QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

47 135 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 21:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 GVHD: ThS Lê Đắc trường Nhóm sinh viên: Đặng Thị Thu Huệ Hoàng Thị Thùy Linh Nguyễn Lê Kim Ngân Lớp: ĐH6QM1 Hà Nội, 10/2019 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu lập quy hoạch .2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Tổng quan chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1 Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh 1.1.3 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 1.1.4 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt 1.1.5 Các hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt 1.2 Cơ sở pháp lý quản lý chất thải rắn sinh hoạt .5 1.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 1.4 Đối tượng phương pháp nghiên cứu .9 1.4.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG II DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUY HOẠCH QUẢN LÝ CTRSH TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH 12 2.1 Hiện trạng quản lý CTRSH thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12 2.2 Các điểm hẹn thu gom chất thải rắn sinh hoạt 14 2.3 Dự báo dân số thành phố đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 2.4 Dự báo lượng CTRSH thành phố Bắc Ninh tới năm 2025 định hướng 2030 CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH ĐẾN NĂM 2025 3.1 Mục tiêu quy hoạch 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 3.2 Chương trình dự án 3.2.1 Đề xuất phương thức phân loại CTRSH nguồn 3.2.2 Xác định lộ trình thực phân loại CTRSH nguồn 3.2.3 Ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng CTRSH .9 3.2.4 Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 3.3 Giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Bắc Ninh 11 3.3.1 Giải pháp chế, sách .11 3.3.2 Giải pháp khoa học – kĩ thuật 11 3.3.3 Giải pháp nâng cao nhận thức 12 3.3.4 Giải pháp tổ chức quản lý 12 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 14 PHỤ LỤC 17 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt Bảng 2.1 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt thành phố Bắc Ninh năm 2018 Bảng 2.2: Hiện trạng thu gom CTRSH phường địa bàn thành phố Bắc Ninh Bảng 2.3: Chi tiết tuyến thu gom Bảng 2.4: Dự báo dân số thành phố Bắc Ninh đến năm 2025 năm 2030 Bảng 2.5: Dự báo lượng CTRSH thành phố Bắc Ninh đến năm 2030 Bảng 2.6: Thông tin điểm hẹn thu gom CTRSH định hướng đến năm 2030 Bảng 3.1 Lộ trình thực phân loại CTRSH nguồn Viết tắt DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên đầy đủ BVMT : Bảo vệ môi trường CTR : Chất thải rắn CTRNH : Chất thải rắn nguy hại CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt KXL : Khu xử lý MTĐT : Môi trường đô thị MTV : Một thành viên QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân VSMT : Vệ sinh môi trường MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Hiện nay, ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ đô thị; khu công nghiệp ngày mở rộng phát triển thúc đẩy trình tăng trưởng mặt KT – XH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống người dân nâng cao Tăng trưởng KT – XH góp phần tích cực cho phát triển đất nước, mặt khác tạo lượng lớn CTR Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 Bộ Tài nguyên Môi trường công bố tháng năm 2012, ước tính năm nước có hàng triệu CTR phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, khoảng 45% tổng khối lượng CTR đô thị, 17% tổng khối lượng CTR công nghiệp Đến năm 2017, tỷ trọng CTR đô thị lên đến 51%, CTR cơng nghiệp lên đến 22%, phần lại loại CTR nông nghiệp – nông thôn, CTR y tế loại khác Nguyên nhân tình trạng cơng tác quy hoạch yếu kém, giám sát lỏng lẻo, biện pháp cưỡng chế hành vi vi phạm pháp luật môi trường chưa đủ mạnh có sức răn đe Để đảm bảo việc phát triển kinh tế đôi với bảo vệ mơi trường việc quản lý chất thải nói chung chất thải rắn nói chung việc cần thiết Theo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đinh hướng đến năm 2022, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đô thị đại - văn minh - sinh thái - giàu sắc Trong thành phố Bắc Ninh thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh công nhận đô thị loại I vào năm 2017 Cùng với gia tăng số lượng quy mơ ngành nghề sản xuất, hình thành khu dân cư tập trung, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu lượng ngày tăng Những gia tăng tạo điều kiện kích thích ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ mở rộng phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, phát triển mạnh mẽ tạo lượng lớn chất thải vào môi trường, đặc biệt chất thải rắn chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại… Quản lý lượng chất thải rắn thách thức vô to lớn dịch vụ mơi trường đặc biệt quan trọng khơng chi phí lớn mà lợi ích tiềm tàng sức khoẻ cộng đồng đời sống người dân Do đó, để đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phát triển xã hội đảm bảo mơi trường quy luật phát triển Xuất phát từ thực tế trên, nhóm chúng tơi tiến hành thực đề tài việc thực đồ án “Quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” nhằm hướng tới phát triển bền vững tương lai giảm thiểu thách thức, chống lại tiêu cực trình thị hóa, đại hóa Mục tiêu lập quy hoạch - Đánh giá trạng phát sinh mạng lưới thu gom chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất quy hoạch đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Nội dung quy hoạch - Đánh giá trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Xây dựng đồ trạng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Bắc Ninh Đề xuất quy hoạch mạng lưới thu gom chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố bắc Ninh đến năm 2025 định hướng đến 2030 CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1 Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt Theo điều 3, Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 phủ quản lý chất thải rắn phế liệu đưa khái niệm chất thải rắn sau: - Chất thải rắn (CTR): chất thải thể rắn, thải từ trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông thường chất thải rắn nguy hại - Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH): chất thải rắn phát sinh sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi cơng cộng 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh Khối lượng rác thải sinh hoạt ngày tăng tác động tăng dân số, phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi tính chất tiêu dùng đô thị vùng nơng thơn Trong nguồn phát sinh chất thải chủ yếu bao gồm: - Từ hộ gia đình ( nhà riêng biệt, khu tập thể, chung cư…); chất thải chủ yếu thức ăn thừa, giấy báo, nilon, chất thải vệ sinh…: - Từ trung tâm thương mại, công sở, trường học, cơng trình cơng cộng - Từ hoạt