Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận động viên tại trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh hải dương tt

42 102 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 22:39

1 A GIỚI THIỆU LUẬN ÁN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết: Đào tạo VĐV thể thao thành tích cao bắt đầu t công tác đào tạo tài trẻ quy luật tất y ếu khách quan Song đ ể đ ảm b ảo cho công tác đào tạo phát triển hướng, nâng cao thành tích th ể thao, đòi hỏi nhà chun mơn người làm công tác qu ản lý c ần có đầu tư mức, đảm bảo tính khoa học quản lý thống nh ất suốt trình đào tạo Trong năm qua, quan tâm đạo Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh H ải Dương, thành tích thể thao tỉnh phát triển mạnh mơn như: Bóng bàn, Bắn súng, Điền kinh, Cử tạ, Đua thuyền, Pencaksilat số môn th ể thao phát triển khác Lực lượng VĐV thể thao tỉnh dần nâng lên c ả s ố lượng chất lượng Tại giải trẻ giải vơ địch tồn quốc, nhi ều VĐV giành huy chương đạt đẳng cấp quốc gia Tuy nhiên, nh ững k ết trên, hiệu công tác đào tạo VĐV ến t ỉnh v ẫn th ấp, l ực lượng VĐV trẻ mỏng thiếu hụt với nhiều nguyên nhân v ề thực t ế tâm lý VĐV lo lắng ổn định sống tương lai sau nh so sánh quyền lợi địa phương ngành nghề khác xã h ội hiên khiến nhiều VĐV không thực tập trung tập luyện, nhiều VĐV bỏ làm cho doanh nghiệp, công ty xuất lao động nước để ổn định sống dẫn đến nhiều môn thể thao mũi nhọn tỉnh bị thi ếu h ụt lực lượng VĐV, thành tích thi đấu bị giảm sút, không ổn định, lực lượng kế cận chưa đáp ứng nhiệm vụ, số đội tuyển nhiều năm khơng đạt tiêu thành tích đề Việc nghiên cứu thể thao thành tích cao đ ược m ột s ố tác giả quan tâm, nhiên, chưa có tác giả quan tâm nghiên cứu nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý nhà nước TDTT địa bàn t ỉnh H ải Dương, đặc biệt cơng tác tìm kiếm giải pháp quản lý VĐV thích hợp, có tính khả thi có đầy đủ sở khoa học công tác quản lý, đào t ạo tài trẻ để cung cấp lực lượng vận động viên kế cận tr ực ti ếp cho đội ển tỉnh làm nhiệm vụ thi đấu quốc gia cung cấp cho đội ển qu ốc gia làm nhiệm vụ quốc tế vấn đề cốt lõi việc nâng cao chất l ượng đào tạo VĐV Xuất phát từ lý trên, ti ến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quản lý vận động viên Trung tâm đào tao huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương” Mục đích nghiên cứu: Thơng qua phân tích quan điểm thể thao thành tích cao c Đảng, Nhà nước, Ngành TDTT thực trạng tỉnh H ải D ương, đ ề tài ti ến hành xác định kiểm nghiệm số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hi ệu đào tạo VĐV thể thao tỉnh Hải Dương, phát huy tận dụng hết ti ềm sẵn có chế sách, sở vật chất, máy tổ chức Ngành VHTT&DL Hải Dương phối hợp Sở Ban ngành đoàn thể c tỉnh cơng tác đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, tạo ngu ồn VĐV b ổ sung kịp thời cho đội tuyển tỉnh làm nhiệm vụ thi đấu toàn quốc cung c ấp VĐV xuất sắc cho đội tuyển Quốc gia Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhiệm vụ Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý vận đ ộng viên trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương Nhiệm vụ Nghiên cứu lựa chọn, tổ chức ứng dụng đánh giá hi ệu giải pháp lựa chọn quản lý VĐV TTĐTHLTT tỉnh Hải Dương NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án hệ thống hóa quan điểm Đ ảng Nhà nước v ề công tác TDTT, quản lý VĐV đặc biệt thể thao thành tích cao, đánh giá hiệu công tác quản lý TDTT… Đánh giá thực trạng giải pháp quản lý TDTT t ại Trung tâm Đào tạo huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương, thuận lợi, khó khăn, hạn chế thực giải pháp…làm sở lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quản lý VĐV Trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án gồm 150 trang A4: Gồm phần: Mở đầu (07 trang); Chương - Tổng quan vấn đề nghiên cứu (43 trang); Chương - Ph ương pháp t ổ ch ức nghiên cứu (6 trang); Chương - Kết nghiên cứu bàn luận (87 trang); Kết luận kiến nghị (06 