩ năng sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lai, huyện ngọc lặc năm học 2017 – 2018

17 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:46

Mục Lục Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài .2 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng công tác giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12 .4 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Khảo sát trạng nhu cầu giáo dục kĩ sống 2.3.2 Xác định khung nội dung chi tiết kĩ cần giáo dục .9 2.3.3 Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12 11 2.3.4 Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động giáo dục kĩ sống .13 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường 14 Kết luận, kiến nghị 14 Tài liệu tham khảo 16 Danh mục đề tài SKKN tác giả Hội đồng Cấp Sở GD&ĐT đánh giá đạt từ loại C trở lên 17 1 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Kĩ sống học sinh phổ thông vô quan trọng Nếu kĩ sống không tốt ảnh hưởng đến phấn đấu học sinh Thực tế học sinh thiếu kĩ cần sống đại kĩ giao tiếp, kĩ sinh hoạt tập thể, kĩ hóa giải căng thẳng… Để học tập sinh sống làm việc xã hội đại, kĩ thiếu Trong nhà trường phổ thông suốt thời gian dài quan tâm đến giáo dục trí dục, nhiều trường, nhiều địa phương lấy tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp, học sinh đạt điểm cao thước đo chất lượng giáo dục mà quan tâm đến chăm ngoan, chuyên cần, phát triển nhân cách học sinh Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 Bộ GD & ĐT rõ: “Nâng cao hiệu cơng tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, kỹ sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường mơi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.” [1] Ngay từ đầu năm học Bộ GD& ĐT có cơng văn yêu cầu: “Các sở giáo dục tăng cường giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học mơn học Đạo đức, Giáo dục cơng dân, tích hợp, lồng ghép môn học liên quan; hoạt động giáo dục ngồi khóa, hoạt động trải nghiệm hoạt động giáo dục khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp lứa tuổi.” [2] Xác định vai trò quan trọng giáo dục kĩ sống nhà trường, để học sinh tự tin học tập, rèn luyện, bước vào sống sau tốt nghiệp THPT Với lí đó, qua thực tế quản lý trường học, chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Giáo dục kĩ sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm học 2017 – 2018” 1.2 Mục đích nghiên cứu + Nghiên cứu sở pháp lý, sở lí luận việc giáo dục kĩ sống trường THPT; + Tìm hiểu thực trạng cơng tác giáo dục kĩ sống cho học sinh trường THPT Lê Lai năm học trước; + Xây dựng tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lai 1.3 Đối tượng nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm học 2017 – 2018 + Không gian nghiên cứu: Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc; + Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lai + Thời gian nghiên cứu: Năm học 2017-2018; 1.4 Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; + Phương pháp nghiên cứu thực tiễn; + Phương pháp đúc rút sáng kiến kinh nghiệm; Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Cơ sở lí luận Kĩ sống lực cá nhân để thực đầy đủ chức tham gia vào sống ngày Kĩ sống gắn với bốn trụ cột giáo