Hợp đồng thế chấp nhà ở là căn hộ chung cư của bên vay có GCN

9 78 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2019, 13:39

Điều 1.Tài Sản Thế Chấp1.Tài sản thế chấp là toàn bộ Nhà ở là căn hộ chung cư thuộc quyền sở hữu của Bên thế chấp theo Giấy chứng nhận số ……………..do ………………. cấp ngày ………….. ….., cụ thể như sau:Địa chỉ: Căn hộ số..................................., tầng...............................................Tổng diện tích sử dụng: ……….m2 (bằng chữ: ................................................mét vuông)Kết cấu nhà:...................................................................Số tầng nhà chung cư:…………………………………2.Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:Thửa đất số:Tờ bản đồ số:Địa chỉ thửa đất: Diện tích: …………….m2 (bằng chữ: ..........................................................mét vuông)Hình thức sử dụng:3.Bên thế chấp và Bên Ngân hàng thống nhất xác định giá trị Tài sản thế chấp nêu trên là: …………………..(Bằng chữ:…………………………..đồng). Giá trị Tài sản thế chấp này chỉ dùng để làm cơ sở xác định mức cấp tín dụng của Bên Ngân hàng và không áp dụng khi xử lý Tài sản thế chấp để thu hồi nợ. 4.Với giá trị tài sản nêu trên, Bên Ngân hàng đồng ý cấp tín dụng cho Bên thế chấp với số tiền cao nhất là……………………..(Bằng chữ:…………………………………………………..).5.Bên thế chấp cam đoan rằng tại thời điểm ký Hợp đồng này, Tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của riêng Bên thế chấp và được phép thế chấp theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện nào, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, chưa chuyển nhượng, góp vốn, trao đổi, thế chấp, tặng cho bên nào khác.Điều 2.Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Và Thời Hạn Thế Chấp1.Tài sản thế chấp nêu tại Điều 1 Hợp đồng này bảo đảm cho việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ trong tương lai bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, các khoản phạt, các khoản bồi thường thiệt hại và tất cả các nghĩa vụ tài chính khác của Bên thế chấp đối với Bên Ngân hàng phát sinh từ tất cả các văn kiện tín dụng (“Văn kiện tín dụng”) sau đây được ký kết giữa Bên thế chấp với Bên Ngân hàng:a)Hợp đồng ............................ số ............................ ngày .... .... .......... , bao gồm cả các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, các khế ước nhận nợ và các văn bản liên quan của Hợp đồng này; vàb)Các văn kiện tín dụng được ký kết trước, trong và sau ngày ký kết Hợp đồng này bao gồm tất cả các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, các khế ước nhận nợ và các văn bản liên quan của các văn kiện tín dụng này. Văn kiện tín dụng theo quy định tại điểm này được hiểu bao gồm nhưng không giới hạn các Thỏa thuận về việc cung cấp và sử dụng tín dụng, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành LC hay bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận nào ghi nhận các giao dịch cấp tín dụng giữa Bên Ngân hàng và Bên thế chấp hoặc bất kỳ giao dịch nào khác xác nhận nghĩa vụ nợ của Bên thế chấp với Bên Ngân hàng.2.Các Bên đồng ý rằng, theo quy định tại Điều này, Bên thế chấp có thể vay vốn, mở LC, nhận bảo lãnh, chiết khấu vàhoặc nhận các hình thức cấp tín dụng khác từ Bên Ngân hàng vàhoặc thiết lập các giao dịch có xác lập nghĩa vụ nợ khác với Bên Ngân hàng làm nhiều lần, theo