Văn bản ủy quyền thỏa thuận và ký kết hợp đồng

2 79 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2019, 13:48

CÔNG TY ………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …………………………………Độc lập Tự do Hạnh phúc–––––––––––––––––––Số UQNgày……tháng …. năm …..VĂN BẢN ỦY QUYỀNVv: Ủy quyền thỏa thuận và ký kết hợp đồng––––––Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;Căn cứ Điều lệ Công ty ;Căn cứ Biên bản họp HĐTVHĐQT ngày…..……,NGƯỜI ỦY QUYỀN:Họ và tên:CMND số………………….do………………………..cấp ngàyChức vụ:……………………………………….. Là người đại diện theo pháp luật của Công ty……………………………………………, địa chỉ……………………………………, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………………….do……………..cấp ngàyNGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:Họ và tên:CMND số………………….do………………………..cấp ngàyChức vụ:NỘI DUNG ỦY QUYỀN:1.Ôngbà ………………… được đại diện cho Công ty ………………….. thỏa thuận và ký kết Hợp đồng……………………….và các văn bản liên quan với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank (được hiểu là bất kỳ Chi nhánh, Phòng Giao dịch nào thuộc VPBank) để bảo đảm cho khoản vay của Công ty ……………… tại VPBank. 2.Tài sản thế chấp là…………………………………………………………………………, thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty………………………. theo Giấy chứng nhận số ……….. do ……………cấp ngày ………………….3.Ôngbà………………. có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thế chấp tài sản như nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v….., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm. Tất cả các nội dung do ôngbà……………. thỏa thuận và ký kết với VPBank đều có giá trị pháp lý ràng buộc đối với Công ty……………………………………………….4.Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký Văn bản ủy quyền này cho đến khi Công ty………………………………………. hoàn thành xong tất cả các nghĩa vụ đối với VPBank theo các Hợp đồng, văn bản đã ký.NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI ỦY QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) CƠNG TY ………… ………………………………… CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự -Hạnh phúc ––––––––––––––––––– Số /UQ Ngày……tháng … năm … VĂN BẢN ỦY QUYỀN V/v: Ủy quyền thỏa thuận ký kết hợp đồng –––––– - Căn Bộ luật Dân năm 2005; - Căn Điều lệ Công ty ; - Căn Biên họp HĐTV/HĐQT ngày… /……/ ,  NGƯỜI ỦY QUYỀN: - Họ tên: - CMND số………………….do……………………… cấp ngày - Chức vụ:……………………………………… - Là người đại diện theo pháp luật Công ty……………………………………………, địa chỉ……………………………………, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………………….do…………… cấp ngày  NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: - Họ tên: - CMND số………………….do……………………… cấp ngày - Chức vụ:  NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Ông/bà ………………… đại diện cho Công ty ………………… thỏa thuận ký kết Hợp đồng……………………….và văn liên quan với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (được hiểu Chi nhánh, Phòng Giao dịch thuộc VPBank) để bảo đảm cho khoản vay Công ty ……………… VPBank Tài sản chấp là…………………………………………………………………………, thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp Công ty……………………… theo Giấy chứng nhận số ……… ……………cấp ngày ………………… Ơng/bà……………… có tồn quyền định tất vấn đề liên quan đến việc chấp tài sản nghĩa vụ bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp phương thức xử lý tài sản chấp, phương thức giải tranh chấp v.v… , thực thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm Tất nội dung ông/bà…………… thỏa thuận ký kết với VPBank có giá trị pháp lý ràng buộc Công ty……………………………………………… 4 Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký Văn ủy quyền Cơng ty……………………………………… hồn thành xong tất nghĩa vụ VPBank theo Hợp đồng, văn ký NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)                         ... Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký Văn ủy quyền Cơng ty……………………………………… hồn thành xong tất nghĩa vụ VPBank theo Hợp đồng, văn ký NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn bản ủy quyền thỏa thuận và ký kết hợp đồng, Văn bản ủy quyền thỏa thuận và ký kết hợp đồng

Từ khóa liên quan