dục, là: - Học để biết (Learning to know) - Học làm người (Learning to be) - Học để sống với người khác (Learning to live together) - Học để làm (Learning to do) Trong đó, học để chung sống coi trụ cột quan trọng, then chốt giáo dục đại, giúp người có thái độ hòa bình, khoan dung, hiểu biết tôn trọng lịch sử, truyền thống giá trị văn hóa tinh thần, bảo vệ mơi trường tài nguyên thiên nhiên… Cuộc sống đại thúc hoạt động người trở nên gấp gáp hơn, làm việc hối hả, nghỉ ngơi rộn ràng, thần kinh căng thẳng đặc biệt chứa đựng nhiều yếu tố khôn lường Để sống, hội nhập kinh tế quốc tế góp phần tích cực cho sống cá nhân cộng đồng tốt đẹp hơn, người nói chung học sinh nói riêng không quan tâm đến việc rèn luyện kĩ sống nhằm thích ứng với biến động phức tạp hồn cảnh Trong trường phổ thơng cần giáo dục cho học sinh số kĩ sống sau: - Kĩ sống sức khỏe: chế độ dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh tật tai nạn, sức khỏe sinh sản, tác hại chất gây nghiện , HIV/AIDS, thư giản, giải tỏa stress… - Kỹ sống mơi trường: phòng tránh thiên tai, chăm sóc bảo vệ mơi trường sống, sử dụng hiệu tài nguyên thiên nhiên… - Kỹ sống thân: kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin, xây dựng nhân cách , xác định giá trị sống - Kỹ sống nghề nghiệp: giao tiếp so sánh, phân tích, tổng hợp, sáng tạo, định, giải vấn đề, lập kế hoạch, quản lí thời gian, làm việc nhóm, diễn đạt, giải mâu thuẫn, đàm phán, soạn thảo văn bản, quản trị công việc…[3] 2.1.2 Cơ sở pháp lý - Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống hoạt động giáo dục ngồi khóa; - Văn số 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/1/2015 Bộ GD&ĐT việc hướng dẫn triển khai thực giáo dục kỹ sống sở GDMN, GDPT GDTX - Công văn số: 4026/BGDĐT-GDCTHSSV V/v tăng cường giáo dục kỹ sống cho học sinh ngày 01 tháng năm 2017 Bộ GD&ĐT; - Công văn số: 1275/BGDĐT-GDCTHSSV V/v báo cáo tình hình triển khai cơng tác giáo dục kỹ sống nhà trường ngày 04 tháng 04 năm 2018 Bộ GD&ĐT; 2.2 Thực trạng công tác giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12 2.2.1 Thực trạng số lượng cấu học sinh tồn trường (Số liệu học kì I (Năm học 2017 – 2018) Loại học sinh Tổng số học sinh Trong TS: + Nữ + Dân tộc + Nữ dân tộc - Số đoàn viên - Số học sinh học tin học Số học sinh học ngoại ngữ Trong TS: - Tiếng Anh Số học sinh theo độ tuổi Chia ra: - Dưới 15 tuổi - 15 tuổi - 16 tuổi - 17 tuổi - Trên 17 tuổi Số học sinh nữ theo độ tuổi Chia ra: - Dưới 15 tuổi - 16 tuổi - 17 tuổi - Trên 17 tuổi Số học sinh dân tộc theo độ tuổi Chia ra: - Dưới 15 tuổi - 15 tuổi - 16 tuổi - 17 tuổi - Trên 17 tuổi Học sinh chia theo vùng (*) Tổng số học sinh Chia ra: - Đô thị - Miền núi - vùng sâu Tổng số Chia Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 992 507 622 348 550 992 353 174 230 124 60 353 334 181 202 121 246 334 305 152 190 103 244 305 992 992 353 353 334 334 305 305 300 337 355 507 300 45 174 292 42 181 305 152 157 176 174 622 157 14 230 162 19 202 152 190 195 206 221 195 31 175 27 190 Tổng số Chia Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 992 353 334 305 992 353 334 305 2.2.2 Thực trạng công tác giáo dục kĩ sống cho học sinh Trong năm học vừa qua việc bồi dưỡng giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12 nói riêng tồn trường nói chung thực hình thức sau: a Tích hợp thơng qua việc giảng dạy môn học theo hướng dẫn Bộ, Sơ; cụ thể số môn học sau: Văn, Sử, Địa, GDCD, Hoạt động thể chất giáo dục quốc phòng; b Thơng qua hoạt động giáo dục hướng nghiệp giáo viên chủ nhiệm lớp đảm nhận; c Thơng qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Hội thi hội diễn hàng năm Đoàn niên đảm nhận; d Việc liên kết với đơn vị chức giáo dục kĩ mềm khó thực hiện, khó khăn kinh phí thời gian, sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục kĩ mềm hạn chế Và hiệu cơng tác giáo dục kĩ sống có hạn chế sau: - Đội ngũ giáo viên thiếu kiến thức kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh, truyền đạt chiều từ giáo viên đến học sinh, tính tương tác hai chiều để học sinh nắm kiến thức biến thành kĩ hạn chế; - Vẫn học sinh gây hấn đánh nhau, khơng học sinh thiếu tự tin, tự lập, sống ích kĩ, vơ tâm, vơ trách nhiệm với gia đình thân, vi phạm đạo đức, yêu đương, nạo phá thai Nguyên nhân sâu xa em thiếu kĩ sống Số liệu 305 học sinh lớp 12 tham gia khảo sát đầu năm học, có tới 54,1 % học sinh hỏi khơng biết kĩ sống gì; 100% học sinh hỏi trả lời kĩ sống cần thiết; 100% học sinh muốn tham gia hoạt động giáo dục kĩ sống; - Giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động Đồn niên diễn khơng thường xun, chủ yếu mang tính phong trào, đội ngũ giáo viên tham gia hoạt động đồn kiêm nhiệm, khơng đủ thời gian để làm tốt cơng tác - Nhà trường chưa xây dựng khung chương trình, nội dung, phương thức tổ chức nội dung giáo dục kĩ sống cho học sinh toàn trường để làm cho cá nhân phân cơng có sở tổ chức thực Với lý đó: Hiệu trường nhà trường trực tiếp tham gia giảng dạy kĩ sống cho học sinh lớp 12, mục đích trang bị cho em kiến thức, kĩ quan trọng, để em bước vào đời Từ rút kinh nghiệm triển khai cho tất khối lớp năm học sau Tham gia giáo dục kĩ sống cho học sinh, Hiệu trưởng có điều kiện: - Đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy theo quy định Điều lệ trường trung học; - Nắm bắt tình, tâm tư nguyện vọng, ý thức thái độ học tập, tinh thần, trách nhiệm học tập, tu dưỡng học sinh; - Thông qua việc trực tiếp giảng dạy kĩ sống Hiệu trưởng có sở để đề giải pháp nâng cao chất lượng dạy học giáo dục nhà trường Để tham gia lớp giáo dục kĩ mềm, Hiệu trưởng nhà trường phải: - Có lòng say mê, kiến thức, khả truyền đạt để kĩ đến học sinh, biết truyền đến học sinh đam mê, nhiệt huyết; - Có tinh thần, ý thức tự học để trau dồi kiến thức, kĩ thái độ lĩnh vực kĩ mềm; - Tham gia lớp học kĩ mềm, tích lũy kinh nghiệm tổ chức truyền đạt cho học sinh - Bố trí, xếp thời gian hợp lí để hồn thành thời khóa biểu đặt - Bố trí nguồn kinh phí định đảm bảo điều kiện sở vật chất mức độ tối thiểu để hoàn thành hoạt động giáo dục kĩ mềm - Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kĩ tổ chức hoạt động giáo dục kĩ cho đội ngũ giáo viên - Kết thúc năm học phải tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút nghiệm hoạt động giáo dục kĩ số tổ chức 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Khảo sát trạng nhu cầu giáo dục kĩ sống Thực công văn số 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/1/2015 Bộ GD&ĐT việc hướng