de on tap vat ly 11 cuối hk2

3 118 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2019, 23:14

Cau Phát biểu sau không đúng? Ngêi ta nhËn tõ trêng tån t¹i xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì: A có lực tác dụng lên dòng điện khác đặt song song cạnh B có lực tác dụng lên kim nam châm đặt song song cạnh C có lực tác dụng lên hạt mang điện chuyển động dọc theo D có lực tác dụng lên hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh Cau Phát biểu sau không đúng? A Qua điểm từ trờng ta vẽ đợc đờng sức từ B Đờng sức từ nam châm thẳng tạo xung quanh đờng thẳng C Đờng sức mau nơi có cảm ứng từ lớn, đờng sức tha nơi có cảm ứng từ nhỏ D Các đờng sức từ đờng cong kín Cau Phát biểu dới Đúng? A Đờng sức từ từ trờng gây dòng điện thẳng dài đờng thẳng song song với dòng điện B Đờng sức từ từ trờng gây dòng điện tròn đờng tròn C Đờng sức từ từ trờng gây dòng điện tròn đờng thẳng song song cách D Đờng sức từ từ trờng gây dòng điện thẳng dài đờng tròn đồng tâm nằm mặt phẳng vuông góc với dây dẫn Cau Dòng điện I = (A) chạy dây dẫn thẳng dài Cảm ứng từ điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là: Cau Tại tâm dòng điện tròn cờng độ (A) cảm ứng từ đo đợc 31,4.10-6(T) Đờng kính dòng điện là: Cau Một dòng điện có cờng độ I = (A) chạy dây dẫn thẳng, dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T) Điểm M cách dây khoảng Cau Lực Lorenxơ là: A lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trờng B lực từ tác dụng lên dòng điện C lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên từ trờng D lực từ dòng điện tác dụng lên dòng điện Cau Chiều lực Lorenxơ đợc xác định bằng: A Qui tắc bàn tay trái B Qui tắc bàn tay phải C Qui tắc đinh ốc D Qui tắc vặn nút chai Cau Chiều lực Lorenxơ phụ thuộc vào A Chiều chuyển động hạt mang điện B Chiều đờng sức từ C Điện tích hạt mang điện D Cả yếu tố Cau 10 Độ lớn lực Lorexơ đợc tính theo công thøc A f  q vB B f  q vB sin  C f qvB tan  D f  q vB cos  Cau 11 Ph¬ng cđa lùc Lorenxơ A Trùng với phơng vectơ cảm ứng từ B Trùng với phơng vectơ vận tốc hạt mang điện C Vuông góc với mặt phẳng hợp vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ D Trùng với mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ Cau 12 Một diện tích S đặt từ trờng có cảm ứng từ B, góc vectơ cảm ứng từ cectơ pháp tuyến Từ thông qua diện tích S đợc tính theo công thức: A = BS.sinα B Ф = BS.cosα C Ф = BS.tanα D = BS.ctan Cau 13 Phát biểu sau không đúng? A Khi có biến đổi từ thông qua mặt giới hạn mạch điện, mạch xuất suất điện động cảm ứng Hiện tợng gọi tợng cảm ứng điện từ B Dòng điện xuất có biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng C Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trờng sinh ngợc chiều víi chiỊu cđa tõ trêng ®· sinh nã D Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trờng sinh có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh Cau 14 Từ thông qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống 0,4 (Wb) Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn bằng: Cau 15 Từ thông qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,1 (s) từ thông tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6 (Wb) Suất điện động cảm ứng xuất khung cã ®é lín b»ng: A (V) B 10 (V) C 16 (V) D 22 (V) Cau 16 Mét h×nh chữ nhật kích thớc (cm) x (cm) đặt từ trờng có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T) Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Từ thông qua hình chữ nhật lµ: A 6.10-7 (Wb) B 3.10-7 (Wb) C 5,2.10-7 (Wb) D 3.10-3 (Wb) Cau 17 Một hình vuông cạnh (cm), đặt từ trờng có cảm ứng từ B = 4.10 -4 (T) Từ thông qua hình vuông 10-6 (Wb) Góc hợp vectơ cảm ứng từ vectơ pháp tuyến với hình vuông là: Cau 18 Phát biểu sau không đúng? A Hiện tợng cảm ứng điện từ mạch ®iƯn chÝnh sù biÕn ®ỉi cđa dßng ®iƯn mạch gây gọi tợng tự cảm B Suất điện động đợc sinh tợng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tợng tự cảm trờng hợp đặc biệt tợng cảm ứng điện từ D Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm Cau 19 Biểu thức tính suất điện động tự cảm lµ: A e  L I t B e = L.I C e = 4π 10-7.n2.V D e  L t I D L  e t I Cau 20 Biểu thức tính hệ số tự cảm ống dây dµi lµ: A L  e I t B L = Ф.I C L = 4π 10-7.n2.V Cau 21 Mét khung dây phẳng, diện tích 20 (cm 2), gồm 10 vòng dây đặt từ trờng Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 30 có độ lớn B = 2.10-4 (T) Ngời ta làm cho từ trờng giảm đến không khoảng thời gian 0,01 (s) Suất điện động cảm ứng xuất khung dây khoảng thời gian từ trờng biến đổi là: A 3,46.10-4 (V) B 0,2 (mV) C 4.10-4 (V) D (mV) Cau 22 Một khung dây phẳng, diện tích 25 (cm ) gồm 10 vòng dây, khung dây đợc đặt từ trờng có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung có độ lớn tăng dần từ đến 2,4.10 -3 (T) khoảng thời gian 0,4 (s) Suất điện ®éng c¶m øng xt hiƯn khung kho¶ng thêi gian có từ trờng biến thiên là: A 1,5.10-2 (mV) B 1,5.10-5 (V) C 0,15 (mV) D 0,15 (μV) Cau 23 Đơn vị hệ số tự cảm là: Cau 24 Phát biểu sau không đúng? A Khi có phản xạ toàn phần toàn ánh sáng phản xạ trở lại môi trờng ban đầu chứa chùm tia sáng tới B Phản xạ toàn phần xảy ánh sáng từ môi trờng chiết quang sang môi trờng chết quang C Phản xạ toàn phần xảy góc tới lớn góc giới hạn phản xạ toàn phần i gh D Góc giới hạn phản xạ toàn phần đợc xác định tỉ số chiết suất môi trờng chiết quang với môi trờng chiết quang Cau 25 Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần mặt phân cách hai môi trờng A cờng độ sáng chùm khúc xạ cờng độ sáng chùm tới B cờng độ sáng chùm phản xạ cờng độ sáng chùm tới C cờng độ sáng chùm khúc xạ bị triệt tiêu D B C Cau 26 Phát biểu sau không đúng? A Ta có tia khúc xạ tia sáng từ môi trờng cã chiÕt suÊt nhá sang m«i trêng cã chiÕt suÊt lớn B Ta có tia khúc xạ tia sáng từ môi trờng có chiết suất lớn sang môi trờng có chiết suất nhỏ C Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần chùm tia khúc xạ D Khi có phản xạ toàn phần, cờng độ sáng chùm phản xạ gần nh cờng độ sáng chùm sáng tới Cau 27 Khi ánh sáng từ nớc (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là: Cau 28 Cho tia sáng ®i tõ níc (n = 4/3) kh«ng khÝ Sù phản xạ toàn phần xảy góc tới: Cau 29 Chiếu chùm tia sáng song song không khÝ tíi mỈt níc ( n = 4/3) víi gãc tới 450 Tinh Góc khuc xạ Cau 30 Phát biểu sau không đúng? Chiếu chùm sáng vào mặt bên lăng kính đặt khong khí: A Góc khúc xạ r bé góc tới i B Góc tới r mặt bên thứ hai bé góc ló i C Luôn có chùm tia sáng ló khỏi mặt bên thứ hai D Chùm sáng bị lệch qua lăng kÝnh ... mét chïm tia sáng song song không khí tới mặt nớc ( n = 4/3) víi gãc tíi lµ 450 Tinh Gãc khuc xạ Cau 30 Phát biểu sau không đúng? Chiếu chùm sáng vào mặt bên lăng kính đặt khong khí: A Góc khúc
- Xem thêm -

Xem thêm: de on tap vat ly 11 cuối hk2, de on tap vat ly 11 cuối hk2