Đề thi thử THPT QG 2019

8 47 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 14:31

Ôn thi THPT QG 2019 - Thầy Nguyễn Văn Phương SỞ GD&ĐT HẢI PHỊNG TRƯỜNG THPT NGƠ QUYỀN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 Mơn thi: TOÁN 12 (Ngày thi 28/12/2018) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN I (Đề thi gồm 06 trang) Câu 1: Cho hàm số điểm cực trị? y = f ( x) ĐT: 0333968999 Mã đề 313 liên tục ¡ có đồ thị hình vẽ Hỏi hàm số có y x O A B C D Câu 2: Cho tứ diện ABCD có AB, AC , AD đơi vng góc, AB = 4cm, AC = 5cm, AD = 3cm Thể tích khối tứ diện ABCD A 15cm3 B 10cm3 C 60cm3 D 20cm3 Câu 3: y = f ( x) Cho hàm số xác định, liên tục ¡ có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau đúng? A C Câu 4: A Câu 5: A Câu 6: B ( −∞; −1) Hàm số đồng biến khoảng D ( 0; +∞ ) ( −3; +∞ ) Hàm số đồng biến khoảng Hàm số đồng biến khoảng Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? B C D x- x- - x +2 x +2 y= y = y = y = - x +2 x +2 x +2 - x +2 a , ABC A ' B ' C ' A ' B Cho hình lăng trụ đứng có đáy tam giác cạnh tạo với mặt phẳng đáy o góc 60 Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' B a3 C 3a D 3a 3a Hàm số đồng biến khoảng log ( −∞;1)  x x +1  = log  − ÷ ÷ x  2 x Biết phương trình a, b số nguyên Tính 2a + b Ôn thi THPT QG 2019 - Thầy Nguyễn Văn Phương có nghiệm dạng x = a + b ĐT: 0333968999 Ơn thi THPT QG 2019 - Thầy Nguyễn Văn Phương A Câu 7: A Câu 8: A Câu 9: ĐT: 0333968999 B C D Cho số dương a m, n ∈ ¡ Mệnh đề sau đúng? B a m a n = (a m )n C a m a n = a m + n D a m a n = a mn a m a n = a m −n x −7 x + = là: Số nghiệm phương trình B C D AB = a , AD = BC = CD = a, mặt bên Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang cân với đáy SAB tam giác cân đỉnh S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng ( ABCD ) Biết 2a 15 ( SBC ) , tính theo a thể tích V khối chóp khoảng cách từ A tới mặt phẳng S ABCD A B C D 3a 3a3 3a3 3a V= V= V = V = 4 ( N ) Diện tích xung Câu Gọi R, l , h bán kính đáy, độ dài đường sinh, chiều cao hình nón S xq hình nón 10: quanh A S xq = π Rh B S xq = 2π Rh C S xq = 2π Rl D S xq = π Rl x y = x - x +1 Câu Tìm điểm cực đại hàm số 11: A B x0 = C x0 = x0 =- D x0 = x3 y = − 3x + x − nghịch biến khoảng đây? 12: Hàm số A (5; +∞) B ( −∞;1) C ( −2;3 ) D ( 1;5 ) Câu Biết hàm số f ( x) = x - x - x + 28 đạt giá trị nhỏ đoạn [ 0; 4] x0 Tính 13: P = x0 + 2018 A P = 2021 B P = 2018 C P = 2019 D P = Câu f ( x ) = ax + bx + cx + dx + e ( a ¹ 0) f ( x) f '( x ) Biết hàm số có đạo hàm 14: Cho hàm số y = f '( x) hàm số có đồ thị hình vẽ Khi mệnh đề sau sai? Câu y x -2 A Hàm số -1 O f ( x) nghịch biến khoảng ( −1;1) Ôn thi THPT QG 2019 - Thầy Nguyễn Văn Phương ĐT: 0333968999 Ôn thi THPT QG 2019 - Thầy Nguyễn Văn Phương ( 0;+¥ ) C f ( x) y ( - 2;1) Hàm số đồng biến khoảng D f ( x) ( - ¥ ; - 2) Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số f ( x) ĐT: 0333968999 đồng biến khoảng Câu Cho khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' tích 72cm Gọi M trung điểm đoạn thẳng BB ' 15: Tính thể tích khối tứ diện ABCM A 36cm B 18cm3 C 24cm3 D 12cm3 Câu Đường cong hình đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương 16: án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? y -1 O x -1 A y =- x + x - B y = x - x - C y =- x + x - D y =- x + x +1 Câu Một cốc hình trụ có bán kính đáy cm , chiều cao 20 cm Trong cốc có nước, 17: khoảng cách đáy cốc mặt nước 12 cm (Hình vẽ) Một quạ muốn uống nước cốc mặt nước phải cách miệng cốc không cm Con quạ thông minh mổ viên bi đá hình cầu có bán kính 0, cm thả vào cốc nước để mực nước dâng lên Để uống nước quạ cần thả vào cốc viên bi? A 29 B 30 C 28 D 27 Câu a m = − , a, b ∈ ¢ + , ( a, b ) = 18: Giả sử b giá trị thực tham số m để đường thẳng d : y =- x + m x +1 y= x - ( C ) hai điểm phân biệt A, B cho trọng tâm tam giác OAB cắt đồ thị hàm số thuộc đường thẳng D : x - y - = , với O gốc tọa độ Tính a + 2b A B C 11 D 21 x Câu Phương trình ( − ) ( log x − 3) = có hai nghiệm x1 , x2 (với x1 < x2 ) Tính giá trị biểu thức 19: K = x1 + x2 B K = 18 + log C K = 24 + log D K = 32 + log * Câu Cho f (1) = 1, f (m + n) = f (m) + f (n) + mn với m, n ∈ N Tính giá trị biểu thức 20: A K = 32 + log Ôn thi THPT QG 2019 - Thầy Nguyễn Văn Phương ĐT: 0333968999 Ôn thi THPT QG 2019 - Thầy Nguyễn Văn Phương ĐT: 0333968999  f (96) − f (69) − 241  T = log    A B Câu 21: C 10 ( + ) ( − ) P= (1+ ) Tính giá trị biểu thức 2018 D 2017 2019 C D P = 22018 P = −2 P = −22019 Câu ( O; r ) ( O '; r ) Khoảng cách hai đáy OO ' = r 22: Một hình trụ có hai đáy hai hình tròn ( O '; r ) Gọi S1 diện tích xung quanh hình Một hình nón có đỉnh O có đáy hình tròn A 2017 B P = −1 trụ A Câu 23: A Câu 24: A S1 S S 2 diện tích xung quanh hình nón Tính tỉ số B S1 C S1 D S1 S1 = = = = S S S S2 2 Anh Nam trường làm với mức lương khởi điểm triệu đồng/1tháng Anh muốn dành khoản tiền tiết kiệm cách trích 20% lương hàng tháng gửi vào ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,5%/ tháng Hỏi sau năm, số tiền tiết kiệm anh Nam gần với số sau đây? 15 320 000 đồng B 14 900 000 đồng C 14 880 000 đồng D 15 876 000 đồng Biết đồ thị hàm số y = x - x + x - cắt đồ thị hàm số y = hai điểm phân biệt A B Tính độ dài đoạn thẳng AB AB = B AB = C AB = 2 D AB = Câu Cho khối chóp tích 32cm diện tích đáy 16cm Chiều cao khối chóp 25: A 4cm B 6cm C 3cm D 2cm Câu Giải phương trình log3 ( x - 1) = 26: A x = 10 B x = 11 C x = D x = o · o · · Câu S ABC có SA = 2a, SB = 3a, SC = 4a ASB = BSC = 60 , ASC = 90 Tính thể tích Cho hình chóp 27: V khối chóp S ABC A B V = 2a3 C D V = a 2a 4a V= V = 2 Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = f ( x) = ( x − 1) điểm M (2;9) 28: A y = x − B y = x − C y = 24 x − 39 D y = x + 21 8cm, bán kính đáy 6cm Diện tích tồn phần hình nón Câu Cho hình nón có chiều cao cho Ôn thi THPT QG 2019 - Thầy Nguyễn Văn Phương ĐT: 0333968999 Ôn thi THPT QG 2019 - Thầy Nguyễn Văn Phương 29: A 116π cm ĐT: 0333968999 B 84π cm C 96π cm D log a = a, log a a = D 132π cm x+2 Câu y= x + có đồ thị (C ) Đường thẳng d có phương trình y = ax + b tiếp tuyến 30: Cho hàm số (C ) , biết d cắt trục hoành A cắt trục tung B cho tam giác OAB cân O , với O gốc tọa độ Tính a + b A −1 B −2 C D −3 Câu Cho a > a ≠ Tìm mệnh đề mệnh đề sau 31: A log a x n = n log a x B x log a x (với x > ) log a = y log a y (với x > 0, y > ) C log a x có nghĩa với x Câu Cho hàm số y = f ( x ) liên tục ¡ có đồ thị hình vẽ Xét hàm số 32: max g ( x) =- 10 g ( x ) = f ( x + x - 1) + m Tìm m để [ 0;1] A Câu 33: A Câu 34: m =- 13 m = D m =- [ −2018; 2019] để hàm số Có tất giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn y = mx + ( m + 1) x + có điểm cực đại? B 2018 C D 2019 y = f ( x) Cho hàm số có bảng biến thiên sau: x y' -¥ +¥ B - + C - m = +¥ y - -¥ -¥ f ( x) = m Tìm tất giá trị thực tham số m cho phương trình có hai nghiệm A m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 , Đề thi thử THPT QG 2019