động nơng nghiệp, công nghiệp hoạt động xây dựng - Từ khu vực chợ Nhà dân, khu dân cư Cơ quan trường học Nơi vui chơi, giải trí Chợ, bến xe, nhà ga Rác thải Bệnh viện, sở y tế Giao thông, xây dựng Cơ quan địa phương KCN, nhà máy, xí nghiệp Hình 1.1: Sơ đồ nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1.1.3 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt Bảng 1.1: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt Thành phần Định nghĩa Ví dụ Giấy Các vật liệu làm từ giấy bột giấy Túi giấy, mảnh bìa, giấy vệ sinh,… Hàng dệt Nguồn gốc từ sợi Vải, len, nilon,… Thực phẩm Các chất thải từ đồ ăn, thực phẩm Rau, vỏ quả, thịt, cá thừa Cỏ, gỗ củi, rơm rạ Các vật liệu sản phẩm làm từ gỗ, tre nứa, rơm rạ,… Bàn ghế, đồ chơi, bàn chải,… Chất dẻo Các vật liệu sản phẩm làm từ chất dẻo Vòi nước, dây điện,… Da cao su Các vật liệu sản phẩm làm từ da cao su Bóng, giày, ví,… Các chất dễ cháy Các chất không cháy Các kim loại sắt Các vật liệu sản phẩm chế tạo từ sắt mà dễ bị nam châm hút Vỏ hộp, dây điện, hàng rào, dao, nắp lọ Các kim loại phi sắt Các vật liệu không bị nam châm hút Vỏ nhơm, giấy bao gói, đồ đựng Thủy tinh Các vật liệu sản phẩm chế tạo từ thủy tinh Chai lọ, đồ đựng thủy tinh, bóng đèn Đá sành sứ Bất vật liệu khơng cháy ngồi kim loại thủy tinh Vỏ chai, ốc, xương, gạch, đá, gốm Các chất hỗn hợp Tất vật liệu khác không phân loại bảng Loại chưa thành hai phần: kích thước lớn mm loại nhỏ mm Đá cuội, cát, đất, tóc + Hiện nay, hầu hết rác thải sinh hoạt không phân loại nguồn mà thu gom lẫn lộn; hiệu suất thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố trung bình đạt khoảng 80% Quy hoạch đến năm 2025, hiệu suất thu gom rác sinh hoạt phải đạt 90% + Tăng số điểm hẹn thu gom từ 54 lên 60 + Tăng số nhân công phu trách thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ 163 lên 307 công nhân + Tăng số lượng xe đẩy tay từ 564 lên 770 xe 3.2 Chương trình dự án 3.2.1 Đề xuất phương thức phân loại CTRSH nguồn Để giảm khối lượng CTR chôn lấp, kéo dài tuổi thọ khu xử lý tăng cường tỷ lệ tái chế sản xuất phân hữu cơ, CTR sinh hoạt cần phân loại nguồn thành ba loại: - Chất thải hữu cơ: Các loại rau, củ quả, trái cây, thức ăn thừa đựng túi nilon màu xanh, thể tích túi 10 lít (chứa từ 3,5-4 kg) Các chất thải loại chuyển tới nhà máy chế biến phân hữu - Chất thải tái chế: Giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh sử dụng túi nilon màu tối Sau qua phân tách cụ thể điểm trung chuyển, chất thải tái chế loại tiếp tục chuyển tới sở tái chế - Chất thải khác: CTRSH khơng khả tái chế, tái sử dụng bao gồm cao su, xỉ than, đất đá, sành sứ vỡ Để lưu giữ loại chất thải vận động nhân dân dùng túi nilon phế thải đồ chứa khác sẵn có dân Những thành phần xử lý biện pháp chôn lấp hợp vệ sinh 3.2.2 Xác định lộ trình thực phân loại CTRSH nguồn Bảng 3.1 Lộ trình thực phân loại CTRSH nguồn ST T Khu vực Lộ trình Đến năm 2025 Khu dân cư, khu đô thị thuộc quận trung tâm Thành phố Thực thí điểm phân loại CTR nguồn phường Khu làng nghề tập trung nhiều sở kinh doanh, sản xuất( phường Phong Khê) Tiến hành thí điểm số sở sản xuất gây ô nhiễm nhiều nhằm cải thiện tối đa việc rác thải Tầm nhìn đến năm 2030 Tiếp tục phát triển nâng cao hiệu mơ hình phân loại CTRSH phường Triển khai, phát huy, nhaan rộng mơ hình tới tất sở sản xuất kinh doanh địa bàn khu Khu dân cư nông thôn( xã Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn) sinh