trang) Luận án sử dụng 57 tài li ệu, có 50 tài liệu tiếng Việt, 04 tài liệu tiếng Nga, ngồi có 22 bảng số liệu, 04 sơ đồ, 92 biểu đồ phụ lục B NỘI DUNG LUẬN ÁN CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Chương luận án trình bày ván đề cụ thể sau: 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước công tác thể dục thể thao 1.2 Cơ sở lý luận có liên quan đến cơng tác quản lý VĐV 1.3 Quan điểm đạo Đảng Nhà nước thể thao thành tích cao Việt Nam 1.4 Quan điểm tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác quản lý 1.5 Mơ hình quản lý VĐV nước ngồi Việt Nam 1.6 Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Hải Dương 1.7 Bộ máy tổ chức Trung tâm đào tạo huấn luy ện thể thao Hải Dương 1.8 Các công trình nghiên cứu có liên quan Q trình nghiên cứu chương luận án hệ thống hóa quan điểm Đảng Nhà nước công tác huấn luy ện TDTT nói chung th ể thao thành tích cao nói riêng; quan điểm tiêu chí đánh giá hi ệu qu ả cơng tác quản lý đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội t ỉnh Hải Dương cơng trình nghiên cứu có liên quan Đây c ứ lý lu ận c ần thi ết đ ể tiến hành bước nghiên cứu đề tài CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng phương pháp khoa h ọc thường quy nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp phân tích t hợp tài liệu có liên quan; Phương pháp vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp toán học thống kê 2.2 Tổ chức nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu Giải pháp nâng cao hiệu quản lý VĐV Trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu Là HLV, VĐV đội tuyển thể thao tỉnh Hải Dương t ại TTĐTHL gồm tuyến 1,tuyến 2, tuyến Khách thể nghiên cứu vấn xác định tiêu chí ảnh h ưởng đ ến hi ệu quản lý VĐV số lượng : 68 người gồm 16 chuyên gia, nhà khoa học cán quản lý tỉnh, sở VHTTDL Phỏng vấn lựa chọn giải pháp quản lý sau xác định tiêu chí 83 người gồm chuyên gia, cán quản lý phòng sở VHTT&DL, c trung tâm, HLV có kinh nghiệm trực tiếp huấn luy ện VĐV đại di ện ph ụ huynh - Khảo sát tính khả thi thực tiễn gi ải pháp G ồm: 42 người nhà khoa học , cán quản lý, HLV, phụ huynh VĐV đ ẳng c ấp: ki ện tướng quốc gia Tổ chức hội thảo với 30 nhà quản lý, đại diện sở, ngành chuyên gia.HLV số VĐV kiện tướng cấp I quốc gia 2.2.3 Địa điểm nghiên cứu Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương Sở VHTT&DL Hải Dương 2.2.4 Các quan phối hợp nghiên cứu Tổng cục TDTT, Viện khoa học TDTT Vi ệt Nam Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,Tr ường Đ ại h ọcS ph ạm TDTT Hà Nội Các Trung tâm Huấn luy ện thể thao qu ốc gia: Hà N ội, Đà N ẵng Trung tâm Hu ấn luy ện th ể thao t ỉnh Đ ồng b ằng sông H ồng Nam đ ị nh,Hà Nam,Thái Bình,Qu ảng Ninh 2.2.5 Thời gian kế hoạch nghiên cứu Căn đề cương nghiên cứu thông qua Hội đồng, s kế hoạch nghiên cứu tổng thể xây dựng theo giai đo ạn c trình nghiên cứu: chuẩn bị, bản, kết thúc.đã Hội đồng phê duyệt Trên sở đó, chúng tơi tiến hành xây dựng kế hoạch ngiên c ứu chi ti ết cho giai đoan từ 2014 đến 2017 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý VĐV Trung tâm ĐTHL thê thao tỉnh Hải Dương 3.1.1 Lựa chọn nội dung tiêu chí phản ảnh hiệu qu ả quản lý vận động viên TTĐTHLTT tỉnh Hải Dương Tác giả đề xuất xác định 49 tiêu chí tác động ảnh h ưởng đén hi ệu qu ả quản lý VĐV Trung tâm tiến hành vấn để lựa chọn tiêu chí Đối tượng vấn chuyên gia, cán quản lý, HLV, VĐV đạt đẳng cấp số phụ huynh VĐV, Với thang điểm đánh sau: Rất cần thiết điểm; cần thiết điểm; bình thường điểm; chưa cần thiết điểm Phỏng vấn: Số lượng 68 người gồm: chuyên gia, 21 cán quản lý cấp sở, phòng sở VHTT&DL, trung tâm, 42 HLV có kinh nghiệm huấn luyện VĐV đại diện Phụ huynh Để tiêu chí lựa chọn áp dụng tnhằm nâng cao hi ệu ch ất lượng quản lý VĐV, luận án loại bỏ tiêu chí có ểm trung bình th ấp 2.0 điểm Kết lựa chọn 43/49 tiêu chí c 08 gi ải pháp với điểm 2.0 Nội dung, kết vấn : Bảng 3.1 Từ kết vấn bảng 3.1 tác giả nghiên cứu nội dung sau 3.1.2.Nghiên cứu thực