ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA lần 4

8 71 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 00:58

Khóa luyện đề nâng cao 2020 Sưu tầm biên soạn ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Phạm Minh Tuấn & Minh Bùi Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm có trang, 50 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Họ tên:…………………………………………………Số báo danh:……………………………… Câu 1: Có số tự nhiên gồm chữ số khác lập từ chữ số , , , , , A 90 số Câu 2: B  0; 1 B D  C x  1 D x  C D  1;  D D  \1 là: B 2.C62  x  0 C 2 4.C64 D 2 2.C64 Khối tứ diện có mặt phẳng đối xứng A Câu 7: D m  1 C m   2 Số hạng không chứa x khai triển  x   x  A 4.C62 Câu 6: B m  1 Tập xác định hàm số y   x  1 A D  1;  Câu 5: D 120 số Cho hàm số y   x  x  Điểm cực tiểu hàm số là: A x  Câu 4: C 720 số Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  mx  sin x đồng biến A m  Câu 3: B 20 số B C D Cho hàm số y   4x  x2 Tìm mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ;   B Hàm số đạt cực đại x  2 C Hàm số đạt cực tiểu x  2 D Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2 Câu 8: Gieo đồng thời hai súc sắc cân đối đồng chất Xác suất để tổng số chấm mặt xuất hai súc sắc không vượt A Câu 9: 12 B C D 18 Giá trị lớn hàm số y  x   x Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 Khóa luyện đề nâng cao 2020 A 5 B C D  Câu 10: Hình chóp tứ giác có trục đối xứng? A Hai B Ba C Một Câu 11: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  B y  3x  A y  x  2x  điểm có hồnh độ 2 ? x1 x  2 B x  2 D y  3x  C y  3x  11 Câu 12: Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x   D Bốn x  x  3x  3x2  x  C x  D x  x  Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 2a , cạnh SB vng góc với đáy mặt phẳng SAD  tạo với đáy góc 60  Tính thể tích khối chóp S.ABCD A V  3a3 B V  3a3 C V  8a3 D V  4a3 Câu 14: Biểu diễn họ nghiệm phương trình sin x  đường tròn đơn vị ta điểm? A B C D Câu 15: Cho hàm số f  x   ax3  bx2  cx  d có đồ thị đường cong hình vẽ Tính tổng S  a  b  c  d A S  B S  C S  4 D S  Câu 16: Trong phát biểu sau, phát biểu sai? A Dãy số có tất số hạng cấp số nhân B Dãy số có tất số hạng cấp số cộng C Một cấp số cộng có công sai dương dãy số tăng D Một cấp số cộng có cơng sai dương dãy số dương Câu 17: Có giá  trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số  y  x   m   x  m2  m  x  m2 cắt trục hoành ba điểm phân biệt? Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 Khóa luyện đề nâng cao 2020 A Câu 18 B C D Xác định m để đường thẳng y  mx  cắt đồ thị hàm số y  2x hai điểm phân 2x biệt A m  4 m  B m  m  C m  m  D m  1 m   Câu 19: Tìm tập nghiệm phương trình: cos  3x     0 4  7  2 13 2 k ; k k  36  36  B   7  2 13 2 k ; k k  36  36  D  A  C  Câu 20: Cho 4x  4 x  Biểu thức P   7  13  k 2 ;   k2 k   36 36    x  2 x có giá trị  4.2x  4.2 x B P  A P    5   k 2 k     C P  2 D P  Câu 21: Phương trình x 1  2.6 x  m.9 x  có nghiệm thực phân biệt B m  A m  C  m  4 D m  Câu 22: Tìm m để phương trình x6  x  m3 x  15  3m2  x  6mx  10  có hai nghiệm 1  phân biệt thuộc  ;  2  A  m  B 11 m4 C  m  D m3 Câu 23: Cho khối chóp S.ABCD tích đáy ABCD hình bình hành Trên cạnh SC lấy điểm E cho SE  EC Tính thể tích V khối tứ diện SEBD A V  B V  C V  12 D V  Câu 24: Biết giá trị lớn hàm số y  x   x2  m Giá trị m A m  B m  2 C m  D m   Câu 25: Trong thí nghiệm sau thí nghiệm khơng phải phép thử ngẫu nhiên: A Gieo đồng tiền xem mặt ngửa hay mặt sấp Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 Khóa luyện đề nâng cao 2020 B Gieo đồng tiền xem có đồng tiền lật ngửa C Chọn học sinh lớp xem nam hay nữ D Bỏ hai viên bi xanh ba viên bi đỏ hộp, sau lấy viên để đếm xem có tất viên bi Câu 26: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a Gọi M , N trung điểm SA CD Cho biết MN tạo với mặt đáy góc 30 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A a 30 18 B a3 15 C a3 12 D a3 15 Câu 27: Cho khối lăng trụ ABC.ABC tích 9a M điểm nằm cạnh CC cho MC  2MC Tính thể tích khối tứ diện ABCM theo a A 2a B 4a D a C 3a Câu 28: Một hộp chứa 11 cầu gồm cầu màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên hai cầu từ hộp Xác suất để hai cầu chọn màu A 25 33 B 25 66 C 22 D 11 Câu 29 : Một công ty sữa cần sản xuất hộp đựng sữa dạng hình hộp chữ nhật có đáy hình vng, chứa thể tích thực 180ml Chiều cao hình hộp để nguyên liệu sản xuất vỏ hộp nhất? A 180  cm  B 360  cm C 720  cm Câu 30: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   0;   A  m  B  m  mx  nghịch biến khoảng xm C 2  m  Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 D 180  cm  D  m  Khóa luyện đề nâng cao 2020 Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , M trung điểm SA Biết mặt phẳng  MCD  vng góc với mặt phẳng SAB  Thể tích khối chóp S.ABCD A a3 B a3 C a3 a3 D Câu 32: Cho hình chóp O.ABC có OA  OB  OC  a , AOB  600 , BOC  900 , COA  1200 Gọi S trung điểm OB Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC A a B a C a a D Câu 33: Cho lăng trụ tam giác ABC.ABC có đáy tam giác ABC cạnh a Hình chiếu vng góc A mặt phẳng  ABC  trùng với trung điểm H cạnh AB Góc cạnh bên lăng trụ mặt phẳng đáy 30o Tính thể tích khối lăng trụ cho theo a A 3a B a3 C a3 24 a3 D x3 x2   mx  Câu 34: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số f  x   g  x  x3  x  3mx  m có điểm cực trị xen kẻ lẫn A B Câu 35: Cho họ Cm  : y  f  x   C  m  2 x   m  2m   D tiếp xúc với đường thẳng cố định xm hai nghiệm kép tương ứng x1 , x2 Có giá trị nguyên dương tham số m để x1  x2  A B C D Câu 36: Cho đa giác 20 đỉnh Lấy ngẫu nhiên đỉnh Tính xác suất để đỉnh đỉnh tam giác vng khơng cân A 35 B 17 114 C 57 D 19 Câu 37: Cho tứ diện ABCD cạnh a Gọi M trung điểm CD Tính khoảng cách hai đường thẳng AC BM A a 22 11 Câu 38: Có B a giá trị C nguyên a tham D a số m để bất phương trình x   x   x2  6x  m  có độ dài miền nghiệm p thỏa mãn  p  Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 Khóa luyện đề nâng cao 2020 A B C D Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD có SA   ABCD  Biết AC  a , cạnh SC tạo với đáy góc 60 diện tích tứ giác ABCD 3a Gọi H hình chiếu vng góc A lên SC Tính thể tích khối H ABCD A 3a B a3 Câu 40: Cho dãy số (un ) thỏa mãn: u1  ; un1    C a3 2 u  a , n  n D * a3 Biết lim u12  u22   un2  2n  b Giá trị biểu thức T  ab là: A 2 B 1 Câu 41: Cho hàm số y  f  x   C D 2x  có đồ thị  C  Biết đồ thị  C  có điểm uốn thẳng x2  hàng phương trình đường thẳng qua điểm uốn  C  có dạng y  ax  b Tính giá trị biểu thức T  2a  3b A B 15 C 13 D Câu 42: Có giá trị nguyên tham số m để bất phương trình log  x2  2x  m  3 có nghiệm  nghiệm không thuộc tập xác định  y  log x x  log x 1  x   A B C D Câu 43: Cho tứ diện ABCD có AB  AC  AD  ; BAC  60 ; BAD  90 ; DAC  120 Tính cơsin góc tạo hai đường thẳng AG CD , G trọng tâm tam giác BCD A Câu 44: Cho hàm số y  f  x   B C D x px   qx , biết hàm số y  f  x  đồng biến với x Tìm giá trị nhỏ biểu thức K  q  p  2020 A 51412 27 B 54512 27 C 53215 27 Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 D 54284 27 Khóa luyện đề nâng cao 2020 Câu 45: Cho hàm số g  x   f   x  có đạo hàm g '  x     x   x  x2   m  10  x  5m  41 với x  Có số nguyên dương m để hàm số f  x  đồng biến khoảng  ; 1 A B C D 10 Câu 46: Cho hàm số y  f  x  hàm đa thức liên tục R thỏa mãn f 1   f  a   a3  3a  0, a  Đồ thị hàm số y  f '  x  hình vẽ Đồ thị hàm số g  x   x1 có có số tiệm cận đứng f  x    x  3x B A Câu 47: Cho hàm số y  f  x  có liên tục D C có đồ thị hình vẽ Tìm số nghiệm phương trình f  x3  3x   3x3  3x  13   x2     x  1 A B C D Câu 48: Cho hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh Cắt hình lập phương mặt phẳng chứa đường chéo AC Tìm giá trị nhỏ diện tích thiết diện thu A B C D Câu 49: Gọi S tập hợp sơ tự nhiên có chữ số đơi khác Chọn ngẫu nhiên số tập S Tính xác suất để số chọn có bốn chữ số lẻ cho số đứng hai chữ số lẻ Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 Khóa luyện đề nâng cao 2020 A 54 B 648 C 42 D 20 189 Câu 50: Tìm giá trị lớn tích xyz với x, y, z số dương thỏa mãn điều kiện: 1 x  y  z  m  2 z  a  3 m am a, m số dương cho trước A  m  a a 2 B  m  a a 3 ma C a     Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 ma D a     ... https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 D 542 84 27 Khóa luyện đề nâng cao 2020 Câu 45 : Cho hàm số g  x   f   x  có đạo hàm g '  x     x   x  x2   m  10  x  5m  41  với x  Có số nguyên... tam giác BCD A Câu 44 : Cho hàm số y  f  x   B C D x px   qx , biết hàm số y  f  x  đồng biến với x Tìm giá trị nhỏ biểu thức K  q  p  2020 A 5 141 2 27 B 545 12 27 C 53215 27... đứng hai chữ số lẻ Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317 Khóa luyện đề nâng cao 2020 A 54 B 648 C 42 D 20 189 Câu 50: Tìm giá trị lớn tích xyz với x, y, z số dương thỏa mãn điều
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA lần 4, ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA lần 4

Từ khóa liên quan