Đường lối của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội

37 56 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 21:19

Vấn đề xã hộiSinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội là để không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế là nâng cao đời sống của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. Đồng thời Người xác định rõ trách nhiệm của Đảng và nhà nước trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI.VÌ SAO PHẢI ĐỔI MỚI ĐƯỜNG LỐIQUÁ TRÌNH ĐỔI MỚIĐÁNH GIÁGIẢI PHÁP Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội để không ngừng nâng cao đời sống nhân dân Mục tiêu hàng đầu phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân, trước hết nhân dân lao động Đồng thời Người xác định rõ trách nhiệm Đảng nhà nước việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÌ SAO PHẢI ĐỔI MỚI ĐƯỜNG LỐI QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP VÌ SAO PHẢI ĐỔI MỚI ĐƯỜNG LỐI GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI? Hình thành xã hội đóng, ổn định động, chậm phát triển Tâm lý thụ động, ỷ lại vào nhà nước Đặt chưa tầm sách xã hội quan hệ với sách thuộc lĩnh vực khác Chế độ phân phối bình quân, cào bằng, thiếu khuyến khích Áp dụng trì q lâu chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Quá trình đổi Nhận thức Quan điểm Chủ trương www.themegallery.com 2.1.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (12/1986), lần nêu lên khái niệm “Chính sách xã hội” Chính sách xã hội quan điểm, chủ trương thể chế hóa để tác động vào quan hệ xã hội nhằm giải vấn đề xã hội, góp phần thực cơng xã hội, tiến phát triển người Haghen nhấn mạnh: “Mục đích tăng trưởng kinh tế để cải thiện điều kiện giáo dục, y tế, giảm tỉ suất chết sơ sinh, cải thiện chế độ dinh dưỡng cho gia đình có mức thu nhập thấp, tức cải thiện trình phân phối lợi ích vật chất để thỏa mãn nhu cầu tinh thần cho nhóm xã hội” 2.1.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng (6/1996), chủ trương hệ thống sách xã hội phải hoạch định theo quan điểm sau: - Tăng trưởng kinh tế phải gắn liên với tiến công xã hội bước suốt trình phát triển - Thực nhiều hình thức phân phối - Khuyến khích làm giàu hợp pháp đơi với tích cực xóa đói giảm nghèo Mục tiêu cụ thể cách mạng xã - Các vấn đề sách xã hội chủ nghĩa Việt Nam TiềnHợp mua tất hội giải theo tinh Các nhà khoa học tác, xuốngtự tận ruộng hướng dẫn kỹ thuật cho nơng dân thần xã hội hóa giác vị trí làm việc khác thưởng tết khác 2.1.Q TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng (4/2001), chủ trương sách xã hội phải hướng vào phát triển làm lành mạnh hóa xã hội 3.1.SO SÁNH TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI THỜI KÌ ĐỔI MỚI Ỷ lại vào nhà nước, tập thể, trơng chờ vào viện trợ Tính chủ động, tích cực xã hội Phân phối lao động danh nghĩa thực bình quân cào Phân phối chủ yếu theo kết lao động hiệu kinh tế, phân phối theo mức đóng góp cá nhân vào nguồn lực sản xuất Đặt khơng tầm quan trọng sách xã hội mối quan hệ với sách kinh tế Sự thống 3.1.SO SÁNH TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI THỜI KÌ ĐỔI MỚI Nhà nước bao cấp tồn việc giải việc làm Thiết lập chế, sách để thành phần kinh tế người lao động tham gia Khơng chấp nhận phân hóa giàu nghèo Khuyến khích người dân làm giàu hợp pháp, tích cực xóa đói giảm nghèo, coi phận người giàu phần phát triển kinh tế Xây dựng xã hội có giai cấp công nhân, nông dân tập thể tầng lớp tri thức Cộng đồng xã hội đa dạng, tầng lớp có nghĩa vụ quyền lợi nhau, đồn kết chặt chẽ, góp phần xây dựng đắt nước 3.2.THÀNH TỰU Về lao động - việc làm: Bộ luật lao động sửa đổi nhiều lần qua năm (2002,2006,2007,2012) tạo hành lang pháp lí cho việc hồn thiện tiêu chuẩn lao động, thiết lập quan hệ lao động chủ thể, điều chỉnh quan hệ xã hội có liên quan đến quan hệ lao động Mỗi năm bình quân tạo 1,5 đến 1,6 triệu việc làm Năm 2016, nước giải cho khoản 1641 nghìn người, đạt 102,5% kế hoạch tăng 1% so với thực năm 2015 3.2.THÀNH TỰU Về giảm nghèo bền vững: 30 năm qua, Đảng Nhà nước ta ln qn sách giảm nghèo bền vững đơi với khuyến khích làm giàu hợp pháp Từ năm 2000 xóa hồn tồn tình trạng đói chuyển sang giảm nghèo bên vững Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội đến cuối năm 2017, ước tính tỉ lệ hộ nghèo bình qn nước giảm 7% (giảm 1,3% so với cuối năm 2016) Trong đó, bình qn tỉ lệ hộ nghèo huyện nghèo 40%(giảm khoảng 5% so với cuối năm 2006), bình quân tỉ lệ hộ nghèo xã đặc biệt khó khắn giảm khoảng 34% so với cuối năm 2016 Hội thảo Đại học Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng Thế giới Việt Nam phối hợp tổ chức hai ngày 12 13-6 Hội thảo Phát triển bền vững xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh miền núi 3.2.THÀNH TỰU Chăm sóc sức khỏe nhânTHÀNH dân có TỰU nhiều tiến Hệ thống sở y tế hình thành nước số