hoạt phát sinh Thực thí điểm phân loại CTR nguồn khu vực thị trấn, tập trung nhiều trường học quan xã vực Triển khai nhân rộng mơ hình tới 100% hộ gia đình sinh sống 3.2.3 Ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng CTRSH Các phương thức ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng áp dụng cho Thành phố Bắc Ninh sau: * Đối với cộng đồng - Nâng cao ý thức cộng đồng việc tái sử dụng giảm thiểu chất thải sử dụng túi chợ nhiều lần thay cho cho việc dùng túi nilon lần chợ, siêu thị, hệ thống bán lẻ địa bàn Thành phố - Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân việc thực phân loại CTRSH nguồn * Đối với công tác quản lý chất thải rắn - Đề xuất mơ hình phân loại rác nguồn hộ gia đình Trước mắt nên thực thí điểmtại khu thị tỉnh nơi có điều kiện thuận lợi sở vật chất, hạ tầng ý thức người dân cao khu vực nông thôn - Đối với khu vực nông thôn giới thiệu công nghệ chế biến phân hữu áp dụng hộ gia đình vừa tạo lượng, góp phần cải tạo đất, giảm thiếu khối lượng CTR hữu - Từng bước đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa việc thu gom, xử lý CTRDH - Đẩy nhanh xây dựng nhà máy tái chế, tái sử dụng chất thải rắn địa bàn tỉnh Bắc Ninh 3.2.4 Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 3.2.4.1 Lựa chọn phương pháp xử lý - Xử lý CTRSH cho đô thị (các phường khu vực trung tâm Thành phố) phát sinh lớn nhất, sử dụng công nghệ: Chế biến phân hữu cơ; tái chế chất thải rắn chôn lấp hợp vệ sinh - Xử lý CTRSH cho xã khu vực nông thôn: Chôn lấp hợp vệ sinh cơng nghệ chính, kết hợp ủ sinh học, phân loại thu hồi thành phần có khả tái chế để giảm thể tích, khuyến khích áp dụng cơng nghệ bãi chơn lấp tuần hồn Hình 3.1 Đề xuất công nghệ xử lý CTR khu xử lý địa bàn Thành phố 3.2.4.2 Các phương pháp xử lý - Công nghệ ủ sinh học quy mô nhỏ(từ 10-20 tấn/ngày): Các khu xử lý xử lý nhỏ sử dụng cơng nghệ ủ sinh học nhằm giảm thể tích, kết hợp tận thu mùn Bố trí diện tích đất xây dựng thùng ủ diện tích 10-12 m2/mỗi thùng, chất thải rắn hữu sau phân loại KXL ủ nhà ủ từ 15-30 ngày, lượng mùn hữu sử dụng làm phân bón phục vụ cho nhu cầu nơng nghiệp + Đối với điểm dân cư nông thôn phân tán, diện tích đất rộng, áp dụng quy trình ủ sinh học làm phân hữu quy mô hộ gia đình: + Sử dụng thùng ủ sinh vật ưa nhiệt để xử lý chất thải hữu khu vực nông thơn, thùng có đường kính 70cm, tiếp nhận khoảng kg rác hữu cơ/ngày (chi phí xây dựng khoảng 250.000 đồng) - Công nghệ bãi chôn lấp tuần hoàn: Đối với sở xử lý vùng huyện, bên cạnh hạng mục ủ sinh học cần xây dựng, cải tạo bãi chôn lấp theo công nghệ bãi chơn lấp tuần hồn Đây cơng nghệ chơn lấp theo hướng bền vững áp dụng thành công số địa phương (như huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) Bản chất công nghệ ủ sinh học rác thải hữu (hoặc rác hỗn hợp) ô chơn lấp, sau thời gian tận thu mùn hữu hồn ngun dung tích bãi chơn lấp 3.3 Giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Bắc Ninh 3.3.1 Giải pháp chế, sách - Ban hành chế, sách khuyến khích lực lượng xã hội tham gia vào lĩnh vực xử lý rác thải như: hỗ trợ chi phí xử lý, cho vay lãi suất thấp, giao đất miễn tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ vốn cho cơng trình hạ tầng kỹ thuật dự án - Huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư, tăng tỷ lệ đầu tư nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức ODA, áp dụng cơng nghệ sản xuất - Tiếp