một hoặc nhiều Hợp đồng, Văn kiện tín dụng khác nhau và Tài sản thế chấp nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này bảo đảm cho tất cả các nghĩa vụ của Bên thế chấp phát sinh từ tất cả các Hợp đồng, Văn kiện tín dụng đó.3.Việc thế chấp tài sản nêu trên có hiệu lực cho đến khi Bên thế chấp thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ được bảo đảm nêu tại Điều này và Bên Ngân hàng đã thực hiện các thủ tục giải tỏa Tài sản thế chấp. Các Bên đồng ý rằng, Bên Ngân hàng trong Hợp đồng này được hiểu là Hội sở chính, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánhPhòng Giao dịch …………….. , Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánhPhòng Giao dịch …………….. hay bất kỳ Chi nhánh, Phòng Giao dịch nào của Bên Ngân hàng.Điều 3.Quản Lý Tài Sản Và Giấy Tờ Của Tài Sản Thế Chấp1.Tài sản thế chấp do Bên thế chấp quản lý và sử dụng. Trường hợp Bên thế chấp có nhu cầu cho thuê, cho mượn Tài sản thế chấp, thì phải thông báo và được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Ngân hàng trước khi thực hiện. Bên thế chấp phải thông báo cho Bên thuê, Bên mượn biết việc tài sản đang được thế chấp cho Bên Ngân hàng và trong Hợp đồng cho thuê, cho mượn phải có nội dung: Hợp đồng cho thuê, cho mượn sẽ chấm dứt trong trường hợp Bên Ngân hàng xử lý Tài sản thế chấp để thu hồi nợ; Bên thuê, Bên mượn phải bàn giao vô điều kiện tài sản cho Bên Ngân hàng để xử lý trong thời hạn do Bên Ngân hàng thông báo, không được có bất kỳ hành vi nào chống đối, gây cản trở.2.Bên thế chấp phải bàn giao cho Bên Ngân hàng giữ bản chính các giấy tờ sau đây trong suốt thời hạn thế chấp:Giấy chứng nhận số........................do…………………………cấp ngày; .Các giấy tờ khác liên quan đến Tài sản thế chấp (nếu có).3.Sau khi Bên thế chấp đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ được bảo đảm nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và hoàn tất thủ tục giải chấp tài sản với Bên Ngân hàng, Bên Ngân hàng sẽ trả lại toàn bộ giấy tờ đã nhận cho Bên thế chấp. Khi trả lại giấy tờ về tài sản, Bên Ngân hàng trả lại cho chính Bên thế chấp hoặc người được Bên thế chấp ủy quyền. Trường hợp Bên thế chấp gồm nhiều người, Bên Ngân hàng được quyền trả lại giấy tờ cho bất kỳ người nào trong số những người thuộc Bên thế chấp, những người còn lại cam kết không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện gì. Trường hợp trong thời hạn thế chấp mà Bên thế chấp chuyển nhượng, nhận đặt cọc để chuyển nhượng hoặc thực hiện các hành vi, giao dịch tương tự nhằm mục đích chuyển nhượng Tài sản thế chấp cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Ngân hàng, thì Bên Ngân hàng có quyền bàn giao các giấy tờ của Tài sản thế chấp cho các tổ chức, cá nhân này sau khi các tổ chức, cá nhân đó thanh toán các khoản nợ của Bên thế chấp; Bên thế chấp cam kết không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện gì đối với Bên Ngân hàng. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––– HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở Hôm nay, ngày ……/……/……… , …………………………., bên gồm:  Bên Thế Chấp: Công ty (Nếu Bên chấp doanh nghiệp) - ĐKKD số: ………………… ………………………… cấp ngày: - Địa chỉ: - Điện thoại: ……………………………… Fax: - Đại diện: Theo Văn ủy quyền số: …………………… ngày … /… /… Ông/Bà (Nếu Bên chấp cá nhân) - CMND số: ………………… ……………………………… cấp ngày - Địa chỉ: - Và Vợ/chồng là: - CMND số: ……………… …………………… cấp ngày: - Địa chỉ:  Bên Nhận Thế Chấp: - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: - Đại diện: Ông/bà Chức vụ: Sau Hợp đồng gọi Bên Ngân hàng Đã thoả thuận trí ký kết Hợp đồng với điều khoản sau: Điều Tài Sản Thế Chấp Tài sản chấp toàn Nhà hộ chung cư thuộc quyền sở hữu Bên chấp theo Giấy chứng nhận số …………… ……………… cấp ngày ………… … , cụ thể sau: - Địa chỉ: - Căn hộ số , tầng - Tổng diện tích sử dụng: ……….m2 (bằng chữ: mét vuông) - Kết cấu nhà: - Số tầng nhà chung cư:………………………………… Căn hộ nêu tài sản gắn liền với đất sau: - Thửa đất số: Tờ - Địa đất: - Diện tích: …………….m2 (bằng chữ: mét vng) - Hình thức sử dụng: đồ số: Bên chấp Bên Ngân hàng thống xác định giá trị Tài sản chấp nêu là: ………………… (Bằng chữ:………………………… đồng) Giá trị Tài sản chấp dùng để làm sở xác định mức cấp tín dụng Bên Ngân hàng không áp dụng xử lý Tài sản chấp để thu hồi nợ Với giá trị tài sản nêu trên, Bên Ngân hàng đồng ý cấp tín dụng cho Bên chấp với số tiền cao là…………………… (Bằng chữ:………………………………………………… ) Bên chấp cam đoan thời điểm ký Hợp đồng này, Tài sản chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp riêng Bên chấp phép chấp theo quy định pháp luật, khơng có khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện nào, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, chưa chuyển nhượng, góp vốn, trao đổi, chấp, tặng cho bên khác Điều Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Và Thời Hạn Thế Chấp Tài sản chấp nêu Điều Hợp đồng bảo đảm cho việc thực toàn nghĩa vụ nghĩa vụ tương lai bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, khoản phí, khoản phạt, khoản bồi thường thiệt hại tất nghĩa vụ tài khác Bên chấp Bên Ngân hàng phát sinh từ tất văn kiện tín dụng (“Văn kiện tín dụng”) sau ký kết Bên chấp với Bên Ngân hàng: a) Hợp đồng số ngày / / , bao gồm phụ lục, văn sửa đổi, bổ sung, khế ước nhận nợ văn liên quan Hợp đồng này; b) Các văn kiện tín dụng ký kết trước, sau ngày ký kết Hợp đồng bao gồm tất phụ lục, văn sửa đổi, bổ sung, khế ước nhận nợ văn liên quan văn kiện tín dụng Văn kiện tín dụng theo quy định điểm hiểu bao gồm không giới hạn Thỏa thuận việc cung cấp sử dụng tín dụng, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản, Hợp đồng phát hành sử dụng thẻ tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành L/C hay hợp đồng, thỏa thuận ghi nhận giao dịch cấp tín dụng Bên Ngân hàng Bên chấp giao dịch khác xác nhận nghĩa vụ nợ Bên chấp với Bên Ngân hàng Các Bên đồng ý rằng, theo quy định Điều này, Bên chấp vay vốn, mở L/C, nhận bảo lãnh, chiết khấu và/hoặc nhận hình thức cấp tín dụng khác từ Bên Ngân hàng và/hoặc thiết lập giao dịch có xác lập nghĩa vụ nợ khác với Bên Ngân hàng làm nhiều lần, theo nhiều Hợp đồng, Văn kiện tín dụng khác Tài sản chấp nêu Điều Hợp đồng bảo đảm cho tất nghĩa vụ Bên chấp phát sinh từ tất Hợp đồng, Văn kiện tín dụng 3 Việc chấp tài sản nêu có hiệu lực Bên chấp thực xong tất nghĩa vụ bảo đảm nêu Điều Bên Ngân hàng thực thủ tục giải tỏa Tài sản chấp Các Bên đồng ý rằng, Bên Ngân hàng Hợp đồng hiểu Hội sở chính, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh/Phòng Giao dịch …………… , Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh/Phòng Giao dịch …………… hay Chi nhánh, Phòng Giao dịch Bên Ngân hàng Điều Quản Lý Tài Sản Và