trạng giải pháp quản lý VĐV TT ĐTHLTT 3.12 1: Công tác đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND công tác đào tạo VĐV thể thao tỉnh Hải Dương : Có quan tâm tỉnh ủy UBND tỉnh công tác đào tạo VĐV , ngành TDTT xác định m ột nhi ệm vụ chiến lược Trong trình thực phối hợp với cấp, ngành xây dựng chiến lược,đề án, kế hoạch thực có gi ải pháp quản lý VĐV trung tâm Hạn chế : Một số sở ,ngành tỉnh tỉnh chưa thực quan tâm thành tích thể thao số mơn thể thao mũi nhọn chưa có tính bền vững, chưa ổn định, quản lý nhà nước thể thao thành tích cao chậm đổi mới, chưa xác định tầm quan trọng TTTTC góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phương Nhận thức số cán quản lý, HLV biểu lệch lạc, chưa trọng quan tâm thường xuyên công tác giáo d ục phát tri ển tồn diện cho VĐV đặc biệt cơng tác giáo dục ý thức, đạo đức trách nhi ệm cho VĐV Nhận xét : Công tác quản lý VĐV hiệu cần phải cần có đạo thống cấp ủy Đảng,chính quyền có quy hoạch tổng thẻ ,đề án theo giai đoạn, phối kết hợp chặt chẽ sở ban,ngành đoàn thể tỉnh nhận thức đội ngũ cán ,HLV 3.1.2.2.Thực trạng hệ thống tổ chức số lượng CB HLV trung tâm Số lượng cán HLV năm 2014, 2015 có bổ sung, tuyển dụng thêm, số lượng không nhiều tiêu biên chế HLV Trung tâm hạn chế lực lượng cán quản lý, cán HLV làm cơng tác huấn luyện yếu thiếu Mặt khác, số cán HLV có trình độ Đại học ảnh hưởng đến công tác NCKH ,quản lý, đào tạo huấn luy ện VĐV môn thể thao trung tâm 3.1.2.3.Quy trình quản lý đào tạo VĐV Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh Quy trình quản lý đào tạo VĐV thể thao trung tâm chia thành 03 tuyến : tuyến đội tuyển,tuyến khiếu ( luân huấn tuyến nghiệp dư sở.Hướng công tác đào tạo VĐV vào hệ thống từ sở, huyện đến tỉnh, , Nhận xét ; Quy trình quản lý VĐV trung tâm có cải tiến song chưa thường xuyên liên tục, sâu sát ảnh hưởng phần đên hiệu quản lý VĐV taị trung tâm , chủ yếu tập trung vào môn 13 - Sử dụng hiệu kinh phí nhà nước nguồn tài trợ xã hội hóa như: Ưu tiên kinh phí tập huấn tham dư gi ải tồn qu ốc cho mơn thể thao trọng điểm loại loại 2, phân loại VĐV loại 1, lo ại 2, lo ại c đội tuyển thể thao để hưởng mức kinh phí bồi dưỡng ngu ồn tài trợ theo hàng tháng, hàng quý nhằm tạo s ự c ạnh tranh lành m ạnh đ ể phấn đấu VĐV nhóm loại 1, loại đội Kết quả: Có gia tăng ngân sách Nhà nước gia tăng ngu ồn kinh phí tài trợ cho số đơi thể thao giai đoạn 2015 -2017 t s ố l ượng đội tuyển tham dự thi đấu giải tồn quốc có tăng tr ưởng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo VĐV trung tâm Bảng 3.14 14 3.2.3.6 Giải pháp 6: Tăng cường công tác quản lý, giáo dục người VĐV Tổ chức học văn hóa nâng cao nhân thức làm sở giải quy ết việc làm cho VĐV Mục đích : Nhằm tạo trí cao tư tưởng nâng cao ý thực cho VĐV sinh hoạt tập luyện, hành động lời nói, vi ệc làm c sở cho thống mục tiêu hành động nhằm tạo s ự chuy ển bi ến tích cực ý thức tư tưởng đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV đồng th ời nh ằm giáo dục tính chuyên nghiệp cho VĐV - Nhằm hình thành nhân cách ,đạo đức phát triển VĐV thành người toàn diện đức, trí, thể, mỹ đồng thời làm sở giải quy ết vi ệc làm (đầu ra) cho VĐV khơng làm nhiệm vụ thi đấu Góp phần ổn định t t ưởng cho VĐV tập trung cho tập luyện nâng cao thành tích,làm cho VĐV khát khao cầu tiến bộ, xuất phát từ quyền lợi thân mà khơng phải t áp lực bên ngồi khác (tính tự giác )) Tổ chức thực Tổ chức kí kết hợp đồng đào tạo trung tâm VĐV có ch ứng ki ến phụ huynh, kí hợp đồng lao động với VĐV đạt đẳng cấp quốc gia; Duy trì tăng cường quản lý chặt chẽ sinh hoạt hàng ngày c VĐV theo quy chế nhằm giáo dục tính chuyên nghiệp cho VĐV,Đ ề bi ện pháp ph ối hợp, nắm bắt kịp thời phản ánh thông tin kết tu dưỡng tập luy ện với phụ huynh, gia đình VĐV văn hóa trình độ chun môn VĐV - Phối hợp với ngành GD&ĐT, trường phổ thông tạo ều ki ện thu ận lợi học văn hóa cho VĐV Xây dựng kế hoạch huấn luy ện có kết hợp hài hòa học văn hóa chun mơn , thi đấu đảm bảo không VĐV bị thất học 100% VĐV thể thao học văn hóa tốt nghiệp THPT Kết quả: - 100% VĐV ký hợp đồng đào tao với đơn vị có chứng kiến xác nhận, bảo lãnh gia đình - Các VĐV đạt đăng cấp ( cấp 1, KT) xét hưởng l ương ,ph ụ cấp theo ngạch bậc HDV Bộ tài quy định - Khơng có VĐV bỏ đội nơi khác, bị kỷ luật từ hình th ức ển trách trở lên hạn chế VĐV vi phạm quy chế quản lý tập luy ện, sinh hoạt - Thành tích thi đấu giải toàn quốc tăng tr ưởng Bầu chọn VĐV tiêu biểu xuất sắc môn thể thao tr ọng ểm c t ỉnhĐảng Sở VHTTDL bồi dưỡng kết nạp 06 VĐV đứng hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2015- 2017 3.2.3.7 Giải pháp 7: Chế độ sách ưu đãi đặc thù cho VĐV, HLV Mục đích: Nhằm ổn định tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm tập luyện thi đấu Phát huy nguồn lực xã h ội vào 15 công tác đào tạo VĐV đảm bảo ổn định, bền vững cho TTTTC nh ững năm Tổ chức thực : - Xét tuyển, chọn cử VĐV học ĐH, cao đẳng TDTT chun ngành, nhiều hình thức:như học tích luỹ, tập trung,tai chức -VĐV ưu tiên giải việc làm (đầu ra) để ổn định sống sau khơng làm VĐV Được hưởng chế độ dinh dưỡng ch ế đ ộ thuốc tăng lực thực phẩm chức Được thưởng nóng t ại ch ỗ đ ạt thành tích xuất sắc.Được xét ưu tiên làm viên chức, giáo viên thể ch ất trường Phổ thông làm HDV TDTT quê hương VĐV sinh - Được vay vốn ưu đãi Ngân hàng sách xã hội h ết làm nhiệm vụ VĐV có nguyện vọng chuyển đổi sống sang ngành ngh ề khác ưu đãi mua đất hộ chung cư đạt thành tích xu ất sắc giải quốc tế Asiad, Seagames…Được xét hưởng lương,phụ cấp theo h ệ HDV đạt cấp I, kiện tướng quốc gia tăng lương theo quy đ ịnh c nhà nước Tiêu chí đánh giá : Mức thưởng đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng giải thể thao toàn quốc quốc tế nâng lên Thành tích thi đ ấu giải vô địch quốc gia tăng lên Số lượng VĐV đạt đẳng cấp C ấp I, KTQG tăng trưởng Số VĐV cử học Đại học TDTT theo hệ tích lũy ho ặc t ập trung nhiều Số VĐV xuất sắc tốt nghiệp Đại học TDTT ưu tiên xét tuyển làm viên chức( HLV ) số môn trọng điểm nhiều Kết : Thông qua việc triển khai thực nhóm giải pháp với nội dung cụ thể thiết thực, góp phần ổn định tư tưởng cho VĐV thể thao ,từ thành tích thi đấu đạt kết rõ nét Nhận th ức, ý thức tổ chức kỷ luật cán HLV,VĐV nâng lên, Kết : Bảng 3.19 bảng 3.20 bảng 3.21 16 15 16 17 Bảng 21 Huy chương toàn quốc (Giải trẻ + giải vô địch, giải hệ thống thi đấu quốc gia giải Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức) 3.2.3.8 Giải pháp Các nội dung giải pháp quản lý mềm Mục đích: - Nhằm ổn định tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm tập luyện thi đấu, Góp phần nâng cao nhận th ức, ý thức t ổ chức kỷ luật HLV, VĐV hạn chế VĐV vi phạm quy chế quản lý vi phạm kỷ luật - Phát huy nguồn lực xã hội tạo sức mạnh đồng vào quản lý VĐV đảm bảo ổn định, bền vững cho TTTTC năm Nôi dung tổ chức thực Phát động phong trào thi đua yêu nước t ừng giai đo ạn, th ời kì g ắn vào dịp kỷ niệm ngày lễ đất nước nhằm T ạo khơng khí làm việc tích cực phòng ban phận phục vụ đơn vị, động viên cán b ộ HLV, VĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ , tiêu thành tích c t ừng đ ội th ể thao VĐV Tạo động lực cho phấn đấu, không khí phấn khởi tập luyện, làm cho VĐV thực phải có khát khao cầu tiến xuất phát từ quyền lợi thân VĐV mà từ áp lực từ tác động bên ngồi, Điển hình phong trào thi đua Đoàn thể thao H ải D ương h ướng ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 … Giám sát chặt chẽ việc chấp hành kỉ luật t ập luy ện, thi đ ấu th ể thao Làm cho VĐV nâng cao ý thức tự giác, tích cực t ập luy ện ngồi giáo án (ngoại khóa) với việc tận dụng thời gian sở vật ch ất s ẵn có đơn vị lúc, nơi Giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giáo dục truyền thống đơn vị tạo chuyển biến tích cực tư tưởng đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV xác định biện pháp quan trọng quản lý, huấn luyện thi đấu thể thao Nắm bắt kịp thời phản ánh thông tin kết rèn luy ện , tu d ưỡng t ập luyện với phụ huynh, gia đình