dẫn triển khai thực giáo dục kỹ sống sở GDMN, GDPT GDTX Nội dụng kĩ sống gồm nhóm: Kỹ định giải vấn đề, Kỹ tư phản biện sáng tạo, Kỹ giao tiếp hợp tác, Kỹ tự nhận thức cảm thông, Kỹ quản lý cảm xúc đương đầu với áp lực, Kỹ tự học Để có số liệu xây dựng nội dung giáo dục kĩ sống Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát phiếu hỏi học sinh lớp 12 Số lượng phiếu hỏi phát ra: 305 phiếu Số phiếu hỏi thu về: 305 phiếu Kết cụ thể sau: Nội dung tham gia hỏi Em có biết kĩ sống khơng? a Có b Khơng Đối với học sinh việc trang bị kĩ sống có cần thiết khơng? a Có b Khơng Em có muốn giáo dục kĩ sống cho thân không? a Có b Khơng Theo em kĩ sống bao gồm vấn đề nào? a Giao tiếp b Sắp xếp tổ chức công việc c Khả tự nhận thức thân d Tư duy, sáng tạo, đưa ý tưởng đ Tất ý Theo em môi trường cần trang bị kĩ sống? Số lượng 305 140 165 305 Tỉ lệ % 100 45.9 54.1 100 305 100 305 100 305 100 305 15 269 305 100 1.6 2.3 3.0 4.9 88.2 100 39 12.8 266 87.2 a Trường học b Gia đình c Xã hội d Tất ý Qua kết thu được, nhận định: Học sinh hỏi, tỉ lệ không hiểu kĩ sống cao Tuy nhiên em nhận thức kĩ sống cần thiết, mong muốn giáo dục kĩ sống Các kĩ Mức độ kĩ tự nhận thức thân em nào? Mức độ kĩ xác định giá trị em nào? Mức độ kĩ kiểm soát cảm xúc Tổn g Mức SL % Mức Mức SL % SL % Mức SL % Mức SL % 305 21 6.9 130 42.6 132 43.3 10 3.3 12 3.9 305 305 21 26 6.9 8.5 120 160 39.3 52.5 140 97 45.9 31.8 20 14 6.6 4.6 1.3 2.6 Các kĩ em nào? Mức độ kĩ tự ứng phó với căng thẳng em nào? Mức độ kĩ tìm kiếm hỗ trợ em nào? Mức độ kĩ giao tiếp em nào? Mức độ kĩ thể tự tin em nào? Mức độ kĩ lắng nghe tích cực em nào? Mức độ kĩ thể thông em nào? Mức độ kĩ thương lượng em nào? Mức độ kĩ giải mâu thuẫn em nào? Mức độ kĩ hợp tác em nào? Mức độ kĩ tư phê phán em nào? Mức độ kĩ tư sáng tạo em nào? Mức độ kĩ định em nào? Mức độ kĩ giải vấn đề em nào? Mức độ kĩ kiên định em nào? Mức độ kĩ đảm nhận trách nhiệm em nào? Mức độ kĩ đạt mục tiêu em nào? Tổn g Mức SL % Mức Mức SL % SL % Mức SL % Mức SL % 305 13 4.3 102 33.4 142 46.6 34 11.1 14 4.6 305 22 7.2 92 30.2 168 55.1 16 5.2 2.3 305 25 8.2 138 45.2 118 38.7 16 5.2 2.6 305 24 7.9 87 28.5 138 45.2 46 15.1 10 3.3 305 74 24.3 121 39.7 100 32.8 2.0 1.3 305 24 7.9 129 42.3 142 46.6 1.3 2.0 305 14 4.6 139 45.6 126 41.3 22 7.2 1.3 305 42 13.8 137 44.9 110 36.1 12 3.9 1.3 305 36 11.8 151 49.5 82 26.9 34 11.1 0.7 305 22 7.2 111 36.4 146 47.9 18 5.9 2.6 305 12 3.9 133 43.6 126 41.3 26 8.5 2.6 305 22 7.2 131 43.0 134 43.9 2.6 10 3.3 305 14 4.6 135 44.3 134 43.9 16 5.2 2.0 305 42 13.8 123 40.3 118 38.7 2.0 16 5.2 305 50 16.4 163 53.4 76 24.9 12 3.9 1.3 305 22 7.2 153 50.2 108 35.4 18 5.9 1.3 Các kĩ Mức độ kĩ quản lí thời gian em nào? Mức độ kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin em nào? Tổng Tổn g Mức SL % Mức SL % Mức SL % Mức SL % Mức SL % 305 26 8.5 117 38.4 98 32.1 44 14.4 20 6.6 305 24 7.9 119 39.0 138 45.2 20 6.6 1.3 6405 576 9.0 2691 42.0 2573 40.2 402 6.3 163 2.5 Mức 1: Rất tệ, có % số học sinh lựa chọn Mức 2: Tệ, có 42 % số học sinh lựa chọn Mức 3: Trung bình, có 42.2 % số học sinh lựa chọn Mức 4: Tốt, có 6.3 % số học sinh lựa chọn Mức 5: Rất tốt, có 2.5 % số học sinh lựa chọn Qua kết khảo sát: Phần lớn học sinh thiếu tự tin 21 kĩ cần thiết học sinh trung học phổ thông 2.3.2 Xác định khung nội dung chi tiết kĩ cần giáo dục Modul 1: 21 kĩ sống cho học sinh phổ thông Kĩ tự nhận thức thân Kĩ xác định giá trị Kĩ kiểm soát cảm xúc Kĩ tự ứng phó với căng thẳng Kĩ tìm kiếm hỗ trợ Kĩ giao tiếp Kĩ thể tự tin Kĩ lắng nghe tích cực Kĩ thể thông Kĩ thương lượng Kĩ giải mâu thuẫn Kĩ hợp tác Kĩ tư phê phán Kĩ tư sáng tạo Kĩ định Kĩ giải vấn đề Kĩ kiên định Kĩ đảm nhận trách nhiệm Kĩ đạt mục tiêu Kĩ quản lí thời gian Kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin Modul 2: Bí quản trị thời gian hiệu a Khái niệm b Lợi ích việc quản trị thời gian hiệu c Hậu việc quản trị thời gian không hiệu d Các lỗi trình quản trị thời gian e Các phương pháp quản trị thời gian hiệu f Nguyên lí 40-30-20-10 quản trị thời gian Modul 3: Thấu hiểu thân – mở lối thành công a Khái quát thấu hiểu thân - Khái quát sơ đồ thấu hiểu thân - Chiến lược nhím thấu hiểu thân - Thấu hiểu thân yếu tố định thành công b Thấu hiểu thân thấu hiểu - Thấu hiểu lưc: Kiến thức – kĩ – thái độ - Thấu hiểu sở trường: Điểm mạnh – điểm yếu - Hiểu đẳng cấp mình: - Hiểu giá trị thân c Phương pháp thấu hiểu thân: - Phương pháp phân tích phản hồi 3600 - Các yếu tố thiết yếu phân tích phản hồi Modul 4: Đam mê – Chìa khóa thành cơng a Khái niệm đam mê b Đặc điểm đam mê - Đam mê khách ước mơ sở thích - Tận đam mê lý tưởng - Đam mê đến từ kinh nghiệm cảm nhận - Sự kích thích đặc điểm lớn đam mê - Nhầm lẫn đặc điểm nguy hiểm đam mê - Sở trường đặc điểm gần gũi đam mê - Đam mê có nhiều loại - Đam mê không giống c Ý nghĩa đam mê - Đam mê bí sáng tạo - Đam mê đem lại hạnh phúc - Đam mê kiến tạo tương lai d Sáu bước tìm kiếm đam mê - Phải nhận thức ý nghĩa chất đam mê - Phải tìm định vị thân - Loại bỏ lực cản - Đi tìm trợ giúp tích cực - Quản trị hiệu thời gian - Thực đam mê e Giữ lửa đam mê - Đi thẳng đến đam mê - Đi vòng tạo đam mê - Nhân bội đam mê Modul 5: Quản trị đời – đường đến thành công 10 a Quản trị đời b Chiến lược đời - Định vị thân - Ấn định mục tiêu - chiến lược thực mục tiêu c Thực chiến lược - Xác định sở trường - Loại bỏ tật xấu - Tận dụng người thầy - Quản trị thời gian - Lên kịch đời: kịch đời – hướng lập nghiệp – giá trị cốt lõi 2.3.3 Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12 2.3.3.1 Xây dựng thời khóa biểu Năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Lai có 08 lớp 12, với 305 học sinh, gồm lớp từ 12A1 đến 12A8 Thời khóa biểu cụ thể sau: Học vào chiều thứ hàng tuần; từ 14 h 00 đến 16 h 30 phút, nghỉ buổi 15 lớp Lớp Nội dung Thời gian 12A1, 12A2 21 Kĩ mềm cho học sinh phổ Tuần tháng 10/2017 thông 12A3, 12A4 21 Kĩ mềm cho học sinh phổ Tuần tháng 10/2017 thông 12A5, 12A6 21 Kĩ mềm cho học sinh phổ Tuần tháng 10/2017 thông 12A7, 12A8 21 Kĩ mềm cho học sinh phổ Tuần tháng 10/2017 thơng 12A1, 12A2 Bí quản trị thời gian hiệu Tuần tháng 11/2017 12A3, 12A4 Bí quản trị thời gian hiệu Tuần tháng 11/2017 12A5, 12A6 Bí quản trị thời gian hiệu Tuần tháng 11/2017 12A7, 12A8 Bí quản trị thời gian hiệu Tuần tháng 11/2017 12A1, 12A2 Thấu hiểu thân – mở lối thành Tuần tháng 12/2017 công 12A3, 12A4 Thấu hiểu thân – mở lối thành Tuần tháng 12/2017 công 12A5, 12A6 Thấu hiểu thân – mở lối thành Tuần tháng 12/2017 