20 bài tập tổng hợp lực và điều kiện cân bằng của chất điểm file word có lời giải chi tiết

8 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2019, 16:01

Đây là 20 bài tập về tổng hợp và phân tích lực kèm lời giải rất chi tiết........................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tổng hợp lực Điều kiện cân chất điểm Câu 1: Một chất điểm đứng yên tác dụng ba lực 12 N, 20 N, 16 N Nếu bỏ lực 20 N hợp lực hai lực lại có độ lớn ? A N B 20 N C 28 N D 15 N Câu 2: Có hai lực đồng qui có độ lớn N 12 N Trong số giá trị sau đây, giá trị độ lớn hợp lực ? A 25 N B 15 N C N D N Câu 3: Cho hai lực đồng qui có độ lớn 600 N Hỏi góc lực hợp lực có độ lớn 600 N A 0o B 90o C 180o D 120o Câu 4: Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 45 N Góc tạo hai lực 120o Độ lớn hợp lực A 90 N B 45 N C 45 N D 90 N Câu 5: Cho hai lực F1 F2 hai lực vng góc Biết độ lớn hợp lực F = 50 N ; F = 40 N độ lớn lực F2 A 90 N B 45 N C 30 N D 10 N Câu 6: Một chất điểm đứng yên tác dụng lực 12 N, 15 N, N Hỏi góc lực 12 N N ? A 30o B 90o C 60o D 120o Câu 7: Hai lực F1 = F2 hợp với góc α Hợp lực chúng có độ lớn A F = F1 + F2 B F = F1 - F2 C F = 2F1Cosα D F = 2F1Cos(  ) Câu 8: Ba lực có độ lớn 20 N F F2 hợp với góc 60o Lực F3 vng góc mặt phẳng chứa F1, F2 Hợp lực ba lực có độ lớn A 25 N B 30 N C 25 N D 40 N Câu 9: Các lực tác dụng lên vật gọi cân A hợp lực tất lực tác dụng lên vật không B hợp lực tất lực tác dụng lên vật số C vật chuyển động với gia tốc không đổi D vật đứng yên Câu 10: Chọn phát biểu đúng: A Dưới tác dụng lực vật chuyển động thẳng tròn B Lực làm vật vật bị biến dạng C Lực làm vật thay đổi chuyển động D Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động làm vật bị biến dạng Câu 11: Hai lực cân khơng thể có A hướng B phương C giá D độ lớn Câu 12: Chọn câu đúng: Hợp lực hai lực có độ lớn F 2F A nhỏ F B lớn 3F C vuông góc với lực F D vng góc với lực 2F Câu 13: Cho hai lực đồng quy có độ lớn N 11 N Giá trị hợp lực giá trị giá trị sau ? A 19 N B 14 N C N D N Câu 14: Cho hai lực đồng quy có độ lớn N 12 N Giá trị hợp lực giá trị giá trị sau ? A 19 N B N C 21 N D N Câu 15: Một chất điểm đứng yên tác dụng ba lực N, N N Nếu bỏ lực N hợp lực hai lực lại ? A N B N C N D khơng biết chưa biết góc hai lực Câu 16: Một vật chịu lực tác dụng: lực F1 = 40 N hướng phía Đơng,lực F2 = 50 N hướng phía Bắc, lực F3 = 70 N hướng phía Tây, lực F = 90 N hướng phía Nam Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật ? A 50 N B 170 N C 131 N Câu 17: A 30 N B 20 N C 15 N D 45 N Câu 18: Lực có độ lớn 30N hợp lực hai lực nào? A 12N, 12N B 16N, 10N C 16N, 46N D 16N, 50 N Câu 19: Cho vật đỡ hai hình vẽ Biết gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Lực (1) tác dụng lên vật 50 N Khối lượng vật A 2,5 kg B kg D 250 N C 7,5 kg D 10 kg Câu 20: Một vật giữ hình Vật nặng kg lực tác dụng lên vật 25 N Xác định góc α, biết g = 10 m/s2 A 60o B 30o