Hợp đồng chiết khấu hối phiếu đòi nợ bộ chứng từ xuất khẩu hạn mức

11 100 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2019, 13:37

1.Bên Ngân hàng chỉ thực hiện chiết khấu cho Khách hàng sau khi Khách hàng, Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu của Khách hàng vàhoặc Bên liên quan (nếu có) đã đáp ứng tất cả các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bên Ngân hàng. Bên Ngân hàng có quyền từ chối chiết khấu trong trường hợp quy định của pháp luật không cho phép chiết khấu vàhoặc do điều kiện thực tế của Bên Ngân hàng không thể thực hiện việc chiết khấu.2.Mỗi lần có nhu cầu chiết khấu, Khách hàng phải báo cho Bên Ngân hàng ít nhất ................ ngày làm việc đồng thời gửi Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu và các chứng từ liên quan theo yêu cầu của Bên Ngân hàng tới Bên Ngân hàng. Nếu được Bên Ngân hàng đồng ý, Bên Ngân hàng sẽ ký chấp thuận trên Đề nghị chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu do Khách hàng gửi. Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu này là phần không tách rời của Hợp đồng này. 3.Trường hợp Khách hàng chậm nhận tiền chiết khấu, Khách hàng sẽ phải thanh toán phí chậm nhận tiền chiết khấu theo quy định của Bên Ngân hàng tại thời điểm chậm nhận tiền chiết khấu (nếu có). 4.Phương thức giải ngân đối với từng khoản chiết khấu thuộc hạn mức sẽ được quy định cụ thể trong từng Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu vàhoặc các văn bản liên quan tại mỗi lần chiết khấu. Điều 3.Lãi Suất Và Phí Chiết Khấu1. Lãi suất trong hạn là: Mỗi lần chiết khấu, Bên Ngân hàng sẽ thông báo cho Khách hàng về mức lãi suất áp dụng đối với khoản chiết khấu của Khách hàng và ghi nhận cụ thể trong Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu vàhoặc các văn bản liên quan ký giữa Khách hàng và Bên Ngân hàng. 2. Lãi suất gia hạn chiết khấu: Thực hiện theo quy định của Bên Ngân hàng tại thời điểm gia hạn, nhưng không vượt quá 150% lãi suất chiết khấu trong hạn tại thời điểm gia hạn. 3.Lãi suất quá hạn: Bằng 150% mức lãi suất trong hạn tại thời điểm khoản tiền chiết khấu bị quá hạn.4.Lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả: Bằng 150% lãi suất chiết khấu trong hạn áp dụng tại thời điểm chậm trả lãi nhưng tối đa không quá 10%năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.5.Phương pháp tính lãi đối với tiền lãi chiết khấu trong hạn, tiền lãi chiết khấu quá hạn đối với dư nợ gốc, tiền lãi đối với lãi chậm trả:a)Tiền lãi được tính trên cơ sở một năm là 365 ngày. Số tiền lãi Khách hàng phải trả mỗi kỳ được tính theo công thức bằng (=)∑(Số dư thực tế nhân (x) Số ngày duy trì số dư thực tế nhân (x) Lãi suất tính lãi) chia ()365, trong đó:Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày Bên Ngân hàng giải ngân Số tiền chiết khấu đến hết ngày liền kề trước ngày Bên Ngân hàng thu hồi hết toàn bộ Số tiền chiết khấu. Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi. Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của Số tiền chiết khấu trong hạn, Số tiền chiết khấu quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà Bên Ngân hàng còn phải thu hồi được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.Lãi suất tính lãi: Là mức lãi suất chiết khấu trong hạn, lãi suất gia hạn chiết khấu, lãi suất quá hạn đối với dư nợ gốc, lãi suất chậm trả áp dụng với tiền lãi chậm trả như được Các Bên thỏa thuận tại Hợp đồng này, (các) Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu vàhoặc các văn bản liên quan ký giữa Khách hàng và Bên Ngân hàng. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ % theo năm với một năm là 365 ngày.b)Trường hợp thời hạn tính từ khi Khách hàng nhận giải ngân Số tiền chiết khấu đến khi Bên Ngân hàng thu hồi hết Số tiền chiết khấu là dưới một ngày, Các Bên thỏa thuận rằng, thời hạn tính lãi và số ngày duy trì số dư thực tế để tính lãi được xác định là 01 (một) ngày, số dư thực tế dùng để tính lãi là số dư cuối ngày trong thời hạn tính lãi hoặc số dư tại thời điểm Bên Ngân hàng thu hồi hết Số tiền chiết khấu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. 6.Tiền lãi chiết khấu sẽ được Khách hàng thanh toán một lần và thanh toán trước cho Bên Ngân hàng theo phương thức Bên Ngân hàng trực tiếp khấu trừ và giữ lại số tiền lãi chiết khấu từ Số tiền khiết khấu cho Khách hàng trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.7.Trường hợp Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu, tiền lãi chiết khấu sẽ được tính trên cơ sở số ngày chiết khấu thực tế. Tiền lãi chiết khấu mà Khách hàng đã thanh toán cho Bên Ngân hàng theo thỏa thuận sau khi trừ đi tiền lãi chiết khấu tính trên số ngày chiết khấu thực tế, các khoản phí, các nghĩa vụ tài chính liên quan khác của Khách hàng nếu còn thừa sẽ được Bên Ngân hàng chuyển trả cho Khách hàng. 8.Khách hàng phải thanh toán các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Bên Ngân hàng theo đúng thời hạn, số lượng và phương thức mà Bên Ngân hàng yêu cầu.