Cơ chế di truyền và biến dị vận dụng cao VIP nguyễn duy khánh

8 88 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 14:30

CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO PHẦN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Quote: But you have to what you dream of doing even while you’re afraid! If you can dream it, you can it! Câu 1: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói đột biến cấu trúc NST? I Đột biến đoạn kèm với đột biến lặp đoạn NST II Đột biến chuyển đoạn diễn trao đổi đoạn NST crômatit cặp tương đồng III Đột biến chuyển đoạn không làm thay đổi số lượng gen NST IV Đột biến đoạn làm gen NST V Đột biến cấu trúc diễn NST thường mà không diễn NST giới tính A B C D 15 Câu 2: Xét phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E.coli đánh dấu N hai mạch đơn Đưa phân tử ADN vào môi trường chứa nuclêôtit tạo thành từ N14 cho nhân đôi lần liên tiếp Đưa tất ADN tạo vào môi trường chứa nuclêôtit tạo thành từ N15 cho ADN tiếp tục nhân đôi lần liên tiếp Biết không xảy đột biến, số phân tử ADN chứa hai mạch mang nuclêôtit tạo thành từ N15 bao nhiêu? A B 10 C 20 D 14 Câu 3: Một hội chứng liên quan đến đột biến NST, có biểu bên ngồi sau: thể thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày thè Phân tích NST đồ hai bệnh nhân (kí hiệu H1) (kí hiệu H2) thuộc hai dạng khác nhau: - Bênh nhân 1: tế bào có ba NST số 21 - Bệnh nhân 2: tế bào có NST bị biến đổi, cặp NST số 14 có đính thêm NST số 21, ngồi loại tế bào có NST bị biến đổi có loại tế bào bình thường H1 NST đồ bất thường bệnh nhân H2 NST đồ bất thường bệnh nhân Phân tích kiện trên, có phát biểu sau đúng? Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang I Hội chứng nhắc đến hội chứng Đao II Dạng thứ tương ứng với thể đột biến số lượng NST III Bệnh nhân bị bệnh biến đổi xảy sau thụ tinh bệnh nhân bị bệnh biến đổi xảy trước thụ tinh IV Bệnh nhân có NST số 21 nên thường xảy rối loạn nghiêm trọng trình nguyên phân tế bào A B C D Câu 4: Ở loài thực vật, tế bào mang NST lưỡng bội thuộc loài giảm phân xảy trao đổi chéo điểm cặp NST tương đồng tạo tối đa 1024 loại giao tử Quan sát tế bào (gọi tế bào X) khác (gọi Y) thuộc lồi nói thực trình phân bào, người ta xác định tế bào có 14 NST đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Biết không phát sinh đột biến trình phân bào tế bào (X) diễn bình thường Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tế bào lưỡng bội lồi nói có 16 NST II Tế bào (X) kì sau q trình ngun phân III Cây (Y) thuộc thể nhiễm IV Kết thúc trình phân bào tế bào (X) tạo nhóm tế bào có NST khác V Nếu q trình giảm phân tế bào lưỡng bội thuộc lồi nói diễn bình thường khơng có trao đổi chéo tạo tối đa 512 loại giao tử A B C D Câu 5: Cho biết ba phân tử mARN mã hóa axit amin tương ứng sau: 5’AUG3’ quy định Met; 5’UAU3’ 5’UAX3’ quy định Tir; 5’UGG3’quy định Tryp; 5’UXU3’ quy định Ser; 5’AGG3’quy định Agr; Các ba 5’UAA3’, 5’UAG3’, 5’UGA3’ kết thúc dịch mã Xét đoạn gen có trình tự nuclêơtit mạch gốc là: 3’TAX ATA AXX…5’ Trong đó, thứ tự nuclêơtit tương ứng là: 123 456 789 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu nuclêôtit thứ bị thay thành T chuỗi pơlipeptit tương ứng không thay đổi II Nếu nuclêôtit thứ bị thay thành T chuỗi pơlipeptit tương ứng bị ngắn chuỗi bình thường III Nếu nuclêơtit thứ bị thay thành G chuỗi pơlipeptit tương ứng khơng thay đổi IV Nếu nuclêôtit thứ bị thay thành T chuỗi pơlipeptit tương ứng dài chuỗi bình thường A B C D Câu 6: Trình tự sau ghi ngân hàng liệu gen phần lôcut mã hoá gen: 5' AGGAGGTAGXAXXTTTATGGGGAATGXATTAAAXA 3' Bộ ba ATG gạch chân ba mở đầu gen locút Trình tự phần mARN phiên mã tương ứng với locút đó? A 5' AGGAGGUAGXAXXUUUAUGGGGAAUGXAUUAAAXA 3' B 5' UXXUXXAUXGUGGAAAUAXXXXUUAXGUAAUUUGU 3' C 5' AXAAAUUAXGUAAGGGGUAUUUXXAXGAUGGAGGA 3' D 5' UGUUUAAUGXAUUXXXXAUAAAGGUGXUAXXUXXU 3' Câu 7: Ở loài thực vật có 2n = 6, có kiểu gen AaBbDd, xét trường hợp sau: Nếu thể giảm phân bình thường số giao tử tạo Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang 2 Khi giảm phân, số tế bào có cặp NST chứa Aa khơng phân li lần phân bào I, phân bào II bình thường cặp NST khác giảm phân bình thường số loại giao tử tối đa tạo 16 Khi giảm phân, số tế bào có cặp NST chứa Aa khơng phân li lần phân bào II, phân bào I bình thường cặp NST khác không phân li lần phân bào I, phân bào II bình thường số loại giao tử tạo 80 Gây đột biến đa bội consixin thể (có thể thành công không) tạo thể đột biến số lượng NST khác nhau, số thể đột biến có kiểu gen khác tìm thấy Giả sử gây đột biến đa bội thành cơng tạo thể tứ bội có kiểu gen AAaaBBbbDDdd, đem thể tự thụ phấn đời có tỉ lệ phân li kiểu gen (35 : 1)3 Số trường hợp cho kết là: A B C D Câu 8: Khi nhuộm tế bào tách từ vùng sinh sản ống dẫn sinh dục đực cá thể động vật, người ta quan sát thấy có khoảng 20% số tế bào có tượng được mơ tả hình sau đây: Một số kết luận rút sau: I Tế bào kỳ sau trình nguyên phân II Trong thể tồn nhóm tế bào lưỡng bội với số lượng NST khác III Giao tử đột biến chứa NST IV Đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính V Cơ thể không bị ảnh hưởng đến khả sinh sản VI Lồi có nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường 2n = Số kết luận là: A B C D Câu Một có kiểu gen AaBb Mỗi hạt phấn có nhân Giả sử nhân thứ có kiểu gen ab nhân thứ hai có kiểu gen A ab B Ab C aB D AB Câu 10 : Xét thể đực lồi động vật (có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY) giảm phân hình thành tối đa 768 loại giao tử Biết tất tế bào xảy tượng trao đổi chéo điểm cặp nhiễm sắc thể số 1, 2, 3; cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li giảm phân II Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 10 B 2n = 12 C 2n = D 2n = 16 Câu 11: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa 42 loại kiểu gen Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang II Ở loài này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen III Ở lồi này, thể ba có tối đa 33 loại kiểu gen IV Ở loài này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen A B C D Câu 12: Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc Z làm cho prôtêin gen quy định bị bất hoạt II Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã III Khi ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã prôtêin IV Nếu xảy đột biến cặp nuclêôtit gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã mơi trường khơng có lactơzơ A B C D Câu 13: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen II Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa 10 loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen A B C D Câu 14: Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn không chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu mút nhiễm sắc thể, gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêôtit gen M làm thay đổi trình tự cơđon phân tử mARN phiên mã từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen IV Nếu xảy đột biến điểm gen S ln làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen A B C D AB CD Câu 15: Ở lồi động vật, thể có kiểu gen , cặp nhiễm sắc thể (NST) số mang hai ab cd cặp gen A,a B,b có hốn vị gen xảy ra; cặp NST số mang hai cặp gen C,c D,d liên kết hoàn toàn AB I 20% tế bào sinh dục đực có kiểu gen xảy hốn vị giảm phân tỉ lệ loại giao ab tử hoán vị 10% Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang II Xét cặp NST số 1, có 1000 tế bào sinh dục đực có kiểu gen AB giảm phân, loại giao Ab ab chiếm 10% số tế bào xảy giảm phân xảy hoán vị 400  CD  III Xét cặp NST số 2, tế bào   không phân li giảm phân hai tế bào sinh  cd  từ giảm phân 1, cho loại giao tử IV Nếu số tế bào sinh dục có cặp NST số khơng phân li giảm phân 2, cặp NST số giảm phân bình thường số loại giao tử tạo từ thể 26 A B C D Câu 16: Ở lồi thực vật lưỡng bội có 2n = 12, cặp NST tồn cặp tương đồng Có nhận định sau đúng? I Trên cặp NST xét gen có alen Số kiểu gen lưỡng bội tối đa quần thể 1256 II Trên cặp NST xét gen có alen Do đột biến, loài xuất dạng thể Có tối đa 956 kiểu gen mang đột biến thể quần thể III Trên cặp NST xét gen có alen Do đột biến lồi xuất dạng tứ bội, nên có tối đa 15625 kiểu gen tứ bội quần thể IV Trên cặp NST xét gen có alen, Do đột biến loài xuất dạng thể tứ bội, nên có tối đa 2985984 kiểu gen tứ bội quần thể A B C D Câu 17: Giả sử có tế bào vi khuẩn E.coli chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu N14 hai mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N15, tất tế bào phân đôi lần tạo tế bào Sau người cho tất tế bào chuyển sang môi trường chứa N14 tế bào phân đôi thêm lần Theo lý thuyết, kết thúc trình ni cấy có phát biểu đúng? I Có tổng số 64 vi khuẩn tạo II Có tổng số 156 phân tử plasmit tất tế bào vi khuẩn III Tổng số vi khuẩn có ADN chứa N15 vùng nhân 30 IV Tổng số phân tử ADN vùng nhân có mạch chứa N14 34 A B C D Câu 18: Cho phát biểu sau đây: I Q trình phiên mã có virút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực II Q trình dịch mã có sinh vật nhân thực III Ở sinh vật nhân sơ gen quy định tổng hợp nhiều loại chuỗi polipeptit khác IV Trong trình nguyên phân nhân đôi ADN diễn vào pha S kì trung gian V Ở kì giảm phân NST kép tập trung hàng mặt phẳng xích đạo; kì giảm phân NST kép tập trung hàng mặt phẳng xích đạo Số phát biểu đúng: A B C D Câu 19: Khi nói đến sở vật chất chế di truyền cấp độ phân tử Có phát biểu đúng: I Các ba khác số lượng nucleotit; thành phần nucleotit; trình tự nucleotit II ARN polimeraza sinh vật nhân sơ xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5' - 3'; bắt đầu phiên mã từ ba mở đầu gen; phân tử ARN tạo lai với ADN mạch khn III Chỉ có loại ARN - polimeraza chịu trách nhiệm tổng hợp rARN, mARN, tARN IV Bộ ba mARN (3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’) tín hiệu kết thúc q trình dịch mã Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang V Điểm giống trình nhân đơi ADN q trình phiên mã sinh vật nhân thực diễn toàn phân tử ADN có có enzim ARN polimeraza xúc tác A B C D Câu 20: Hình bên mơ tả q trình nhân đơi phân tử ADN Một ADN mẹ có chứa N14, chuyển sang mơi trường có chứa N15 cho nhân đơi lần liên tiếp Quan sát hình cho biết có nhận xét I Hình mơ tả q trình nhân đơi ADN theo chế bán bảo toàn II Sau chuyển ADN chứa N14 sang mơi trường có N15 tiếp tục nhân đơi lần số ADN có chứa N15 III Số ADN chứa nguyên liệu hồn tồn từ mơi trường sau lần nhân đơi môi trường chứa N15 IV Số mạch đơn chứa N15 sau lần nhân đôi môi trường N15 V Nếu cho ADN tiếp tục nhân đơi mơi trường có chứa N15 đến lần thứ số ADN chứa N14 30 VI Nếu cho ADN nhân đơi đến hệ thứ tỉ lệ phân tử ADN không chứa N14 7/16 A B C D Câu 21: Khi nói đến sở vật chất chế di truyền cấp độ phân tử Có phát biểu đúng: I Các ba khác số lượng nucleotit; thành phần nucleotit; trình tự nucleotit II ARN polimeraza sinh vật nhân sơ xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5' - 3'; bắt đầu phiên mã từ ba mở đầu gen; phân tử ARN tạo lai với ADN mạch khn III Chỉ có loại ARN - polimeraza chịu trách nhiệm tổng hợp rARN, mARN, tARN IV Bộ ba mARN (3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’) tín hiệu kết thúc trình dịch mã V Điểm giống trình nhân đơi ADN q trình phiên mã sinh vật nhân thực diễn toàn phân tử ADN có có enzim ARN polimeraza xúc tác A B C D Câu 22: Giả sử có tế bào vi khuẩn E.coli chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu N14 hai mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N15, tất tế bào phân đôi lần tạo tế bào Sau người cho tất tế bào chuyển sang môi trường chứa N14 tế bào phân đôi thêm lần Theo lý thuyết, kết thúc q trình ni cấy có phát biểu đúng? I Có tổng số 64 vi khuẩn tạo II Có tổng số 156 phân tử plasmit tất tế bào vi khuẩn Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang III Tổng số vi khuẩn có ADN chứa N15 vùng nhân 30 IV Tổng số phân tử ADN vùng nhân có mạch chứa N14 34 A B C D Câu 23: Ở cà chua, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Thế hệ P cho tứ bội AAaaBbbb tự thụ phấn Biết cặp gen nói phân li độc lập, giảm phân bình thường, khơng xảy đột biến Có phát biểu sau đúng? (1) Tỉ lệ loại giao tử F1 là: : : : : : (2) F1 có tối đa 12 kiểu gen kiểu hình (3) Tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp hai tính trạng F1 37/144 (4) Tỉ lệ kiểu gen giống P thu hệ lai 1/4 (5) Trong số đỏ, thân cao F1, có kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35 A B C D Câu 24: Quá trình giảm phân tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBb diễn bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có thể tạo 12 giao tử với loại có tỉ lệ: : : : II Có thể tạo 12 giao tử với loại có tỉ lệ: : : : III Có thể tạo 12 giao tử với loại Ab aB có tỉ lệ : IV Có thể tạo 12 giao tử với loại AB ab có tỉ lệ : A B C D Câu 25: Gen B sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêơtit sau: - Mạch bổ sung 5’ ATG AAA GTG XAT XGA GTA TAA 3’ - Mạch mã gốc 3’ TAX TTT XAX GTA GXT XAT ATT 5’ - Số thứ tự nuclêôtit mạch mã gốc 63 64 88 91 Biết axit amin valin mã hóa ba là: 3’XAA5’; 3’XAG5’; 3’XAT5’; 3’XAX5’ chuỗi pôlipeptit gen B quy định tổng hợp có 31 axit amin Căn vào liệu trên, cho biết dự đoán sau, có dự đốn đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêơtit G - X vị trí 88 cặp nuclêôtit A - T tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn so với chuỗi pôlipeptit gen B quy định tổng hợp (2) Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí 63 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit gen B quy định tổng hợp (3) Đột biến cặp nuclêôtit vị trí 64 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pơlipeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ đến axit amin thứ 21 so với chuỗi pôlipeptit gen B quy định tổng hợp (4) Đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí 91 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi pôlipeptit gen B quy định tổng hợp (5) Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí 91 làm q trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit kết thúc sớm (6) Đột biến thay cặp nuclêôtit thứ A – T G – X làm chuỗi pôlipeptit không tổng hợp A B C D Câu 26: Cho phép lai (P): ♀AaBbDd x ♂AaBbDd Biết rằng: 8% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường; 20% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd khơng phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường; 16% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường; giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Số loại kiểu gen đột biến tối đa thu F1 A 96 B 108 C 316 D 64 Câu 27: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Biết không phát sinh đột biến tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n có khả thụ tinh Có kết luận phát biểu đây: (1) Nếu cho tứ bội có kiểu gen AaaaBBbb tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau là: 105 : 35 : : (2) Lai tứ bội có kiểu gen: AAaaBbbb x AaaaBBbb Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau 121 : 11 : 11 : (3) Khi cho tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình đời sau giống với tỉ lệ phân li kiểu hình cho kiểu gen AaaaBBbb tự thụ phấn (4) Khi lai tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb x AAaaBBbb hệ lai phân li theo tỉ lệ kiểu hình 35:1 Số phát biểu là: A B C D Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang ... D, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa 10 loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa... tồn nhóm tế bào lưỡng bội với số lượng NST khác III Giao tử đột biến chứa NST IV Đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính V Cơ thể không bị ảnh hưởng đến khả sinh sản VI Lồi có nhiễm sắc... khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế di truyền và biến dị vận dụng cao VIP nguyễn duy khánh , Cơ chế di truyền và biến dị vận dụng cao VIP nguyễn duy khánh

Từ khóa liên quan