Giấy Tờ Của Tài Sản Thế Chấp Tài sản chấp Bên chấp quản lý sử dụng Trường hợp Bên chấp có nhu cầu cho thuê, cho mượn Tài sản chấp, phải thơng báo đồng ý trước văn Bên Ngân hàng trước thực Bên chấp phải thông báo cho Bên thuê, Bên mượn biết việc tài sản chấp cho Bên Ngân hàng Hợp đồng cho thuê, cho mượn phải có nội dung: Hợp đồng cho thuê, cho mượn chấm dứt trường hợp Bên Ngân hàng xử lý Tài sản chấp để thu hồi nợ; Bên thuê, Bên mượn phải bàn giao vô điều kiện tài sản cho Bên Ngân hàng để xử lý thời hạn Bên Ngân hàng thơng báo, khơng có hành vi chống đối, gây cản trở Bên chấp phải bàn giao cho Bên Ngân hàng giữ giấy tờ sau suốt thời hạn chấp: - Giấy chứng nhận số do…………………………cấp ngày ; - - Các giấy tờ khác liên quan đến Tài sản chấp (nếu có) Sau Bên chấp thực xong tất nghĩa vụ bảo đảm nêu Điều Hợp đồng hoàn tất thủ tục giải chấp tài sản với Bên Ngân hàng, Bên Ngân hàng trả lại toàn giấy tờ nhận cho Bên chấp Khi trả lại giấy tờ tài sản, Bên Ngân hàng trả lại cho Bên chấp người Bên chấp ủy quyền Trường hợp Bên chấp gồm nhiều người, Bên Ngân hàng quyền trả lại giấy tờ cho người số người thuộc Bên chấp, người lại cam kết khơng có khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện Trường hợp thời hạn chấp mà Bên chấp chuyển nhượng, nhận đặt cọc để chuyển nhượng thực hành vi, giao dịch tương tự nhằm mục đích chuyển nhượng Tài sản chấp cho tổ chức, cá nhân khác chưa đồng ý văn Bên Ngân hàng, Bên Ngân hàng có quyền bàn giao giấy tờ Tài sản chấp cho tổ chức, cá nhân sau tổ chức, cá nhân tốn khoản nợ Bên chấp; Bên chấp cam kết khơng có khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện Bên Ngân hàng Điều Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Ngân Hàng Quyền Bên Ngân hàng: a) Trực tiếp kiểm tra yêu cầu Bên chấp cung cấp thông tin thực trạng thông tin khác liên quan đến Tài sản chấp b) Đơn phương định giá lại Tài sản chấp có quyền yêu cầu Bên chấp phải thay đổi, bổ sung tài sản bảo đảm khác toán bớt nợ vay sau định giá lại, Bên Ngân hàng đơn phương đánh giá giá trị Tài sản chấp khơng đủ để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ Bên chấp Nếu Bên chấp không thực hiện, Bên Ngân hàng Điền tên chi nhánh nhận chấp Điền tên chi nhánh cấp tín dụng quyền xử lý Tài sản chấp để thu hồi khoản nợ Bên chấp trước thời hạn c) Bên Ngân hàng có quyền khác theo thỏa thuận Hợp đồng theo quy định pháp luật có liên quan Nghĩa vụ Bên Ngân hàng: a) Cấp tín dụng cho Bên chấp sau Bên chấp đáp ứng đủ điều kiện, thủ tục theo yêu cầu Bên Ngân hàng b) Bên Ngân hàng có nghĩa vụ khác theo thỏa thuận Hợp đồng theo quy định pháp luật có liên quan Điều Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Thế Chấp Quyền Bên chấp: a) Được Bên Ngân hàng cấp tín dụng sau đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục mà Bên Ngân hàng yêu cầu b) Bên chấp có quyền khác theo thỏa thuận Hợp đồng theo quy định pháp luật có liên quan Nghĩa vụ Bên chấp: a) Thực thủ tục công chứng/chứng thực, đăng ký chấp, xoá đăng ký chấp quan chức chịu tất khoản phí, lệ phí, chi phí liên quan b) Khơng chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn, dùng Tài sản chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác thực hành vi tương tự Tài sản chấp suốt thời hạn chấp, trừ trường hợp Người có thẩm quyền Bên Ngân hàng đồng ý trước văn c) Thông báo cho Bên