Điều 4.Thu Hồi Số Tiền Chiết Khấu, Mua Lại Hối Phiếu Đòi Nợ Kèm Theo Bộ Chứng Từ Xuất KhẩuBộ Chứng Từ Xuất Khẩu Trước Khi Đến Hạn Thanh Toán Và Truy Đòi Hối Phiếu Đòi Nợ Kèm Theo Bộ Chứng Từ Xuất KhẩuBộ Chứng Từ Xuất Khẩu1.Thu hồi số tiền chiết khấu: Bên Ngân hàng sẽ thu hồi toàn bộ số tiền gốc, lãi chiết khấu và các chi phí liên quan trong các trường hợp:a)Ngay khi tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại Bên Ngân hàng ghi Có số tiền được thanh toán theo Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu;b)Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán; c)Khách hàng hoàn trả số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và các chi phí khác trong các trường hợp Bên Ngân hàng truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều này.2.Mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu Bộ chứng từ xuất khẩu trước hạn: Trường hợp Khách hàng muốn mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu Bộ chứng từ xuất khẩu, Khách hàng phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên Ngân hàng ít nhất ........... ngày làm việc và phải được Bên Ngân hàng đồng ý, đồng thời phải thanh toán cho Bên Ngân hàng khoản tiền phí hoặc tiền phạt do Bên Ngân hàng thông báo tại thời điểm Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu. Nếu Khách hàng không đồng ý với mức tiền phí hoặc tiền phạt theo thông báo của Bên Ngân hàng, thì Bên Ngân hàng có quyền yêu cầu Khách hàng phải thực hiện các thỏa thuận về chiết khấu theo đúng các nội dung đã được thống nhất tại Hợp đồng này. 3.Truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu: a)Đối với mỗi khoản chiết khấu thuộc hạn mức, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả cho Bên Ngân hàng Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu, chi phí truy đòi và các chi phí hợp pháp khác có liên quan đến khoản chiết khấu khi xảy ra một trong các trường hợp sau:Hết Thời hạn chiết khấu nhưng Bên Ngân hàng không nhận được đầy đủ số tiền thanh toán Bộ chứng từ xuất khẩu từ bên có trách nhiệm thanh toán Bộ chứng từ xuất khẩu; hoặcHối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu bị Bên có trách nhiệm thanh toán từ chối thanh toántừ chối chấp nhận hoặc trả lại; hoặcCác trường hợp khác theo quy định tại Hợp đồng này.b)Việc hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) của Khách hàng được thực hiện tại địa điểm của Bên Ngân hàng. Khách hàng có nghĩa vụ mở tài khoản thanh toán tại Bên Ngân hàng và bảo đảm rằng tài khoản này luôn có đủ số dư để Bên Ngân hàng trích tiền khi Khách hàng phải hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu vàhoặc các nghĩa vụ tài chính khác của Khách hàng (nếu có). c)Khách hàng đồng ý rằng Bên Ngân hàng có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để truy đòi:Tạm khóa và tự động trích bất kỳ tài khoản thanh toán nêu tại điểm b) khoản này hoặc bất kỳ tài khoản tiền gửi nào khác (có kỳ hạn, không kỳ hạn) hoặc xử lý bất kỳ tài sản gửi nào của Khách hàng tại Bên Ngân hàng vàhoặc liên hệ, lập ủy nhiệm thu yêu cầu Ngân hàng nơi mở Tài khoản thanh toán cho Khách hàng để thu hồi Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu vàhoặc các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng (nếu có). Nếu các tài khoản của Khách hàng có loại tiền khác với loại tiền phải thu hồi và Bên Ngân hàng có đủ nguồn ngoại tệ để mua hoặc bán cho Khách hàng trả nợ, thì Bên Ngân hàng sẽ tự động mua hoặc bán ngoại tệ cho Khách hàng theo tỷ giá mà Bên Ngân hàng đang áp dụng tại thời điểm đó để thu nợ. Trong trường hợp này, Bên Ngân hàng sẽ yêu cầu Khách hàng ký, hoàn thiện các chứng từ mua, bán ngoại tệ theo quy định của Bên Ngân hàng, trường hợp Khách hàng không thực hiện hoặc từ chối thực hiện, Bên Ngân hàng có quyền tự động thực hiện việc mua, bán ngoại tệ cho Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này. Việc bán ngoại tệ cho Khách hàng để trả nợ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tài khoản của Khách hàng không có đủ tiền để Bên Ngân hàng trích và thu hồi, Bên Ngân hàng sẽ tự động chuyển nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn theo quy định đối với các khoản tiền này. Liên hệ trực tiếp với Ngân hàng phát hành LC, Ngân hàng thanh toánNgân hàng nhờ thu, nhà nhập khẩu và các bên có nghĩa vụ tài sản đối với Khách hàng để yêu cầu thanh toán và nhận các khoản tiền, tài sản mà bên đó phải trả;Các biện pháp khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu hạn mức này, Hợp đồng, văn bản thỏa thuận khác ký kết giữa các bên vàhoặc các biện pháp theo quy định của pháp luật. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––– HỢP ĐỒNG CHIẾT KHẤU HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ/BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU HẠN MỨC Số: ……………………………… Hôm nay, ngày ……/……./……, ………………, Bên gồm:  Bên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh/Phòng Giao dịch ………………………………………………… - Địa trụ sở : - Điện thoại : ………………… - Fax:………………………………………………… - Đại diện : Ông/Bà: ……………………… - Chức vụ:…………………………… Sau gọi Bên Ngân hàng,  - Khách hàng: Công ty …………………………………… Địa trụ sở : - ĐKKD số : ………… Sở KH&ĐT ……………… cấp lần đầu ngày ……/…./ ……, đăng ký bổ sung lần …………vào ngày …./… /… (ghi lần đăng ký bổ sung nhất, chưa đăng ký bổ sung lần bỏ nội dung này) - Mã số thuế: - Điện thoại : …………………….-Fax: ……………………….Email:…………… - Đại diện : Ông/Bà …………………….1 - Chức vụ: ……………………………., theo Văn ủy quyền số ………… Ngày …./…./… …………………… (nếu người đại diện theo pháp luật Doanh nghiệp trực tiếp ký Hợp đồng bỏ phần thông tin Văn ủy quyền) CMND/HC/TCCCD số…………… ……do…………………cấp ngày……/……/…… Đã thỏa thuận trí ký kết Hợp đồng chiết khấu Bộ chứng từ xuất hạn mức (“Hợp đồng”) với nội dung sau: Điều Cấp Hạn Mức Chiết Khấu Lưu ý ĐKKD ghi nhận Doanh nghiệp có nhiều Đại diện theo pháp luật cần Điều lệ có hiệu lực để xác định Đại diện theo pháp luật quyền ký kết Đề nghị này, Nếu người khơng trực tiếp ký phải có văn ủy quyền hợp lệ, hợp pháp 1 Theo Hợp đồng này, Bên Ngân hàng đồng ý cấp cho Khách hàng hạn mức chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất với giá trị tối đa là: (Bằng chữ: ) Thời hạn hạn mức: (bằng chữ: .), tính từ ngày Trong thời hạn này, Khách hàng chiết khấu nhiều lần (mỗi lần chiết khấu lập Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất khẩu) tổng số tiền chiết khấu (dư nợ chiết khấu) thời điểm không vượt Giá trị hạn mức chiết khấu nêu Khoản Điều Thời hạn chiết khấu tối đa Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất thuộc hạn mức: .Thời hạn chiết khấu cụ thể (“Thời hạn chiết khấu”) quy định cụ thể Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất và/hoặc văn liên quan lần chiết khấu Số tiền chiết khấu (“Số tiền chiết khấu”), thông tin Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất nội dung liên quan đến việc chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất quy định cụ thể Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất và/hoặc văn liên quan lần chiết khấu Phương thức chiết khấu: Việc chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất theo Hợp đồng thực theo phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất Theo đó, Bên Ngân hàng mua nhận chuyển nhượng quyền sở hữu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất từ Khách hàng; Khách hàng phải có trách nhiệm hồn trả số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu, chi phí truy đòi chi phí hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động chiết khấu trường hợp Bên Ngân hàng không nhận đầy đủ số tiền tốn từ bên có trách nhiệm tốn Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất Mục đích sử dụng số tiền chiết khấu: Khách hàng có trách nhiệm sử dụng tiền chiết khấu mục đích cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Bên Ngân hàng mục đích sử dụng tiền chiết khấu Điều Điều Kiện Chiết Khấu Bên Ngân hàng thực chiết khấu cho Khách hàng sau Khách hàng, Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất Khách hàng và/hoặc Bên liên quan (nếu có) đáp ứng tất điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật yêu cầu Bên Ngân hàng Bên Ngân hàng có quyền từ chối chiết khấu trường hợp quy định pháp luật không cho phép chiết khấu và/hoặc điều kiện thực tế Bên Ngân hàng thực việc chiết khấu Mỗi lần có nhu cầu chiết khấu, Khách hàng phải báo cho Bên Ngân hàng ngày làm việc đồng thời gửi Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất chứng từ liên quan theo yêu cầu Bên Ngân hàng tới Bên Ngân hàng Nếu Bên Ngân hàng đồng ý, Bên Ngân hàng ký chấp thuận Đề nghị chiết khấu Bộ chứng từ xuất Khách hàng gửi Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất phần không tách rời Hợp đồng Trường hợp Khách hàng chậm nhận tiền chiết khấu, Khách hàng phải tốn phí chậm nhận tiền chiết khấu theo quy định Bên Ngân hàng thời điểm chậm nhận tiền chiết khấu (nếu có) Phương thức giải ngân khoản chiết khấu thuộc hạn mức quy định cụ thể Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất và/hoặc văn liên quan lần chiết khấu Điều Lãi Suất Và Phí Chiết Khấu Lãi suất hạn là: Mỗi lần chiết khấu, Bên Ngân hàng thông báo cho Khách hàng mức lãi suất áp dụng khoản chiết khấu Khách hàng ghi nhận cụ thể Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất và/hoặc văn liên quan ký Khách hàng Bên Ngân hàng Lãi suất gia hạn chiết khấu: Thực theo quy định Bên Ngân hàng thời điểm gia hạn, không vượt 150% lãi suất chiết khấu hạn thời điểm gia hạn Lãi suất hạn: Bằng 150% mức lãi suất hạn thời điểm khoản tiền chiết khấu bị hạn Lãi suất chậm trả áp dụng tiền lãi chậm trả: Bằng 150% lãi suất chiết khấu hạn áp dụng thời điểm chậm trả lãi tối đa khơng q 10%/năm tính số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả Phương pháp tính lãi tiền lãi chiết khấu hạn, tiền lãi chiết khấu hạn dư nợ gốc, tiền lãi lãi chậm trả: a) Tiền lãi tính sở năm 365 ngày Số tiền lãi Khách hàng phải trả kỳ tính theo cơng thức (=)∑(Số dư thực tế nhân (x) Số ngày trì số dư thực tế nhân (x) Lãi suất tính lãi) chia (/)365, đó: - Thời hạn tính lãi thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi xác định từ ngày Bên Ngân hàng giải ngân Số tiền chiết khấu đến hết ngày liền kề trước ngày Bên Ngân hàng thu hồi hết toàn Số tiền chiết khấu Thời điểm xác định số dư để tính lãi cuối ngày thời hạn tính lãi - Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi Số tiền chiết khấu hạn, Số tiền chiết khấu hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà Bên Ngân hàng phải thu hồi sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận Hợp đồng quy định pháp luật - Số ngày trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối ngày không thay đổi - Lãi suất tính lãi: Là mức lãi suất chiết khấu hạn, lãi suất gia hạn chiết khấu, lãi suất hạn dư nợ gốc, lãi suất chậm trả áp dụng với tiền lãi chậm trả Các Bên thỏa thuận Hợp đồng này, (các) Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất và/hoặc văn liên quan ký Khách hàng Bên Ngân hàng Lãi suất tính lãi tính theo tỷ lệ % theo năm với năm 365 ngày b) Trường hợp thời hạn tính từ Khách hàng nhận giải ngân Số tiền chiết khấu đến Bên Ngân hàng thu hồi hết Số tiền chiết khấu ngày, Các Bên thỏa thuận rằng, thời hạn tính lãi số ngày trì số dư thực tế để tính lãi xác định 01 (một) ngày, số dư thực tế dùng để tính lãi số dư cuối ngày thời hạn tính lãi số dư thời điểm Bên Ngân hàng thu hồi hết Số tiền chiết khấu tùy thuộc vào thời điểm đến trước Tiền lãi chiết khấu Khách hàng toán lần toán trước cho Bên Ngân hàng theo phương thức Bên Ngân hàng trực tiếp khấu trừ giữ lại số tiền lãi chiết khấu từ Số tiền khiết khấu cho Khách hàng trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác Trường hợp Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất trước đến hạn toán Hối phiếu đòi nợ kèm chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất khẩu, tiền lãi chiết khấu tính sở số ngày chiết khấu thực tế Tiền lãi chiết khấu mà Khách hàng toán cho Bên Ngân hàng theo thỏa thuận sau trừ tiền lãi chiết khấu tính số ngày chiết khấu thực tế, khoản phí, nghĩa vụ tài liên quan khác Khách hàng thừa Bên Ngân hàng chuyển trả cho Khách hàng Khách hàng phải tốn khoản phí, chi phí nghĩa vụ tài khác (nếu có) cho Bên Ngân hàng theo thời hạn, số lượng phương thức mà Bên Ngân hàng yêu cầu Điều Thu Hồi Số Tiền Chiết Khấu, Mua Lại Hối Phiếu Đòi Nợ Kèm Theo Bộ Chứng Từ Xuất Khẩu/Bộ Chứng Từ Xuất Khẩu Trước Khi Đến Hạn Thanh Toán Và Truy Đòi Hối Phiếu Đòi Nợ Kèm Theo Bộ Chứng Từ Xuất Khẩu/Bộ Chứng Từ Xuất Khẩu Thu hồi số tiền chiết khấu: Bên Ngân hàng thu hồi toàn số tiền gốc, lãi chiết khấu chi phí liên quan trường hợp: a) Ngay tài khoản toán Khách hàng mở Bên Ngân hàng ghi Có số tiền tốn theo Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất khẩu; b) Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất trước đến hạn tốn; c) Khách hàng hồn trả số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu chi phí khác trường hợp Bên Ngân hàng truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất theo quy định khoản Điều Mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất trước hạn: Trường hợp Khách hàng muốn mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất trước đến hạn toán Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất khẩu, Khách hàng phải thông báo trước văn cho Bên Ngân hàng ngày làm việc phải Bên Ngân hàng đồng ý, đồng thời phải toán cho Bên Ngân hàng khoản tiền phí tiền phạt Bên Ngân hàng thông báo thời điểm Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất Nếu Khách hàng khơng đồng ý với mức tiền phí tiền phạt theo thơng báo Bên Ngân hàng, Bên Ngân hàng có quyền yêu cầu Khách hàng phải thực thỏa thuận chiết khấu theo nội dung thống Hợp đồng Truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất khẩu: a) Đối với khoản chiết khấu thuộc hạn mức, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả cho Bên Ngân hàng Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu, chi phí truy đòi chi phí hợp pháp khác có liên quan đến khoản chiết khấu xảy trường hợp sau: - Hết Thời hạn chiết khấu Bên Ngân hàng không nhận đầy đủ số tiền tốn Bộ chứng từ xuất từ bên có trách nhiệm toán Bộ chứng từ xuất khẩu; - Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất bị Bên có trách nhiệm toán từ chối toán/từ chối chấp nhận trả lại; - Các trường hợp khác theo quy định Hợp đồng b) Việc hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu nghĩa vụ tài khác (nếu có) Khách hàng thực địa điểm Bên Ngân hàng Khách hàng có nghĩa vụ mở tài khoản tốn Bên Ngân hàng bảo đảm tài khoản ln có đủ số dư để Bên Ngân hàng trích tiền Khách hàng phải hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và/hoặc nghĩa vụ tài khác Khách hàng (nếu có) c) Khách hàng đồng ý Bên Ngân hàng có quyền áp dụng biện pháp sau để truy đòi: - Tạm khóa tự động trích tài khoản tốn nêu điểm b) khoản tài khoản tiền gửi khác (có kỳ hạn, khơng kỳ hạn) xử lý tài sản gửi Khách hàng Bên Ngân hàng và/hoặc liên hệ, lập ủy nhiệm thu yêu cầu Ngân hàng nơi mở Tài khoản toán cho Khách hàng để thu hồi Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và/hoặc nghĩa vụ tài Khách hàng (nếu có) Nếu tài khoản Khách hàng có loại tiền khác với loại tiền phải thu hồi Bên Ngân hàng có đủ nguồn ngoại tệ để mua bán cho Khách hàng trả nợ, Bên Ngân hàng tự động mua bán ngoại tệ cho Khách hàng theo tỷ Bên Ngân hàng áp dụng thời điểm để thu nợ Trong trường hợp này, Bên Ngân hàng yêu cầu Khách hàng ký, hoàn thiện chứng từ mua, bán ngoại tệ theo quy định Bên Ngân hàng, trường hợp Khách hàng không thực từ chối thực hiện, Bên Ngân hàng có quyền tự động thực việc mua, bán ngoại tệ cho Khách hàng theo quy định Hợp đồng Việc bán ngoại tệ cho Khách hàng để trả nợ thực theo quy định pháp luật Trường hợp tài khoản Khách hàng khơng có đủ tiền để Bên Ngân hàng trích thu hồi, Bên Ngân hàng tự động chuyển nợ hạn áp dụng lãi suất hạn theo quy định khoản tiền - Liên hệ trực tiếp với Ngân hàng phát hành L/C, Ngân hàng toán/Ngân hàng nhờ thu, nhà nhập bên có nghĩa vụ tài sản Khách hàng để yêu cầu toán nhận khoản tiền, tài sản mà bên phải trả; - Các biện pháp khác theo thỏa thuận Hợp đồng chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất hạn mức này, Hợp đồng, văn thỏa thuận khác ký kết bên và/hoặc biện pháp theo quy định pháp luật Khách hàng thực chiết khấu loại tiền phải hồn trả/thanh tốn Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu loại phí liên quan (nếu có) loại tiền Trường hợp Khách hàng hồn trả/thanh tốn loại tiền khác phải đồng ý Bên Ngân hàng quy đổi theo tỷ giá Bên Ngân hàng thơng báo thời điểm hồn trả Các Bên thống thỏa thuận trường hợp, khoản tiền nhận từ Khách hàng, Bên Ngân hàng thu theo thứ tự ưu tiên nhận tiền sau: khoản tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, loại phí (nếu có), tiền lãi chiết khấu, Số tiền chiết khấu Tùy thời điểm, Bên Ngân hàng có quyền định việc thay đổi thứ tự ưu tiên toán nêu Khách hàng cam kết khơng có khiếu nại, tranh chấp Bên Ngân hàng thứ tự ưu tiên thu nợ nêu Điều Chấm Dứt Chiết Khấu Và Yêu Cầu Mua Lại Hối Phiếu Đòi Nợ Kèm Theo Bộ Chứng Từ Xuất Khẩu/Bộ Chứng Từ Xuất Khẩu Các Bên thống thỏa thuận Bên Ngân hàng có quyền (nhưng khơng có nghĩa vụ) chấm dứt chiết khấu truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất yêu cầu Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất trường hợp sau đây: a) Khách hàng sử dụng Số tiền chiết khấu sai mục đích, có hành vi khơng trung thực, cung cấp thông tin sai thật, trốn tránh, thiếu thiện chí với Bên Ngân hàng Thời hạn chiết khấu; b) Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất chiết khấu theo Hợp đồng bị giảm sút/mất khả tốn lý có liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nước và/hoặc quốc tế mà Bên Ngân hàng nhận định có khả ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn Bên Ngân hàng; c) Ngân hàng phát hành L/C, Ngân hàng nhờ thu và/hoặc Nhà nhập Khách hàng nước ngồi có thay đổi lớn máy quản trị, điều hành, thay đổi cấu sở hữu dùng phần lớn tài sản để góp vốn, liên doanh, mua cổ phần; thực việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, tạm ngừng kinh doanh, giải thể, phá sản mà theo đánh giá Bên Ngân hàng ảnh hưởng đến khả toán theo Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất chiết khấu theo Hợp đồng d) Trường hợp Khách hàng có nhiều khoản vay, khoản cấp tín dụng, khoản tiền vay bắt buộc Bên Ngân hàng, có Hợp đồng tín dụng, khoản tín dụng phát sinh nợ hạn phải trả nợ trước hạn, Khách hàng phải thực mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất theo quy định Hợp đồng này; e) Khách hàng vi phạm nghĩa vụ Bên Ngân hàng theo Hợp đồng thỏa thuận khác với Bên Ngân hàng; f) Các trường hợp khác mà Bên Ngân hàng xét thấy cần thiết để bảo đảm thu hồi nợ vay Khi xẩy trường hợp nêu trên, Bên Ngân hàng có quyền vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để định truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất yêu cầu Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất Khi Bên Ngân hàng định truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất yêu cầu Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất khẩu, tất nghĩa vụ liên quan khác Khách hàng theo Hợp đồng dù đến hạn hay chưa đến hạn trở thành đến hạn Bên Ngân hàng gửi văn thông báo cho Khách hàng nêu rõ thời hạn mà Khách hàng phải mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất khẩu; Khách hàng phải tốn cho Bên Ngân hàng tồn Số tiền chiết khấu, khoản toán khác thời hạn mà Bên Ngân hàng yêu cầu Điều Nợ Quá Hạn Khách hàng bị coi hạn chiết khấu xảy trường hợp sau: a) Khi Khách hàng không thực việc hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu, chi phí truy đòi chi phí hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động chiết khấu theo yêu cầu Bên Ngân hàng Bên Ngân hàng thực truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất Thời điểm hạn tính từ mà Bên Ngân hàng yêu cầu Khách hàng hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu, chi phí truy đòi chi phí liên quan khác; b) Khách hàng phải thực việc mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất trường hợp quy định Điều Hợp đồng không thực thực không nghĩa vụ mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất theo yêu cầu Bên Ngân hàng Thời điểm hạn tính từ mà Bên Ngân hàng yêu cầu Khách hạn thực mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất c) Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất bị Ngân hàng nước ngồi từ chối tốn, bị trả lại Khách hàng chưa thực việc hoàn trả Số tiền chiết khấu nghĩa vụ liên quan theo yêu cầu Bên Ngân hàng Thời điểm hạn tính từ hết hạn tốn Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất Khi hạn chiết khấu, Khách hàng chịu lãi suất hạn tính Số tiền chiết khấu Bộ chứng từ xuất kể từ thời điểm hạn Khách hàng thực tế hoàn thành việc toán cho Bên Ngân hàng Kể từ thời điểm hạn, Bên Ngân hàng có quyền áp dụng biện pháp theo thỏa thuận Hợp đồng và/hoặc biện pháp theo quy định pháp luật để truy đòi/thu hồi tồn Số tiền chiết khấu, tiền lãi chiết khấu nghĩa vụ tài khác (nếu có) Điều Biện Pháp Bảo Đảm2 Để bảo đảm cho việc thực nghĩa vụ Khách hàng theo Hợp đồng này, Bên thống áp dụng biện pháp bảo đảm sau a) Thế chấp (ghi tên tài sản) ; b) Cầm cố (ghi tên tài sản) .; c) Các biện pháp, tài sản bảo đảm khác theo thỏa thuận Bên Ngân hàng với Khách hàng và/hoặc Bên thứ ba (nếu có) Chi tiết biện pháp tài sản bảo đảm thỏa thuận cụ thể tài liệu sau ký kết Bên Ngân hàng với Khách hàng và/hoặc Bên liên quan: (i) Hợp đồng bảo đảm (thế chấp/cầm cố) số .ký ngày ./ / ; (ii) Hợp đồng bảo đảm ký sau ngày phát sinh hiệu lực Hợp đồng chiết khấu Bộ chứng từ hạn mức này; (iii) văn sửa đổi, bổ sung, thay Hợp đồng bảo đảm nêu Điều Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên Ngân Hàng Quyền Bên Ngân hàng: a) Yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ loại giấy tờ chứng minh Khách hàng Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất Khách hàng có đủ điều kiện thực chiết khấu theo quy định pháp luật b) Từ chối chiết khấu Khách hàng không đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục theo yêu cầu Bên Ngân hàng Bên Ngân hàng khơng có đủ điều kiện để chiết khấu thời điểm Khách hàng yêu cầu; c) Yêu cầu Khách hàng thực hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu chi phí hợp pháp liên quan khác Bên Ngân hàng thực truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất khẩu; d) Được quyền yêu cầu Khách hàng sử dụng tài sản, nguồn thu Khách hàng để hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu chi phí khác cho Bên Ngân hàng đầy đủ, hạn; Nếu khơng có tài sản bảo đảm sửa theo Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu e) Được quyền liên hệ trực tiếp với Ngân hàng phát hành L/C, Ngân hàng toán/Ngân hàng nhờ thu, nhà nhập bên có nghĩa vụ tài sản Khách hàng yêu cầu toán nhận khoản tiền, tài sản mà bên phải trả; f) Có quyền chấm dứt việc chiết khấu truy đòi Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu chi phí hợp pháp liên quan khác phát Khách hàng cung cấp thông tin sai thật, vi phạm Hợp đồng chiết khấu; g) Có quyền tạm khóa, tự động trích tiền từ tài khoản tốn khác (có kỳ hạn, không kỳ hạn) Khách hàng Bên Ngân hàng và/hoặc liên hệ, lập ủy nhiệm thu yêu cầu Ngân hàng nơi mở Tài khoản toán cho Khách hàng để thu hồi Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và/hoặc nghĩa vụ tài Khách hàng (nếu có) trường hợp truy đòi q hạn h) Có quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền chiết khấu Khách hàng theo quy định pháp luật; i) Có quyền thu thập, sử dụng cung cấp thông tin bao gồm không giới hạn thông tin liên quan đến Khách hàng thơng tin liên quan đến khoản tín dụng Khách hàng bao gồm thông tin từ văn bản, tài liệu Khách hàng cung cấp; hợp đồng, văn ký kết Khách hàng Bên Ngân hàng để cung cấp cho đơn vị có chức cung cấp dịch vụ thơng tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp Việt Nam, cung cấp cho quan có thẩm quyền u cầu cung cấp thơng tin theo quy định pháp luật; j) Có quyền thực biện pháp hợp pháp khác theo quy định pháp luật để truy đòi khoản tiền chưa tốn đầy đủ Khách hàng hồn thành nghĩa vụ Bên Ngân hàng theo quy định Hợp đồng k) Có tồn quyền chuyển giao, bán cho Bên thứ ba toàn phần nghĩa vụ Khách hàng theo Hợp đồng mà khơng cần phải có đồng ý Khách hàng; Nghĩa vụ Bên Ngân hàng: a) Thực nội dung thỏa thuận Hợp đồng b) Bảo quản, sử dụng Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất theo quy định pháp luật Bên Ngân hàng có quyền nghĩa vụ khác theo thỏa thuận Hợp đồng theo quy định pháp luật Điều Quyền Và Nghĩa Vụ Của Khách Hàng Quyền Khách hàng: a) Được nhận tiền chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất từ Bên Ngân hàng theo thỏa thuận; b) Có quyền từ chối yêu cầu Bên Ngân hàng không với thỏa thuận Hợp đồng quy định pháp luật; c) Được mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất Bên Ngân hàng chấp nhận Nghĩa vụ Khách hàng: d) Bảo đảm việc xuất hoàn toàn phù hợp với quy định hành pháp luật Việt Nam; e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất chiết khấu Bên Ngân hàng; f) Cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất có đủ điều kiện thực chiết khấu theo quy định pháp luật Bằng Hợp đồng này, Khách hàng cam kết sử dụng số tiền chiết khấu cho mục đích hợp pháp thỏa thuận với Bên Ngân hàng Hợp đồng này, Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất văn liên quan; g) Cung cấp cho Bên Ngân hàng tất thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp lý Bên Ngân hàng nhằm tuân thủ quy định Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt h) Thực nghĩa vụ theo Hợp đồng văn liên quan ký Bên, vi phạm mà gây thiệt hại bồi thường cho Bên Ngân hàng toàn thiệt hại phát sinh, bao gồm không hạn chế thiệt hại như: chi phí thực truy đòi Khách hàng Bên có liên quan; chi phí luật sư, án phí, lệ phí Tòa án, phí thi hành án; khoản chi phí mà Bên Ngân hàng phải bồi thường hay chịu phạt với Bên thứ ba vi phạm Khách hàng trực tiếp gián tiếp gây nên v.v ; i) Không chuyển nhượng quyền nghĩa vụ theo Hợp đồng cho Bên thứ ba, trừ trường hợp Bên Ngân hàng đồng ý văn bản; j) Khách hàng hoàn toàn đồng ý rằng, xảy trường hợp sau đây, Khách hàng không Bên Ngân hàng tiếp tục giải ngân, chiết khấu, bị chấm dứt hạn mức chiết khấu phải thực mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất giải ngân tiền chiết khấu theo yêu cầu Bên Ngân hàng: - Khách hàng không nhận tiền chiết khấu thời hạn (nếu có) quy định Hợp đồng này, văn có liên quan và/hoặc yêu cầu Bên Ngân hàng - Bên Ngân hàng không thực giải ngân Khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện chiết khấu; - Các hồ sơ, thông tin Khách hàng cung cấp cho Bên Ngân hàng khơng xác, khơng trung thực; - Việc chiết khấu dẫn đến việc vi phạm quy định pháp luật và/hoặc liên quan trực tiếp gián tiếp đến hành vi vi phạm pháp luật Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; - Việc chiết khấu liên quan đến tổ chức, cá nhân có tên danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận trừng phạt, danh sách Phòng, chống rửa tiền khác quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, khuyến nghị áp dụng và/hoặc áp dụng Bên Ngân hàng Trong trường hợp nêu trên, Khách hàng cam kết bồi thường cho Bên Ngân hàng đầy đủ khoản chi phí giám định, định giá, thẩm định cấp tín dụng, phí luật sư chi phí phát sinh khác mà Bên Ngân hàng toán Bên Ngân hàng không cần cung cấp chứng từ chứng minh thiệt hại Khách hàng có quyền nghĩa vụ khác theo thỏa thuận Hợp đồng này, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, văn khác ký kết với Bên Ngân hàng theo quy định pháp luật Điều 10 Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp Hợp đồng giải thích điều chỉnh pháp luật Việt Nam Các tranh chấp phát sinh từ liên quan đến Hợp đồng Các Bên bàn bạc xử lý tinh thần hợp tác, bình đẳng tôn trọng lẫn Trường hợp Các Bên không tự thỏa thuận không muốn thỏa thuận với nhau, Các Bên có quyền khởi kiện Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải theo quy định pháp luật Các Bên thống rằng, địa Các Bên nêu phần đầu Hợp đồng địa sử dụng để Tòa án xác định thẩm quyền giải tranh chấp theo quy định pháp luật Trường hợp Khách hàng thay đổi địa mà không thơng báo cho Bên Ngân hàng văn bản, hiểu Khách hàng cố tình giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ Bên Ngân hàng có quyền yêu cầu Tòa án thụ lý giải vụ án theo thủ tục chung Khách hàng chấp nhận việc Tòa án xét xử vắng mặt Khách hàng, kể trường hợp không lấy lời khai Khách hàng Điều 11 Trao Đổi Thông Tin Các thông báo, văn giao dịch Bên Ngân hàng Khách hàng gửi theo địa Bên nêu phần đầu Hợp đồng Trường hợp Bên có thay đổi địa phải thông báo cho Bên văn bản; không thơng báo Bên có quyền gửi văn theo địa cũ coi Bên lại nhận văn nội dung văn có giá trị ràng buộc Các Bên Văn thông báo, trao đổi thông tin liên quan đến Hợp đồng Bên lập gửi tới Bên coi nhận Bên vào thời điểm: a) Văn giấy gửi trực tiếp tới người có liên quan địa nêu phần đầu Hợp đồng này, hoặc, b) Ngày làm việc liền sau ngày văn giấy gửi thư bảo đảm tới địa nêu phần đầu Hợp đồng này, hoặc, c) Vào ngày làm việc liền sau ngày văn gửi Fax tới số Fax nêu phần đầu Hợp đồng gửi Fax, máy Fax thông báo gửi nhận thành cơng Ngồi phương thức trao đổi thơng tin quy định Khoản Khoản Điều này, Bên Ngân hàng thơng báo cho Khách hàng vấn đề liên quan tới khoản chiết khấu theo Hợp đồng sản phẩm, dịch vụ Bên Ngân hàng bao gồm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh sách Bên Ngân hàng khoản chiết khấu theo Hợp đồng phương thức liên hệ Bên Ngân hàng triển khai thời kỳ bao gồm không giới hạn phương thức sau: gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS, gửi email tới số điện thoại, email Khách hàng đăng ký với Bên Ngân hàng phần đầu Hợp đồng này; niêm yết trụ sở địa điểm kinh doanh thơng báo website thức Bên Ngân hàng (website: www.vpbank.com.vn) Đối với nội dung Bên Ngân hàng thông báo cho Khách hàng văn theo quy định Hợp đồng này, văn liên quan quy định pháp luật, Các Bên đồng ý rằng, văn Bên Ngân hàng lập gửi giấy thông điệp liệu qua tin nhắn SMS, email cho Khách hàng theo quy định Điều Khách hàng coi nhận thông báo Bên Ngân hàng Bên Ngân hàng thông báo một/một số phương thức nêu tới địa Khách hàng, số điện thoại, email Khách hàng đăng ký với Bên Ngân hàng, niêm yết trụ sở địa điểm kinh doanh thông báo website Bên Ngân hàng Bên Ngân hàng khơng có nghĩa vụ phải xác minh việc Khách hàng nhận thông báo Trường hợp Khách hàng có thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ cần trao đổi thông tin với Bên Ngân hàng phải thơng báo cho Bên Ngân hàng văn bản; khơng thơng báo Bên Ngân hàng có quyền thơng báo theo địa chỉ, số điện thoại email cũ coi Khách hàng nhận thông báo Bên Ngân hàng thông báo tới địa chỉ, số điện thoại email nội dung thông báo có giá trị ràng buộc Khách hàng Khách hàng coi chấp thuận toàn nội dung sửa đổi theo thông báo Bên Ngân hàng Khách hàng tiếp tục trì khoản chiết khấu Bên Ngân hàng sau thời điểm Bên Ngân hàng thông báo Điều 12 Điều Khoản Thi Hành 10 Mọi thay đổi nội dung Hợp đồng có hiệu lực Các Bên thỏa thuận văn Các văn bản, liệu ghi nhận nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phù hợp với Hợp đồng phận không tách rời Hợp đồng Những vấn đề chưa đề cập đến Hợp đồng thực theo Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu/Bộ chứng từ xuất cam kết, thỏa thuận khác Các Bên (nếu có) theo quy định pháp luật có liên quan Trường hợp có điều khoản Hợp đồng bị vơ hiệu theo phán quan có thẩm quyền điều khoản lại giữ nguyên hiệu lực với Bên Các Bên bàn bạc, thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung lại điều khoản cho phù hợp với quy định pháp luật Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Khách hàng thực xong tất nghĩa vụ Bên Ngân hàng, lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý nhau, Khách hàng giữ 01 bản, Bên Ngân hàng giữ 02 Các Bên xác nhận việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng giả tạo, khơng bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn Từng Bên đọc lại, hiểu rõ, trí ký tên ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN NGÂN HÀNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 11 ... hợp pháp Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu /Bộ chứng từ xuất chiết khấu Bên Ngân hàng; f) Cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu /Bộ chứng từ. .. chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất trước hạn: Trường hợp Khách hàng muốn mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất khẩu /Bộ chứng từ xuất trước đến hạn tốn Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ. .. chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng từ xuất và/hoặc văn liên quan lần chiết khấu Phương thức chiết khấu: Việc chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất /Bộ chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng chiết khấu hối phiếu đòi nợ bộ chứng từ xuất khẩu hạn mức, Hợp đồng chiết khấu hối phiếu đòi nợ bộ chứng từ xuất khẩu hạn mức

Từ khóa liên quan