CHUYÊN đề POLIME đã chuyển đổi

11 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 14:30

Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 CHUYÊN ĐỀ: POLIME – VẬT LIỆU POLIME A KIẾN THỨC CƠ BẢN I POLIME - Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị nhỏ (gọi mắt xích) liên kết với tạo nên - Gọi tên: poli+ tên monome VD: ( CH2 − CH2 ) n poli etilen -CH2-CH2- : mắt xích n: hệ số polime hoá polime trùng hợp - Phân loại: polime tổng hợp polime trùng ngưng polime bán tổng hợp, xenlulozơ trinitrat, tơ visco, polime thiên nhiên, cao su, xenlulozơ, - Cấu trúc: Mạch có nhánh, amilozơ Mạch không nhánh, amilopectin, glicogen Mạch không gian, cao su lưu hoá, nhựa bakelit - Phương pháp điều chế: +) Phản ứng trùng hợp: Trùng hợp trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống hay tương tự thành phân tử lớn (polime) to nH 2N[CH ] COOH ⎯⎯⎯→ ( NH[CH2 ]5 CO ) n + nH 2O +) Phản ứng trùng ngưng: Trùng ngưng trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác xt, t o, p nCH2 = CH ⎯⎯⎯⎯⎯ → ( CH2 − CH ) n | Cl | Cl II VẬT LIỆU POLIME Chất dẻo - Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo - Một số polime dùng làm chất dẻo: Polietilen (PE), Poli(vinyl clorua), (PVC),Poli(metyl metacrylat), Poli(phenol-fomanđehit) (PPF) Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Tơ - Tơ vật liệu polime hình sợi dài mảnh với độ bền định - Đặc điểm: polime có mạch khơng phân nhánh, xếp song song với nhau; tương đối rắn; tương đối bền với nhiệt dung môi thông thường; mềm, dai, khơng độc, có khả nhuộm màu - Phân loại: Gồm loại tơ thiên nhiên tơ hố học +) Tơ thiên nhiên: Có sẵn thiên nhiên, VD bông, len, tơ tằm, +) Tơ hoá học: Chế tạo phương pháp hoá học, bao gồm: • Tơ tổng hợp (chế tạo từ monome tổng hợp), VD tơ poliamit, tơ vinylic • Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo: Xuất phát từ polime thiên nhiên chế biến thêm phương pháp hoá học VD Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat - Một số loại tơ tổng hợp thường gặp + Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO–NH–) + Tơ polieste (có nhiều nhóm este) +Tơ vinylic (có nhiều nhóm polivinyl) Cao su - Cao su loại vật liệu polime có tính đàn hồi - Phân loại: Có loại cao su thiên nhiên cao su tổng hợp Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 +) Cao su thiên nhiên: Là polime isopren +) Cao su tổng hợp: - Cao su buna - Cao su buna –S có tính đàn hồi cao - Cao su buna – N có tính chống dầu tốt B BÀI TẬP VẬN DỤNG Mức độ nhận biết Câu 1: Một loại polime bền với nhiệt axit, tráng lên "chảo chống dính" polime có tên gọi sau đây? A Plexiglas – poli(metyl metacrylat) B Poli(phenol – fomanđehit) (PPF) C Teflon – poli(tetrafloetilen) D Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC) Câu 2: Polime sau khơng phải thành phần chất dẻo A Poliacrilonitrin B Polistiren C Poli(metyl metacrylat) D Polietilen Câu 3: Tơ nitron (tơ olon) có thành phần hóa học gồm nguyên tố A C, H, N B C, H, N, O C C, H Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 D C, H, Cl ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 4: Chất trùng hợp tạo polime A CH3OH B CH3COOH C HCOOCH3 D CH2=CH-COOH Câu 5: Phát biểu sau ? A Polime hợp chất nhiều phân tử monome hợp thành B Polime hợp chất có phân tử khối lớn C Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị nhỏ liên kết với tạo nên D Các polime tổng hợp phản ứng trùng hợp Câu 6: Chất sau có khả tham gia phản ứng trùng hợp? A CH3–CH2–CH3 B CH2=CH–CN C CH3–CH3 D CH3–CH2–OH Câu 7: Trong chất sau : etan, propen, benzen, glyxin, stiren Chất cho phản ứng trùng hợp để tạo polime ? A stiren, propen B propen, benzen C propen, benzen, glyxin, stiren D glyxin Câu 8: Cho dãy chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 9: Cho chất sau: caprolactam, phenol, stiren, toluen, metyl metacrylat, isopren Số chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 10: Polietilen sản phẩm phản ứng trùng hợp A CH2=CH-Cl B CH2=CH2 C CH2=CH-CH=CH2 D CH2=CH-CH3 Câu 11: Chất sau trùng hợp tạo thành PVC? A CH2=CHCl B CH2=CH2 C CHCl=CHCl D CH≡CH Câu 12: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua phản ứng A trao đổi B trùng hợp C trùng ngưng D oxi hoá-khử Câu 13: Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dùng để sản xuất cao su buna? A Penta-1,3-đien Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 B Buta-1,3-đien ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 C 2-metylbuta-1,3-đien D But-2-en Câu 14: Tơ nitron (olon) sản phẩm trùng hợp monome sau đây? A CH3COO − CH = CH2 B CH2 = CH − CN C CH2 = C(CH3 ) − COOCH3 D CH2 = CH − CH = CH2 Câu 15: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm Trùng hợp chất sau tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? A CH2 = CH − CN B CH2 = CH − CH3 C H 2N − CH  − COOH D H 2N − CH  − NH Câu 16: Polime X chất rắn suốt, có khả cho ánh sáng truyền qua tốt nên dùng chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Tên gọi X A poliacrilonitrin B poli(metyl metacrylat) C poli(vinyl clorua) D polietilen Câu 17: Chất polime : B Xenlulozơ A Lipit C Amilozơ D Thủy tinh hữu Câu 18: Trong polime sau có chất thành phần chất dẻo : thuỷ tinh hữu cơ, nilon-6,6, cao su Buna, PVC, tơ capron, nhựa phenolfomanđehit, PE ? A B C D Câu 19: Dãy sau gồm polime dùng làm chất dẻo? A polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat) B nilon-6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol-fomanđehit) C polibuta-1,3-đien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat) D poli stiren; nilon-6,6; polietilen Câu 20: Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ nilon-6,6 B tơ tằm C tơ visco D tơ capron Câu 21: Tơ thuộc loại tơ nhân tạo ? A Tơ nilon-6,6 B Tơ axetat C Tơ capron D Tơ tằm Câu 22: Tơ sau thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhận tạo)? A Bông B Tơ Nilon-6 C Tơ tằm D Tơ Visco Câu 23: Các polime thuộc loại tơ nhân tạo A tơ visco tơ xenlulozơ axetat Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 B tơ tằm tơ vinilon ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 C tơ visco tơ nilon-6,6 D tơ nilon-6,6 tơ capron Câu 24: Trong số loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang Có chất thuộc loại tơ nhân tạo? A B C D Câu 25: Trong số polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, polime có nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ tằm, sợi bông, tơ nitron B sợi bông, tơ visco, tơ axetat C sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6 D tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat Câu 26: Trong polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, polime có nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ visco tơ nilon-6 B sợi tơ visco C tơ tằm, sợi tơ nitron D sợi bông, tơ visco tơ nilon-6 Câu 27: Cho polime sau : (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ : A (2), (3), (5), (7) B (5), (6), (7) C (1), (2), (6) D (2), (3), (6) Câu 28: Loại chất sau polime tổng hợp: A teflon B tơ tằm C tơ nilon D tơ capron Câu 29: Cho chất sau : (1) CH3CH(NH2)COOH (2) CH2=CH2 (3) HOCH2COOH (4) HCHO C6H5OH (5) HOCH2CH2OH p-C6H4(COOH)2 (6) H2N[CH2]6NH2 HOOC[CH2]4COOH Các trường hợp tham gia phản ứng trùng ngưng A (1), (3), (4), (5), (6) B (1), (6) C (1), (3), (5), (6) D (1), (2), (3), (4), (5), (6) Câu 30: Polime sau thành phần chứa nguyên tố nitơ? A Nilon-6,6 B Polibutađien C Polietilen D Poli(vinyl clorua) Mức độ thông hiểu Câu 31: Phát biểu : A Tính axit phenol yếu ancol Ơn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 B Tính bazơ anilin mạnh amoniac C Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp D Cao su thiên nhiên sản phẩm trùng hợp isopren Câu 32: Khi đốt cháy polime X thu khí CO2 nước với tỉ lệ số mol tương ứng : X polime ? A Polivinyl clorua (PVC) B Polipropilen C Tinh bột D Polistiren (PS) Câu 33: Tơ nilon – 6,6 là: A Polieste axit ađipic etylen glicol B Hexaclo xiclohexan C Poliamit axit ađipic hexametylenđiamin D Poliamit ε - aminocaproic Câu 34: Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ nitron B Tơ xenlulozơ axetat C Tơ visco D Tơ nilon-6,6 Câu 35: Poli(metyl metacrylat) nilon-6 tạo thành từ monome tương ứng A CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH B CH2=CH-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH C CH3-COO-CH=CH2 H2N-[CH2]5-COOH D CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]5-COOH Câu 36: Monome sau dùng để trùng ngưng tạo policaproamit (nilon – 6)? A Hexametylenđiamin B Caprolactam C Axit ε – aminocaproic C Axit ω – aminoenantoic Câu 37: Polime tổng hợp phản ứng trùng ngưng A poli(etylen-terephtalat) B polietilen C poli(vinyl clorua) D poliacrilonitrin Câu 38: Dãy gồm chất có khả phản ứng tạo polime A phenol, metyl metacrylat, anilin B etilen, buta-1,3-đien, cumen C stiren, axit ađipic, acrilonitrin D 1,1,2,2-tetrafloeten, clorofom, propilen Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 39: Cho các loa ̣i tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằ m, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổ ng hơ ̣p là A B C D Câu 40: Cho dãy polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon –6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco Số polime tổng hợp có dãy là: A B C D Câu 41: Tơ lapsan thuộc loại A tơ visco B tơ poliamit C tơ axetat D tơ polieste Câu 42: Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng với axit teraphtalic với chất sau đây? A Etilen B Etylen glicol C Glixerol D Ancol etylic Câu 43: Tơ nilon-6,6 sản phẩm trùng ngưng A axit ađipic glixerol B axit ađipic hexametylenđiamin C etylen glicol hexametylenđiamin D axit ađipic etylen glicol Câu 44: Polime điều chế phản ứng trùng ngưng ? A polietilen B nilon-6,6 C poli(metyl metacrylat) D poli(vinylclorua) Câu 45: Trong polime sau : (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren ; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A (3), (4), (5) B (1), (3), (5) C (1), (3), (6) D (1), (2), (3) Câu 46: Dãy polime điều chế cách trùng ngưng : A polibutađien, tơ axetat, nilon-6,6 B nilon-6,6, tơ axetat, tơ nitron C nilon-6, nilon-7, nilon-6,6 D nilon-6,6, polibutađien, tơ nitron Câu 47: Nilon-6,6 loại A tơ poliamit B tơ visco C tơ axetat D polieste Câu 48: Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit? A B C D Câu 49: Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ nilon-7, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit ? A B C D Câu 50: Cho loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9) Có loại tơ khơng có nhóm amit? A B Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 C D ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Mức độ vận dụng Câu 51: Khi đốt cháy polime X thu khí CO2 nước với tỉ lệ số mol tương ứng : X polime ? B Tinh bột A Polipropilen C Polivinyl clorua (PVC) D Polistiren (PS) HD : Ta có nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol Mặt khác đốt poli etilen số mol H2O số mol CO2 Khối lượng bình tăng lên khối lượng H2O CO2 hấp thụ vào dung dịch: m = 0,1.44 + 0,1.18 =6,2 gam → Đáp án B Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn lượng polietilen, sản phẩm cháy cho qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất 10 gam kết tủa Khối lượng bình thay đổi nào? A Tăng 4,4g B Tăng 6,2g C Giảm 3,8g D Giảm 5,6g Hướng dẫn: 10 gam kết tủa => khối lượng CO2 = 4,4 gam, khối lượng H2O = 1,8 gam => Khối lượng bình: 4,4 + 1,8 – 10 = -3,8 => Khối lượng giảm 3,8 gam Câu 53: Khi trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, aminoaxit dư người ta thu m gam polime 2,88 gam nước Giá trị m A 7,296 gam B 11,40 gam C 11,12 gam D 9,120 gam Hướng dẫn: nH O = 2,88 = 0,16mol 18 xt ,t Phương trình hóa học n NH2CH2COOH ⎯⎯ ⎯→ [ NH-CH2-CO ] n + n H2O 0,16 0,16 mpolime = 0,16.57 – 0,16.18 = 9,12 gam → Đáp án D Câu 54: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị V (biết CH chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 224,0 B 286,7 C 358,4 D 448,0 Hướng dẫn : Công thức PVC : ( -CH2 - CH- )n ( Khối lượng mắt xích = 62,5 )  Cl → n CH4 → (C2H3Cl)n Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Để điều chế 250 gam PVC n PVC = 250/65,2n = 4/n mol → n CH4 = ( n.4/n ) = → Vì hiêu suất phản ứng 50% , CH4 chiếm 80% Nên chọn D Câu 55: Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 u đoạn mạch tơ capron 17176 u Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 113 114 C 121 152 D 121 114 Hướng dẫn: Tơ nilon – 6,6 có cơng thức phân tử [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-] n , M 1mắt xích = 226 → Số lượng mắt xích : 27346/226 = 121 Tơ capron : [-NH-(CH2)5-CO-]n có M mắt xích : 113 → số mắt xích : 17176/113 = 152 → Chọn đáp án C Câu 56: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu 425 gam alanin Nếu phân tử khối X 100.000 đvC số mắt xích alanin có phân tử X A 453 B 382 C 328 D 479 Hướng dẫn: Thủy phân 1250 gam proteinX →425 gam alanin 100.000 đvC X →34000 đvC alanin →Số mắt xích = 34000:89 = 382 Câu 57: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k A B C D Hướng dẫn: Gọi k số mắt xích PVC phản ứng với phân tử Clo (CH2-CHCl)k = C2kH3kClk C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl %Cl = 35,5(k + 1) 100 = 63,96 27k + 35,5(k + 1) − → k = → Chọn A Câu 58: Cho sơ đồ chuyể n hoá sau + H2 ,t xt,t +Z C2 H2 ⎯⎯⎯ → X ⎯⎯⎯⎯ → Y ⎯⎯⎯ → Caosu buna − N Pd,PbCO t ,xt,p Các chấ t X, Y, Z lầ n lươṭ là : A benzen; xiclohexan; amoniac vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren Câu 59: Cho sơ đồ phản ứng: Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 B axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien C D vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương +HCN CHCH Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 đồng trùng hợp trùng hợp X; X polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 polime Z Y Z dùng để chế tạo vật liệu polime sau đây? A.Tơ capron cao su buna olon cao su buna-N B Tơ nilon-6,6 cao su cloropren C Tơ D Tơ nitron cao su buna-S Câu 60: Cho sơ đồ sau : CH4 → X → Y → Z → Cao su Buna Tên gọi X , Y , Z sơ đồ : A Anđehit axetic, etanol, buta-1,3-đien C Axetilen, etanol, buta-1,3-đien Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 B Etilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien D Axetilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien ĐT: 0333968999 ... Chất trùng hợp tạo polime A CH3OH B CH3COOH C HCOOCH3 D CH2=CH-COOH Câu 5: Phát biểu sau ? A Polime hợp chất nhiều phân tử monome hợp thành B Polime hợp chất có phân tử khối lớn C Polime hợp chất... 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 đồng trùng hợp trùng hợp X; X polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 polime Z Y Z dùng để chế tạo vật liệu polime sau đây? A.Tơ capron cao su buna olon cao su buna-N B Tơ... chống dính" polime có tên gọi sau đây? A Plexiglas – poli(metyl metacrylat) B Poli(phenol – fomanđehit) (PPF) C Teflon – poli(tetrafloetilen) D Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC) Câu 2: Polime sau
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề POLIME đã chuyển đổi, CHUYÊN đề POLIME đã chuyển đổi

Từ khóa liên quan