Ngân hàng biến động liên quan và/hoặc có khả ảnh hưởng đến Tài sản chấp, bao gồm không hạn chế trường hợp Tài sản chấp bị hư hỏng, giảm sút giá trị; Tài sản chấp bị quan chức quy hoạch, giải tỏa có kế hoạch quy hoạch, giải tỏa; Tài sản chấp bị tranh chấp Bên thứ ba v.v d) Tạo điều kiện thuận lợi để Bên Ngân hàng kiểm tra Tài sản chấp vào thời điểm suốt thời hạn chấp cung cấp thông tin Tài sản chấp trường hợp Bên Ngân hàng yêu cầu e) Bên chấp cam kết xác nhận cơng trình, tài sản khác cải tạo, xây dựng gắn liền với Tài sản chấp nêu Điều Hợp đồng thuộc Tài sản chấp bảo đảm cho nghĩa vụ nêu Điều Hợp đồng f) Thông báo văn cho Bên Ngân hàng quyền Bên thứ ba Tài sản chấp (nếu có) Trong trường hợp khơng thơng báo, Bên Ngân hàng có quyền huỷ chấm dứt Hợp đồng và/hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại trì Hợp đồng chấp nhận quyền người thứ ba Tài sản chấp g) Không phụ thuộc vào quy định khác Hợp đồng quy định pháp luật, Bên chấp đồng ý Bên Ngân hàng toàn quyền thay mặt bán tồn Tài sản chấp để thu hồi nợ gốc, lãi vay chi phí liên quan trường hợp mà Bên Ngân hàng thấy cần thiết phải xử lý Tài sản chấp h) Tiếp tục trả nợ cho Bên Ngân hàng nguồn tài khác số tiền thu từ việc xử lý Tài sản chấp khơng đủ để tốn tồn nghĩa vụ Bên chấp Bên Ngân hàng i) Bổ sung, thay tài sản chấp theo yêu cầu Bên Ngân hàng j) Trường hợp Bên chấp có nhiều người, tất Bên chấp phải liên đới thực nghĩa vụ theo quy định Hợp đồng Không phụ thuộc vào quy định hay thỏa thuận khác Bên chấp, Bên Ngân hàng có quyền yêu cầu số người thuộc Bên chấp phải liên đới thực toàn nghĩa vụ k) Bên chấp có nghĩa vụ phối hợp với Bên Ngân hàng và/hoặc Bên thứ ba Bên Ngân hàng định thực việc định giá lại Tài sản chấp l) Thanh tốn tồn khoản phí, chi phí phát sinh từ việc định giá lại Tài sản chấp Bên chấp đồng ý rằng, việc định giá lại thực định kỳ đột xuất theo yêu cầu Bên Ngân hàng m) Bên chấp có nghĩa vụ khác theo thỏa thuận Hợp đồng theo quy định pháp luật có liên quan Điều Các Trường Hợp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp Các Bên thống thỏa thuận Bên Ngân hàng có quyền (nhưng khơng có nghĩa vụ) xử lý Tài sản chấp để thu hồi nợ xẩy trường hợp sau đây: a) Bên chấp không thực thực không nghĩa vụ trả nợ theo Văn kiện tín dụng ký với Bên Ngân hàng b) Bên chấp phải trả nợ trước hạn cho Bên Ngân hàng trường hợp mà Bên thỏa thuận Văn kiện tín dụng theo quy định Pháp luật Bên chấp không thực thực không nghĩa vụ trả nợ c) Bên chấp vi phạm cam kết, nghĩa vụ quy định Hợp đồng này, Văn kiện tín dụng văn liên quan ký kết với Bên Ngân hàng d) Xẩy kiện mà Bên Ngân hàng đơn phương đánh giá gây ảnh hưởng có khả gây ảnh hưởng đến Tài sản chấp, bao gồm không giới hạn trường hợp như: Tài sản chấp bị quan chức quy hoạch, giải tỏa; Tài sản chấp bị hư hỏng, giảm sút giá trị; Tài sản chấp bị tranh chấp Bên thứ ba v.v e) Đối với Bên chấp cá nhân, người thuộc Bên chấp chết bị tuyên bố chết, tích bị tuyên bố tích, bị tuyên bố lực hành vi, ly hôn, bỏ trốn thay đổi nơi cư trú mà không thông báo cho Bên Ngân hàng, liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện có liên quan đến Tài sản chấp Trong trường hợp này, Bên Ngân hàng có quyền tự xử lý yêu cầu Cơ quan chức xử lý Tài sản chấp để thu hồi nợ trước Bên liên quan thực việc phân chia tài sản ly hôn, phân chia di sản thừa kế v.v…3 f) Đối