C 45o D 15o Câu 21: Một vật có trọng lượng P đứng cân nhờ dây OA làm với trần góc 600 OB nằm ngang Độ lớn lực căng T1 dây OA bằng: A P B C D 2P Câu 22: Dùng lực có độ lớn F nằm ngang kéo cầu lắc cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng góc α = 40 hình vẽ Khi trọng lượng cầu 20 N độ lớn lực căng dây T Giá trị T gần giá trị sau đây? A 35 N B 26 N C 19 N D 23 N Câu 23:Một vật có trọng lượng P = 15 N giữ yên mặt phẳng nghiêng không ma sát dây song song với mặt phẳng nghiêng hình vẽ Góc nghiêng α = 400 Cho biết mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật lực  theo phương vng góc với mặt phẳng nghiêng Độ lớn lực căng sợi dây A 7,5 N C 9,64 N B 15 N D 4N Câu 24: Một vật có khối lượng kg giữ yên mặt phẳng nghiêng sợi dây song song với đường dốc Biết α = 30 Cho g = 10 m/s2 Gọi T lực căng dây, N áp lực vật mặt phẳng nghiêng, P trọng lượng vật Lực có giá trị nhỏ A P = 10 N B N = 8,7 N C T = N D P = N  Câu 25: Một vật có khối lượng m = kg treo vào điểm sợi dây AB Biết AB = m CD = 10 cm Tính lực kéo nửa sợi dây Lấy g = 9,8 m/s Câu 26: Một đèn tín hiệu giao thơng được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng khơng đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB và A’B’, cách nhau 8 m . Đèn nặng 60 N, được treo vào điểm  giữa O của dây cáp , làm dây võng xuống 0,5 m tại điểm giữa như hình. Tính lực kéo của mỗi nửa dây A 60 N 60 N B 120 N 240 N C 120 N 120N D 240 N 240 N Câu 27: Có ba lực đồng phẳng, đồng quy lực = + vng góc với , Trong đó, ngược hướng với có độ lớn tương ứng 40 N 30 N Độ lớn có giá trị nhỏ gần giá trị sau đây? A 25 N B 60 N Đặt C 26 N D 30 N Đáp án 1-B 11-A 2-B 12-C 3-D 13-B 4-C 14-C 5-C 15-B 6-B 16-A 7-D 17-D 8-D 18-C 9-A 19-B 10-D 20-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Chất điểm đứng yên hợp lực tác dụng lên Vậy hợp lực hai lực 12 N 16 N cân với lực thứ ba 20 N  Hợp lực hai lực 12 N 16 N có độ lớn 20 N Câu 2: Đáp án B Hợp lực F có giới hạn: F1  F2 �F �F1  F2 � 3N ۣ F 21N Câu 3: Đáp án D � � F � �  Hai lực đồng quy có độ lớn nên hợp lực: F  F1 cos � �� cos � � �2 � �2 � F1 �   600 �   1200 Câu 4: Đáp án C � � Hai lực nhau: F  F1 cos � � 2.45.cos 60  45 N �2 � Câu 5: Đáp án C Hai lực vng góc : F  F12  F22 � F2  F  F12  502  402  30 N Câu 6: Đáp án B Chất điểm đứng yên ba hợp lực ba lực Vậy hợp lực hai lực 12 N N có độ lớn 15 N Ta có: 152  12   2.12.9.cos  � cos   152   122  92  2.12.9  �   900 Câu 7: Đáp án D Hợp lực F  F12  F22  2.F1.F2 cos  Hai lực thành phần nên : Câu 8: Đáp án D Hợp lực F1 F2 là: � � F12  2.F1.cos � � 2.20.cos 300  20 N �2 � F3 vng góc với mp chứa F1 F2 nên F3 vng góc với F12 Hợp lực ba lực hợp lực F12 F3 Ta có: F123  F122  F32   20   202  40 N Câu 9: Đáp án A Các lực tác dụng lên vật cân hợp lực tất lực tác dụng lên vật không Câu 10: Đáp án D Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động vật làm vật bị biến dạng Câu 11: Đáp án A uu