KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 4 HÓA HỌC 12

2 96 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2019, 23:01

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT NAM HÀ Ngày kiểm tra: 29/11/2018 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Mơn: HĨA HỌC 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Cho O=16, C=12, N=14, Fe=56, Na=23 Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Sự xếp với tính bazơ chất: (1) C 6H5NH2; (2) C2H5NH2; (3) CH3NH2; (4) (CH3)2NH; (5) NH3; (6) NaOH A (4) > (6)> (2) > (3) > (1) > (5) B (4) > (6)> (3) > (2) > (5) > (1) C (6) > (4)> (3) > (2) > (5) > (1) D (6) > (4)> (2) > (3) > (5) > (1) Câu 2: Đun nóng alanin thu số peptit, có peptit X có phần trăm khối lượng nitơ 18,543% X có phân tử khối là: A 302 B 160 C 373 D 231 Câu 3: Cho biết phân tử hemoglobin (huyết cầu tố) chứa nguyên tử sắt Phân tử khối gần hemoglobin chứa 0,4% Fe khối lượng là: A 22400 đvC B 560 đvC C 140 đvC D 14000 đvC Câu 4: Có loại tơ sau: (I) tơ tằm; (II) tơ visco; (III) tơ capron (nilon-6); (IV) tơ nitron Số tơ thuộc loại tơ hóa học là: A I, II, IV B II, III, IV C I, II, III D I, II, III, IV Câu 5: Phần trăm khối lượng nitơ phân tử alanin bằng: A 15,05% B 12,96% C 15,73% D 18,67% Câu 6: X α- aminoaxit no chứa nhóm –NH nhóm –COOH Cho 0,89 gam X tác dụng với dung dịch HCl (vừa đủ) thu 1,255 gam muối X có công thức cấu tạo là: A H2N-CH2-COOH B CH3-CH(NH2)-CH2-COOH C H2N-CH2-CH2-COOH D CH3-CH(NH2)-COOH Câu 7: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N A B C D Câu 8: Loại tơ sau không bền môi trường kiềm? A Tơ nilon-7 B Tơ nitron C Tơ visco D PE Câu 9: Cao su buna-S polime điều chế từ phản ứng sau đây? A Đồng trùng ngưng B Trùng hợp C Trùng ngưng D Đồng trùng hợp Câu 10: Thủy phân hoàn toàn tripeptit thu aminoaxit glyxin alanin theo tỉ lệ mol 1:2 Hãy cho biết có cách viết cơng thức cấu tạo tripeptit trên? A B C D Câu 11: Tên gọi aminoaxit sau là: CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH A Axit glutamic B Axit α-aminoglutaric C Axit 3-metyl-2-aminobutanoic D Axit α-aminoisovaleric Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: + HCldư + NaOH Alanin → X  →Y Y chất chất sau đây: A CH3-CH(NH3Cl)-COOH B CH3-CH(NH3Cl)-COONa C H2N-CH2-CH2-COOH D CH3-CH(NH2)-COOH Câu 13: Alanin phản ứng với chất số chất sau đây: Ba(OH) 2; CH3OH (xúc tác); H2N-CH2-COOH (to); HCl; Cu; Na2SO4; H2SO4 A B C D Câu 14: Phát biểu sau tính chất vật lí amin khơng đúng? A Các amin khí có mùi khai khó chịu, tan nhiều nước B Nhiệt độ sôi amin tăng dần theo chiều tăng phân tử khối C Anilin chất lỏng, khó tan nước, màu vàng D Độ tan nước amin giảm dần theo chiều tăng phân tử khối Câu 15: Polime sau tham gia phản ứng cộng hợp với HCl? A PE B Cao su buna C PVC D Xenlulozơ NH (CH2)6 NH CO (CH2)4 Câu 16: Hợp chất có cấu tạo sau: A nilon-6,6 B Tơ olon C nilon-6 Câu 17: Polime sau có cấu tạo mạch mạng khơng gian? CO n có tên gọi là: D nilon-7 Trang 1/2 - Mã đề thi 132 A Poliisopren B PE Câu 18: Peptit có cơng thức cấu tạo sau: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH C Cao su lưu hóa D Cao su