Giay moi PH (PH moi)

2 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 22:44

PHỊNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Đông, ngày 18 tháng 10 năm 2019 GIẤY MỜI PHỤ HUYNH Trân trọng kính mời Ông (bà): …………………………………………… Phụ huynh em : …………………………………… Lớp : 6A Đúng vào lúc 14 ngày 19 tháng 10 năm 2019 (ngày thứ 7) Đến phòng học lớp: 6A - Trường THCS Quảng Đông, để dự buổi họp phụ huynh đầu năm học 2019-2020 Rất mong Ông (bà) đến họp ! GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Dương Bình Minh PHỊNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Đông, ngày 18 tháng 10 năm 2019 GIẤY MỜI PHỤ HUYNH Trân trọng kính mời Ơng (bà): …………………………………………… Phụ huynh em : …………………………………… Lớp : 6A Đúng vào lúc 14 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2019 (ngày thứ 7) Đến phòng học lớp : 6A - Trường THCS Quảng Đông, để dự buổi họp phụ huynh đầu năm học 2019-2020 Rất mong Ông (bà) đến họp ! GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Dương Bình Minh .. .PH NG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh ph c Quảng Đông, ngày 18 tháng 10 năm 2019 GIẤY MỜI PH HUYNH Trân trọng... …………………………………………… Ph huynh em : …………………………………… Lớp : 6A Đúng vào lúc 14 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2019 (ngày thứ 7) Đến ph ng học lớp : 6A - Trường THCS Quảng Đông, để dự buổi họp ph huynh đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giay moi PH (PH moi), Giay moi PH (PH moi)