công 12A7, 12A8 Thấu hiểu thân – mở lối thành Tuần tháng 12/2017 công 12A1, 12A2 Đam mê – Chìa khóa thành cơng Tuần tháng 2/2018 12A3, 12A4 Đam mê – Chìa khóa thành công Tuần tháng 2/2018 12A5, 12A6 Đam mê – Chìa khóa thành cơng Tuần tháng 2/2018 11 12A7, 12A8 12A1, 12A2 12A3, 12A4 12A5, 12A6 12A7, 12A8 Đam mê – Chìa khóa thành cơng Quản trị đời – đường đến thành công Quản trị đời – đường đến thành công Quản trị đời – đường đến thành công Quản trị đời – đường đến thành công Tuần tháng 2/2018 Tuần tháng 3/2018 Tuần tháng 3/2018 Tuần tháng 3/2018 Tuần tháng 3/2018 2.3.3.2 Chuẩn bị điều kiện sơ vật chất Để hoạt động giáo dục kĩ sống đạt hiệu quả, sở vật chất phải đảm bảo gồm: - Phòng Hội trường có sức chứa 100 người, đủ 02 lớp tham gia, có sân khấu nhỏ phía để tổ chức hoạt động - Hệ thống âm thanh, ánh sáng tốt, máy tính nối mạng internet, máy chiếu Projector, Tivi 65 inch, máy nổ dự phòng điện - Máy trợ giảng dùng cho người dạy, điều kiện sở vật chất khác phục vụ buổi dạy 2.3.3.3 Soạn bài, phân công người dạy, trợ giảng tổ chức buổi học Trên sở khung chương trình nội dung xác định, Hiệu trưởng xây dựng giáo án giảng dạng trình chiếu powerpoint; có minh họa hình ảnh âm Để soạn giảng này, Hiệu trưởng tham gia học trực tuyến số khóa học sau, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh Nhà trường - 21 kĩ số Diễn Giả Thái Lâm Tồn trang Edumall.vn - Bí kíp quản trị thời gian để tăng hiệu học tập làm việc Diễn giả Nguyễn Vĩnh Bảo trang Edumall.vn; - Thấu hiểu thân – Mở lối thành công Tiến Sỹ Lê Thẩm Dương trang Alada.vn - Đam mê – chìa khóa thành cơng Tiến Sỹ Lê Thẩm Dương trang Alada.vn - Quản trị đời – đường đến thành công Tiến Sỹ Lê Thẩm Dương trang Unica.vn - Gây ấn tượng kĩ tổ chức trò chơi sinh hoạt, thuyết trình, hội họp Diễn Giả Trần Nam Anh Tiến Sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trang Edumall.vn; - Kỹ thuyết trình ấn tượng Tiến Sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trang Edumall.vn; - Tham khảo video kĩ trang youtube.vn; - Và số khóa học offline TGM CORP Hà nội 12 Các buổi học Hiệu trưởng trực tiếp lên lớp, trợ giảng thành viên Ban chấp hành đồn trường, buổi có 02 giáo viên, giúp Hiệu trưởng quản lý lớp tổ chức hoạt động trò chơi Phương pháp sử dụng buổi học: - Phương pháp thuyết trình, có sử dụng minh hòa trình chiều Powerpoint; - Phương pháp đóng vai; - Phương pháp tổ chức trò chơi; - Hướng dẫn để học sinh tự học trang youtube.vn 2.3.4 Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động giáo dục kĩ sống Sau tổ chức hoạt đông giáo dục kĩ mềm cho học sinh lớp 12 Hiệu trưởng tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm sau: Tổ chức lấy ý kiến giáo viên chủ nhiệm lớp 12 học sinh tham gia lớp học: - 8/8 giáo viên chủ nhiệm hài học với nội dung cách thức tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12; - 278/305 học sinh hài lòng tham gia lớp giáo dục kĩ sống; - 269/305 học sinh muốn tham gia lớp kĩ sống để tự tin bước vào sống sau tốt nghiệp THPT học tiếp lên cao - Tham gia giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12 Hiệu trưởng có hội nắm bắt tâm tự, nguyện vọng xu hướng chọn nghề học sinh Từ có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện học sinh Nhà trường Tuy nhiên, thông qua việc tổ chức giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12, rút kinh nghiệm sau: - Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác bồi dưỡng kĩ sống cho hoc sinh lớp 12 nói riêng tồn trường nói chung; - Xác định cụ thể nội dung kĩ sống truyền dạy thông qua môn học, hoạt động Đoàn viên, hoạt động giáo dục kĩ sốngdo Hiệu trưởng đảm nhận; - Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh ngày từ đầu lớp 10 Cụ thể: Bố trí lại khung chương trình phân phối nội dung nhu sau: + Khối 10: 21 kĩ sống cho học sinh phổ thơng; Bí quản trị thời gian hiệu + Khối 11: Kĩ thấu hiểu thân; Xây dựng đam mê + Khối 12: Tuy Duy đột phá; Quản trị đời - Chọn cử bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm, có kiến thức, kĩ kinh nghiệm Hiệu trường tham gia hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh; - Đầu tư sở vật chất, bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động giáo dục kĩ sống 13 - Gắn hoạt động giáo dục kĩ sống với Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Trực tiếp tham gia giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12, cá nhân nhận thấy số hiệu sau: - Bản thân có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ truyền thu kiến thức cho học sinh, đồng nghiệp học sinh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tâm huyết với nghiệp giáo dục đào tạo; - Tạo thân thiện, gần gũi Hiệu trưởng học sinh Qua hoạt động giáo dục kĩ sống Hiệu trưởng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sở trường, kĩ thiếu học sinh lớp 12; - Năm bắt xu hướng nghề nghiệp học sinh lớp 12; Trang bị cho học sinh kinh nghiệm chọn ngành nghề, phù hợp với lực, sở trường thân; - Xây dựng môi trường giáo dục tự giác, trách nhiệm, thân thiện, tạo dựng ý thức công dân tốt đẹp; - Góp phần thúc đầy hoạt động tập thể nhà trường đạt hiệu cao, học sinh tư tin tham gia hoạt động tập thể; - Đội thi lớp 12 tham gia thi Hội thi “Khi tơi 18” huyện Đồn tổ chức đạt giải chọn cử tham gia cấp tỉnh; - Đăng kí thi THPT QG 2018 có 134/305 học sinh đăng kí thi với mục đích xét tốt nghiệp xét tuyển Đại học, cao đẳng chiếm tỉ lệ 43,9 %; Có 171/305 học sinh dư thi xét tốt nghiệp chiếm tỉ lệ 56,1%; Phù hợp với xu chung phân luồng sau trung học phổ thông Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Với vai trò Hiệu trưởng nhà trường, có ý thức trách nhiệm, đam mê với nghiệp giáo dục Muốn trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ để em thành cơng sống Để có kết giáo dục kĩ mềm năm học Bản thân phải tự học hỏi tích lũy kiến thức, kinh nghiệm tự năm học trước Cụ thể, tham gia khóa học trực tuyến Edumall.vn, Alada.vn, Unica.vn tổ chức; tham gia khóa học Offline Tâm Việt, TGM CORP, Sukien.net tổ chức; Tham gia bồi dưỡng kĩ sống cho học sinh hội để cá nhân đồng hành học sinh lớp 12, giúp em tháo gỡ khó khăn, trở ngại mặt tâm lí, động viên, khích lệ em bỏ qua mặc cảm, tự ti, tự tin học tập rèn luyện Điều tâm đắc thông qua giáo dục kĩ sống, em học sinh có kinh nghiệm kiến thức hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp tương lai Bốn kịch đời, ba hướng lập nghiệp, hai giá trị cốt lõi điểm tựa quan trọng để em định hướng cho bước đời Tôi thiết nghĩ năm học tiếp theo, cá