buna-S CH(CH3)2 Tên gọi peptit là: A Ala- Ala- Val B Gly-Val-Ala C Ala-Gly-Val D Gly-Ala-Gly Câu 19: Polime sau tổng hợp phản ứng trùng ngưng? A Poliacrilonitrin B Poli(etylen terephtalat) C Polistiren D Poli(metyl metacrylat) Câu 20: HN sau: CH2 CH2 n , CH2 CH CH CH2 n, Cho polime (CH2)5 CO n Công thức monome để trùng hợp trùng ngưng tạo polime là: A CH2= CH2; CH3- CH=CH-CH3, H2N-CH2-COOH B CH2= CH2; CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2-CH2-COOH C CH2= CH2; CH2=CH-CH=CH2, H2N-(CH2)5-COOH D CH2= CHCl; CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH(NH2)-COOH Câu 21: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng X, Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam Z Nước brom Kết tủa trắng X, Y, Z, T là: A Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin B Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin C Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin D Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ Câu 22: Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa sẵn ml anilin, thấy xuất kết tủa: A đỏ B trắng C vàng D tím Câu 23: Đặc điểm cấu tạo monome tham gia phản ứng trùng hợp phân tử phải có: A Cấu tạo mạch không nhánh B Liên kết bội vòng bền mở C Ít nhóm chức có khả phản ứng D Cấu tạo mạch nhánh Câu 24: Khi đốt cháy hoàn toàn amin X thu 8,4 lít khí CO 2; 1,4 lít khí N2 (các thể tích đo đktc) 10,125 gam nước Công thức phân tử amin X là: A C3H9N B C2H7N C C3H7N D C4H9N Câu 25: Aminoaxit sau có nhóm amino? A Alanin B Lysin C Axit glutamic D Valin Câu 26: Dung dịch sau làm quỳ tím đổi màu? A Glyxin B Lysin C Valin D Alanin Câu 27: Cho hợp chất sau: (1) đipeptit; (2) polipeptit; (3) protein; (4) Chất béo; (5) Saccarozơ Có chất tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường? A B C D Câu 28: 0,1 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl thu muối Y 0,1 mol muối Y phản ứng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu hỗn hợp muối Z có khối lượng 24,95 gam X có cơng thức là: A H2NC3H5(COOH)2 B (H2N)2C3H5COOH C H2NC2H3(COOH)2 D H2NC2H4COOH Câu 29: Trong q trình lưu hóa cao su thiên nhiên, người ta thường trộn cao su với chất sau để làm tăng tính đàn hồi, tính chịu nhiệt? A Cacbon B Photpho C Lưu huỳnh D Natri Câu 30: Có thể điều chế cao su buna từ 2,9 n-butan, biết hiệu suất trình 60%? A 1,62 B 5,4 C 2,7 D 3,24 - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ... đốt cháy hoàn toàn amin X thu 8 ,4 lít khí CO 2; 1, 4 lít khí N2 (các thể tích đo đktc) 10 ,12 5 gam nước Công thức phân tử amin X là: A C3H9N B C2H7N C C3H7N D C4H9N Câu 25: Aminoaxit sau có nhóm... thu muối Y 0 ,1 mol muối Y phản ứng vừa đủ với 0 ,3 mol NaOH thu hỗn hợp muối Z có khối lượng 24, 95 gam X có cơng thức là: A H2NC3H5(COOH)2 B (H2N)2C3H5COOH C H2NC2H3(COOH)2 D H2NC2H4COOH Câu 29:... su buna từ 2,9 n-butan, biết hiệu suất trình 60%? A 1, 62 B 5 ,4 C 2,7 D 3, 24 - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 13 2
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 4 HÓA HỌC 12, KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 4 HÓA HỌC 12

Từ khóa liên quan