VĐV trung tâm áp dụng nhi ều hình th ức cách thức (Website, Gmail, ) thơng tin trực tiếp cho gia đình VĐV từ tạo 18 sức mạnh tổng hợp ,đồng công tác quản lý giáo dục VĐV c Trung tâm 3.2.3 Bàn luận tổ chức thực đánh giá hiệu giải pháp Trong trình tổ chức nghiên cứu ứng dụng giải pháp luận án, xây dựng lộ trình ứng dụng giải pháp vào th ực tế đ ể ều chỉnh đánh giá hiệu ứng dụng, /Theo ý kiến đánh giá c m ột s ố nhà quản lý, chuyên gia mà tác giả tham khảo khẳng định l ộ trình khoa học, hợp lý, giúp luận án chủ động trình áp d ụng gi ải pháp thu hiệu Đây việc trình t ổ ch ức ứng dụng giải pháp lựa chọn đánh giá hiệu luận án Quá trình tổ chức ứng dụng giải pháp luận án quan tâm tới thời gian , đ ịa điểm , đối tượng ứng dụng, giải pháp,và công tác ki ểm tra đánh giá kết ứng dụng để thu hiệu cao Bên cạnh việc ch ứng minh tính hiệu giảii pháp xây dựng xu ất phát c ứ t điều kiện thực tế Khi ứng dụng thực tiễn ti ến hành điều ch ỉnh hạn chế phát sinh trình áp dựng với 43 tiêu chí c gi ải pháp chuyên gia, nhà quản lý có ý ki ến lựa ch ọn chi ếm t ỷ l ệ 80% trở lên, mức độ ưu tiên 1, ưu tiên 2, Để đánh giá hiệu giải pháp đề tài ứng d ụng 43 tiêu chí vào thực tiễn cụ thể sau : + Thực triển khai sâu rộng thị, nghị quy ết c TW,T ỉnh ủy UBND công tác đào tạo VĐV + Thực quy hoạch TDTT tỉnh HĐND phê ệt đề án phát triển TTTTC theo đề án + Triển khai chương trình hành động tỉnh thực NQ/O8 đề án chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia kỳ Đ ại h ội TDTT toàn qu ốc UBND tỉnh + Có chế độ uu đãi đặc thù cho HLV VĐV thành tích cao + Cơ cấu đủ số lượng HLV đảm bảo huấn luyện mơn + HLV có lực, trách nhiệm nhiệt tình + Phân cơng nhiệm vụ phù hợp HLV môn chuyên sâu HLV thường xuyên cập nhập kiến thức + Về chế độ khen thưởng động viên, kỷ luật (đề bạt khen thưởng kỷ luật kịp thời HLV) + Duy trì môn thể thao truyền thống mũi nhọn xác đ ịnh c ụ th ể môn thể thao trọng điểm Olympic loại 1, loại để đào tạo + Đổi công tác tuyển chọn VĐV + Xây dựng bảng điểm tuyển chọn theo hướng phát triển nâng cao 19 + Tuyển chọn VĐV nhiều hình thức, hàng năm đột xu ất thông qua hệ thống giải thể thao cấp tỉnh, cấp huy ện (ph ối hợp ngành giáo dục thông qua giải Hội khỏe phù đổng, giải học sinh cấp) + Quy trình quản lý Huấn luy ện, xây dựng kế hoạch đào tạo hu ấn luyện theo chu kỳ Đại hội toàn quốc, năm, tham dự gi ải th ể thao tồn quốc đảm bảo tính khoa học, liên kết, hệ thống + Đánh giá kiểm tra chất lượng VĐV theo chu kỳ huấn luyện + Kế hoạch đào t ạo đảm bảo nguyên t ắc hu ấn lun có tính khoa học hội đồng phê ệt + Xây dựng kế hoạch huấn luyện hợp lý tập luyện học văn hóa cho VĐV + Thuê chuyên gia n ước n ước ngồi hu ấn luy ện m ột s ố mơn thể thao tr ọng ểm + Quan hệ với liên đoàn thể thao, Trung tâm huấn luy ện quốc gia, địa phương khác để gửi đào tạo VĐV + Có hệ thống nhà tập luyện đa năng, phòng t ập chun mơn c mơn chuyên sâu + Có trang bị máy móc cho việc kiểm tra tiêu chuẩn y sinh h ọc cho VĐV thiết bị ngiên cứu khoa học + Cơ cấu phân bổ nguồn kinh phí hợp lý, trọng tâm tr ọng ểm cho môn thể thao mũi nhọn môn trọng điểm + Sử dụng hiệu nguồn kinh phí nguồn xã hội hóa cách hợp lý, có tính khuyến khích động viên VĐV tập luyện, phấn đấu + Tích cực khai thác nguồn tài trợ nhiều hình thức nh ư: Ký hợp đồng đào tạo, làm thuơng hiệu doanh nghiệp + Công tác giáo d ục đ ạo đ ức, l ối s ống, ý th ức t ổ ch ức k ỷ lu ật cho VĐV + Ký hợp đồng đào tạo với VĐV tập trung đào tạo có s ự giám sát gia đình +Ký hợp đồng lao động với VĐV đạt đẳng cấp quốc gia chuyển hệ số lương kịp thời đạt kiện tướng + Giáo dục Ý thức tổ chức kỷ luật VĐV tập luyện ,sinh hoạt + Động viên VĐV thực hết giáo án buổi tập HLV + Xây dựng nội quy, quy chế quản lý VĐV trung tâm + Có phối hợp chặt chẽ v ới s GD&ĐT, nhà tr ường ph ổ thông địa bàn t ổ ch ức t ốt h ọc văn hóa c VĐV + Có trường hệ bổ túc văn hóa , THPT sở VHTTDL quản lý + Đảm bảo 100% VĐV không bị thất học tốt nghiệp PTTH làm sở giải việc làm cho VĐV + VĐV học văn hóa đ ược miễn h ọc phí môn ph ụ 20 + Áp dụng chế độ khen th ưởng k ịp th ời th ưởng t ại ch ỗ ( thưởng nóng ) cho VĐV đ ạt HCV + VĐV học cao đẳng, chuyên ngành theo hình th ức khác (tập trung, tích lũy ) + Đảm bảo chế độ dinh dưỡng trang thiệt bị,thực phâm chức cho môn thể thao đặc thù + Huy động nhiều nguồn lực kinh phí (xã hội hóa) Sử dụng kinh phí XHH hiệu hỗ trợ thêm dinh dưỡng cho VĐV tư chất “đặc bi ệt’’ t ập luyện, thi đấu khen thưởng + VĐV tiêu biểu xuất sắc xét tuyển viên chức làm HLV t ốt nghiệp Đại học TDTT chuyên ngành + Xác định tinh thần phục vụ VĐV nhiệm vụ tr ọng tâm (ăn, ngh ỉ, sinh hoạt) toàn máy phòng ban Trung tâm + Phòng tổ chức hành quản lý tốt sinh hoạt khu vực ký túc xá, phòng sinh hoạt ngồi cho VĐV (phòng xem TV đọc báo….) + Bộ phận quản lý phục vụ đảm bảo chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho VĐV bữa ăn + Trạm y tế đánh giá, kiểm tra số y sinh học theo chu kỳ hu ấn luyện, đảm bảo tốt khám chữa bệnh cho VĐV + Phát động phong trào thi đua khơi dậy truyền thống tự hào thành tích đơn vị + Lập trang website để thông tin rộng rãi kết học tập thi đấu VĐV phối hợp chặt chẽ với gia đình VĐV để quản lý theo dõi, động viên Sau 02 năm ứng dụng Trung tâm ĐTHL thể thao đề tài xác định hiệu giải pháp quản lý, tiêu chí đánh giá đ ều có s ự thay đổi rõ nét sau ứng dụng kiểm chứng có hướng tích cực ti ến b ộ Kết thể ý thức tổ chức kỷ luật HLV, VĐV, hạn chế thấp VĐV vi phạm quy chế quản lý, khơng có VĐV bỏ đội ển bị vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên, đạt nhiều thành tích thi đ ấu t ại giải thể thao toàn quốc VĐV cấp 1, kiện tướng quốc gia tăng trưởng, cung cấp nhiều VĐV xuất sắc cho đội ển quốc gia làm nhiệm v ụ quốc tế kết khẳng định ứng dụng giải pháp quản lý tác đ ộng nguyên nhân kết thành tích trung tâm thời gian qua Những kết nghiên cứu mục 3.2 luận án đến số kết luận sơ đây: Việc lựa chọn ứng dụng giải pháp quản lý VĐV để nâng cao hi ệu qu ả quản lý VĐV cần tuân thủ nguyên tắc sau: - Tính tổng thể, tồn diện cần thể đầy đủ mặt lý luận th ực tiễn, toàn diện cá biệt tổng thể giải pháp qu ản lý VĐV 21 đảm bảo quy trình quản lý chặt chẽ theo chu kỳ khép kín nên khơng có giải pháp đơn lẻ có kết cao mà phải có tác động ph ối hợp đ ồng b ộ nhiều giải pháp - Tính thực tiễn: giải pháp từ nhu cầu, yêu c ầu c thực t ế, gi ải trực tiếp gián tiếp hạn chế, khó khăn mà thực trạng giải pháp áp dụng để khắc phục tồn tại, hiệu - Tính khả thi: Tiêu chí giải pháp ứng dụng vào thực t ế đem l ại hi ệu công tác quản lý VĐV chủ y ếu chất lượng, trình đ ộ chun mơn VĐV góp phần cao trình độ tổ chức, quản lý , chất l ượng đào t ạo VĐV, giải nhiệm vụ, mục đích luận án đề ra, - Tính hợp lý: Giải pháp lựa chọn phù hợp với thực tế ều ki ện kinh t ế - xã hội tỉnh điều kiện CSVC, nguồn lực, kinh phí, đội ngũ HLV t ổ chức máy quản lý Trung tâm ĐTHL thể thao - Tính đa dạng đồng bộ: Những giải pháp quản lý không th ể làm đơn l ẻ tính đến chiều mà cần có đồng giải pháp quản lý phối hợp chặt chẽ phòng ban đơn vị Trung tâm phụ huynh VĐV Để giúp hồn thiện nhóm giải pháp đảm bảo hi ệu phù hợp v ới điều kiện thực tế, luận án tiến hành điều chỉnh, bổ sung thêm n ội dung giải pháp quan tâm tr ọng t ới vi ệc giáo d ục đạo đức, ý thức tổ chức kỉ luật, lòng yêu ngành, yêu nghề, t ạo tính t ự giác cho VĐV, đồng thời giáo dục cho VĐV số kĩ mềm ngo ại ngữ vi tính tăng cường cơng tác giám sát việc học văn hóa cho VĐV mạn đàm trao đổi bồi dưỡng thêm kiến thức xã hội choVĐV mơ hình t ổ chức quan, cấu tổ chức nhà nước, tỉnh, ngành chức năng, nhiệm vụ đơn vị từ giúp VĐV nâng cao hiểu bi ết ki ến th ức xã hội pháp luật Đã bổ sung, điều chỉnh tiêu ển chọn VĐV ban đầu theo xu h ướng phát triển chung toàn quốc định kỳ giai đoạn đào tạo kiểm tra tiêu thể lực, kỹ thuật vấn đề giúp HLV, nhà quản lý đánh giá VĐV sau giai đoạn huấn luyện Tóm lại Q trình nghiên cứu, áp dụng nhóm giải pháp vào công tác quản lý VĐV mà luận án lựa chọn vào thực tế đạt m ột s ố kết thời gian qua góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển thành tích th ể thao trung tâm ĐTHLTT góp phần thực tiêu thành tích c t ỉnh giao cho ngành VHTTDL hàng năm Qua chúng tơi th r ằng hi ện công tác quản lý VĐV thể thao kinh tế hội nhập ảnh hưởng c kinh tế thị trường Vì quan tâm việc đến đâu có gi ải pháp quản lý cho phù hợp, kịp thời công tác quản lý giáo dục để VĐV phụ huynh an tâm tư tưởng tích cực tập luy ện thi đấu dành thành tích cao 22 Q trình thực ứng dụng giải pháp đơn v ị liên quan tạo điều kiên phối hợp cách đồng Tuy nhiên, công tác qu ản lý VĐV thời gian tới cần có giải pháp tích cực có tính hệ th ống khoa h ọc h ơn với nội dung, hình thức mới, phong phú, phù hợp, để huy động m ọi tiềm năng, nguồn lực xã hội vào công tác đào t ạo VĐV.Đây m ột nhi ệm vụ quan trọng đặc biệt có ý nghĩa trước mắt lâu dài góp ph ần phát tri ển TTTTC tỉnh Hải Dương mang tính bền vững, ổn định Từ kết nghiên cứu cho thấy Sự cần thiết phải có c sở lý luận để định hướng chung cho hệ thống quản lý VĐV t hình thành quy trình quản lý khoa học, hệ thống phù h ợp, nh ằm ti ết kiệm kinh phí, phát huy tiềm năng, tiềm lực tồn xã h ội vào cơng tác đào tạo VĐV thể thao tỉnh để nhanh chóng tiếp cận thành tích th ể thao tồn quốc, khu vực giới KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Đánh giá thực trạng giải pháp quản lý VĐV Trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương vừa qua cho thấy : Các nhóm giải pháp quản lý đa dạng, phong phú, nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung nhi ều y ếu t ố thuận lợi, khó khăn khác tác động tới cơng tác quản lý VĐV * Thuận lợi: công tác đào tạo VĐV có quan tâm c T ỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương sở ban ngành tỉnh Đ ội ngũ cán b ộ, HLV c đào tạo mặt chuyên môn nâng cao trình đ ộ qua lớp tập huấn trung ương tổ chức Chế độ dinh dưỡng tập luy ện, thi đấu tỉnh quan tâm Cơ cấu tổ chức máy đào tạo VĐV đ ược ổn định xây dựng ban hành quy chế hoạt động phận * Khó khăn, hạn chế: - Thiếu HLV biên chế ,nhiều HLV ch ỉ đ ược ký hợp đồng lao động, ảnh hưởng đến tư tưởng HLV - Các cán bộ, HLV dành nhiều thời gian cơng tác hu ấn luy ện có thời gian để học tập nâng cao trình độ.và th ực hi ện ch ương trình huấn luyện theo hướng tiên tiến đại khó khăn thi ếu ph ương ti ện, dụng cụ máy móc chun dùng Cơng tác NCKH chưa quan tâm đầu tư mức .- Chế độ đãi ngộ, tiền thưởng cho VĐV xu ất s ắc ch ưa áp d ụng đ ặc thù cho VĐV cách đồng bộ, kịp thời Tư tưởng VĐV lo l ắng v ề công 23 ăn việc làm sau Cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ thiếu th ốn lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu tập luyện Tác giả xác định rỏ y ếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo VĐV thể thao điều kiện kinh tế xã hội, tr ị, s vật ch ất k ỷ thuật, địa điểm tập luyện đặc biệt, công tác giáo dục tr ị, đạo đức, nhận thức đội ngủ cán bộ, HLV VĐV Kết lựa chọn ứng dụng giải pháp quản lý Q trình ứng dụng 08 nhóm giải pháp quản lý t ại Trung tâm ĐTHL th ể thao tỉnh đạt số kết rõ nét sau: - Thành tích số lượng huy chương thứ hạng thành tích đội mơn thể thao có tăng trưởng: vận động viên đẳng cấp, th ứ h ạng c đội thể thao tập thể, số vận động viên xuất sắc cung cấp cho đội ển qu ốc gia giữ vững tăng lên, số lượng hàng năm t 22 – 25 v ận đ ộng viên mơn thể thao: bắn súng, bóng bàn, đấu kiếm, đua thuy ền , penkatsilat làm nhiệm vụ quốc tế - Các môn thể thao mũi nhọn trì thành tich m ột s ố mơn th ể thao cá nhân xuất VĐV ưu tú xuất sắc - VĐV chủ động tích cực học tập văn hóa, tập luy ện, thi đấu, h ạn ch ế thấp VĐV vi phạm quy chế quản lý đặc bi ệt khơng có m ột VĐV bị hình thức kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo tr lên t tạo ảnh hưởng có ý nghĩa to lớn đến thực nhi ệm vụ c Trung tâm ĐTHLTT thời gian qua - Tổng nguồn kinh phí cho đào tạo, thi đấu giai đoạn 2015-2016 tăng lên, cơng tác xã hội hóa nguồn lực vật chất kinh phí đ ược tăng lên Nhận thức, ý thức tinh thần trách nhiệm cán