với Bên chấp tổ chức, Bên chấp thực việc chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, thay đổi lớn cấu sở hữu, ngành nghề kinh doanh liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện có liên quan đến Tài sản chấp Trong trường hợp này, Bên Ngân hàng có quyền tự xử lý yêu cầu Cơ quan chức xử lý Tài sản chấp để thu hồi nợ trước Bên chấp thực thủ tục nêu g) Các trường hợp khác mà Bên Ngân hàng đơn phương xét thấy cần thiết để bảo đảm thu hồi Nếu Bên chấp Doanh nghiệp/Tổ chức bỏ dòng Nếu Bên chấp cá nhân, hộ gia đình bỏ dòng nợ vay Trong trường hợp này, Bên Ngân hàng thông báo văn cho Bên chấp biết lý trước xử lý Tài sản chấp Việc xử lý theo khoản Điều hiểu Bên Ngân hàng tự xử lý yêu cầu Cơ quan chức xử lý Tài sản chấp theo thỏa thuận Hợp đồng theo quy định pháp luật Khi xẩy trường hợp nêu khoản Điều này, Bên chấp đồng ý để Bên Ngân hàng xử lý Tài sản chấp để thu hồi nợ, cam kết khơng có khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện thực hành vi khác gây cản trở Điều Phương Thức Xử Lý Tài Sản Thế Chấp Các Bên thống thỏa thuận xẩy trường hợp nêu Điều Hợp đồng này, Bên Ngân hàng quyền (nhưng khơng có nghĩa vụ) xử lý Tài sản chấp theo phương thức sau: a) Yêu cầu Bên chấp tự bán, chuyển nhượng Tài sản chấp để trả nợ: Bên Ngân hàng thông báo yêu cầu Bên chấp phải tự bán Tài sản chấp để trả nợ Mức giá bán Tài sản chấp phải Bên Ngân hàng đồng ý trước thực việc bán tài sản Tiền bán Tài sản chấp phải nộp cho Bên Ngân hàng để tốn tồn nợ gốc, lãi, phí, chi phí tất nghĩa vụ tài khác Bên chấp b) Bên Ngân hàng bán, chuyển nhượng Tài sản chấp để thu hồi nợ: Bên Ngân hàng có quyền đơn phương bán Tài sản chấp để thu hồi nợ mà khơng cần có đồng ý Bên chấp Bên Ngân hàng có quyền bán tài sản theo hình thức bán trực tiếp cho người mua (khơng qua thủ tục bán đấu giá) bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật, cụ thể sau: - Trường hợp Bên Ngân hàng bán, chuyển nhượng tài sản trực tiếp cho người mua (không qua thủ tục bán đấu giá): Bên Ngân hàng đơn phương lựa chọn Tổ chức có chức thẩm định giá để xác định giá trị Tài sản chấp, sau chuyển nhượng trực tiếp Tài sản chấp cho người mua với mức giá không thấp giá trị định giá - Trường hợp Bên Ngân hàng lựa chọn phương thức bán đấu giá tài sản, Bên Ngân hàng đơn phương xác định giá trị Tài sản chấp đơn phương lựa chọn Tổ chức có chức thẩm định giá để xác định giá trị Tài sản chấp thời điểm Sau xác định giá trị tài sản, Bên Ngân hàng ủy nhiệm, ủy quyền lại cho Tổ chức có chức để thực việc bán đấu giá tài sản với mức giá khởi điểm mức giá trị Ngân hàng xác định giá trị định giá xác định Tổ chức có chức thẩm định giá nêu Thủ tục bán đấu giá tài sản thực theo quy định pháp luật - Trong trình bán tài sản, Bên Ngân hàng quyền ký kết tất Hợp đồng, giấy tờ, văn bản, thực tất thủ tục tự định tất vấn đề liên quan tài sản chuyển nhượng sang cho người mua c) Bên Ngân hàng nhận Tài sản chấp để thay cho nghĩa vụ trả nợ Bên chấp (nhận gán nợ): Trường hợp Bên Ngân hàng lựa chọn phương thức này, Bên chấp Bên Ngân hàng thỏa thuận giá trị tài sản bảo đảm văn Trong trường hợp không thỏa thuận giá trị Tài sản chấp, Bên chấp có quyền định quan, tổ chức có chức thẩm định giá để xác định giá trị Tài sản chấp thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày không thỏa thuận giá trị Tài sản chấp Sau