Tiểu Luận_Tiêu chuẩn định mức xây dựng

7 103 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 23:12

Tiểu Luận môn học Tiêu chuẩn định mức xây dựng - Cao học Ngành kinh tế xây dựng Môn học: Tiêu chuẩn Định mức Xây dựng BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: TIÊU CHUẨN VÀ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC SỐ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẬP ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG Đề bài: Để xác định số ca máy định mức năm máy ủi có cơng suất 100 mã lực (CV) tiến hành thu số liệu Công ty giới xây dựng năm 2010 sau: + Số ngừng việc ngẫu nhiên tháng nguyên nhân mưa bão gây ra: 10 11 Tháng năm 15 10 16 40 20 11 Số ngừng việc + Số ngừng việc ngẫu nhiên tháng nguyên nhân ngừng đột xuất: Tháng năm 10 11 10 10 10 12 12 Số ngừng việc + Số ngừng việc ngẫu nhiên tháng nguyên nhân công nhân điều khiển máy nghỉ ốm đau đột xuất Sau thu thập số liệu mơ tính tốn cụ thể xác định số ngừng việc bình qn hàng năm cơng nhân điều khiển máy 87 giờ/năm Yêu cầu: a/ Mỗi nguyên nhân ngẫu nhiên thực 05 lần mô rút kết luận số ngày (Mỗi ngày ca máy) phải ngừng việc năm b/ Các thời gian ngừng nghĩ khác sau: - Số ngày nghỉ theo chế độ năm (Tết, lễ, chủ nhật ) lấy theo quy định luật lao động nước CHXHCNVN - Số ngày ngừng việc để sửa chữa bảo trì bình quân định kỳ năm 40 ngày/năm - Số ngày máy ngừng việc bình quân năm để di chuyển máy công trường 12 ngày/năm Xác định số ca máy hoạt động năm máy ủi có cơng suất 100CV, cho biết hệ số sử dụng ca máy bình quân năm Kca2 = 0,35 Kca3 = 0,1 Học viên: Phạm Đăng Tuấn MSHV: 1711165 Lớp: KTHN 1711 Trang 12 12 10 Môn học: Tiêu chuẩn Định mức Xây dựng 1502 4525 6717 0710 8927 9753 4109 2027 0473 2816 0500 9399 2746 9502 1550 6121 4672 7205 8679 6913 6926 2597 4637 9866 0845 4667 8847 2198 9924 1084 6800 7923 4684 3287 5654 5548 3815 5561 0711 7317 304 837 8314 1295 7090 4109 8847 3904 6920 6058 6130 7949 BÀI LÀM Bảng số ngẫu nhiên phân bổ gần khoảng [0;1] 3971 6441 2875 0745 9400 6289 2040 1141 1741 1989 5568 0789 4040 7158 4033 7017 4648 4369 0195 9811 7314 0304 0837 8314 3904 6920 6058 6130 9812 2450 8934 0812 3166 8630 9483 2727 3574 3486 8464 2218 7682 8062 8917 1802 5550 5963 2649 2432 9772 0811 1443 5045 8572 7055 1452 8374 0544 1252 2955 5496 6496 8683 2322 2157 3386 1804 4351 9691 8825 7255 4915 4098 1881 6328 3649 1669 2864 6356 0123 1323 Bảng số ngẫu nhiên phân: 6920 2450 8630 3486 8062 6058 8934 9483 8464 8917 6130 812 2727 2218 1802 7949 1102 918 7661 1119 1749 7152 8018 595 6919 2027 473 2816 500 9399 2198 9924 1084 6800 7923 9812 3166 3574 7682 5550 2450 8630 3486 8062 5963 8934 9483 8464 8917 2649 812 2727 2218 1802 2432 1102 918 7661 1119 1475 5963 2649 2432 1475 1699 2746 4684 9772 811 1443 5045 567 811 1443 5045 567 4261 9502 3287 8572 7055 1452 8374 4250 7055 1452 8374 4250 3257 1550 5654 544 1252 2955 5496 1918 6126 2226 9934 6167 7721 1295 7949 1102 0918 7661 1119 1475 0567 4250 1918 8981 2325 4641 1905 2051 1252 2955 5496 1918 6540 6121 5548 6496 8683 2322 2157 8981 Thực mô cho nguyên nhân ngẫu nhiên mưa bão gây a Xác định mối liên hệ đại lượng ngẫu nhiên X xét với đại lượng ngẫu nhiên Y phân bố khoảng [0;1] + Lập bảng xác định tần suất biến cố (Tần suất tương đối tần suất cộng dồn) Học viên: Phạm Đăng Tuấn MSHV: 1711165 Lớp: KTHN 1711 Trang 6362 0266 9026 5903 4737 7090 1749 7152 8018 0595 6919 1699 4261 3257 6540 7828 8308 5923 6470 9086 Môn học: Tiêu chuẩn Định mức Xây dựng Hàng m (m=1…n) (1) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Số ngừng việc mưa bão (2) 10 11 15 16 20 40 Tần suất xuất (ni) (3) 1 1 1 n = 12 Tần suất tương đối (ni/n) (4) 2:12 = 0,1667 1:12 = 0,0833 3:12 = 0,2500 1:12 = 0,0833 1:12 = 0,0833 1:12 = 0,0833 1:12 = 0,0833 1:12 = 0,0833 1:12 = 0,0833 Tổng = 1,0000 Tần suất cộng dồn (hàm phân bổ) (5) 0,1667 0,2500 0,5000 0,5833 0,6667 0,7500 0,8333 0,9167 1,0000 Nhân cột (5) với 10k (6) 1.667 2.500 5.000 5.833 6.667 7.500 8.333 9.167 10.000 Hiện tượng A m xuất thoả mãn điều kiện sau: Lm-1 < R ≤ Lm (1) b Thực mô b.1 Lần 1: Số 304 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 837 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 8314 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A7 xảy ra: 16 ngừng việc Số 1295 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 7090 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 15 ngừng việc Số 4109 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 8847 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A8 xảy ra: 20 ngừng việc Số 3904 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 6920 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 15 ngừng việc Số 6058 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 11 ngừng việc Số 6130 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 11 ngừng việc Số 7949 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A7 xảy ra: 16 ngừng việc b.2 Lần 2: Số 6920 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 15 ngừng việc Số 6058 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 11 ngừng việc Số 6130 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 11 ngừng việc Số 7949 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A7 xảy ra: 16 ngừng việc Số 1749 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 2027 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 2198 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 9812 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A9 xảy ra: 40 ngừng việc Số 2450 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 8934 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A8 xảy ra: 20 ngừng việc Số 812 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 1102 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Học viên: Phạm Đăng Tuấn MSHV: 1711165 Lớp: KTHN 1711 Trang Môn học: Tiêu chuẩn Định mức Xây dựng b.3 Lần 3: Số 2450 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 8934 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A8 xảy ra: 20 ngừng việc Số 812 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 1102 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 7152 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 15 ngừng việc Số 473 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 9924 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A9 xảy ra: 40 ngừng việc Số 3166 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 8630 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A8 xảy ra: 20 ngừng việc Số 9483 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A9 xảy ra: 40 ngừng việc Số 2727 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 918 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc b.4 Lần 4: Số 8630 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A8 xảy ra: 20 ngừng việc Số 9483 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A9 xảy ra: 40 ngừng việc Số 2727 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 918 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 8018 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A7 xảy ra: 16 ngừng việc Số 2816 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 1084 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 3574 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 3486 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 8464 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A8 xảy ra: 20 ngừng việc Số 2218 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 7661 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A7 xảy ra: 16 ngừng việc b.5 Lần 5: Số 3486 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 8464 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A8 xảy ra: 20 ngừng việc Số 2218 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 7661 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A7 xảy ra: 16 ngừng việc Số 595 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 500 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 6800 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 15 ngừng việc Số 7682 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A7 xảy ra: 16 ngừng việc Số 8062 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A7 xảy ra: 16 ngừng việc Số 8917 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A8 xảy ra: 20 ngừng việc Số 1802 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 1119 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc c Kết mô 10 Tháng Kết MF1 0 16 15 20 15 11 MF2 15 11 11 16 5 40 20 MF3 20 0 15 40 20 40 MF4 20 40 16 8 20 MF5 20 16 0 15 16 16 20 9,6 18,2 8,0 6,4 10,2 4,2 16,0 16,0 12,8 22,2 Trung bình Học viên: Phạm Đăng Tuấn MSHV: 1711165 Lớp: KTHN 1711 Trang 11 12 11 5 16 0 16 5,8 6,4 Môn học: Tiêu chuẩn Định mức Xây dựng Kết luận: Số ngừng việc bình quân năm mưa to là: Tng = 9,6+18,2+8+6,4+10,2+4,2+16+16+12,8+22,2+5,8+6,4 = 135,8 giờ/năm Số ngày máy phải ngừng việc năm ( ca/ngày; 8h/1ca): 17 ngày/năm Thực mô cho nguyên nhân ngừng đột xuất a Xác định mối liên hệ đại lượng ngẫu nhiên X xét với đại lượng ngẫu nhiên Y phân bố khoảng [0;1] + Lập bảng xác định tần suất biến cố (Tần suất tương đối tần suất cộng dồn) Hàng m (m=1…n) (1) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Số ngừng việc ngừng đột xuất (2) 10 12 Tần suất xuất (ni) (3) 1 2 n = 12 Tần suất tương đối (ni/n) (4) 1:12 = 0,0833 1:12 = 0,0833 2:12 = 0,1667 2:12 = 0,1667 4:12 = 0,3333 2:12 = 0,1667 Tổng = 1,0000 Tần suất cộng dồn (hàm phân bổ) (5) 0,0833 0,1667 0,3333 0,5000 0,8333 1,0000 Nhân cột (5) với 10k Hiện tượng Am xuất thoả mãn điều kiện sau: Lm-1 < R ≤ Lm (1) b Thực mô b.1 Lần 1: Số 8062 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 8917 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 12 ngừng việc Số 1802 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 1119 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 6919 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 9399 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 12 ngừng việc Số 7923 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 5550 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 5963 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 2649 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 2432 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 1475 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc b.2 Lần 2: Số 5963 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 2649 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 2432 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 1475 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 1699 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 2746 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Học viên: Phạm Đăng Tuấn MSHV: 1711165 Lớp: KTHN 1711 Trang (6) 833 1.667 3.333 5.000 8.333 10.000 Môn học: Tiêu chuẩn Định mức Xây dựng Số 4684 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A4 xảy ra: ngừng việc Số 9772 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 12 ngừng việc Số 811 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 1443 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 5045 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 567 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc b.3 Lần 3: Số 811 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 1443 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 5045 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 567 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 4261 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A4 xảy ra: ngừng việc Số 9502 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 12 ngừng việc Số 3287 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 8572 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 12 ngừng việc Số 7055 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 1452 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 8374 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 12 ngừng việc Số 4250 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A4 xảy ra: ngừng việc b.4 Lần 4: chọn cột Số 7055 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 1452 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 8374 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 12 ngừng việc Số 4250 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A4 xảy ra: ngừng việc Số 3257 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 1550 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 5654 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 544 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A1 xảy ra: ngừng việc Số 1252 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 2955 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 5496 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 1918 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc b.5 Lần 5: Số 1252 gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) tượng A2 xảy ra: ngừng việc Số 2955 gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 5496 gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 1918 gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 6540 gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 6121 gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 5548 gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 6496 gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) tượng A5 xảy ra: 10 ngừng việc Số 8683 gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 12 ngừng việc Số 2322 gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 2157 gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) tượng A3 xảy ra: ngừng việc Số 8981 gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) tượng A6 xảy ra: 12 ngừng việc Học viên: Phạm Đăng Tuấn MSHV: 1711165 Lớp: KTHN 1711 Trang Môn học: Tiêu chuẩn Định mức Xây dựng c Kết mô Tháng Kết MF1 MF2 MF3 MF4 MF5 TB 10 10 10 12 4 6 10 12 10 6,8 6,4 8,8 4 4,4 10 10 12 12 10 10 10 10 10 12 12 10 10 10 12 8,0 8,8 8,8 8,8 7,2 10 4 6 5,2 11 10 12 10 8,8 Số ngừng việc bình quân năm nguyên nhân công nhân điều khiển máy là: Tng = 6,8+6,4+8,8+4,4+8+8,8+8,8+8,8+7,2+5,2+8,8+6 = 88 giờ/năm Số ngày máy phải ngừng việc năm ( ca/ngày; 8h/1ca): 11 ngày/năm Số ngừng việc nguyên nhân khác: Kết luận: Sau thu thập số liệu mơ tính toán cụ thể xác định số ngừng việc bình qn hàng năm cơng nhân điều khiển máy là: 88 giờ/năm Số ngày máy phải ngừng việc năm ( ca/ngày; 8h/1ca)): 11 ngày/năm Số ca máy định mức năm máy ủi tính theo cơng thức sau: NCMĐM = Nđm x (1+Kca2 + Kca3 ) - Số ngày nghỉ theo chế độ năm: 61 ngày/năm + Ngày chủ nhật: 52 ngày/năm + Tết dương lịch: ngày/năm + Tết âm lịch nghỉ 04 ngày: ngày/năm + Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): ngày/năm + Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4): ngày/năm + Ngày quốc tế lao động (1/5): ngày/năm + Ngày Quốc khánh (2/9): ngày/năm - Số ngày ngừng việc để sửa chữa bảo dưỡng định kỳ dự tính: 40 ngày/năm - Số ngày máy ngừng việc bình quân năm để di chuyển máy công trường XD là: 12 ngày/năm - Hệ số sử dụng ca máy bình quân năm: Kca2 = 0,35 Kca3 = 0,10 - Năng suất định mức máy: Nsđm = 365 - 17 - 11-11 -61 - 40 - 12 = 213 ca/năm Vậy số ca máy hoạt động năm 2010 máy công suất 100CV là: Ncmđm = Nsđm x ( + 0,35 +0,1) = 309 ca/năm Học viên: Phạm Đăng Tuấn MSHV: 1711165 Lớp: KTHN 1711 Trang 12 12 6,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận_Tiêu chuẩn định mức xây dựng, Tiểu Luận_Tiêu chuẩn định mức xây dựng

Từ khóa liên quan