tục tăng cường đổi công tác vận động xúc tiến đầu tư, tăng cường vận động trực tiếp tập đoàn lớn đầu tưvào dự án cụ thể - Xây dựng kế hoạch ưu tiên phân bố hợp lý nguồn vốn ngân sách, vốn ODA nguồn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi cho đô thị để đầu tư trang thiết bị xây dựng khu xử lý CTRSH tập trung - Xây dựng sách khuyến khích cụ thể hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ tái chế, tái sử dụng xử lý CTRSH, trọng đến thuế, hỗ trợ đầu tư đổi công nghệ hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa mang tính bảo vệ mơi trường - Hồn thiện cấu trúc quản lý, nâng cao trình độ trang bị đủ phương tiện, thiết bị cho lực lượng quản lý địa phương nhằm làm tốt vai trò giám sát hoạt động sở 3.3.2 Giải pháp khoa học – kĩ thuật Sử dụng biện pháp kỹ thuật để xử lý CTR, làm giảm khối lượng tính độc hại CTR; tái tạo, chuyển đổi thành phần có ích CTR để tạo sản phẩm để tận dụng tài nguyên Xử lý CTR ứng dụng tất khâu từ xử lý nguồn phát sinh, xử lý sau trình thu gom, tách loại trước đưa tới sở xử lý tập trung phổ biến áp dụng bước xử lý CTR sau chu trình quản lý CTR Các phương pháp xử lý CTR giúp tăng hiệu việc quản lý CTR; thu hồi tài nguyên CTR; ngăn chất nguy hại phát tán từ CTR vào môi trường ngăn hình thành chất nhiễm thứ cấp từ CTR, chuyển từ chất độc hại thành chất độc hại hay vơ hại 3.3.3 Giải pháp nâng cao nhận thức Thành phố Bắc Ninh thành phố giàu truyền thống văn hóa dân tộc với nhiều lễ hội tưởng nhớ tổ tiên tổ chức thường Bên cạnh đó, vấn đề chất thải rắn sinh hoạt vấn đề có tính thực tế mà người dân phải đối mặt hàng ngày khu vực xung quanh nơi sống Vì vậy, gắn việc quản lý chất thải rắn, làm môi trường vào lễ hội văn hóa thành lan tỏa đến người dân thành phố, nâng cao nhận thức góp phần giảm thiểu CTRSH địa bàn thành phố - Các phong trào thi đua như: “ 10 phút góp phần làm thành phố”, “ Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, “ Khơng – Sạch”,… tổ chức, đoàn thể đảm nhận hoạt động tích địa bàn thành phố - Phòng Tài ngun Mơi trường phối hợp với ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nơng dân, Đồn Thanh niên CS HCM, tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền cho đội ngũ cán xã/phường, tổ trưởng tổ dân phố , trưởng thôn,… nội dung như: phân loại rác thải nguồn, lợi ích việc bảo vệ mơi trường,… Sau tập huấn, cán thơng qua họp chi bộ, sinh hoạt hội viên đoàn thể để tuyên truyền rộng rãi tới hộ gia đình - Tuyên truyền, quảng bá lễ hội văn hóa thành phố gắn liền với bảo vệ môi trường: “Hội đền Bà Chúa Kho văn minh, đẹp”, “Hội đền Vân Mẫu với bảo vệ môi trường” Những lễ hội treo băng dơn, hiệu người hướng dẫn phân loại rác thải vào thùng Có thể tổ chức buổi khai quang khu vực hội đền với nguồn nhân lực từ tổ chức tình nguyện kết hợp với ban quản lý đền, nguồn ngân sách đến từ ngân sách du lịch địa phương - Đặc biệt, Bắc Ninh tiếng với giọng ca quan họ đất Kinh Bắc Thông qua hội hát quan họ Làng Hòa Đình, Làng Ném tổ chức hàng năm tổ chức với chương trình: “Thi hát quan họ quê hương tươi đẹp” lồng ghép song song giai điệu yêu quê hương đất nước với bảo vệ môi trường xanh đẹp; 3.3.4 Giải pháp tổ chức quản lý - Có chủ trì UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng quy chế phối hợp tổ chức tra môi trường với ngành (công nghiệp, xây dựng, y tế ) cấp nhằm phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường CTRSH - Phối