thời hạn mười lăm (15) ngày, Bên chấp khơng định quan, tổ chức có chức thẩm định giá để xác định giá trị Tài sản chấp Bên Ngân hàng có quyền định quan, tổ chức có chức thẩm định giá để xác định giá trị Tài sản chấp Chi phí th quan, tổ chức có chức thẩm định giá tính vào chi phí xử lý tài sản Thế chấp Việc nhận Tài sản chấp để thay cho nghĩa vụ trả nợ Bên chấp thực theo nguyên tắc sau: - Nếu giá trị tài sản theo định giá tổng giá trị nghĩa vụ Bên chấp, Ngân hàng nhận Tài sản chấp Bên chấp thực nghĩa vụ với Bên Ngân hàng theo Văn kiện tín dụng; - Nếu giá trị tài sản theo định giá thấp tổng giá trị nghĩa vụ Bên chấp, Bên Ngân hàng nhận Tài sản chấp Bên chấp miễn trừ phần nghĩa vụ tương ứng với giá trị tài sản, Bên chấp có nghĩa vụ tiếp tục tốn số tiền thiếu cho Bên Ngân hàng theo Văn kiện tín dụng; - Nếu giá trị tài sản theo định giá lớn tổng giá trị nghĩa vụ Bên chấp, Bên Ngân hàng nhận Tài sản chấp toán cho Bên chấp số tiền chênh lệch d) Bên Ngân hàng có quyền xử lý Tài sản chấp phương thức khác theo quy định Pháp luật theo thỏa thuận bổ sung Bên thời điểm xử lý Khi xử lý Tài sản chấp, Bên chấp cam kết bàn giao vô điều kiện Tài sản chấp cơng trình, tài sản khác cải tạo, xây dựng gắn liền với Tài sản chấp nêu Khoản 1, Điều Hợp đồng để Bên Ngân hàng xử lý khơng có khiếu nại, khiếu kiện Bên Ngân hàng có quyền khai thác, sử dụng cho phép Bên thứ ba khai thác, sử dụng Tài sản chấp thời gian phải xử lý Tài sản chấp để thu hồi nợ chưa xử lý Số tiền có từ việc khai thác, sử dụng dùng đề bù trừ vào nghĩa vụ trả nợ Bên chấp Trường hợp thời gian chấp mà Tài sản chấp bị Cơ quan nhà nước quy hoạch, thu hồi, bị hư hỏng bồi thường…, tồn tiền đền bù Tài sản chấp phải chuyển cho Bên Ngân hàng để thu hồi nợ Bằng Hợp đồng này, Bên chấp ủy quyền không hủy ngang cho Bên Ngân hàng làm việc với Cơ quan chức tổ chức, cá nhân liên quan để nhận số tiền nêu Các Bên thống thỏa thuận tất trường hợp xử lý Tài sản chấp, Bên chấp phải chịu tồn chi phí phát sinh q trình xử lý tài sản (chi phí bảo quản, chi phí bán đấu giá, khoản thuế, nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật, phí, lệ phí Tòa án, phí thi hành án…) Các chi phí khấu trừ vào tiền xử lý Tài sản chấp trước Bên Ngân hàng thu nợ Nếu trường hợp xử lý Tài sản chấp không đủ để tốn cho tồn nghĩa vụ, Bên chấp phải tiếp tục dùng tất tài sản khác để tốn phần thiếu cho Bên Ngân hàng Các Bên trí xử lý Tài sản chấp, Bên Ngân hàng có tồn quyền xử lý theo phương thức thỏa thuận Điều mà khơng cần có thêm thỏa thuận, văn ủy quyền khác với Bên chấp Bên Ngân hàng quyền ký kết tất Hợp đồng, giấy tờ, văn bản, thực tất thủ tục tự định tất vấn đề liên quan tài sản chuyển nhượng sang cho người mua theo thỏa thuận Điều Bên chấp cam kết tự nguyện bàn giao tài sản cho Bên Ngân hàng xử lý, khơng có khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp thực hành vi khác gây cản trở, chống đối việc Bên Ngân hàng xử lý Tài sản chấp Nếu Bên chấp khơng bàn giao tài sản và/hoặc có hành vi gây cản trở việc bán tài sản, dẫn đến việc Bên Ngân hàng bán bàn giao tài sản cho người mua, Bên chấp phải bồi thường cho Bên Ngân hàng toàn thiệt hại xẩy ra, bao gồm không giới hạn khoản tiền mà Bên Ngân hàng phải chịu như: tiền phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại cho người mua; tất chi phí phát sinh q trình bán tài sản v.v Trường hợp nghĩa vụ Bên chấp nêu Điều Hợp đồng bảo đảm nhiều tài sản nhiều chủ tài sản khác (trong có Tài sản chấp nêu Điều Hợp đồng này), Bên thỏa thuận Bên Ngân hàng có quyền sau: a) Khi Bên chấp nghĩa vụ Bên Ngân hàng (dù nhỏ), Bên Ngân hàng có quyền giữ lại tất tài sản làm tài sản bảo đảm, giải chấp một, số tài sản số tương ứng với phần nghĩa vụ giảm Việc giải chấp tài sản trước, tài sản sau Bên Ngân hàng đơn phương toàn quyền định b) Khi xử lý tài sản để thu hồi nợ, Bên Ngân hàng có quyền tự đề nghị Cơ quan chức xử lý Tài sản chấp nêu Điều Hợp đồng tài sản để thu hồi toàn dư nợ Bên chấp, không thiết phải xử lý tất tài sản Điều Luật Điều Chỉnh Giải Quyết Tranh Chấp Hợp đồng giải thích điều chỉnh pháp luật Việt Nam Các tranh chấp phát sinh từ liên quan đến Hợp đồng Các Bên bàn bạc xử lý tinh thần hợp tác, bình đẳng tôn trọng lẫn Trường hợp Các Bên không tự thỏa thuận không muốn thỏa thuận với nhau, Các Bên có quyền khởi kiện Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải theo quy định pháp luật Các Bên thống rằng, địa Các Bên nêu phần đầu Hợp đồng địa sử dụng để Tòa án xác định thẩm quyền giải tranh chấp theo quy định pháp luật Trường hợp Bên chấp thay đổi địa mà không thông báo cho Bên Ngân hàng văn bản, hiểu Bên chấp cố tình giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ Bên Ngân hàng có quyền yêu cầu Tòa án thụ lý giải vụ án theo thủ tục chung Bên chấp chấp nhận việc Tòa án xét xử vắng mặt Bên chấp, kể trường hợp không lấy lời khai Bên chấp Điều Điều Khoản Thi Hành Mọi thay đổi nội dung Hợp đồng có hiệu lực Bên thỏa thuận văn Các văn phận không tách rời Hợp đồng Những vấn đề chưa đề cập đến Hợp đồng thực theo cam kết, thỏa thuận khác Bên (nếu có) theo quy định pháp luật có liên quan Các thơng báo, văn giao dịch Bên chấp Bên Ngân hàng gửi theo địa Bên nêu phần đầu Hợp đồng Trường hợp Bên chấp có thay đổi địa phải thông báo cho Bên Ngân hàng văn bản; khơng thơng báo Bên Ngân hàng có quyền gửi văn theo địa cũ coi Bên chấp nhận văn Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày công chứng, chứng thực theo quy định Bên chấp thực xong tất nghĩa vụ bảo đảm Bên Ngân hàng thực thủ tục giải tỏa Tài sản chấp Hợp đồng lập thành 05 (năm) có giá trị nhau, Bên Ngân hàng giữ 02 (hai) bản, Bên chấp giữ 01 (một) bản, 01 (một) dùng để đăng ký giao dịch bảo đảm, 01 (một) để lưu Văn phòng cơng chứng Các Bên xác nhận việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng giả tạo, không bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn Từng bên đọc lại, hiểu rõ, trí ký tên BÊN THẾ CHẤP BÊN NHẬN THẾ CHẤP ... dụng, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản, Hợp đồng phát hành sử dụng thẻ tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng. .. địa Bên nêu phần đầu Hợp đồng Trường hợp Bên chấp có thay đổi địa phải thông báo cho Bên Ngân hàng văn bản; khơng thơng báo Bên Ngân hàng có quyền gửi văn theo địa cũ coi Bên chấp nhận văn Hợp đồng. .. dịch Bên Ngân hàng Điều Quản Lý Tài Sản Và Giấy Tờ Của Tài Sản Thế Chấp Tài sản chấp Bên chấp quản lý sử dụng Trường hợp Bên chấp có nhu cầu cho th, cho mượn Tài sản chấp, phải thơng báo đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng thế chấp nhà ở là căn hộ chung cư của bên vay có GCN, Hợp đồng thế chấp nhà ở là căn hộ chung cư của bên vay có GCN

Từ khóa liên quan