Đề thi khảo sát giữa kì i môn toán 8 trường lương thế vinh hà nội năm học 2019 2020

2 168 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 22:13

Hướng dẫn Bài µ µ µ 1) xét tứ giác AMHN có M = N = A = 90 ⇒ tứ giác AMHN hình chữ nhật 2) Xét tứ giác AHKC có IH = IC; IA = IK => tứ giác AHKC hình bình hành => AC//HK 3) ta có tứ giác AMHN hình chữ nhật nên MH//AC => M, H, K thẳng hàng => CN // MK => tứ giác MNCK hình thang · · · Lại có tứ giác AMHN hình chữ nhật => OMH = OHM = OAN · · · · Mà tứ giác AHKC hình bình hành => OAC = CKH ⇒ CKH = OMH Do hình thang MNCK hình thang cân 4) ta có OA = OH; IH = IC => D trọng tâm tam giác AHC 1 AK = AK => AD = 2/3 AI mà AI = IK = ½ AK => AD = hay AK = 3.AD 2 Bài 2x + 2y + z + 25 − 6y − 2xy − 8x + 2z(y − x) = 2x + 2y + z + 25 − 6y − 2xy − 8x + 2yz − 2zx = ( x − y − z) + ( x − ) + ( y − 3) = => x = 4; y = 3; z = ...µ µ µ 1) xét tứ giác AMHN có M = N = A = 90 ⇒ tứ giác AMHN hình chữ nhật 2) Xét tứ giác AHKC có IH = IC; IA = IK => tứ giác AHKC hình bình hành => AC//HK 3) ta có tứ giác AMHN hình chữ nhật... OH; IH = IC => D trọng tâm tam giác AHC 1 AK = AK => AD = 2/3 AI mà AI = IK = ½ AK => AD = hay AK = 3.AD 2 B i 2x + 2y + z + 25 − 6y − 2xy − 8x + 2z(y − x) = 2x + 2y + z + 25 − 6y − 2xy − 8x... nên MH//AC => M, H, K thẳng hàng => CN // MK => tứ giác MNCK hình thang · · · L i có tứ giác AMHN hình chữ nhật => OMH = OHM = OAN · · · · Mà tứ giác AHKC hình bình hành => OAC = CKH ⇒ CKH = OMH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi khảo sát giữa kì i môn toán 8 trường lương thế vinh hà nội năm học 2019 2020, Đề thi khảo sát giữa kì i môn toán 8 trường lương thế vinh hà nội năm học 2019 2020