hợp với Công ty TNHH thành viên dịch vụ môi trường Bắc Ninh quản lý Hợp tác xã VSMT tổ, đội vệ sinh môi trường thuộc UBND Thành phố phòng TNMT quản lý, triển khai thí điểm nhân rộngchương trình phân loại CTRSH nguồn (tại hộ gia đình, quan, trường học, sở thương mại - dịch vụ ) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Qua điều tra, đánh giá trạng phát sinh quản lý chất thải rắn địa bàn Thành phố Bắc Ninh cho thấy; công tác quản lý môi trường Thành phố Bắc Ninh hoàn thiện để đưa Bắc Ninh trở thành Thành phố “Xanh, sạch, đẹp” Tuy nhiên, trình quản lý bộc lộ hạn chế điều tránh khỏi xu phát triển công nghiệp, đô thị q nhanh thời gian qua, mơ hình quản lý chưa thể bắt kịp với trình phát triển Đồ án điều tra, đánh giá thực trạng chất thải rắn địa bàn Thành phố Bắc Ninh với kết đạt sau: - Xác định nguồn phát sinh, tỉ lệ thành phần rác thải, hệ số phát sinh rác thải khu vực nghiên cứu, - Đánh gái trạng thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH địa bàn thành phố Bắc Ninh - Dự báo dân số lượng chất thải rắn phát sinh đến năm 2030 dựa số liệu dân số khối lượng rác phát sinh - Đã đề xuất giải pháp nhằm thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn hiệu II KIẾN NGHỊ Để quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt Thành phố Bắc Ninh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 thực thi, đồ án đưa số kiến nghị sau - Hoàn thiện chế sách quản lý CTRSH tỉnh Bắc Ninh nói chung Thành phố Bắc Ninh nói riêng - Xây dựng trạm trung chuyển rác địa bàn dựa quy hoạch thành phố - Tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp hoạt động dịch vụ với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển xử lý CTR, quản lý CTR không theo địa giới hành - Cơng ty TNHH MTV Mơi trường Cơng trình thị Bắc Ninh đầu tư thêm nhân lực, nguồn lực thay loại xe đẩy tay hư hỏng để đảm bảo công việc thu gom, vận chuyển rác - Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng đơn vị cung cấp dịch vụ theo chế đấu thầu - Ưu tiên dự án đầu tư xử lý CTR theo công nghệ tái chế, thu hồi vật liệu, hạn chế chơn lấp, dự án có quy mô tập trung, phục vụ liên huyện -Ưu tiên phân bố hợp lý nguồn vốn ngân sách, vốn ODA nguồn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi cho dự án đầu tư quản lý CTR, đầu tư trang thiết bị xây dựng khu xử lý CTR - Đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn đầu tư, xây dựng sách khuyếnkhích thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý CTR - Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý CTR, trọng đào tạo cán kỹ thuật, cán quản lý, cơng nhân kỹ thuật lành nghề nhiều hình thức thích hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Huy Bá (2008), Độc học môi trường bản, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thu Huyền (2015), Giáo trình quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại, Trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2016), Báo cáo trạng môi trường quốc gia chất thải rắn Trần Hiếu Nhuệ, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2011), Quản lý chất thải rắn (tập 1), NXB Xây dựng, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Loan (2014), Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hướng xã hội hóa thành phố Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường đại học khoa học tự nhiên Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý chất thải nguy hại UBND thành phố bắc Ninh (2017), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh 2025 định hướng 2030 UBND(2013), Quyết định 595/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 phê duyệt đề án phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020 Huỳnh Minh Đạt (2019) Hiện trạng thu gom xử lý chất thải rắn Việt Nam https://www.moitruongvadothi.vn/moi-truong/nhan-dinh-phan-tich/hien-trang-thu-gomva-xu-ly-chat-thai-ran-tai-viet-nam-a44266.html? fbclid=IwAR1TLcucmqYS0FGJ9JjsKVrOaE2ThLQ59YlxS8YF2WLEB0KSYfedexVrxw PHỤ LỤC Hiện trạng vị trí thu gom, số lượng công nhân thu gom CTRSH năm 2018 STT Tên Số vị trí thu gom Đại Phúc Phong Khê 3 Vũ Ninh Khúc Xuyên Vạn An Vệ An Tiền An 1 Võ Cường Ninh Xá Số nhân công 12 3 10 10 3 2 7 2 10 Số xe đẩy tay 16 14 12 42 10 11 16 37 11 14 10 35 11 10 30 7 26 21 20 10 11 38 14 Lượng CTRSH 3.27 3.02 2.80 9.09 1.82 2.18 3.20 7.20 2.01 2.97 1.86 6.84 2.36 2.23 1.55 6.14 1.35 1.64 1.79 1.01 5.79 4.48 4.20 2.14 1.78 1.83 2.24 7.99 3.13 10 Đáp Cầu 11 Thị Cầu 12 Hạp Lĩnh 13 Vân Dương 14 Kinh Bắc 15 Khắc Niệm 16 Suối Hoa 17 Hòa Long 4 11 11 2 2 2 1 5 10 2 3 2 2 14 12 40 19 20 39 20 21 41 6 6 24 6 2 16 19 18 37 8 12 36 15 6 3.08 2.51 8.72 3.83 4.64 8.47 4.29 4.72 9.01 1.13 1.11 1.18 1.09 4.51 1.16 1.04 0.56 0.62 3.38 3.93 3.87 7.80 1.43 1.36 1.38 2.36 6.53 1.43 1.39 2.82 1.22 1.41 1.24 0.99 18 Kim Chân 19 Nam Sơn TỔNG 54 2 23 12 10 22 22 4.86 2.69 1.63 4.32 1.01 1.27 1.93 4.21 163 564 129.2 Số vị trí thu gom, nhân cơng thu gom, vận chuyển CTRSH (định hướng 2030) STT Tên Số vị trí thu gom Đại Phúc Phong Khê Vũ Ninh 4 Khúc Xuyên Vạn An Vệ An Tiền An Số nhân công 4 4 20 5 18 17 4 4 16 4 4 16 15 15 15 Số xe đẩy tay 10 10 9 10 48 10 11 12 10 43 10 13 11 43 10 10 11 11 42 11 10 10 11 42 19 19 38 37 37 Lượng CTRSH 2.56 3.47 2.57 2.21 3.05 13.86 1.47 2.78 3.24 2.78 10.27 1.62 2.64 2.65 2.68 9.59 1.71 1.72 2.85 2.87 9.15 2.23 1.73 2.46 2.45 8.87 3.77 3.80 7.57 7.36 7.36 Võ Cường Ninh Xá 10 Đáp Cầu 11 Thị Cầu 12 Hạp Lĩnh 13 Vân Dương 14 Kinh Bắc 15 Khắc Niệm 16 Suối Hoa 5 4 18 5 18 6 19 10 10 20 15 4 12 5 18 6 17 12 12 10 10 44 12 11 11 11 45 14 16 16 46 24 24 48 19 19 38 10 10 10 30 10 12 11 10 43 15 14 14 43 15 2.80 3.05 2.87 2.17 10.89 3.24 2.71 2.77 2.73 11.45 3.38 4.21 4.15 11.74 6.52 6.53 13.05 3.85 3.92 7.77 1.96 1.99 2.06 6.01 1.90 3.15 3.18 1.89 10.12 3.45 2.92 2.89 9.26 3.24 17 Hòa Long 18 Kim Chân 19 Nam Sơn TỔNG 60 12 5 14 5 14 4 13 14 29 12 13 13 38 12 13 12 37 13 11 12 36 2.80 6.04 2.35 2.81 2.85 8.01 2.44 3.07 2.45 7.96 3.04 2.17 2.65 7.86 279 770 176.8 ... phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Nội dung quy hoạch - Đánh giá trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Xây dựng đồ trạng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Bắc. .. lập quy hoạch - Đánh giá trạng phát sinh mạng lưới thu gom chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất quy hoạch đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 địa bàn thành. .. cứu: thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Đối tượng nghiên cứu: tình hình phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG II. DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUY HOẠCH QUẢN LÝ CTRSH TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH, CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH ĐẾN NĂM 2025, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm