TL Phương pháp luận NCKH DHXD

5 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 23:06

Tiểu luận: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học GVHD: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành ĐỀ CƯƠNG I TÍNH CẤP THIẾT VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Hiện hầu hết thành phố lớn nước q trình xây dựng cơng trình ngày nhiều với quy mô ngày lớn Trong môi trường cạnh tranh ngày liệt, người chiến thắng “thương trường”, người có khả thích ứng nhanh nắm bắt công nghệ tiên tiến nước, công nghệ thi công đại giới Một chìa khóa thành cơng “chất lượng quản lý chất lượng” trở thành nhân tố chủ yếu sách kinh tế nhiều công ty cổ phần xây dựng gần Do khoa học kỹ thuật phát triển mà chu trình sản xuất rút ngắn, chất lượng sản phẩm nâng cao, nhu cầu người tiêu dùng ln thay đổi, họ đòi hỏi hàng hóa phải có chất lượng phù hợp Chính vậy, cạnh tranh chất lượng thay cạnh tranh giá Nâng cao chất lượng cơng trình biện pháp giúp công ty nâng cao lực cạnh tranh Bên cạnh đó, tồn tại, hạn chế quản lý chất lượng Chính vậy, em chọn đề tài: “ Nghiên cứu giải pháp hồn thiện, nâng cao cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex’ Trong đề tài này, em vào phân tích, đưa giải pháp tiến quản lý chất lượng cơng trình, tránh sai xót, nhằm nâng cao hiệu kinh tế II XÁC ĐỊNH TÊN ĐỀ TÀI Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp hồn thiện, nâng cao cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex’ III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm hiểu xách định hạn chề, thiếu sót tồn tài công tác quản lý chất kuowngj tài công trinh Công ty cổ phần xấy lắp Petrolimex Tập trung nghiên cứu giải pháp hoàn thiện, nâng cao công tác quản lý chất lượng cơng trình Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex Học viên: Phạm Đăng Tuấn MHV: 1711165 -Lớp: KTHN1711 Trang Tiểu luận: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học GVHD: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành IV MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Góp phần hồn thiện, nâng cao cơng tác quản lý chất lượng cơng trình Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex V ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đề tài lấy lý luận, văn pháp lý chất lượng quản lỷ chất lượng, tình hình thực trạng quản lý chất lượng, vai trò cơng tác quản trí chất lượng mối quan hệ với cơng tác khác giải pháp hồn thiện, nâng cao công tác quản lý chất lượng cơng trình Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex làm đối tượng nghiên cứu VI ĐỐI TƯỢNG QUAN SÁT Công tác quản lý chất lượng công trình thi cơng Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex VII PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về nội dung nghiên cứu: Các sở lý luận pháp lý công tác quản lý chất lượng, thực trạng quản lý chất lượng cơng trình Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex Từ đó, đưa giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất lượng Công ty cổ phần xây lắp Petrolimex Về thời gian nghiên cứu: từ năm 2014-2018 Về không gian: Các cơng trình Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex thi công nước VIII PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp luận: phép vật biện chứng, quan điểm hệ thống cấu trúc, quan điểm lịch sử - logic - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp so sánh đối chiếu: đối chiếu lý luận thực tiễn để tìm giải vấn đề tồn Học viên: Phạm Đăng Tuấn MHV: 1711165 -Lớp: KTHN1711 Trang Tiểu luận: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học GVHD: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành - Phương pháp thống kê, thu thập phân tích số liệu để làm rõ nội dung liên quan IX DỰ KIẾN CÁC ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI  Đóng góp lý luận: - Phân tích tổng hợp lý luận chất lượng công tác quản lý chất lượng cơng trình Xây dựng  Đóng góp thực tiễn: - Chỉ thực trạng, tồn nguyên nhân tồn công tác quản lý chất lượng cơng trình Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex - Đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng cơng trình Cơng ty cổ phần xây lắp Petrolimex - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex X DÀN BÀI LUẬN VĂN Nội dung nghiên cứu sau: PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG Chương I: Cơ sở pháp lý Cơ sở lý luận quản lý chất lượng cơng trình 1.1 Cơ sở pháp lý quản lý chất lượng công trình Các luật, thơng tư, nghị định, văn bản, tiêu chuẩn nhà nước ban hành quản lý chất lượng cơng trình 1.2 Cơ sở lý luận khoa học quản lý chất lượng cơng trình 1.2.1 Các khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 1.2.2 Vai trò, nội dung hoạt động quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Chương II: Thực trạng chất lượng quản lý chất lượng Công ty cổ phần xây lắp Petrolimex - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex Học viên: Phạm Đăng Tuấn MHV: 1711165 -Lớp: KTHN1711 Trang Tiểu luận: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học GVHD: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành 1.2.4 Tổng quan Công ty cổ phần xây lắp Petrolimex - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex 1.2.5 Thực trạng chất lượng quản lý chất lượng Công ty cổ phần xây lắp Petrolimex - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex 2.2.1 Các thực trạng công tác thi cơng, cơng tác hồ sơ, lực máy móc, trang thiết bị, lực cán 2.2.2 Các tồn công tác thi công, công tác hồ sơ, lực máy móc, trang thiết bị, lực cán Năng lực cán quản lý chất lượng yếu, khối lượng hồ sơ quản lý chất lượng lớn, tiêu tốn nhiều thời gian nhân lực Đặc biệt, khác với công ty tư vấn giám sát, ban quản lý chủ đầu tư, thường có khóa đào tạo, bồi dưỡng lực cán Những cán quản lý chất lượng nhà thầu thi công, nhân lực cơng tác quản lý chât lượng lại thiếu bồi dưỡng, đào tạo Do đó, sinh mâu thuẫn, bất cập 2.4.3 Nguyên nhân tồn Do nhà thầu thi công thường trọng công tác trực tiếp thi công, công tác hồ sơ trọng hợp đồng hồ sơ thanh, tốn; đó, cơng tác hồ sơ quản lý chất lượng, chưa có quan tâm tương xứng Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng Công ty cổ phần xây lắp Petrolimex - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex 3.1 Xây dựng hoàn thiện thực hệ thống quản lý chất lượng 3.2 Tăng cường công tác đào tạo tuyển dụng quản lý chất lượng công ty 3.3 Tăng cường hoạt động trao đổi thông tin, phòng ban, tổ đội thi cơng xây dựng 3.4 Áp dụng triệt để tiến khoa học công nghệ vào công tác làm lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng, sử dụng phần mềm quản lý chất lượng QLCLGXD, xử lý lưu trữ thơng tin cơng trình máy tính, tinh giảm thủ tục hồ sơ giấy tờ 3.5 Đầu tư có chiều sâu vào máy móc thiết bị, công nghệ Học viên: Phạm Đăng Tuấn MHV: 1711165 -Lớp: KTHN1711 Trang Tiểu luận: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học GVHD: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành PHẦN KẾT LUẬN Học viên: Phạm Đăng Tuấn MHV: 1711165 -Lớp: KTHN1711 Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: TL Phương pháp luận NCKH DHXD, TL Phương pháp luận NCKH DHXD