Quản trị chi phí sản xuất tại các chi nhánh khai thác của công ty TNHH một thành viên apatit việt nam

94 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 23:44

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KIN DOANH PHẠM THỊ THANH HUYỀN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC CHI NHÁNH KHAI THÁC CỦA CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KIN DOANH PHẠM THỊ THANH HUYỀN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC CHI NHÁNH KHAI THÁC CỦA CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Quang Thiệu THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn: "Quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam " cơng trình nghiên cứu riêng Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực, rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Thị Thanh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tơi nhận hướng dẫn tận tình TS Đồn Quang Thiệu với ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ Tôi xin chân thành cảm ơn tới lãnh đạo, đồng nghiệp, anh chị em bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai tận tình giúp đỡ trình hồn thành luận văn Xin cảm ơn động viên, hỗ trợ gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Thị Thanh Huyền MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Cơ sở lý luận quản trị chi phí sản xuất doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm vai trò quản trị sản xuất 1.1.3 Nội dung quản trị chi phí sản xuất 10 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chi phí sản xuất 13 1.2 Kinh nghiệm quản trị chi phí sản xuất số đơn vị khai thác khoáng sản học cho chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 17 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị chi phí đơn vị khai thác Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam ( TKV) 17 1.2.2 Kinh nghiệm quản trị chi phí đơn vị khai thác Công ty TNHH MTV Khai thác khống sản - Tổng cơng ty Đơng Bắc 19 1.2.3 Kinh nghiệm quản trị chi phí đơn vị khai thác Cơng ty Cổ phần khai thác, chế biến khống sản Hải Dương 20 1.2.4 Bài học kinh nghiệm cho chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 20 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 21 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 22 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 23 2.2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 25 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 25 2.3 Các tiêu nghiên cứu 26 CHƯƠNG III THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC CHI NHÁNH KHAI THÁC CỦA CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM 27 3.1 Đặc điểm công ty TNHH MTV Apatit việt nam 27 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 3.1.2 Chức nhiệm vụ 29 3.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 30 3.1.4 Cơ cấu tổ chức máy Công ty 30 3.2 Thực trạng quản trị chi phí sản xuất Chi nhánh khai thác Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 37 3.2.1 Xây dựng kế hoạch, dự tốn chi phí sản xuất chi nhánh khai thác 37 3.2.2 Thực quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác 39 3.2.3 Thực trạng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt 55 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác 57 3.4 Đánh giá quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 61 3.4.1 Hiệu quản trị chi phí sản xuất 61 3.4.2 Ưu điểm 62 3.4.3 Nhược điểm 63 3.4.4 Nguyên nhân 63 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC CHI NHÁNH KHAI THÁC CỦA CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM 65 4.1 Định hướng mục tiêu quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 65 4.1.1 Định hướng quản trị chi phí chi nhánh 65 4.1.2 Mục tiêu quản trị chi phí chi nhánh 66 4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hiệu quản trị chi phí Chi nhánh 67 4.2.1 Giải pháp chung 67 4.2.2 Một số giải pháp riêng khâu quản trị chi phí sản xuất 71 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 76 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CN: Chi nhánh CP: Chi phí CPSX: Chi phí sản xuất DN: Doanh nghiệp NLĐ: Người lao động LĐ: Lãnh đạo QTSX: Quản trị sản xuất vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng biểu Bảng 2.1: Số phiếu phát điều tra 24 Bảng 2.2: Thang đánh giá Likert 25 Bảng 3.1: Một số tiêu công ty 34 Bảng 3.2: Tình hình lao động công ty 35 Bảng 3.3: Tình hình sản xuất chi nhánh 36 Bảng 3.4: Kế hoạch chi phí cho chi nhánh 37 Bảng 3.5: Đánh giá kế hoạch chi phí sản xuất chi nhánh khai thác 38 Bảng 3.6: Tình hình quản trị chi phí nguyên vật liệu khai thác 39 Bảng 3.7: Đánh giá quản trị chi phí nguyên vật liệu chi nhánh 40 Bảng 3.8: Tình hình thu nhập bình quân người lao động 41 Bảng 3.9: Mức lương theo vị trí lao động chi nhánh 42 Bảng 3.10: Đánh giá người lao động lương 43 Bảng 3.11: Thưởng chi nhánh cho người lao động 44 Bảng 3.12: Đánh giá người lao động khoản thưởng 45 Bảng 3.13: Chi phí sức khỏe an toàn cho người lao động 46 Bảng 3.14: Đánh giá người lao động chi cho sức khỏe an toàn lao động 47 Bảng 3.15: Chi phúc lợi cho người lao động 48 Bảng 3.16: Đánh giá người lao động khoản chi phúc lợi 49 Bảng 3.17: Tình hình quản trị chi phí khấu hao TSCĐ chi nhánh khai thác 50 Bảng 3.18: Đánh giá quản trị chi phí khấu hao tài sản 51 Bảng 3.19: Tình hình quản trị chi phí máy móc trang thiết bị sản xuất 52 Bảng 3.20: Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị chi nhánh khai thác 53 Bảng 3.21: Đánh giá người lao động cơng tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị chi nhánh khai thác 54 Bảng 3.22: Quản trị chi phí chung Chi nhánh 55 viii Bảng 3.23: Kiểm tra, kiểm soát chi chi nhánh 56 Bảng 3.24: Kết xử lý sai phạm sau kiểm tra, kiểm soát 56 Bảng 3.25: Đánh giá áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 59 Bảng 3.26: Đánh giá tổ chức sản xuất sử dụng người 60 Bảng 3.27: Đánh giá lực tổ chức quản lý tài 61 Bảng 3.28: Đánh giá hiệu quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác 61 Sơ đồ Sơ đồ: 3.1: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Apatit Việt Nam 30 trình cụ thể - Xây dựng thang đánh giá chất lượng đơn giá sản phẩm Thông qua tiêu này, sản phẩm đơn vị tốn q trình tốn phát sai phạm đưa mức phạt, số tiền phạt tính vào đơn vị Với đơn vị bị phạt xem xét đánh giá chất lượng làm việc cá nhân đơn vị để tính tốn tiền lương thu nhập tăng thêm cho cá nhân gây sai phạm 4.2.1.3 Quản lý chi phí máy móc trang thiết bị sản xuất Đặc thù chi nhánh sử dụng máy móc hạng nặng máy xúc công suất lớn, xe tải tải hạng nặng…Nên chi phí cho máy móc trang thiết bị thường lớn Do cần phải nâng cao suất đảm bảo phát huy công suất máy móc Chi nhánh cần phải lập cơng tác lập kế hoạch sử dụng máy thi công, xây dựng kế hoạch cần bám sát với thực tế cơng trình để có thay đổi điều động máy móc đến cơng trình khác, tránh thời gian nghỉ đảm bảo tiến độ chi nhánh đề Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cần phải kiểm tra đốc thúc tiến độ thi công để không ảnh hưởng kế hoạch sản xuất đơn vị khác Hiện chi nhánh nhiều máy móc trang thiết bị sử dụng không hết công suất chi nhánh cần phải phân bổ kế hoạch sản xuất cho phù hợp Chi nhánh hàng năm thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng chi tiết loại máy móc trang thiết bị chi nhánh Đối với máy móc sử dụng lâu đời, máy móc hỏng hóc nhiều cần nhanh chóng lý, xây dựng kế hoạch thay nhằm giảm bớt thời gian hỏng thu hồi vốn sản xuất kinh doanh Hiện nhiều đơn vị hạn chế thời gian nhàn rỗi phù hợp điều kiện sản xuất chi nhánh tiến hành th máy sản xuất cơng trình như: máy móc, máy ủi, xe tải… để đáp ứng nhu cầu làm viêc linh hoạt thời gian sử dụng 4.2.1.4 Tăng cường kiểm tra giám sát khoản chi Trong năm qua, Chi nhánh đầu tư đổi nhiều trang thiết bị nhằm nâng cao suất lao động, đại hóa dây truyền sản xuất, phương tiện vận tải… Do vậy, cần phải nâng cao ý thức việc sử dụng thiết bị tài sản Chi nhánh, nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị máy móc Phòng kế tốn cần thường xuyên kiểm tra chi nhánh thực khoản chi nhập trang thiết bị máy móc chủng loại, công suất… Nhằm đảm bảo trang thiết bị phù hợp, phát huy tối đa cơng suất máy móc Tại chi nhánh cần phát huy tối đa ý thức trách nhiệm cán công nhân viên việc thực hành tiết kiệm tránh lãng phí như: nguồn nước, nguồn điện, điện thoại… Cần gắn liền trách nhiệm kiểm tra giám sát cấp quản lý trực tiếp người lao động tổ trưởng, tổ phó đơn vị Với trường hợp lần đầu vi phạm nhắc nhở, trường hợp cố tình phạm nhiều lần cần có chế tài xử phạt nhằm đảm bảo tính răn đe để làm gương cho người khác Hằng năm phòng kế tốn phòng kỹ thuật tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng máy móc trang thiết bị đánh giá xem xét khoản mua vật tư trang thiết bị thay thế, đảm bảo khoản thay chủng loại, đảm bảo yêu cầu chất lượng hàng hóa Bên cạnh đó, phòng kế toán kiểm tra hoạt động chi khác chi lương cho người lao động, chi phúc lợi, thu nhập tăng thêm cho cán công nhân viên chi nhánh… Đảm bảo với quy định cơng ty, với sai sót nhỏ phòng hướng dẫn chi nhánh thực văn đề Đối với trường hợp có tính nguy hại cao, gây thiệt hại nghiêm trọng báo cáo lãnh đạo công ty để sớm đưa biện pháp xử lý kịp thời Thêm vào đó, phòng KCS cần đến tận cơng trình để kiểm tra đánh giá chất lượng loại sản phẩm cơng trình đất đá mang để lọc… Để tránh tình trạng lấy sản phẩm đất đá không chủng loại, khơng chất lượng u cầu, gây thất lãng phí sản xuất từ khâu đầu 4.2.2 Một số giải pháp riêng khâu quản trị chi phí sản xuất 4.2.2.1 Hồn thiện xây dựng kế hoạch, dự tốn chi phí sản xuất Theo đánh giá điều tra cán người lao động liên quan, tiêu lập kế hoạch sát với thực tế chi nhánh quy định rõ trách nhiệm quyền hạn chi nhánh, phận có số điểm thấp, giải pháp đặt công ty phải quan tâm đến phương pháp lập kế hoạch, có vào mục tiêu, tình hình thực kỳ trước, tình hình thực tế dự báo tương lai Lập kế hoạch năm, phải có kế hoạch quý, tháng, đồng thời phải kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch, dự tốn có biến động Cần ban hành quy định trách nhiệm, quyền hạn chi nhánh, phận rõ ràng văn để thực 4.2.2.2 Hồn thiện quản trị thực chi phí sản xuất Về quản trị chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: tiêu định mức sử dụng nguyên liệu nguyên liệu sẵn sàng phục vụ sản xuất có mức đánh giá hài lòng thấp cần có giải pháp tính tốn định mức sát với thực tế Đối với nguyên liệu sẵn sàng phục vụ sản xuất yếu tố quan trọng để đạt xuất lao động hoạt động khai thác liên tục không bị gián đoạn Chi nhánh phải xây dựng kế hoạch triển khai quản lý, theo dõi, bảo đảm dự trữ vật tư sẵn sàng không để thiếu cục bộ, không để tồn kho ứ đọng nhiều Về quản trị Chi phí nhân cơng trực tiếp: Một số tiêu mức độ đánh giá thấp trả lương kịp thời hạn; thưởng kịp thời, lúc; chế độ phù hợp với hoàn cảnh thực tế Giải pháp vấn đề quản trị chi phí nhân cơng trực tiếp chủ yếu cải tiến phận xét tính lương, thưởng, phúc lợi nhanh chóng, kịp thời phù hợp với thực tế KẾT LUẬN Trong năm qua, đứng trước thực trạng quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam chưa thực hiệu so với tiềm Chi nhánh như: nhiều khoản chi vượt so với kế hoạch đề ra, chi nhiều cho mua sắm trang thiết bị máy móc…nhưng suất chưa nhiều Đứng trước vấn đề đó, nghiên cứu lựa chọn đề tài Quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam Trong đề tài, nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản trị chi phí sản xuất, nêu yếu tố ảnh hưởng đến quản trị sản xuất phân tích rút học quản trị chi phí sản xuất cho chi nhánh khai thác công ty Từ hệ thống lý thuyết đó, nghiên cứu xem xét thực trạng quản trị chi phí sản xuất chi nhánh, nghiên cứu tiến hành vấn đối tượng liên quan cán quản lý, người lao động chi nhánh để làm rõ vấn đề quản trị chi phí sản xuất chi nhánh Nghiên cứu tiến hành phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản trị chi phí sản xuất, từ thấy kết hiệu trình quản trị chi phí chi nhánh Nghiên cứu phân tích ưu nhược điểm q trình quản trị chi phí tìm ngun nhân Đây sở để nghiên cứu đề giải pháp nâng cao khả quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2006), Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Bộ tài (2014), Chế độ kế tốn doanh nghiệp ban hành theo thơng tư 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 Quyển 1+ 2, Nhà xuất kinh tế TP Hồ Chi Minh Chi nhánh khai thác (2015 -2017), Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Chi nhánh khai thác năm 2015, 2016, 2017, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Lào Cai Chi nhánh khai thác (2015 -2017), Báo cáo tổng kết cuối năm chi nhánh sản xuất 2015, 2016, 2017, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Lào Cai Ngơ Thế Chi, Trương Thị Thủy (2009), Giáo trình Kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Lào Cai (2015,2016,2017), Báo cáo tài hợp cơng ty TNHH MTV Apatit Việt Nam năm 2015, 2016, 2017, Lào Cai Phan Đức Dũng, Phân tích dự báo kinh doanh (2014) , Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội Hoàng Văn Hải, Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng (2016), Ra định quản trị, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thừa Lộc, Trần Văn Bão (2016), Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Trần Đức Lộc, Trần Văn Phùng (2013), Giáo trình quản trị sản xuất tác nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Quang (2014), Giáo trình Kế tốn quản trị, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội 12 Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER)(2018), Đại cương quản trị quản trị học, Website; http://voer.edu.vn/ 13 Đồn Xn Tiên (2009), Giáo trình Kế tốn quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 14 Nguồn tham khảo qua tài liệu, website Internet PHỤ LỤC PHIẾU CÂU HỎI (Dành cho cán quản lý) Xin chào Ơng/Bà! Tơi tên là: Phạm Thị Thanh Huyền học viên cao học trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Hiện nay, làm luận văn thạc sĩ với đề tài “Quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam” đề tài có sử dụng số câu hỏi để xem xét đánh giá ông bà cơng tác quản trị chi phí sản xuất Rất mong ủng hộ công bà để hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ơng bà! Mỗi câu có mức lựa chọn sau: Mức 1: Hồn tồn khơng đồng ý Mức 2: Không đồng ý Mức 3: Trung Lập Mức 4: Đồng ý Mức 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 1: Đánh giá kế hoạch chi phí sản xuất chi nhánh? Chỉ tiêu Kế hoạch lập sát với thực tế chi nhánh Phù hợp với mục tiêu chung Công ty Kế hoạch chi tiết rõ ràng, làm để chi nhánh thực Các khoản chi tính tốn cụ thể, có hướng dẫn rõ ràng Kế hoạch quy định rõ trách nhiệm quyền hạn chi nhánh phận (1) (2) (3) (4) (5) Câu 2: Đánh giá quản trị chi phí nguyên vật liệu chi nhánh Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (2) (3) (4) (5) (2) (3) (4) (5) Định mức sử dụng nguyên liệu phù hợp Quy trình sử dụng rõ ràng, an tồn, tiết kiệm Ngun liệu ln sẵn sàng phục vụ sản xuất Nguyên liệu đảm bảo chất lượng sử dụng Quá trình xuất, nhập nguyên liệu chặt chẽ, khơng gây thất lãng phí Câu 3: Đánh giá quản trị chi phí khấu hao tài sản Chỉ tiêu (1) Phương pháp tính khấu hao phù hợp với tình hình sản xuất Chi nhánh Thực tính khấu hao phù hợp với quy định nhà nước Giải trình tính khấu hao rõ ràng Thời gian tính khấu hao xác định giá trị tài sản Phương pháp tính khấu hao phù hợp với tình hình sản xuất Chi nhánh Câu 4: Đánh giá người lao động công tác sửa chữa Chỉ tiêu Máy móc trang thiết bị bị hỏng Quy trình sửa chữa phức tạp Máy móc kiểm tra thường xuyên Máy móc hỏng sửa chữa nhanh chóng Bộ phận sửa chữa đảm bảo chất lượng bàn giao (1) Câu 5: Đánh giá lương Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5) Lương trả hạn Lương trả với cơng sức Mức lương có tính cạnh tranh với doanh nghiệp khác Mức lương ôn định, đảm bảo sống người lao động Câu 6: Đánh giá thưởng Chỉ tiêu Chi nhánh thưởng kịp thời, lúc Đây động lực tốt để người lao động hồn thành cơng việc, có nhiều đóng góp Các thành ln Chi nhánh cấp ghi nhận Các khoản thưởng xứng đáng với đóng góp người lao động Các khoản thưởng nhiều, phù hợp với đối tượng người lao động Câu 7: Đánh giá chi cho sức khỏe an tồn lao động Chỉ tiêu Ln kiểm tra sức khỏe định kỳ Trang bị bảo hộ an toàn cấp phát đầy đủ Được đào tạo an toàn năm Hỗ trợ làm việc môi trường độc hại Công cụ dụng cụ làm việc môi trường độc hại cấp đầy đủ (1) (2) Câu 8: Đánh giá khoản chi phúc lợi? Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5) (3) (4) (5) Chi nhánh quan tâm ngày lễ tết Chế độ phúc lợi thực nghiêm túc Các khoản chi tiêu hiệu quả, giúp gắn kết người lao động Chế độ phù hợp với hoàn cảnh thực tế, người lao động thỏa mãn với chế độ công ty Câu 9: Đánh giá áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất? Chỉ tiêu (1) (2) Chi nhánh sẵn sàng thay máy móc thiết bị cũ Áp dụng nhiều phương pháp vào sản xuất Máy móc nhập đại, phù hợp với chi nhánh Chi nhánh có đội ngũ người lao động có trình độ cao, áp dụng khoa học kỹ thuật dễ dàng Câu 10: Đánh giá tổ chức sản xuất sử dụng người Chỉ tiêu Bố trí cơng việc hợp lý, lãng phí lao động Tổ chức sản xuất khoa học Bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu Phương pháp kiểm tra đánh giá công việc hợp lý, minh bạch (1) (2) Câu 11: Đánh giá lực tổ chức quản lý tài Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) Chi nhánh có lực tài tốt Sẵn sàng thực khoản chi cần thiết Thủ tục quản lý tài rõ ràng minh bạch Các định mức tài phù hợp Câu 12: Theo ơng bà: khó khăn q trình quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác công ty? PHIẾU CÂU HỎI (Dành cho người lao động) Xin chào Ông/Bà! Tôi tên là: Phạm Thị Thanh Huyền học viên cao học trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Hiện nay, làm luận văn thạc sĩ với đề tài “Quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam” đề tài có sử dụng số câu hỏi để xem xét đánh giá ông bà công tác quản trị chi phí sản xuất Rất mong ủng hộ cơng bà để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ơng bà! Mỗi câu có mức lựa chọn sau: Mức 1: Hồn tồn khơng đồng ý Mức 2: Khơng đồng ý Mức 3: Trung Lập Mức 4: Đồng ý Mức 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 1: Đánh giá quản trị chi phí nguyên vật liệu chi nhánh Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (2) (3) (4) (5) Định mức sử dụng nguyên liệu phù hợp Quy trình sử dụng rõ ràng, an tồn, tiết kiệm Ngun liệu ln sẵn sàng phục vụ sản xuất Nguyên liệu đảm bảo chất lượng sử dụng Quá trình xuất, nhập ngun liệu chặt chẽ, khơng gây thất lãng phí Câu 2: Đánh giá người lao động công tác sửa chữa Chỉ tiêu Máy móc trang thiết bị bị hỏng (1) Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5) Quy trình sửa chữa phức tạp Máy móc kiểm tra thường xuyên Máy móc hỏng sửa chữa nhanh chóng Bộ phận sửa chữa đảm bảo chất lượng bàn giao Câu 3: Đánh giá lương Chỉ tiêu Lương trả hạn Lương trả với cơng sức Mức lương có tính cạnh tranh với doanh nghiệp khác Mức lương ôn định, đảm bảo sống người lao động Câu 4: Đánh giá thưởng Chỉ tiêu Chi nhánh thưởng kịp thời, lúc Đây động lực tốt để người lao động hồn thành cơng việc, có nhiều đóng góp Các thành ln Chi nhánh cấp ghi nhận Các khoản thưởng xứng đáng với đóng góp người lao động Các khoản thưởng nhiều, phù hợp với đối tượng người lao động Câu 5: Đánh giá chi cho sức khỏe an tồn lao động Chỉ tiêu Ln kiểm tra sức khỏe định kỳ (1) (2) Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5) (3) (4) (5) Trang bị bảo hộ an toàn cấp phát đầy đủ Được đào tạo an toàn năm Hỗ trợ làm việc môi trường độc hại Công cụ dụng cụ làm việc môi trường độc hại cấp đầy đủ Câu 6: Đánh giá khoản chi phúc lợi? Chỉ tiêu Chi nhánh quan tâm ngày lễ tết Chế độ phúc lợi thực nghiêm túc Các khoản chi tiêu hiệu quả, giúp gắn kết người lao động Chế độ phù hợp với hoàn cảnh thực tế, người lao động thỏa mãn với chế độ công ty Câu 7: Đánh giá áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất? Chỉ tiêu (1) (2) Chi nhánh sẵn sàng thay máy móc thiết bị cũ Áp dụng nhiều phương pháp vào sản xuất Máy móc nhập đại, phù hợp với chi nhánh Chi nhánh có đội ngũ người lao động có trình độ cao, áp dụng khoa học kỹ thuật dễ dàng Câu 8: Đánh giá tổ chức sản xuất sử dụng người Chỉ tiêu Bố trí cơng việc hợp lý, lãng phí lao động (1) (2) Tổ chức sản xuất khoa học Bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu Phương pháp kiểm tra đánh giá công việc hợp lý, minh bạch Câu 9: Đánh giá lực tổ chức quản lý tài Chỉ tiêu Chi nhánh có lực tài tốt Sẵn sàng thực khoản chi cần thiết Thủ tục quản lý tài rõ ràng minh bạch Các định mức tài phù hợp (1) (2) (3) (4) (5) ... TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC CHI NHÁNH KHAI THÁC CỦA CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM 65 4.1 Định hướng mục tiêu quản trị chi phí sản xuất chi nhánh khai thác Công ty TNHH MTV Apatit. .. trạng quản trị chi phí sản xuất Chi nhánh khai thác Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 37 3.2.1 Xây dựng kế hoạch, dự tốn chi phí sản xuất chi nhánh khai thác 37 3.2.2 Thực quản trị chi phí. .. chi phí sản xuất Chi nhánh khai thác Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam - Đánh giá ưu điểm, nhược điểm tìm nguyên nhân điểm yếu quản trị chi phí sản xuất Chi nhánh khai thác công ty TNHH MTV Apatit
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị chi phí sản xuất tại các chi nhánh khai thác của công ty TNHH một thành viên apatit việt nam , Quản trị chi phí sản xuất tại các chi nhánh khai thác của công ty TNHH một thành viên apatit việt nam

Từ khóa liên quan