bộ, HLV, VĐV đ ược nâng lên, toàn đơn vị nói tạo phong trào thi đua r ộng kh ắp, từ sinh ho ạt, ỉ khu nội trú đến tập huấn dã ngoại , thi đấu giải thể thao quốc gia - Cơ sở vật chất tăng cường chế độ dinh dưỡng tập luy ện nâng lên rõ nét so với năm trước Tóm lại qua kết ứng dụng giải pháp đề xuất kh ẳng đ ịnh hi ệu giá trị thực tiễn giải pháp quản lý VĐV lựa chon II Kiến nghị đề xuất 24 Đối với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hải Dương - Cần tiếp tục cho ứng dụng cách đồng giải pháp nghiên c ứu nhằm hoàn thiện số giải pháp đề xuất luận văn cách có hiệu cơng tác quản lý VĐV thể thao tỉnh Hải Dương năm tới - Tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ Ban nhân dân tỉnh ban hành quy đ ịnh v ề chế độ sách VĐV, HLV phù hợp với điều kiện kinh t ế tỉnh nhà huy động nguồn vốn tập trung hồn thi ện cơng trình thể thao để sớm đưa vào hoạt động phục vụ kịp thời cho công tác đào t ạo Cân đối nguồn kinh phí cho cơng tác thể thao thành tích cao - Vận dụng tối đa sở vật chất có (cải tạo, nâng cấp) chưa có điều kiện kinh phí để xây dựng cơng trình Đối với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đề nghị quan tâm đạo cấp ngành ti ếp t ục thực hi ện hi ệu qu ả quy hoạch phát triển nghiệp TDTT tỉnh Hải Dương giai đo ạn 2010-2020 chương trình hành động tỉnh thực NQ 08/BCT Trong cần đ ầu t cho cơng trình thể thao phục vụ công tác đào tạo VĐV - Tăng cường thêm kinh phí đào tạo VĐV, mua s ắm CSVC, đầu t ngân sách kịp thời để hồn thiện cơng trình TDTT thi cơng tiến độ , - Giải việc làm cho VĐV sau làm nhiệm v ụ thi đ ấu, ki ện toàn tổ chức máy trung tâm ; Khuyến khích nghiên cứu khoa học lĩnh v ực thể thao 3.Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Tổng c ục Thể d ục Thể thao, Liên đoàn Thể thao quốc gia - Cần tham mưu với Chính phủ việc ban hành sách chế độ ưu đãi đặc thù cho VĐV thể thao thành tích cao m ột cách k ịp thời xây dựng giải thể thao quốc gia có hệ thống, hợp lý, khoa học + Cần nghiên cứu xây dựng chế, sách chuy ển nhượng (mua, bán) VĐV địa phương việc chuy ển nhượng có tác động l ớn đến quyền lợi VĐV ảnh hưởng trực tiếp công tác đào tạo VĐV tr ẻ địa phương 4.Kiến nghị với nhà nghiên cứu 25 - Cần xây dựng thêm bổ sung thêm số tiêu chí nhóm giải pháp quản lý VĐV theo nhóm tuổi, trình độ, gi ới tính khác nhau, phát triển kinh tế xã hội giai đoạn địa phương - Các giải pháp có tác động t ương h ỗ l ẫn nhau, nên c ần tri ển khai cách đồng bộ.Đồng thời bồi dưỡng, giáo dục thêm cho VĐV m ột s ố kỹ mềm ngoại ngữ, vi tính giám sát vi ệc h ọc văn hóa sinh hoạt VĐV - Cần bồi dưỡng thêm khả giao tiếp kiến thức xã hội cho VĐV mơ hình tổ chức Trung tâm, tổ chức Sở, quan qu ản lý nhà nước vai trò cán lãnh đạo, quản lý hệ thống t ổ chức c ngành từ nâng cao nhận thức,hiểu biết kiến thức xã h ội, pháp lu ật cho VĐV ... tác TDTT, quản lý VĐV đặc biệt thể thao thành tích cao, đánh giá hiệu cơng tác quản lý TDTT… Đánh giá thực trạng giải pháp quản lý TDTT t ại Trung tâm Đào tạo huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương, ... việc nâng cao chất l ượng đào tạo VĐV Xuất phát từ lý trên, ti ến hành nghiên cứu đề tài: Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quản lý vận động viên Trung tâm đào tao huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương ... công tác NCKH ,quản lý, đào tạo huấn luy ện VĐV môn thể thao trung tâm 3.1.2.3.Quy trình quản lý đào tạo VĐV Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh Quy trình quản lý đào tạo VĐV thể thao trung tâm chia thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận động viên tại trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh hải dương tt , Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận động viên tại trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh hải dương tt , Nhiệm vụ 2. Nghiên cứu lựa chọn, tổ chức ứng dụng và đánh giá hiệu quả các giải pháp lựa chọn quản lý VĐV tại TTĐTHLTT tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm