CHUYÊN đề sắt CROM ĐỒNG

28 73 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 14:30

Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Chuyên đề: SẮT, CROM, ĐỒNG PHẦN I- KIẾN THỨC CƠ BẢN SẮT, HỢP CHẤT, HỢP KIM CỦA SẮT A KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG * ĐƠN CHẤT SẮT I/ Vị trí bảng tuần hồn, cấu hình electron ngun tử: - Sắt thứ 26, thuộc nhóm VIII B, chu kì - Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d64s2 hay viết gọn [Ar]3d64s2 - Sắt có 2e lớp ngồi phân lớp 3d chưa bão hòa nên dễ dàng nhường 2e phân lớp 4s hoạc nhường thêm 1e phân lớp 3d để tạo thành ion Fe2+, Fe3+ + Cấu hình Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 + Cấu hình Fe3+ : 1s22s22p63s23p63d5 II Tính chất vật lí: Lưu ý: Sắt có tính nhiễm từ III Tính chất hóa học: Sắt có tính khử trung bình + Khi tác dụng với chất oxi hóa yếu bị oxi đến số oxi hóa +2 ( tác dụng với HCl, H2SO4 loãng, S, dd số muối FeCl3…) Fe > Fe2+ + 2e + Còn tác dụng với chất oxi hóa mạnh bị oxi hóa đến số oxi hóa +3 ( tác dụng với H2SO4 đ,ng; HNO3, Cl2, dd số muối ) Fe - > Fe3+ +3e 1/ Tác dụng với phi kim:Ở nhiệt độ cao, sắt khử nguyên tử phi kim thành ion âm bị oxi hóa đến số oxi hóa +2 +3 a/ Tác dụng với S: chất oxi hóa yếu nên Fe khử S xuống số oxi hóa -2 bị oxi hóa đến số oxi hóa +2 b/ Tác dụng với oxi: chất oxi hóa mạnh nên Fe khử O2 xuống số oxi hóa -2 Fe bị oxi hóa đến số oxi hóa +2 +3 c/ Tác dụng với Clo: Fe khử Clo xuống số oxi hóa -1 Fe bị oxi hóa đến số oxi hóa +3 2/ Tác dụng với axit: a/ Tác dụng với H2SO4 loãng, HCl - Fe khử ion H+ dd axit thành khí H2, Fe bị oxi hóa đến số oxi hóa +2 Fe + H+ > Fe2+ + H2 b/ Tác dụng với H2SO4đặc, HNO3 : +5 + - Fe khử N , S xuống số oxi hóa thấp hơn, Fe bị oxi hóa lến tới số oxi hóa +3 Fe + 4HNO3 > Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Fe + H2SO4 đđ - > Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O * Lưu ý: Fe bị thụ động hóa bới axit HNO3 đ,ng; H2SO4 đặc nguội 3/ Tác dụng với dd muối: Fe khử ion kim loại đứng sau dãy hoạt động hóa học 4/ Tác dụng với nước: - Ở nhiệt độ thướng sắt không khử nước, nhiệt độ cao sắt khử nước tạo khí H2 FeO Fe3O4 ? Khi từ Fe ……> Fe2+, ? Khi từ Fe ……> Fe3+ IV: Trạng thái tự nhiên: - Sắt tồn chủ yếu dạng hợp chất Các quặng sắt quan trọng là: manhetit( Fe3O4), hematit đỏ ( Fe2O3), quặng hematit nâu (Fe2O3.nH2O), quặng xiderit FeCO3, quặng pirit (FeS2 ) - Sắt có hemoglobin máu - Trong mẫu thiên thạch có Fe tự Ơn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 * HỢP CHẤT CỦA SẮT I Hợp chất sắt (II): Fe2+ vừa có tính khử vừa có tính oxi hố Fe2+ > Fe3+ + 1e Fe2+ + 2e - > Fe 1/ Sắt (II) oxit: FeO - Sắt II oxit chất khử nên phản ứng dễ dàng với chất oxi hóa 3FeO + 10 HNO3 > Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 2FeO + H2SO4 đặc - > Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O - Sắt II oxit điều chế cách cho Fe2O3 tác dụng với chất khử mạnh H2 CO to cao Fe2O3 + CO - > 2FeO + CO2 2/ Sắt ( II ) hiđroxit: Fe(OH)2 - Fe(OH)2 điều chế cách cho muối sắt Fe (II) phản ứng với dd kiềm điều kiện khơng có khơng khí Fe2+ + OH- - > Fe(OH)2 - Nếu để lâu khơng khí Fe(OH)2 Fe(OH)2 dễ chuyển thành Fe(OH)3 4Fe(OH)2 + O2 + H2O → 4Fe(OH)3 - Điều chế Fe(OH)2 : Fe2+ + OH- > Fe(OH)2 3/ Muối sắt II - Muối sắt II dễ bị oxi hóa thành sắt III chất oxi hóa 2FeCl2 + Cl2 > 2FeCl3 - Để điều chế muối sắt II cho Fe, FeO, Fe(OH)2 tác dụng với axit Fe + 2HCl - > FeCl2 + H2 FeO + H2SO4 > FeSO4 + H2O Lưu ý: Dung dịch muối sắt II điều chế xong phải dùng vài để lâu chuyển thành sắt III II Hợp chất sắt (III): Tác dụng với chất khử, hợp chất sắt (III) bị khử thành hợp chất sắt (II) kim loại sắt tự Trong pư hoá học : Fe3+ + 1e → Fe2+ Fe3+ + 3e → Fe  tính chất chung hợp chất sắt (III) tính oxi hoá Sắt ( III ) oxit: Fe2O3 + Tan dd axit + Fe2O3 dễ bị khử chất khử to cao: CO, C, H2 thành sắt Fe2O3 + 3H2 - > 2Fe + 3H2O - Điều chế sắt III oxit phản ứng phân hủy Fe(OH)3 nhiệt độ cao 2Fe(OH)3 - > Fe2O3 + 3H2O Trong tự nhiên sắt III oxit tồn dạng quặng hematit Sắt ( III ) hiđroxit: Fe(OH)3 - Fe(OH)3 tan axit Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O - Điều chế Fe(OH)3 phản ứng trao đổi ion dd muối sắt III với dd kiềm FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl Muối sắt ( III ) có màu vàng - Đa số muôi sắt ( III ) tan nước, kết tinh tồn dạng muối ngậm nước - Các muối sắt ( III ) có tính oxi hóa 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 * HỢP KIM CỦA SĂT I GANG Gang hợp kim sắt với C, có từ 2% đến 5% khối C, ngồi lượng nhỏ ngun tố Si, Mn, S… Sản xuất a/ Nguyên tắc: Khử quặng sắt oxit than cốc lò cao b/ Nguyên liệu: Quặng sắt oxit ( thường quặng hematite đỏ Fe2O3), than cốc chất chảy( CaCO3, SiO2) II Thép: Thép hợp kim sắt có chứa 0.01 → 2% khối lượng C với soosnguyeen tos khác Si, Mn, Cr, Ni… CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM A KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG * CROM I / Vị trí cấu hình electron Crom: - Crom thuộc thứ 24, chu kì 4, nhóm VI B - Cấu hình e Crom là: 1s22s22p63s23p63d54s1 II / Tính chất vật lí: Crom kim loại màu trắng ánh bạc, có khối lượng riêng lơn Crom kim loại cứng rạch thủy tinh III / Tính chất hóa học: - Crom kim loại có tính khử trung bình Mạnh Sắt yếu Kẽm - Trong phản ứng hóa học Crom tạo hợp chất có số oxi hóa từ +1 → +6 ( thường số oh +2; +4; +6) 1/ Tác dụng với phi kim: Ở nhiệt độ thường Crom phản ứng với Flo Còn nhiệt độ cao Crom tác dụng với O2, Cl2 S 2/ Tác dụng với nước: có màng oxit Cr2O3 bảo vệ, nên Crom dùng để mạ lên dụng cụ thép 3/ Tác dụng với axit: a/ Axit HCl H2SO4 - Do có màng oxit bảo vệ nên Crom không pahnr ứng với HCl, H2SO4 lỗng điều kiện thường, khin đun nóng lớp oxit bị phá vỡ Crom phản ứng giải phóng H2 Cr + 3HCl - > CrCl2 + H2 Cr + H2SO4 > CrSO4 + H2 b/ Axit HNO3 H2SO4 đặc nóng +6 +5 Crom khử S N H2SO4 HNO3 xuống số oxi hóa thấp hơn, Crom bị oxi thành +3 Cr +5 +3 +2 Cr + H NO3 → Cr (NO3 ) + N O + 2H2O Lưu ý: Cr bị thụ động hóa HNO3 đặc nguội H2SO4 đặc nguội * HỢP CHẤT CỦA CROM 1/ Hợp chất crom ( III ) Hợp chất Crơm III có số oxi hố trung gian nên vừa có tính khử vừa có tính oxi hố a/ Crom ( III ) oxit: Cr2O3 - Cr2O3 oxit lưỡng tính Ơn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóp gồm A Al2O3 Fe B Al, Fe Al2O3 C Al, Fe, Fe3O4 Al2O3 D Al2O3, Fe Fe3O4 Câu 19: Hòa tan oxit sắt dd H2SO4 đặc, nóng thu dd X 3,248 lit SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối sunfat khan, Giá trị m là? A 52,2 B 48,4 C 54,0 D 58,0 Lời giải  Qui FexOy thành Fe O : Fe  Fe3++ 3e Nhận:O + 2e  O2- S+6 + 2e  S+4 nSO2 = 0,145(mol) X 3x x y 2y 0,29< 0,145 ìï 56x + 16y = 20, 88 ìï x = 0, 29 ï ï í í ïï 3x = 2y + 0, 29 ïï y = 0, 29 ợ ợ mMui [Fe2(SO4)3 ] = ẵ 0,29.400 = 58 (g) Câu 20: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 khí CO nhiệt độ cao Khí sau phản ứng dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư Khối lượng kết tủa thu A 15 gam B 20 gam C 25 gam D 30 gam Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 0,1 → 0,3 => mCaCO3 = 0,3.100 = 309g) MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 1: Hòa tan 25 gam hỗn hợp X gồm FeSO4 Fe2(SO4)3 vào nước, thu 150 ml dung dịch Y Thêm H2SO4 (dư) vào 20ml dung dịch Y chuẩn độ toàn dung dịch dung dịch KMnO4 0,1M dùng hết 30 ml dung dịch chuẩn Phần trăm khối lượng FeSO4 hỗn hợp X A.13,68% B 68,4% C 9,12% D 31,6% Lời giải n KMnO4 = 0,03 mol , Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 0,015……0,003 → Trong 20ml dung dịch có 0,015 mol Fe2+→ 150 ml dung dịch có 0,015.150/20 = 0,1125 mol → m FeSO4 = 0,1125.152 = 17,1 gam → % FeSO4 = 17,1/25 = 68,4% Câu 2: Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l Sau phản ứng kết thúc thu 8,64 gam chất rắn dung dịch X Cho dung dịch HCl dư vào X thu m gam kết tủa Giá trị m A 11,48 B 14,35 C 17,22 D 22,96 Lời giải Số mol Ag+=0,2a; Fe2+=0,1a nên tạo Ag 0,1a Vậy 108.0,1a=8,64 nên a= 0,8 Sau pứ dd 0,1a mol Ag+ 0,08 tạo 0,08mol AgCl 11,48g kết tủa Câu 3: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 lỗng (dư), thu 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m ? A 38,72 B 35,50 C 49,09 D 34,36 Lời giải Sử dụng phương pháp quy đổi Coi hỗn hợp gồm Fe O ta có sơ đồ sau Fe(NO3 )3 Fe: x (mol) HNO ⎯⎯⎯ →   O : y (mol)  NO 56x + 16y = 11,36g (*) +3 Ta có Fe - 3e → Fe ; O + 2e → x 3x x y 2y -2 O +5 +2 ; N + 3e → N 1,344 0,18  = 0,06 22, (mol) Theo định luật bảo tồn e ta có : 3x = 2y + 0,18 (**) 56x + 16y = 11,36 x = 0,16 =>  Kết hợp (*) (**) ta có hệ  => m Fe(NO ) = 0,16.242 = 38,72g 3x = 2y + 0,18  y = 0,15 3 IV CROM VÀ HỢP CHẤT CROM MỨC ĐỘ BIẾT: Câu 1: Cấu hình electron ion Cr3+ A [Ar]3d3 B [Ar]3d5 C [Ar]3d4 Câu 2: Các số oxi hoá đặc trưng crom ? A +2, +3, +6 B +2, +4, +6 C +1, +2, +4, +6 Câu 3: Hai chất sau hiđroxit lưỡng tính? A Cr(OH)3 Al(OH)3 B Ba(OH)2 Fe(OH)3 D [Ar]3d2 D +3, +4, +6 C NaOH Al(OH)3 D Ca(OH)2 Cr(OH)3 Câu : Tính chất vật lí crom khơng ? A Crom thuộc kim loại nhẹ (khối lượng riêng 7,2g/cm3) B Crom kim loại cứng , rạch thủy tinh C Crom có nhiệt độ nóng chảy 18900C Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 D Crom có màu trắng, ánh bạc Câu 5: Các hợp chất crom có tính chất lưỡng tính A Cr2O3 Cr(OH)3 B CrO Cr2O3 C Cr2O3 CrO3 D CrO3 Cr2O3 Câu 6: Hai chất sau hiđroxit lưỡng tính? C NaOH Al(OH)3 D Ca(OH)2 Cr(OH)3 A Cr(OH)3 Al(OH)3 B Ba(OH)2 Fe(OH)3 Câu 7: Cặp kim loại sau bền khơng khí nước có màng oxit bảo vệ A Al Cr B Fe Cr C Fe Al D Mn Cr MỨC ĐỘ HIỂU: Câu 1: Nhận xét sau không A SO3 CrO3 oxit axit B Al(OH) Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính có tính khử C BaSO4 BaCrO4 khơng tan nước D Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ có tính khử Câu : Phát biểu sau ? A Tất phản ứng lưu huỳnh với kim loại cần đun nóng B Trong công nghiệp nhôm sản xuất từ quặng đolomit C Ca(OH)2 dùng làm tính cứng vĩnh cửu nước D CrO3 tác dụng với nước tạo hỗn hợp axit Câu 3: Cho phát biểu sau: (a) Trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB (b) Các oxit crom oxit bazơ (c) Trong hợp chất, số oxi hóa cao crom +6 (d) Trong phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) đóng vai trò chất oxi hóa (e) Khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo hợp chất crom(III) Trong phát biểu trên, phát biểu A B C D Câu 4: Cho từ từ dung dịch chứa K2Cr2O7 Tiếp tục cho giọt dung dịch H2SO4 loãng vào, tượng A dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng B dung dịch không đổi màu C dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam D dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam, sau chuyển sang màu vàng lại Câu 5: Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Na2Cr2O7 dung dịch X, sau thêm tiếp dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch X, ta quan sát chuyển màu dung dịch A từ da cam sang vàng sau từ vàng sang da cam B từ không màu sang da cam, sau từ da cam sang vàng C từ vàng sang da cam, sau chuyển từ da cam sang vàng D từ khơng màu sang vàng, sau từ vàng sang da cam Câu : Cho phương trình hóa học: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O Tổng hệ số chất tham gia phản ứng Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 A 14 B 12 C 13 D 15 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP: Câu : Cho sơ đồ phản ứng : M → MCl2 → M(OH)2 → M(OH)3 → Na[M(OH)4] kim loại sau ? A Cr B Al C Fe D Mn Câu 2: Trong phát biểu sau, phát biểu không đúng: A Crom kim loại nên tạo oxit bazơ B Crom có tính chất hóa học giống nhơm C Crom kim loại có tính khử mạnh sắt D Crom điều chế phương pháp nhiệt nhơm Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hố hợp chất crom : M + (Cl2 + KOH) + H 2SO4 + (FeSO4 + H 2SO4 ) + KOH Cr(OH)3 ⎯⎯⎯ → X ⎯⎯⎯⎯⎯ → Y ⎯⎯⎯⎯ → Z ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →T Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là: A KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 B K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 C KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4 D KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3 Câu 4: Phát biểu sau sai? A Cr(OH)3 tan dung dịch NaOH B Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr C Photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 D Trong mơi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO-2 thành CrO 2-4 Câu 5: Muố n điề u chế 3,36 lit́ khí clo (đkc) thì khối lượng K2Cr2O7 tố i thiể u cần dùng để tác du ̣ng với dung dịch HCl đă ̣c, dư là A 29,4 gam B 14,7 gam C 27,4 gam D 26,4 gam Áp dụng định luật bảo toàn (e): 3.x = 2.0,15 → x = 0,1 mol → m = 0,1 294 = 29,4 gam Câu 6: Cho 13,5 gam hỗn hợp kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 lỗng nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H2 (ở đktc) Cơ cạn dung dịch X (trong điều kiện khơng có khơng khí) m gam muối khan Giá trị m A 42,6 B 45,5 C 48,8 D 47,1 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mmuối = 13,5 + 0,35.98 – 0,35.2 = 47,1 gam MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO: Câu 1: Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al Cr2O3 (trong điều kiện khơng có khơng khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn Chia hỗn hợp thu sau phản ứng thành hai phần Phần phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M (lỗng) Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl Giá trị a A 0,9 B 1,3 C 0,5 D 1,5 Lời giải Xét trường hợp Al dư: 2Al + Cr2O3 => 2Cr + Al2O3 (bài toán chọn ẩn cho phần) 2x x = 0,1 mol ; y = 0,1 mol => chất rắn mối phần chứa 0,2 mol Cr ; 0,1 mol Al ; 0,1 mol Al2O3 Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Bảo tồn điện tích có : nHCl = 6nAl2O3 + 3nAl3+ + 2nCr2+ = 0,6 + 3.0,1 + 2.0,2 = 1,3 mol Câu 2: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện khơng có O2), sau phản ứng kết thúc, thu hỗn hợp X Cho toàn X vào lượng dư dung dịch HCl (lỗng, nóng), sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 2,016 lít H2 (đktc) Còn cho tồn X vào lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau phản ứng kết thúc số mol NaOH phản ứng là: A 0,06 mol B 0,14 mol C 0,08 mol D 0,16 mol Lời giải nCr2O3 = 0,03 mol ; nH2 = 0,09 mol Al pứ hết sau pứ, có Cr tạo pứ với HCl, số mol H2 giải phóng Cr pứ với HCl = 0,06 < 0,09 → Vậy chứng tỏ lượng Al dư→ số mol H2 Al tạo pứ với HCl = 0,03 → số mol Al = 0,02 Vậy X có 0,03 mol Al2O3 tạo ra, 0,06 mol Cr 0,02 mol Al dư Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O 0,03…….0,06 →∑n NaOH pứ với X = 0,06 + 0,02 = 0,08 (chú ý: Cr không pứ với NaOH) V ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG MỨC ĐỘ HIỂU: Câu : Tổng số p,e Cu : A 56 B 58 C 60 D 64 Câu 2: Hiện tượng xảy cho H2 qua bình đựng CuO A CuO chuyển từ màu đen sang màu đỏ B CuO chuyển từ màu đỏ sang màu đen C Có khí làm đục nước vơi D Khơng có tượng MỨC ĐỘ HIỂU: Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Hỗn hợp FeS CuS tan hết dung dịch HCl dư B Thổi khơng khí qua than nung đỏ, thu khí than ướt C Phốtpho đỏ dễ bốc cháy khơng khí điều kiện thường D Dung dịch hỗn hợp HCl KNO3 hòa tan bột đồng Câu 2: Cho hỗn hợp bột Fe,Cu vào dung dịch HNO3 lỗng, phản ứng kết thúc thấy có bột Fe dư Dung dịch thu sau phản ứng có chứa: A Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 B Fe(NO3)3, HNO3, Cu(NO3) C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2 ,Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 Câu 3: Tổng hệ số cân ( tối giản ) PTHH cho Cu + HNO3 đặc A B 10 C 12 D Câu 4: : Cho hỗn hợp Cu,Fe,Al Dùng hóa chất thu Cu với lượng cũ A HCl B CuSO4 C NaOH D Fe(NO3)3 Câu 5: Cho hỗn hợp Fe3O4 Cu vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn người ta thu dung dịch X chất rắn Y Như dung dịch X có chứa: A HCl, FeCl2, FeCl3 B HCl, FeCl3, CuCl2 C HCl, CuCl2 D HCl, CuCl2, FeCl2 Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 6: Kim loại X khử Fe3+ dung dịch FeCl3 thành Fe2+ không khử H+ dung dịch HCl thành H2 Kim loại X A Cu B Fe C Zn D Mg MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP: Câu 1: Hòa tan 1,8g muối sunfat khan kim loại hóa trị II nước , thêm nước cho đủ 50 ml dung dịch Để phản ứng với 10 ml dung dịch cần vừa đủ 20 ml dung dịch BaCl2 0,15M Cơng thức hóa học muối sunfat : A CuSO4 B Fe2SO4)3 C MgSO4 D ZnSO4 Câu 2: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M điện cực trơ với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A, đến khối lượng dung dịch giảm 13,35 gam dừng điện phân Thời gian điện phân ? A 9650 giây B 7720 giây C 6755 giây D 8685 giây - Quá trình điện phân xảy sau : Tại catot Tại anot Cu2+ + 2e ⎯⎯ → Cu 2H2O ⎯⎯ → 4H + + 4e+ O2 H2O + 2e ⎯⎯ → H2 + 2OH − - Theo đề ta có hệ sau : BT:e  4nO2 − 2nH2 = 0,3 nO = 0,1125mol → 2nH + 2nCu2+ = 4nO2  ⎯⎯⎯ →    64nCu2+ + 2nH + 32nO2 = mdd gi¶m 32nO2 + 2nH = 3,75 nH = 0,075mol 96500ne = 8685(s) - Vậy ne = 4nO2 = 0,45mol  t = I Câu 3: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau thời gian phản ứng thu 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X dung dịch Y Lọc tách X, thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 10,53 gam chất rắn Z Giá trị m A.3,84 B 6,40 C 5,12 D 5,76 Lời giải n Ag+ = 0,08 mol , nZn = 0,09mol Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag x……2x…… x Zn + 2Ag+ → Zn2+ + 2Ag ; Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu (0,08-2x) x……x Số mol Zn pứ = x + (0,04 – x) = 0,04 → Zn dư = 0,05 mol Trong X có Ag tạo Cu dư, Z có Ag, Cu tạo Zn dư → tổng khối lượng X Z = 18,29 → mCu = 18,29 – mAg – m Zn (dư) = 18,29 – 0,08.108 – 0,05.65 = 6,4 gam MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO: Câu 1: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y lại 2,4 gam kim loại Cô cạn dung dịch Y, thu m gam muối khan Giá trị m A 151,5 B 97,5 C 137,1 D 108,9 Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Lời giải Kim loại lại Cu tạo muối Fe2+ -Nhận: N+5 + 3e  N+2 Fe3O4 + 2e  3Fe2+ cho: Cu  Cu2+ + 2e 0,450,15 y → 2y 3y x → 2x ìï 64x + 232y = 61, 32 - 2, ìï x = 0, 375 ï ï  m = 0,375.188 + 0,15.3.180 = 151,5 (g) í í ïï ïï y = 0,15 2x = 2y + 0, 45 ỵ ỵ Câu 2: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu Ag (tỉ lệ số mol tương ứng : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M HNO3 2M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu a mol khí NO (sản phẩm khử N+5) Trộn a mol NO với 0,1 mol O2 thu hỗn hợp khí Y Cho tồn Y tác dụng với H2O, thu 150 ml dung dịch có pH = z Giá trị z là: A B C D Lời giải Gọi a số mol Ag → nCu = 4a → 108a + 64.4a = 1,82 → a = 0,005 mol nH2SO4 = 0,015 ; nHNO3 = 0,06 → ∑nH+ = 0,015.2+0,06 = 0,09 ; nNO3- = 0,06 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0,02 4/75….1/75………………1/75 3Ag + 4H+ + NO3- → 3Ag+ + NO + 2H2O 0,005…1/150…………………….1/600 →∑nNO = 1/75 + 1/600 = 0,015 2NO + 3/2O2 + H2O → 2HNO3 0,015 0,1 ……………0,015 →[H+] = 0,015/0,15 = 0,1 → pH = -lg0,1 = Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 ... Dung dịch muối sắt II điều chế xong phải dùng vài để lâu chuyển thành sắt III II Hợp chất sắt (III): Tác dụng với chất khử, hợp chất sắt (III) bị khử thành hợp chất sắt (II) kim loại sắt tự Trong... hợp kim sắt có chứa 0.01 → 2% khối lượng C với soosnguyeen tos khác Si, Mn, Cr, Ni… CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM A KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG * CROM I / Vị trí cấu hình electron Crom: - Crom thuộc...g đúng: A Crom kim loại nên tạo oxit bazơ B Crom có tính chất hóa học giống nhơm C Crom kim loại có tính khử mạnh sắt D Crom điều chế phương pháp nhiệt nhôm Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hoá hợp chất cro
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề sắt CROM ĐỒNG , CHUYÊN đề sắt CROM ĐỒNG