BIENBAN KTCN pho cap

7 60 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 23:17

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ BCĐ XDXHHT-CMC-PCGD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỐNG MÙ CHỮ - PHỔ CẬP GIÁO DỤC ĐƠN VỊ NĂM: 2012 - Căn Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2012 ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập chống mù chữ - phổ cập giáo dục thành phố cần thơ giai đoạn 2012 - 2016; - Thực Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng 11 năm 2012 Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác Chống mù chữ - Phổ cập Giáo dục năm 2012; - Căn Quyết định số 26/2001/QĐBGD&ĐT ngày 05 tháng năm 2001 Bộ GD&ĐT việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra đánh giá, công nhận phổ cập giáo dục trung học sở; - Căn Công văn số 3420/THPT ngày 23 tháng năm 2003 Bộ GD&ĐT việc thực phổ cập giáo dục trung học; - Căn Thông tư số 36/2009/QĐBGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 Bộ GD&ĐT việc Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi; - Căn Thông tư 32/2010/QĐBGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 Bộ GD&ĐT việc Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình cơng nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; - Căn Kế hoạch số /SGDĐT-VP ngày tháng 11 năm 2012 Sở Giáo dục Đào tạo việc kiểm tra thức cơng tác Chống mù chữ - Phổ cập Giáo dục năm 2012; Hôm nay, vào lúc …giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm 2012, Đồn đến kiểm tra cơng tác Chống mù chữ - Phổ cập Giáo dục đơn vị A Thành phần gồm : I Về phía đồn kiểm tra : 1) ……………………………………………………………………………… 2) ……………………………………………………………………………… 3) ……………………………………………………………………………… 4) ……………………………………………………………………………… 5) ……………………………………………………………………………… 6) ……………………………………………………………………………… 7) ……………………………………………………………………………… II Về phía đơn vị kiểm tra : 1) ……………………………………………………………………………… 2) ……………………………………………………………………………… 3) ……………………………………………………………………………… 4) ……………………………………………………………………………… 5) ……………………………………………………………………………… Cùng toàn thể thành viên Ban đạo XDXHHT-CMC-PCGD , Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng giáo viên chuyên trách trường MN, TH,THCS, THPT TT GDTX B Nội dung làm việc : 1) Ơng : ……………………………………………… thay mặt Đồn kiểm tra đọc Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng 11 năm 2012 Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ việc thành lập Đồn kiểm tra cơng tác Chống mù chữ - Phổ cập Giáo dục năm 2012 2) Ông : …………………………………… nêu mục đích, yêu cầu đợt kiểm tra tyheo Kế hoạch /SGDĐT-VP, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên: + …………………………………………………………………………… + …………………………………………………………………………… + …………………………………………………………………………… + …………………………………………………………………………… + …………………………………………………………………………… + …………………………………………………………………………… 3) ……………………………………………… thay mặt Ban đạo CMC-PCGD báo cáo trình kết thực CMC - PCGD địa bàn (có báo cáo kèm theo) 4) Sau phần báo cáo, thành viên Đoàn trao đổi Ban đạo CMC-PCGD số vấn đề công tác CMC-PCGD địa phương : - Về việc thực công tác CMC-PCGD địa bàn quận (huyện) - Việc trì sỉ số nhà trường phổ thông - Việc vận động học sinh bỏ học lớp CMC-PCGD - Tiến độ thực PCGD ĐĐT mức độ 2, PCGD trung học, phổ cập MN tuổi 5) Các thành viên phân công nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, lập biên theo tiêu chuẩn hồ sơ sổ sách quy định (biên kèm theo) Qua kiểm tra ghi nhận sau : Hệ thống văn đạo: Trung ương đến địa phương năm trước năm 2012 - Trung ương: - Thành phố: - Quận: (có liệt kê) Các loại hồ sơ phổ cập : - Các tập phiếu điều tra (kể MN): - Sổ theo dõi phổ cập độ tuổi: - Danh sách 11-14 tuổi Hoàn thành CTTH; 15 – 18 tốt nghiệp THCS; 18 – 21 tốt nghiệp THPT ( BT THPT, TCCN, TrH nghề): - Tập