r uu r r uu r uu r Hai lực F1 ; F2 cân khi: F1  F2  � F1   F2 Suy hai lực cân hướng Câu 12: Đáp án C 2 Hợp lực F hai lực có độ lớn F  F1  F2  F1.F2 cos  (  góc hợp hai lực) � Fmax � cos   hay  =00 Fmin � cos   1 hay   1800 � Fmax  F  F  3F ; Fmin  F  F  F � ��� Fmin   Fhl Fmax F Fhl 3F A, B sai uur ur - Nếu Fhl  F Fhl2   F   F (vô lý) uur ur 2 - Nếu Fhl  F Fhl2   F    F  (có thể xảy Fhl  3F ) Câu 13: Đáp án B 2 Hợp lực F hai lực có độ lớn F  F1  F2  F1.F2 cos  (  góc hợp hai lực) � Fmax � cos   hay  =00 Fmin � cos   1 hay   1800 � Fmax  F1  F2 ; Fmin  F1  F2 �� Fmin�� Fhl  Fmax �7 �11��  Fhl 7 F1 F2 11 4N Fhl Fhl  F1 F2  18 N Câu 14: Đáp án C 2 Hợp lực F hai lực có độ lớn F  F1  F2  F1.F2 cos  (  góc hợp hai lực) � Fmax � cos   hay  =00 Fmin � cos   1 hay   1800 � Fmax  F1  F2 ; Fmin  F1  F2 �� Fmin�� Fhl  Fmax �7 �12��  Fhl 7 F1 F2 12  Fhl 5N Fhl  F1 F2  19 N Câu 15: Đáp án B Chất điểm đứng yên hợp lực tác dụng lên Vậy hợp lực hai lực N N cân với lực thứ ba N  Hợp lực hai lực N N có độ lớn N Câu 16: Đáp án A Lực F1 F3 phương, ngược chiều ta có F13  F1  F3  30 N Tương tự ta có: F24  F2  F4  40 N F13 ; F24 có phương vng góc với nên: F1234  F132  F242  302  402  50 N Câu 17: Đáp án D Đèn chịu tác dụng lực hình Do đèn treo điểm dây nên lực kéo nửa dây hay T1  T2 ur ur uu r Gọi T hợp lực dây cáp ta có: T  T1  T2 � T  2T1 cos   2T1 0,5 0,52  42  0, 25.T1 � T1  T2  4T  1 ur ur uu r r ur ur r Đèn cân � P  T1  T2  � P  T  � T  P  mg  60 N Thay vào  1 � T1  T2  4T  240 N Câu 18: Đáp án C 2 Hợp lực F hai lực có độ lớn F  F1  F2  F1.F2 cos  (  góc hợp hai lực) � Fmax � cos   hay  =00 Fmin � cos   1 hay   1800 � Fmax  F1  F2 ; Fmin  F1  F2 �� Fmin�� Fhl  Fmax F1 F2 Fhl  F1 Fhl  30 N có đáp án C thỏa mãn F2  Câu 19: Đáp án B uu r uur ur r Điều kiện cân vật R1  R2  P  ur ur r � R T  � P  R Ta có: tan 45  R1  � R  R1  50 N � P  mg  50 N � m  5kg R Câu 20: Đáp án B Từ hình ta thấy vật gắn với điểm (2) ur ur ur r Điều kiện cân vật T  R  P  uuu r ur r � FTR  P  � FTR  P  mg  50 N Ta có: sin   R 25   �   300 FTR 50 ... Độ lớn có giá trị nhỏ gần giá trị sau đây? A 25 N B 60 N Đặt C 26 N D 30 N Đáp án 1-B 11-A 2-B 12-C 3-D 13-B 4-C 14-C 5-C 15-B 6-B 16-A 7-D 17-D 8-D 18-C 9-A 19-B 10-D 2 0- B LỜI GIẢI CHI TIẾT... Câu 1: Đáp án B Chất điểm đứng yên hợp lực tác dụng lên Vậy hợp lực hai lực 12 N 16 N cân với lực thứ ba 20 N  Hợp lực hai lực 12 N 16 N có độ lớn 20 N Câu 2: Đáp án B Hợp lực F có giới hạn: F1... 15: Đáp án B Chất điểm đứng yên hợp lực tác dụng lên Vậy hợp lực hai lực N N cân với lực thứ ba N  Hợp lực hai lực N N có độ lớn N Câu 16: Đáp án A Lực F1 F3 phương, ngược chi u ta có F13  F1
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 bài tập tổng hợp lực và điều kiện cân bằng của chất điểm file word có lời giải chi tiết, 20 bài tập tổng hợp lực và điều kiện cân bằng của chất điểm file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan