Nghiên cứu phân loại chi nhụy thập (staurogyne wall ) thuộc họ ô rô (acanthaceae juss ) ở việt nam

78 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 23:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT - PHẠM THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI NHỤY THẬP (STAUROGYNE Wall.) THUỘC HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT - PHẠM THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI NHỤY THẬP (STAUROGYNE Wall.) THUỘC HỌ Ô RÔ (ACANTHACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Thực vật học Mã số: 42 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ VĂN HÀI HÀ NỘI – 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ chân thành quý báu thầy cô, anh chị bạn bè đồng nghiệp quan công tác Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học TS Đỗ Văn Hài giúp đỡ, bảo tận tình suốt trình thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn cán Phòng Thực vật học - Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, nhiệt tình giúp đỡ đóng góp q báu giúp tơi hồn thiện luận văn Nhân cám ơn bạn đồng nghiệp cung cấp ảnh, tài liệu tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ q báu Tơi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Đề tài tài trợ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số 106.032017.301 hỗ trợ kinh phí trang thiết bị cho nghiên cứu Cuối xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Phòng thực vật học, Ban lãnh đạo Viện, phụ trách đào tạo sau đại học, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, thầy cô giáo giảng dạy lớp cao học, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành khóa học Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018 Học viên Phạm Thị Thanh Hƣơng ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Học viên Phạm Thị Thanh Hƣơng MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Danh mục ảnh Ký hiệu viết tắt phòng tiêu MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục đích đề tài luận văn: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài luận văn Những điểm luận văn Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) giới 1.2.Tình hình nghiên cứu chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) họ Ơ rơ (Acanthaceae) Việt Nam vùng lân cận Việt Nam 13 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tượng nghiên cứu 17 2.2 Nội dung nghiên cứu 17 2.3 Phương pháp nghiên cứu 18 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đặc điểm hình thái chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) Việt Nam 20 3.1.1 Hình thái thân 20 3.1.2 Lá 20 3.1.3 Cụm hoa 21 3.1.4 Lá bắc bắc 22 3.1.6 Hoa 24 3.1.7 Quả 24 3.2 Lựa chọn hệ thống phân loại chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) Việt Nam 24 3.3 Khóa định loại phân họ, tơng, phân tông, chi thuộc họ Acanthaceae Việt Nam 26 3.3.1 Khóa định loại phân họ, tông phân tông họ Acanthaceae 26 3.3.2 Khóa định loại chi thuộc phân họ Nelsonioideae Việt Nam 27 3.4 Khóa định loại đến lồi, mô tả taxon thuộc chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) Ở Việt Nam 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 BẢNG TRA CỨU TÊN KHOA HỌC BẢNG TRA CỨU TÊN VIỆT NAM PHỤ LỤC Phụ lục 1: Ảnh màu đặc điểm hình thái lồi chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) Việt Nam Phụ lục 2: Bản đồ phân bố loài thuộc chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Hệ thống phân loại chi Nhụy thập (Staurogyne Wall ) Việt Nam theo hệ thống R W Scotland & K Vollesen (2000) 26 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1: Hình thái số lồi chi Nhụy thập Việt Nam Hình 3.2: Hình thái cụm hoa số loài chi Nhụy thập Việt Nam Hình 3.3: Hình thái bắc bắc số loài chi Nhụy thập Việt Nam Hình 3.4: Hình thái đài số lồi chi Nhụy thập Việt Nam Hình 3.5: Hình thái tràng số lồi chi Nhụy thập Việt Nam Hình 3.6: Hình thái nhị số lồi chi Nhụy thập Việt Nam Hình 3.7: Hình dạng nhụy số lồi chi Nhụy thập Việt Nam Hình 3.8: Hình thái hạt số loài chi Nhụy thập Việt Nam Hình 3.9: Staurogyne spathulata (Blume) Koord Hình 3.10: Staurogyne neesii (Vidal) Merr Hình 3.11: Staurogyne brevicaulis Benoist Hình 3.12: Staurogyne lanceolata (Blume) Kuntze Hình 3.13: Staurogyne subcordata Benoist Hình 3.14: Staurogyne brachystachya Benoist Hình 3.15: Staurogyne scandens Benoist Hình 3.16: Staurogyne chapaensis Benoist Hình 3.17: Staurogyne sesamoides (Hand.-Mazz.) Burtt Hình 3.18: Staurogyne petelotii Benoist Hình 3.19: Staurogyne hypoleuca Benoist Hình 3.20: Staurogyne simonsii (T Anders.) Kuntze Hình 3.21: Staurogyne vicina Benoist Hình 3.22: Staurogyne major Benoist Hình 3.23: Staurogyne balansae Benoist Hình 3.24: Staurogyne merguensis (T Anders.) Kuntze Hình 3.25: Staurogyne tenera Benoist Hình 3.26: Staurogyne debilis (T Anders.) C B Clarke Hình 3.27: Staurogyne stenophylla Merr & Chun vii DANH MỤC ẢNH Ảnh 3.1: Hình thái thân chi Nhụy thập (Staurogyne) Việt Nam Ảnh 3.2: Hình thái số lồi chi Nhụy thập Việt Nam Ảnh 3.3: Hình thái cụm hoa số loài chi Nhụy thập Việt Nam Ảnh 3.4: Hình thái bắc bắc số lồi chi Nhụy thập Việt Nam Ảnh 3.5: Hình thái đài số loài chi Nhụy thập Việt Nam Ảnh 3.6: Hình thái tràng số lồi chi Nhụy thập Việt Nam Ảnh 3.7: Hình thái nhị số loài chi Nhụy thập Việt Nam Ảnh 3.8: Hình dạng nhụy số lồi chi Nhụy thập Việt Nam Ảnh 3.9: Hình thái hạt số loài chi Nhụy thập Việt Nam Ảnh 3.10: Staurogyne spathulata (Blume) Koord Ảnh 3.11: Staurogyne brevicaulis Benoist Ảnh 3.12: Staurogyne malaccensis C B Clarke Ảnh 3.13: Staurogyne lanceolata (Blume) Kuntze Ảnh 3.14: Staurogyne thyrsodes (Nees) Kuntze Ảnh 3.15: Staurogyne subcordata Benoist Ảnh 3.16: Staurogyne brachystachya Benoist Ảnh 3.17: Staurogyne scandens Benoist Ảnh 3.18: Staurogyne chapaensis Benoist Ảnh 3.19: Staurogyne sesamoides (Hand.-Mazz.) Burtt Ảnh 3.20: Staurogyne petelotii Benoist Ảnh 3.21: Staurogyne hypoleuca Benoist Ảnh 3.22: Staurogyne simonsii (T Anders.) Kuntze Ảnh 3.23: Staurogyne vicina Benoist Ảnh 3.24: Staurogyne major Benoist Ảnh 3.25: Staurogyne balansae Benoist Ảnh 3.26: Staurogyne merguensis (T Anders.) Kuntze Ảnh 3.27: Staurogyne bella Bremek Ảnh 3.28: Staurogyne tenera Benoist Ảnh 3.29: Staurogyne debilis (T Anders.) C B Clarke Ảnh 3.30: Staurogyne amoena Benoist Ảnh 3.31: Ảnh mẫu chuẩn Ảnh 3.32: Ảnh mẫu chuẩn Ảnh 3.33: Ảnh mẫu chuẩn Ảnh 3.34: Ảnh mẫu chuẩn Ảnh 3.35: Ảnh mẫu chuẩn Ảnh 3.36: Ảnh mẫu chuẩn tim, mép có nơng lƣợn sóng, chóp tù; cuống dài 2-12 mm, gân bên 9-10 cặp vấn hợp gần mép Cụm hoa dạng chùy nách đầu cành; dài cỡ 5-8 cm Lá bắc nhỏ, dài cỡ mm, hình đƣờnghình mác; bắc 2, nhỏ bắc Đài thùy, thùy đài gần nhau, thùy đài hợp gốc; thùy đài dài cỡ 10-12 mm, hình đƣờng, có lơng tơ Tràng dài cỡ 12-15 mm, màu tím tím-trắng, ngồi có lơng tơ mịn; gốc ống tràng hình trụ ngắn mở rộng miệng tràng; miệng thùy, thùy gần hình tròn, kích thƣớc Nhị 4, đính gần gốc ống tràng; nhị dài cm, có lơng tơ; bao phấn ơ, có lơng Bầu hình trụ, cao mm, nhẵn; vòi nhụy dạng chỉ, dài 15 mm, nhẵn; núm nhụy xẻ thùy thấp Quả nang hình bầu dục, cỡ mm, có lơng tơ mịn (hình 3.24; ảnh 3.26, 3.35B) Loc class.: Myanmar Typus: J.W Helfer 398 (holo – K, photo!) Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 2-5 Mọc khe đá, dƣới tán rừng kín thƣờng xanh, ẩm Phân bố: Hà Nội (Thủ Pháp), Hòa Bình (Phƣơng Lâm, Chợ Bờ), Lâm Đồng (Đạ Hoai) (bản đồ 3.6) Còn có Mianma, Thái Lan, Malaixia Mẫu nghiên cứu: LÂM ĐỒNG, Đạ Hoai (HN) 19 Staurogyne bella Bremek – Nhụy thập đẹp Bremek 1969 Dansk Bot Ark xxvii No 1, 74; Phamh 1993 Fl Illustr Vietn 3: 28; id 2000 l c 3: 31 Cây thảo, cao 40-50 cm; thân thƣờng không phân nhánh Lá có phiến hình thn-hình bầu dục, cỡ 8-10 x 3-5 cm, nhẵn hai mặt lá, mặt xanh đậm, mặt dƣới xanh nhạt; gốc hình nêm men theo cuống, mép nguyên lƣợn sóng, chóp nhọn có mũi nhọn ngắn; gân-phụ 10 cặp, rõ mặt dƣới nối gần mép lá; cuống dài 1,5-3 cm Cụm hoa hình chùm nhánh, dài 6-8 cm Lá bắc hình mác hẹp, cỡ 5-6 mm, nhẵn có lơng mịn, chóp nhọn; bắc 2, kích thƣớc nhỏ bắc, có lơng mịn Đài thùy xẻ sâu đến gốc; thùy đài hình đƣờng, dài cỡ 10-13 mm, nhẵn có lơng tơ mịn Tràng màu trắng, dài 12-15 mm, ống hình trị ngắn mở ộng miệng; miệng thùy, thùy hình bầu dục, đỉnh tròn Nhị 4, kích thƣớc gần khơng thò khỏi tràng; nhị dài 5-7 mm, có lơng tơ mịn; nhị lép khơng Bầu hình thn, nhẵn; vòi nhụy dài mm, nhẵn; núm nhụy thùy thấp Quả nang màu, cỡ 5-6 mm, nhẵn; hạt hình gần tròn (ảnh 3.27, 3.35C) Loc class.: Thailand: Phitsanulok: Foothills of Phu Miang Mountain, Phu Miang Phu Thong Wildlife Sanctuary Isotypus: Larsen, K Smitinand, T.; Warnke, E 931 (BKF, photo!) Sinh học sinh thái:Mùa hoa tháng 2-4 Mọc dƣới tán rừng ẩm, độ cao đến 1000 m Phân bố: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế (Vƣờn Quốc gia Bạch Mã), Quảng Nam (bản đồ 3.6) Còn có Thái Lan Mẫu nghiên cứu: THỪA THIÊN-HUẾ, HN-NY 494 (HN) – QUẢNG NAM, VH 906 (HN) Giá trị sử dụng: Lá sắc uống trị đau cổ 20 Staurogyne tenera Benoist - Thập nhụy mảnh Benoist, 1933 Bull Mus Natl Hist Nat 1933, Ser II v 174; Phamh 1993 Fl Illustr Vietn 3:34; id 2000 l c 3: 36 Cây thảo mọc bò sau đứng, cao 20 cm, thân nằm có rễ đốt; nhánh non có lơng trắng sát Lá đơn, mọc đối; cuống dài 7-16 mm; phiến cỡ 3-11 x 1-2,8 cm; phiến hình mác hình bầu dục hẹp; gốc hình nêm rộng gần tròn, chóp tù; mép ngun đơi lƣợn sóng có răng; mặt có lơng gân phụ; mặt dƣới xanh nhạt, có lơng đặc biệt gân; gân phụ 8-15 cặp Cụm hoa chùm đầu cành, hoa tạt bên, hoa thƣa, hoa; bắc mọc cách, hình đƣờng, có lơng; dài 4-5 mm; bắc dài mm, đính phía dƣới đầu cuống hoa Đài thùy; thùy đài hình đƣờng, nhẵn, kích thƣớc khơng nhau; thùy lớn hơn, dài cỡ mm; thùy sau nhỏ hơn, dài cỡ mm Tràng màu trắng, ống tràng hình trụ mở rộng miệng tràng, thùy tràng gần Nhị 4, đính ống tràng 1/4 phía dƣới gốc ống tràng; nhị có lơng; bao phấn ơ; bao phấn hình trứng Bầu hình bầu dục, nhẵn, vòi nhụy dạng chỉ, dài 6-8 mm, nhẵn, núm nhụy xẻ thùy Quả nang hình bầu dục, cỡ 6-7 mm, nhẵn (hình 3.25; ảnh 3.28, 3.35C) Loc class.: Indo-China (Anam) Typus: Poilane 3834 (holo P, photo!) Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 4-9 Mọc ven bờ nƣớc, độ cao đến 900 m Phân bố: Mới thấy Khánh Hòa (Nha Trang) (bản đồ 3.6) Mẫu nghiên cứu: KHÁNH HÒA, HIKK 1228 (HN), HIKK 1375 (HN) 21 Staurogyne debilis (T Anders.) C B Clarke – Nhụy thập yếu C B Clarke, 1907 Philipp Journ Sci 2(4): 302; Phamh 1993 Fl Illustr Vietn 3: 29; id 2000 l c 3: 33; Hu, C C., Deng, Y F., Daniel, T F., 2011 Fl China, 19: 376 - Ebermaiera debilis T Anders 1867 Journ Linn Soc., Bot 9: 452 Cây thảo, cao 10-15 cm, thƣờng mọng nƣớc Thân hình trụ, mọc thẳng đứng, khơng phân nhánh phân nhánh, đầy lông tơ Lá đơn, mọc đối; cuống dài 5-8 mm, có lơng tơ; phiến hình bầu dục, hình thn thn-hình trứng, cỡ 2,5-4 x 0,8-1,7 cm, mặt dƣới màu xanh nhạt nhẵn, trừ gân bên có lơng tơ, mặt màu xanh đậm nhẵn, gân bên 6-7 cặp; gốc hình nêm đến tròn, mép lƣợn sóng, đầu tù Cụm hoa hình chùm nách đầu cành, dài cỡ cm, mang 4-7 hoa; có lơng tơ; bắc hình đƣờng, cỡ x 0,4 mm; bắc hình giùi,cỡ x 0,3 mm Cuống hoa dài mm Đài cao 5-6 mm; thùy đài hình đƣờng, kích thƣớc gần nhau, mép có lơng rải rác Tràng màu trắng, dài cỡ cm, mặt ngồi nhẵn; thùy tràng hình thuôn, cỡ x mm, gần Nhị 4, cặp nhị dài, kích thƣớc cỡ mm cặp nhị ngắn, kích thƣớc mm; nhị có lơng cứng; bao phấn hình bầu dục, cỡ x 0.7 mm Bầu cỡ 1,8 mm, nhẵn; vòi nhụy dài mm; nhẵn; núm nhụy chẻ hai Quả nang hình thn, dài mm, hạt ép dẹt, nhẵn (hình 3.26; ảnh 3.29, 3.36A) Loc class.: Pingtung Hsien, Nanjenshan, Nanjen Lake Typus: S.C Liu & C C Wang s.n (TAI) Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 1-3; mùa tháng 4-8 Mọc rừng, ven suối, nơi ẩm Phân bố: Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Đà Nẵng (Tourane), Gia Lai (Mang Giang: Đắk Choong), Khánh Hòa (Nha Trang) (bản đồ 3.7) Còn có Philippin Mẫu nghiên cứu: THỪA THIÊN-HUẾ, Poilane 29751 (VNM) – GIA LAI, KNP 456 (HN) 22 Staurogyne stenophylla Merr & Chun – Nhụy thập hẹp Merr & Chun, 1935 Sunyatsenia 2: 322; Hu, C.C 2002 Fl Reip Pop Sin 70: 40; Hu, C C., Deng, Y F & Thomas, F D 2012 Fl China, 19: 735 Cây thảo, sống lâu năm Thân ngắn, có lơng nhung dày Lá thƣờng mọc tập trung dày đầu cành; cuống dài cm, có lơng tơ dày; phiến hình đƣờng đến hình giáo-hình đƣờng, cỡ 6-12 × 0,5-0,9 cm, chất giấy, mặt dƣới màu xanh nhạt có lơng nhung dày đặc biệt dọc gân chính, mặt màu xanh đậm, gần nhƣ nhẵn ngoại trù mép có lơng tơ rải rác, gân bên 8-13 đôi; gốc men theo cuống; mép nguyên lƣợn song; đầu tù Cụm hoa chùm nách lá, dài cỡ 5-10 cm, không phân nhánh có 1-2 nhánh từ gốc; cuống chung cụm hoa nhánh có lơng nhung; bắc hình đƣờng, dài cỡ 3,8-4,5 mm, mặt ngồi có lơng tơ, có gân chính; bắc hình đƣờng, dài cỡ 3,7 mm, mặt ngồi có lơng tơ Cuống hoa dài 2-3,5 mm Đài cao mm, mặt ngồi có lơng nhung thƣa; thùy dài hình đƣờng-hình tam giác, cỡ 4,5-5 × 0,5-0,6 mm, thùy không cao nhau, mép thùy đài có lơng mi Tràng màu hồng, cao cỡ mm; gốc ống tràng hình trụ, cỡ 1,5 mm sau mở rộng dần lồi lên mặt; thùy tràng hình tròn gần tròn, cỡ 2,2-2,5 × mm, thùy tràng khơng Nhị 4; cặp nhị dài có kích thƣớc 4,5 mm cặp nghị ngắn có kích thƣớc mm; nhị nhẵn; nhị lép cỡ 0,7 mm Bầu hình bầu dục, cỡ × mm, nhẵn; núm vòi nhụy thùy khơng Quả nang hình trứng-hình thn, cỡ mm (hình 3.27, ảnh 3.36A) Loc class.: China: Hainan; Yaichow; Mar 19, 1933 Typus: F C How, 70386 (holo - NY, photo!; iso.-SYS, photo!) Sinh học sinh thái: Mọc ven suối rừng rậm thƣờng xanh Mùa hoa tháng 3-8 Phân bố: Mới gặp Ninh Thuận (Vƣờn quốc gia Núi Chúa) (bản đồ 3.7) Còn có Trung Quốc (Hải Nam) Mẫu nghiên cứu: NINH THUẬN, HLF 3519 (HN) 23 Staurogyne amoena Benoist – Nhụy thập tƣơi Benoist, 1933 Bull Mus (Natl.) Hist Nat (Paris) II, 5: 173 Phamh 1993 Fl Illustr Vietn 3: 27; id 2000 l c 3: 31 Cây thảo, thân cao 5-7 cm, mọc đứng, thân có lơng Lá mọc đối, phiến hình thon đến thon ngƣợc, hẹp phần gốc đầu lá, cỡ 4-14 x 1-4 cm, mặt khơng lơng, mặt dƣới có lơng trắng, dày; đầu tù; mép lƣợn sóng đơi có răng, gân phụ 12-14 cặp; cuống dài 5-15 mm, có lơng Cụm hoa chùm nách lá, dạng chùy đầu cành, cao 10-12 cm; trục cụm hoa có lơng; bắc, bắc đài có lơng đứng; bắc mọc cách, hẹp nhƣ kim, dài 4-5 mm; bắc hình đƣờng, dài 2-3 mm; có lơng, đính phía dƣới cuống cụm hoa Đài cỡ 13-14 x 0,5-1 mm, kích thƣớc khơng nhau, hình đƣờng Ống tràng dài 17-18 mm, mở rộng dần từ gốc; thùy tràng 5, hình bầu dục, kích thƣớc gần nhƣ nhau, dài cỡ mm Nhị 4, có hai nhị dài, nhị ngắn, nhị đính 1/4 phía dƣới ống tràng; nhị có lơng thƣa Bầu nhẵn, vòi nhụy nhẵn, núm nhụy xẻ thùy, thùy nguyên thùy chia thùy nhỏ Quả nang, nhẵn, dài cỡ mm, mảnh (hình 3.17; ảnh 3.30, 3.36B) Loc class.: Annam: Ba Na Typus: Poilane 1500 (holo – P, photo!) Sinh học sinh thái: Ra hoa tháng 4-5 Mọc độ cao khoảng 1400 m Phân bố: Mới thấy Thừa Thiên-Huế (Phú Lộc: Vƣờn Quốc gia Bạch Mã), Đà Nẵng (Bà Nà) (bản đồ 3.7) Mẫu nghiên cứu: THỪA THIÊN-HUẾ, DVH sine num (HN) – ĐÀ NẴNG, V X Phƣơng 8650 (HN) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong trình nghiên cứu chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) Việt Nam, thu đƣợc số kết sau: Đã lựa chọn hệ thống R W Scotland & K Vollesen (2000) để xếp taxon thuộc họ Ơ rơ (Acanthaceae) Việt Nam Hệ thống có sở khoa học hợp lý để xếp chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) Việt Nam Trên sơ này, chi Nhụy thập đƣợc ghi nhận có 23 lồi Đã phân tích, tổng hợp đặc điểm hình thái chi Nhụy thập Việt Nam Xây dựng đƣợc khóa định loại lƣỡng phân cung cấp đầy đủ thơng tin cho lồi thuộc chi Nhụy thập Việt Nam bao gồm: danh pháp đầy đủ, trích dẫn tài liệu, đặc điểm hình thái, mẫu chuẩn, sinh học sinh thái, phân bố, hình vẽ, ảnh màu minh họa Một số taxon đƣợc sửa chữa, chỉnh lý nhận xét Bổ sung, chỉnh lý số dẫn liệu thực vật giá trị sử dụng taxon thuộc chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) Việt Nam Kiến nghị: Tiếp tục nghiên cứu hình thái hạt phấn hình thái hạt, sinh học phân tử xu hƣớng tiến hóa để hồn thiện sở liệu nhằm biên soạn Thực vật chí Việt Nam cơng trình có liên quan Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thêm lồi nghi ngờ, để có thơng tin xác cụ thể CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 1.Đỗ Văn Hài, Phạm Thị Thanh Hƣơng (2017), “Đặc điểm hình thái hạt phấn phân loại chi Luân rơ - Cyclacanthus (Họ Ơ rơ - Acanthaceae) Việt Nam” Báo cáo khoa học sinh thái Tài nguyên sinh vật Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 7: 145-149, Nxb Khoa học tự nhiên Công nghệ 2.Phạm Thị Oanh, Nguyễn Trung Thành, Đỗ Thị Xuyến, Đỗ Văn Hài, Phạm Thị Thanh Hƣơng, Deng Yunfei (2017) “Ghi nhận lồi Strobilanthes hossei C B Clarke, họ Ơ rơ (Acanthaceae) có phân bố Việt Nam, Báo cáo khoa học sinh thái Tài nguyên sinh vật Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 7: 309-312, Nxb Khoa học tự nhiên Công nghệ 3.Phạm Thị Thanh Hƣơng, Nguyễn Thị Mai, Đỗ Văn Hài, (2018), “Chi Nhụy thập (Staurogyne Wall.) họ Ơ rơ (Acanthaceae) Việt Nam” Báo cáo khoa học nghiên cứu giảng dạy Sinh học Việt Nam, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 3: 25-28, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Bá (2009) Giáo trình Thực vật học Nxb Giáo dục Nguyến Tiến Bân (1997), Cẩm nang tra cứu nhận biết họ thực vật hạt kín, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyến Tiến Bân (1997), “Nguyên tắc phân loại hệ thống học thực vật”, Tập giảng chuyên đề sau đại học, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hà Nội Nguyễn Tiến Bân, Nguyễn Khắc Khôi, Vũ Xuân Phƣơng (2005), Danh lục loài thực vật Việt Nam, tập 3: tr 251-281, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chƣơng, Nguyễn Thƣợng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn (2004), Cây thuốc động vật làm thuốc, tập 2: tr 1138-1143, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Võ Văn Chi & Dƣơng Đức Tiến (1978), Phân loại học Thực vật - Thực vật bậc cao, tr 408-410 Nxb Đại học & Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội Võ Văn Chi, (1997), Từ điển thuốc Việt Nam, tr 885, 886, 1204, 1354 Nxb Y học, Tp Hồ Chí Minh Võ Văn Chi, Trần Hợp (1999), Cây cỏ có ích Việt Nam, tập 1, tr 206208, 226, 227, Nxb Giáo dục Võ Văn Chi (2003), Từ điển thực vật thông dụng, tập 1, tr 282, 283 Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội 10 Võ Văn Chi (2004), Từ điển thực vật thông dụng, tập 2, tr 1923-1925, Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội 11 Võ Văn Chi, (2012), Từ điển thuốc Việt Nam, Tập 1, tr 1096, 1157, 1158; Tâp 2, tr 394, 955, 956, 1224, 1225, Nxb Y học, Hà Nội 12 Nguyễn Văn Đàn, Đoàn Thị Nhu (chủ biên), Bùi Xuân Chƣơng, Đỗ Huy Bích, Nguyễn Tập, Phạm Kim Mãn, Lê Tùng Châu, Đỗ Trung Đàm, Phạm Duy Mai, Nguyễn Thƣợng Thức, Phạm Thị Kim (1990), Cây thuốc Việt Nam, 431tr., Nxb Khoa học kỹ thuật 13 Lê Trần Đức (1997), Cây thuốc Việt Nam, 1610 tr., Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Đỗ Văn Hài (2009), Nghiên cứu phân loại chi họ Ơ rơ (Acanthaceae Juss) Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Sinh học, Viện sinh thái Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội 15 Đỗ Văn Hài, Dƣơng Đức Huyến (2011), “Đặc điểm hình thái chi thuộc họ Ô rô (Acanthaceae Juss.) Việt Nam”, tr 103-108, Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc sinh thái tài nguyên sinh vật lần thứ 16 Đỗ Văn Hài & Nguyễn Khắc Khơi (2013), Bổ sung lồi Staurogyne stenophylla Merr & Chun – Họ Ơ rơ (Acanthaceae) cho hệ thực vật Việt Nam Báo cáo khoa học sinh thái tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5, tr 65-67, Nxb Khoa học Nơng nghiệp, Hà Nội 17 Phạm Hồng Hộ (1972), Cây cỏ miền Nam Việt Nam, tập 2, tr 284-318 Bộ Giáo Dục, Trung tâm học liệu 18 Phạm Hoàng Hộ (1993), Acanthaceae Cây cỏ Việt Nam, 3(1): 26-94 Montréal 19 Phạm Hoàng Hộ (2000), Acanthaceae Cây cỏ Việt Nam, 3: 30-82 Nxb Trẻ Tp Hồ Chí Minh 20 Lê Khả Kế (chủ biên), Võ Văn Chi, Vũ Văn Chuyên, Phan Nguyên Hồng, Đỗ Tất Lợi, Thái Văn Trừng (1970), “Acanthaceae” Cây cỏ thường thấy Việt Nam, 1: 5-30 Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 21 Trần Kim Liên (2005), Danh lục loài thực vật Việt Nam, 3: 251-281 Nxb Nông nghiệp Hà Nội 22 Đỗ Tất Lợi (2006), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, tr 88, 89, 112116, 540, 541, 559,902-904 Nxb Y học, Hà Nội 23 Nguyễn Nghĩa Thìn (2007), Các phương pháp nghiên cứu thực vật 24 Đỗ Văn Hài (2016) , Nghiên cứu phân loại phân tông Xuân tiết (Subtrib Justiciinae Nees) thuộc họ Ơ rơ (Fam Acanthaceae Juss.) Việt Nam Tiếng Anh 25 Backer, C A & Bakhuizen R C (1965), “Acanthaceae” Flora of Java, 2: 544-593 Netherlands 26 Barker, R M (1986), A taxonomic revision of Australian Acanthaceae, J Adelaide Bot Gard 9: 1-286 27 Barker, R M & Telford, I R H (1993), Flora of Australia, Vol 50: 379388 Australian Government Publishing Service Canberra 28 Braz D.M & Monteiro R (2017), Taxonomic Revision of Staurogyne (Nelsonioideae, Acanthaceae) in the Neotropics Phytotaxa 296 (1): – 40 29 Bremekamp, C.E.B., (1948) Notes on the Acanthaceae of Java Verk.K.Ned.Akad Wet Afd Natuurk., Sect 2, pp 1-78, 45(2) 30 Bremekamp, C E B (1960), “New Bornean Acanthaceae”, Blumea, Vol 10: 151-175 31 Brown R (1810) “Acanthaceae” Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae van Diemen London, Vol 1: 472-481 32 Burkill, I H & Clarke, C B (1900), “Acanthaceae” Flora of Tropical Africa, Vol 5: 1-262.London 33 Burman, N.J (1768), Flora Indica 7-11 London 34 Clarke, C B in Hooker, J D (ed) (1884-1885), Flora of British India, 4: 387-558 London 35 Champluvier, D (1991), Révision des genres Staurogyne Wall., Anisosepalum E Hossain et Saintpauliopsis Staner (Acanthaceae) en Afrique tropicale Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique, 61: 93–159 36 Chen, W H., Shui, Y M., Zhang M D., Sheng, J S., Li, G Y (2006), Staurogyne petelotii Benoist and S vicina Benoist, two new records of Acanthaceae from China Acta Phytotaxonomica Sinica, 44 (4): 464–466 37 Daniel, T.F & McDade L.A (2014), Nelsonioideae (Lamiales: Acanthaceae): Revision of genera and catalog of species Aliso 32: 1–45 38 Deng, Y F., C M Gao & N H Xia (2009), Flora of Hongkong, 3: 160185 Agriculture, Fisheries and Conservation Department 39 Duong, N V (1993), Medicinal plants of Vietnam, Cambodia and Laos Mekong Printing, Santa Ana, 34, 35 40 Gnanasekaran, G, G.V.S Murthy, Y.F Deng (2016), “Resurrection of the genus Haplanthus (Acanthaceae: Andrographinae)”, Blumea, Vol 61(3): 165-169 41 Grisebach, A H R (1864), Flora of the British West India Islands, pp 450-458 London 42 Hansen, B (1985), “Studies on the Acanthaceae of Thailand”, Flora Malesiana Bulletin, Vol.38 (9/2): 173-178 43 Hansen, B (1985), Notes on SE Asian Acanthaceae Nordic Journal of Botany, 15(6): 583-590 44 Heywood, V H (1993), Flowering plants of the world, pp 250-251 Oxford at the Clarendon Press 45 Hsieh, C F & T F Huang (1998), Flora of Taiwan, ed (2), 4: 648-687 Taiwan 46 Hu, C C., Y F Deng, T F Daniel (2011), Flora of China, 19: 369-477 Science Press & Missouri Botanical Garden Press, Beijing & St Louis 47 Hutchinson, J (1969), The families of Flowering plants, 1: 489-491 Oxford 48 Imlay, J.B, (1939), “Bullentin of Miscellaneous Information (Royal Botanic Gardens, Kew)”, Vol.1939 (3): 109-150 49 Kiew, R & K Vollesen (1997), “Asystasia (Acanthaceae) in Malaysia”, Kew Bulletin, Vol 52 (4): 965-971 50 McDade L.A., Daniel T.F., Kiel C.A & Borg A (2012), Phylogenetic placement, delimitation, relationships among genera of the enigmatic Nelsonioideae (Lamiales: Acanthaceae) - Taxon 61 (3): 637- - 651 51 Scotland, R W & Vollesen, K (2000), “Classification of Acanthaceae”, Kew Bulletin, Vol 55(3): 513-589 52 Somprasong, W S.Vjarodaya, K Chayamarit (2014), “Taxonomic Study of the Family Acanthaceae used as traditinal medicinal plants for ethnic groups in North, Central and Northeastern Thailand”, Thai Agricultural Research Journal, Vol 32 (1): 77-88 53 Ramana, M V., M Sanjappa, P Venu and Chorghe, A (2014) Staurogyne andamanica (Acanthaceae), a new species from Saddle Peak National Park, Andaman and Nicobar Islands, India Kew Bulletin, Vol 69 (2): 1-5 54 Tan Yun-hong, Lin Zhe-li, Deng Yun-fei (2016), “Gymnostachyum signatum, A new recorded species from Yunnan, China”, Journal of tropical and subtropical botany, 24(2): 167-172 55 Takhtajan, A L (1980), “Outline of the Classification of flowering Plants (Magnoliophyta)”, The Botanical Review, Vol 46 (3): 225-359 56 Takhtajan, A (1996), Diversity and Classification of the Flowering Plants, pp 452-460 New York 57 Takhtajan A (2009), Flowering Plant, ed (2), pp 569-570 Springer Science & Business Media Tiếng Pháp 58 Baillon, H (1891), “Histoire des Plantes”, Monographie des Acanthacées, Tom 10: 403-476 Paris 59 Benoist, R (1935), Acanthaceae Flore Générale de l' Indo-Chine (H Lecomte), 4: 610-772 Paris 60 Benoist, R (1936), Acanthacées Nouvelles D‟Indochine Notulae Systematicae, 5(2): 106-131 Paris Tiếng Đức 61 Melchior, H (1964), Engler’s Syllabus des Pflanzenfamilien, 2: 456-460 Berlin 62 Lindau, G in A Engler & K Prantl (1895), Acanthaceae: Die Naturlichen Pflanzenfamilien, vol (3b): 274 - 354 Leipzig Tiếng Nga 63 Takhtajan, A (1987), Systema Magnoliophytorum: 195-196 Leningrad Tiếng Trung Quốc 64 Auctors (1975), Flora Hainanica, Vol 3: 536-572 Science Press (in Chinese) 65 Ban, Q & al (2004), Higher plants of China, 10: 329-416 Qingdao Publishing House, China (in Chinese) 66 Hu, C C (Redactor) (2002), Florae Reipublicae Popularis Sinicae, 70: 24-308 Science Press, Beijing (in Chinese) 67 Te-Lin Wu (1984), A dictionary of the families and genera of Chinese seed plants, 2: 29, 145, 218, 372 Science Press (in Chinese) Tiếng Latin 68 Bentham, G & J D Hooker (1873), "Acanthaceae" Genera Plantarum, 2: pp 1060-1122 London 69 Brown, R (1810), Prodromus Florae Novae Hollandiae et insulae van Diemen, Vol 1: 472-481 Londini 70 Jussieu, A L (1789), General Plantarum seduncum ordines naturales disposita, pp 102-110 Parisiis 71 Linnaeus, C (1753), Species Plantarum, Stockholm 72 Loureiro, (1790), Flora Cochinchinensis, Tom 1: 19-20, 23-26; Tom 2: 375, 377, 380-381, Ulyssipone 73 Nees, E (1831), “Acanthaceae Indiae Orientalis”, Plantae Asiaticae Rariores, Vol 2: 80 London 74 Nees, E (1832), “Acanthaceae Indiae Orientalis”, Plantae Asiaticae Rariores, Vol 3: 70-117 London 75 Nees von Esenbeck, C G in A P De Candolle (ed.) (1847) Acanthaceae: Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, 11: 46 - 519 Masson, Paris Địa trang web 76 http://www.tropicos.org 77 http://www.theplantlist.org 78 http://plants.jstor.org 79 http://www.biodiversitylibrary.org/80 www.jstor.org 81 http://ntsavanna.com/sepals/ ... loài chi Nhụy thập (Staurogyne Wall. ) Việt Nam Phụ lục 2: Bản đồ phân bố loài thuộc chi Nhụy thập (Staurogyne Wall. ) Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Hệ thống phân loại chi Nhụy thập (Staurogyne. .. Nghiên cứu phân loại chi Nhụy thập (Staurogyne Wall. ) thuộc họ Ơ rơ (Acanthaceae Juss .) Việt Nam để có dẫn liệu khoa học đầy đủ góp phần biên soạn Thực vật chí Việt Nam cho chi Nhụy thập Việt Nam. .. 1.1 Tình hình nghiên cứu chi Nhụy thập (Staurogyne Wall. ) giới 1.2.Tình hình nghiên cứu chi Nhụy thập (Staurogyne Wall. ) họ Ơ rơ (Acanthaceae) Việt Nam vùng lân cận Việt Nam 13 CHƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phân loại chi nhụy thập (staurogyne wall ) thuộc họ ô rô (acanthaceae juss ) ở việt nam , Nghiên cứu phân loại chi nhụy thập (staurogyne wall ) thuộc họ ô rô (acanthaceae juss ) ở việt nam

Từ khóa liên quan