danh sách HS chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật: - Báo cáo trình kết CMC - PCGD : - Sổ chống mù chữ: - Các biểu mẫu thống kê tổng hợp CMC-PCGD (kể MN): - Các bảng ghi điểm HTCT tiểu học, THCS, THPT: - Sổ đăng Danh sách trẻ học trường mầm non, mẫu giáo: - Sổ gọi tên, ghi điểm: - Danh sách đối tượng độ tuổi học địa bàn (kể MN): - Từng tập hồ sơ mở lớp CMC-PCGD : - Tập hồ sơ quản lí kinh phí CMC-PCGD: - Biên tự kiểm tra, hồ sơ công nhận: * Kiểm tra thực tế - Kiểm tra hộ gia đình: ………./……… có phiếu điều tra tỷ lệ:………… % - Kiểm tra trẻ em tuổi: …… /…… đối tượng có hồ sơ phổ cập, tỷ lệ xác: ………… % - Kiểm tra đối tượng 6–11 tuổi: …… /…… đối tượng có hồ sơ phổ cập, tỷ lệ xác: ………… % - Kiểm tra đối tượng 11–18 tuổi: ……/…… đối tượng có hồ sơ phổ cập, tỷ lệ xác: ……………% - Nhận xét chung: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… C Kết cụ thể : I Về Phổ cập giáo dục Mầm Non: * Học sinh: - Huy động trẻ tuổi đến trường: ………… /….…… (…………%) - Học buổi ngày: ………… /….…… (…………%) - tuổi hoàn thành CT GDMN mới: ………… /….…… (…………%) - Trẻ học chuyên cần: ………… /….…… (…………%) - Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: ………… /….…… (…………%) - Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: ………… /….…… (…………%) * Đội ngũ giáo viên : - Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy : - Số giáo viên đạt chuẩn : ……… / ………., Tỷ lệ:…………% - Số giáo viên vượt chuẩn đạt chuẩn : ……… / ………., Tỷ lệ:…………% - Tỷ lệ giáo viên / lớp : …………% * Cơ sở vật chất : - Số phòng học đủ diện tích xây dựng theo qui định Điều lệ trường mầm non : - Số phòng học chưa qui định Điều lệ trường mầm non : - Đồ dùng, đồ chơi : - Thiết bị đồ chơi trời, sân chơi : - Thiết bị tối thiểu dạy học : * Số xã, phường, thị trấn đạt PCGD MNTE5T:……./………., Tỷ lệ:…………% II Về CMC-PCGD Tiểu Học : - Đối tượng từ độ tuổi 15 đến 35 tuổi biết chữ : ………… /….…… (…………%) - Đối tượng từ độ tuổi 36 đến hết độ tuổi biết chữ : ………./……… (…………%) - Trẻ 14 tuổi có HTCT TH : ……… /……… (…………%) III Về Phổ cập Giáo dục tiểu học độ tuổi : 1) Tiêu chuẩn thứ : Học sinh 1.1 Tổng số trẻ tuổi phải phổ cập địa bàn : ……………… Tổng số trẻ tuổi huy động lớp 1:………… ; Tỉ lệ : ……… % 1.2 Tổng số trẻ 11 tuổi phải phổ cập địa bàn : ………… Tổng số trẻ 11 tuổi Hồn thành chương trình tiểu học : ………… ; Tỷ lệ :.……% Số trẻ 11 tuổi lại học : ………em Trong : Lớp : ………… ; Lớp : …… ; Lớp : ……… ; Lớp :………… ; Lớp :……… 1.3 Số học sinh học – 10 buổi/tuần/tổng số học sinh: …………/………… ; Tỉ lệ : …………% * Đánh giá tiêu chuẩn : ……………… 2) Tiêu chuẩn thứ 2: Giáo viên 2.1 Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy :…………… Chia : GV chủ nhiệm:………… ; GV Mĩ thuật:………… ; GV Âm nhạc: …….; GV Thể dục : ………… ; GV Tiếng Anh: ………… ; GV Tiếng Pháp : ……… ; GV Tin học :………… 2.2 Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy :………… Số lớp : …….… Tỉ lệ GV/lớp:……… * Kết luận : …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.3 Trình độ đào tạo : - Số GV đạt chuẩn chuẩn:……………… Tỉ lệ:…… % Trong : + Đạt chuẩn 12+2 : ………………Tỉ lệ : ……………% + Trên chuẩn : ………………… Tỉ lệ : ……………% + Dưới chuẩn 12+2 : ……………… Tỉ lệ : ……………% Lí : ………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………… * Đánh giá tiêu chuẩn : …………………………… 3) Tiêu chuẩn thứ : Cơ sở vật chất 3.1 Bố trí điểm học : - Tổng số điểm trường : …………(điểm :… ; điểm phụ :………… ) - Mạng lưới điểm học bố trí (các điểm cách ………km) :……………… 3.2 Phòng học : - Số phòng học : ……… Bình qn số phòng/ lớp :……… - Phòng học xây dựng cấp : ………… ; Cấp :………… ; Dưới cấp : ……………… Phòng học ba : …………… Đánh giá chất lượng phòng học (an tồn, có đủ bảng chống lố, bàn ghế học sinh, đủ ánh sáng, thống mát, có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật) : …………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… - Các