lượng, chất lượng quy mô Song song với việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, việc thực đề án “đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh”, xây dựng bệnh viện xanh đẹp 3.2.THÀNH TỰU Chính sách ưu đãi người có cơng Đảng Nhà THÀNH TỰU nước ta đặc biệt quan tâm Cả nước có 8,8 triệu người có cơng, chiếm khoảng 10% dân số, có khoảng 1,4 triệu hưởng trợ cấp thường xuyên 3.2.THÀNH TỰU THÀNH TỰU Chính sách an sinh xã hội xây dựng hoàn thiện, đa dạng, ngày mở rộng hiệu quả, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm Phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống an sinh xã hội có tính chia sẻ nhà nước, xã hội người dân, nhà nước giữ vai trò chủ đạo Tính đén hết ngày 31/5/2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 13,16 triệu người; bảo hiểm xã hội thất nghiệp 11,24 triệu người; bảo hiểm xã hội tư nguyên 240 nghìn người; bảo hiểm y tế 76,39 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 82,14% dân số… Hệ thống pháp luật sách phát triển lĩnh vực xã hội ngày bổ sung hoàn thiện 3.3 HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ Hệ giáo y tế lạc cấp, có nhiều bấtbị Tệthống nạn xã hộidục, gia tăng hậu,  xuống Môi trường sinh thái cập, anbiến sinhphức xã hộitạp, chưa bảo.tiếp tục gia tăng diễn gâyđược đảm nhiễm thiệt hại lớn kinh tế thêm, tài nguyên bị khai an sinh xã hội thác bừa bãi tàn phá   Áp lực gia tăng dân số  Sự phân hóa giàu – nghèo lớn Bệnh viện Nhi Đồng 1bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại 3.3 HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ  Một số sách xã hội chậm đổi mới, chưa sát thực tiễn, thiếu sở khoa học  Thiếu chế, sách điều tiết hợp lý quan hệ, lợi ích, điều hòa quan hệ xã hội, kiểm soát rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội  Hạn chế tiền lương chưa đảm bảo sống cán công, viên chức  Giảm nghèo thiếu bền vững, chưa hình thành chế đồng giảm nghèo đa chiều, đa mục tiêu  Một số vấn đề nảy sinh liên quan đến giai cấp, dân tộc, tơn giáo, dân số, đất đai,…chưa có giải pháp khắc phục hiệu Từ đó, tiềm ẩn nguy gây ổn định trị-xã hội  Một số vấn đề phát sinh lĩnh vực tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước chưa giải kịp thời, thỏa đáng 3.3 HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  Nguyên nhân Nông nghiệp lạc hậu Các vấn đề xã hội Thiên tai tàn phá giải triệt để thời gian Hậu chiến tranh ngắn 3.3 HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  Nguyên nhân  Nhận thức nhiều cấp ủy Đảng quyền vấn đề xã hội, sách xã hội chưa đầy đủ sâu sắc  Chính sách xã hội chậm đổi so với sách kinh tế Quản lí nhà nước nhiều bất cập, chồng chéo  Thiếu giải pháp hữu hiệu để thu hẹp khoảng cách mức sống an sinh xã hội vùng, miền  Việc tổ chức thực sách, pháp luật chưa nghiêm, hiệu thấp Công tác tra nhiều nơi chưa coi trọng  Nguồn lực lao động dồi khả đáp ứng thực tế đất nước hạn hẹp, lại sử dụng chưa hiệu quả, phân tán, lãng phí, chưa thu hút nhiều tham gia xã hội 3.3 GIẢI PHÁP  Nguyên nhân  nhập củangười tầngnghèo, lớp dân cư khuyết giàu có  Điều Dùng tiết ngângiảm sách thu để hỗ trợ cho người tậtbằng thông  cách đánh thuếnghiệp thu kinh nhập doanh nghiệp, sản, Là nước nông vốn nghèo nàn, hậu, thường xuyên qua chương trình tế-cá xãnhân, hội,lạc quỹ trợ cấp, trợtài giá, tăng bị, trải qua 30như năm để lại nhiều hậu xã hội nặng nềnghèo  cáclạidịch vụ công án y cho tế công cộng, bảo hiểm miễn phí cho thừa kế,…; tăng thudự nhập tầng lớp người người nghèo, chương sạch,vay chương trình thơng qua chínhtrình sáchnước ưu đãi, vốn,… dinh dưỡng cho trẻ em nghèo trước tuổi đến trường,… 3.3 GIẢI PHÁP  Điều tiết giá cả, quan hệ cung cầu thị trường  Ổn định sản xuất mức sống người có thu nhập thấp 3.3 GIẢI PHÁP  Đổi chế quản lí phương thức cung ứng dịch vụ công cộng  Mở rộng đa dạng hóa hệ thống bảo hiểm Thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình 3.3 GIẢI PHÁP Cải cách hành chính, lành mạnh máy nhà nước, ngăn ngừa nghiêm trị hành vi tiêu cực nạn tham nhũng, đầu cơ, buôn lậu, lừa đảo, hối lộ ... trì q lâu chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Quá trình đổi Nhận thức Quan điểm Chủ trương www.themegallery.com 2.1.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI... dưỡng cho gia đình có mức thu nhập thấp, tức cải thiện trình phân phối lợi ích vật chất để thỏa mãn nhu cầu tinh thần cho nhóm xã hội” 2.1.Q TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC Đại hội đại biểu toàn quốc lần... tết khác 2.1.Q TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng (4/2001), chủ trương sách xã hội phải hướng vào phát triển làm lành mạnh hóa xã hội 2.1.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường lối của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội, Đường lối của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội

Từ khóa liên quan