CẤU TRÚC PROVIDE : 3 CẤU TRÚC PROVIDE THƯỜNG GẶP NHẤT

2 185 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 22:38

CẤU TRÚC PROVIDE 3 cấu TRÚC PROVIDE THƯỜNG GẶP NHẤT CẤU TRÚC Provide trong tiếng Anh được dùng linh hoạt với nhiều dạng cấu trúc khác nhau. Dưới đây là 3 dạng cấu trúc provide được dùng phổ biến nhất. CẤU TRÚC PROVIDE - CẤU TRÚC PROVIDE THƯỜNG GẶP NHẤT CẤU TRÚC Provide tiếng Anh dùng linh hoạt với nhiều dạng cấu trúc khác Dưới dạng cấu trúc provide dùng phổ biến CẤU TRÚC Provide tiếng Anh Cấu trúc provide + with Cấu trúc: To provide someone with something cung cấp cho Ví dụ: They are well provided with arms and ammunitions: Họ cung cấp đầy đủ súng đạn Cấu trúc provide + for Cấu trúc: To provide something for (to) somebody kiếm cho Ví dụ: I provide some fruit for children Tham khảo phương pháp tự học tiếng Anh giao tiếp thần thánh Cấu trúc provided that Cấu trúc: Provide that + mệnh đề cần… Ví dụ  We'll be there at about 7.30, provided that there's a suitable train  Provided that there are enough seats, anyone can come on the trip  Provided that the boat leaves on time, we should reach France by morning
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤU TRÚC PROVIDE : 3 CẤU TRÚC PROVIDE THƯỜNG GẶP NHẤT, CẤU TRÚC PROVIDE : 3 CẤU TRÚC PROVIDE THƯỜNG GẶP NHẤT

Từ khóa liên quan