Phòng chức gồm có : …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.3 Bàn ghế : - Tổng số bàn ghế học sinh : …………… Trong chia : + Bàn 04 chỗ : …………… ; + Bàn 03 chỗ : …………… ; + Bàn 02 chỗ : …………… ; + Bàn 01 chỗ : …………… ; - Số bàn ghế học sinh quy cách : ……………………………………………… 3.4 Thư viện : - Kho sách : ………… Phòng đọc học sinh : …………… Phòng đọc GV :……… - Phương tiện, thiết bị trang bị : ……………………………………………………… 3.5 Thiết bị, đồ dùng dạy học : - Phòng chứa thiết bị (tủ, kệ, chống mối, chống ẩm, cháy nổ) : ……………………… ……………………………………………………………………………………… - Sổ tài sản thiết bị : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học : …………………………………… ………………………………………………………………………………………… - Tình hình mua sắm sửa chữa : ………………………………………………… ……….………………………………………………………………………………… 3.6 Môi trườg cảnh quan sư phạm (trường học sáng, xanh, sạch, đẹp, an tồn ; có nguồn nước sạch, có hệ thống nước,…)………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 3.7 Nước uống, nhà vệ sinh, phòng chống dịch : - Nước uống : ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Nhà vệ sinh HS (đảm bảo theo quy định ?) : ……………………………………… ………………………………………………………………………………………… - Phòng chống dịch bệnh (số vòi nước để rửa tay ; máng rửa tay ; bố trí xà phòng biện pháp khác phòng chống dịch bệnh ): …………………………………………… ………………………………………………………………………………………… * Đánh giá tiêu chuẩn : ……………………………………… * Số xã, phường, thị trấn đạt PCGD TH ĐĐT MĐ2: … / … ., Tỷ lệ:………% IV Về Phổ cập Giáo dục trung học sở : - Huy động trẻ tuổi vào lớp : …… /……… - Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi HTCT TH : ………./……… - Tỷ lệ HTCT TH năm qua vào lớp : ……… /………… - Tỷ lệ HS TN THCS (2 hệ) năm học qua : ………/……… - Tỷ lệ thiếu niên 15-18 TN THCS (2hệ) : ……./…… - Đạt tỷ lệ : ……….% - Đạt tỷ lệ : ………% - Đạt tỷ lệ : ………% - Đạt tỷ lệ : ………% - Đạt tỷ lệ : ………% V Về Phổ cập Giáo dục bậc trung học : 1) Huy động học sinh : - Đối tượng TN THCS vào học THPT (kể bổ túc) : ………/ Tỉ lệ : …… % - Đối tượng TN THCS vào học TCCN : ………./…… , Tỉ lệ : …… % - Đối tượng TN THCS vào Trung học nghề : ………./…… , Tỉ lệ : …… % 2) Học sinh tốt nghiệp THPT (2hệ) năm học qua : ………./…… , Tỉ lệ : …… % 3) Thanh thiếu niên 18 – 21 có tốt nghiệp THPT, BT THPT, THCN, TrH nghề : ………./…… , Tỉ lệ : ……………% VI Số trường đạt chuẩn quốc gia : - Mầm non: ………./…… , - Tiểu học : ………./…… , - THCS: ………./…… , - THPT: ………./…… , Tỉ lệ : …………… % Tỉ lệ : …………… % Tỉ lệ : …………… % Tỉ lệ : ……………… % VII Đối chiếu hồ sơ : 1) Giữa phiếu điều tra sổ theo dõi Phổ cập : …………… …………… …… 2) Giữa phiếu điều tra, sổ theo dõi Phổ cập, danh sách lớp học : …………… …… …………… …………… …………… …………… …………… ……… 3) Giữa sổ theo dõi Phổ cập biểu thống kê tổng hợp : …………… …………… …… …………… …………… …………… …………… …………… ………… 4) Đối chiếu kết tốt nghiệp tiểu học (hoàn thành CTTH), THCS, THPT : ……… …… …………… …………… …………… …………… …………… ………… D Kết luận Đoàn kiểm tra: Đánh giá chung a) Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… b)Tồn tại: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Đề xuất Đoàn kiểm tra : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 3) Dự đoán tình hình CMC-PCGD địa phương : CMC-PCGD TH Đúng độ tuổi THCS Đúng độ tuổi PCGD THCS PCGD THPT 2012 …… …/…… (…… %) …… …/…… (…… %) …… …/…… (…… %) …… …/…… (…… %) 2013 …… …/…… (…… %) …… …/…… (…… %) …… …/…… (…… %) …… …/…… (…… %) E Ý kiến Đơn vị kiểm tra : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Công tác kiểm tra CMC-PCGD năm 2012 kết thúc vào lúc : ……… ……… phút ngày ………/………./2012 (Biên làm thành (3 giao cho địa phương, giao cho Đoàn kiểm tra giữ để báo cáo) , ngày …… tháng …… năm 2012 THƯ KÝ ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRƯỞNG NHÓM KIỂM TRA
- Xem thêm -

Xem thêm: BIENBAN KTCN pho cap, BIENBAN KTCN pho cap