nhân tiếp tục tham gia bồi dưỡng kĩ sống cho học sinh, sở rút kinh nghiệm, điều 14 chỉnh nội dung, đổi cách tiếp cận phương pháp truyền đạt đến học sinh phù hợp với đối tượng học sinh thực tế nhà trường Rất mong nhận đóng góp, cho ý kiến bạn bè, đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm “Giáo dục kĩ sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm học 2017 – 2018” ngày hồn thiện áp dụng trường THPT có điều kiện Trân trọng cảm ơn 3.2 Kiến nghị: Không XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Thanh Hóa, ngày 25 tháng 05 năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Trần Hữu Hải 15 Tài liệu tham khảo [1] Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT; [2] Công văn số: 4026/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/09/2017 Bộ GD &ĐT; [3] Thông tin từ internet: http://thptdoanket-tanphu.edu.vn/bvct/thptdoanket-tanphu-truong-doan-kettruong-doan-ket-tan-phu/834/giao-duc-ky-nang-song-cho-hoc-sinh-thongqua-cong-tac-chu-nhiem.html 16 Danh mục đề tài SKKN tác giả Hội đồng Cấp Sở GD&ĐT đánh giá đạt từ loại C trở lên Tên đề tài Sáng kiến Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lăc, tỉnh Thanh Hóa Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT Lê Lai giai đoạn 2006 - 2010, thực trạng giải pháp Ứng dụng CNTT quản lý trường THPT Lê Lai - Ngọc Lặc Xác định vị trí việc làm gắn với phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán cốt cán trường THPT Lê Lai năm học 2014 2015 Công tác thi đua, khen thưởng trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2015 - 2016 Sử dụng tiện ích google drive quản lý trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2016 -2017 Giáo dục kĩ sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm học 2017 – 2018 Xếp Năm cấp loại Số, ngày, tháng, năm định công nhận, quan ban hành QĐ Số 59/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng năm 2006 2006 B 2007 B Số 57/QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2007 2010 A Số 12/QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2010 2015 B Số 988/QĐ-SGDĐT ngày tháng 11 năm 2015 2016 B Số 972/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2016 2017 B Số 1112/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2017 2018 Đang đề nghị đánh giá cấp ngành năm 2018 17 ... Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2015 - 2016 Sử dụng tiện ích google drive quản lý trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2016 -2017 Giáo dục kĩ sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp. .. dục kĩ sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm học 2017 – 2018 1.2 Mục đích nghiên cứu + Nghiên cứu sở pháp lý, sở lí luận việc giáo dục kĩ. .. THPT Lê Lai 1.3 Đối tượng nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm học 2017 – 2018 + Không gian nghiên cứu: Trường THPT Lê Lai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kĩ năng sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lai, huyện ngọc lặc năm học 2017 – 2018 , Giáo dục kĩ năng sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lai, huyện ngọc lặc năm học 2017 – 2018 , Nội dung sáng kiến kinh nghiệm, Kết luận, kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm