SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH ÔN THI THTP QUỐC GIA CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO

19 149 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2019, 21:36

Giúp học sinh hệ thống lại lý thuyết, so sánh sự giống và khác nhau về tính chất của đơn chất cũng như hợp chất của nito và phôtpho. Giúp HS tổng hợp được các dạng bài tập thường gặp, nắm được phương pháp giải và những lưu ý cần thiết để giải từng dạng bài tập thuộc phần lý thuyết đang xét. Rèn luyện kỹ năng và tốc độ làm bài thông qua hệ thống bài tập tự luyện. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HS ÔN THI THTP QUỐC GIA CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO A MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ - Giúp học sinh hệ thống lại lý thuyết, so sánh giống khác tính chất đơn chất hợp chất nito phôtpho - Giúp HS tổng hợp dạng tập thường gặp, nắm phương pháp giải lưu ý cần thiết để giải dạng tập thuộc phần lý thuyết xét - Rèn luyện kỹ tốc độ làm thông qua hệ thống tập tự luyện B NỘI DUNG Vì nội dung dùng để dạy HS sau hồn thành xong chương trình lớp 12, chuẩn bị thi THPT Quốc gia nên: + Phải hệ thống hóa lại kiến thức lý thuyết cho cô đọng, gogic, đầy đủ không gây nhàm chán + Các phương pháp giải cho dạng tập HS biết, tơi khơng trình bày lại phương pháp giải cho dạng cụ thể Mục tiêu tổng kết lý thuyết gắn với phương pháp giải tập tạo thành khối kiến thức thống có hệ thống Trong chun đề tơi chia thành phần: Phần 1: Tổng hợp kiến thức lý thuyết tập chương Nito – Phốt thơng qua sơ đồ tư Phần Ví dụ minh họa ứng với mức độ: biết, hiểu, vận dụng vận dụng cao Phần Hệ thống tự luyện (Nội dung dạy cho HS lớp 11, sau học xong chuyên đề chương Nito – Phốt Pho) PHẦN TỔNG HỢP KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG NITO – PHỐT PHO THÔNG QUA SƠ ĐỒ TƯ DUY Nội dung lý thuyết tiến hành nhanh gọn trước ôn tập nội dung này, giáo viên yêu cầu học sinh nhà vẽ sơ đồ tư chương Nito – Phốt Đến lớp, GV cho HS phút để tham khảo sơ đồ tư bạn bên cạnh, sau GV đặt hệ thống câu hỏi tổng kết đồng thời chiếu sơ đồ tư chương N – P HS tự bổ sung, hồn thiện sơ đồ tổng kết II MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA MỨC ĐỘ BIẾT Ví dụ Cho TN hình vẽ, bên bình có chứa khí NH3, chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein Hiện tượng xảy thí nghiệm là: A Nước phun vào bình chuyển thành màu xanh B Nước phun vào bình chuyển thành màu hồng C Nước phun vào bình khơng có màu D nước phun vào bình chuyển thành màu tím Ví dụ Câu trả lời khơng nói axit photphoric? A Axit photphoric axit có độ mạnh trung bình B Axit photphoric axit ba nấc C Axit photphoric có tính oxi hóa mạnh D Axit photphoric làm quỳ tím chuyển màu đỏ Ví dụ Để tạo độ xốp cho số loại bánh, dùng muối sau làm bột nở? A (NH4) 2SO4 B CaCO3 C NH4NO2 D NH4HCO3 Ví dụ Thêm 0,15 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4 Sau phản ứng, dung dịch có muối A NaH2PO4 vàNa2HPO4 B NaH2PO4 Na3PO4 C Na2HPO4 Na3PO4 D NaH2PO4, Na2HPO4 Na3PO4 Ví dụ Phân bón nitrophotka (NPK) hỗn hợp A NH4H2PO4 KNO3 B (NH4)2HPO4 KNO3.@ C (NH4)3PO4 KNO3 D (NH4)2HPO4 NaNO3 MỨC ĐỘ HIỂU Ví dụ Hình vẽ mơ tả điều chế khí X phòng thí nghiệm X khí khí sau: A NH3 B CO2 @ C HCl D N2 Ví dụ Nhiệt phân hồn tồn Fe(NO3)2 khơng khí thu sản phẩm gồm A FeO, NO2, O2 B Fe, NO2, O2 C Fe2O3, NO2, O2 D Fe2O3, NO2 Ví dụ Sau mùa gặt cuối năm, nông dân đốt cháy rơm rạ đòng nhằm mục đích: A Tạo thêm phân vi lượng cho đất B Tạo thêm phân đạm cho đất C Tạo thêm phân lân cho đất D Tạo thêm phân kali cho đất@ Ví dụ Nhiệt phân lượng muối Cu(NO3)2 thu hỗn hợp khí X chất rắn Y có khối lượng giảm 2,7 gam so với khối lượng muối ban đầu Khí X gồm: A mol NO2 0,25 mol O2 B 0,05 mol NO2 0,0125 mol O2.@ C 0,5 mol NO2 0,125 mol O2 D mol NO 0,5 mol O2 Giải: Phương trình phản ứng: 2Cu(NO3)2 t 2CuO + 4NO2 + O2 x 4x mcr =2,7 gam =mkhÝ=4x.46 +x.32  x = 0,0125 Ta có: Chọn B Ví dụ Hòa tan hồn tồn m gam Fe vào dung dịch HNO3 lỗng dư thu 0,448 lít khí NO Giá trị m là: A 1,12gam @ B 11,20 gam C 0,56 gam D 5,6 gam Mức độ vận dụng Ví dụ Hòa tan 12,8 gam bột Cu 200 ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0,5M H2SO4 1M Thể tích khí NO (sản phẩm khử nhất) đktc A 2,24 lít.@ B 2,99 lít C 4,48 lít D 11,2 lít Giải: Ta có: nCu = 0,2 mol; n()= 0,1 mol; nH+ = 0,4 mol 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O (1) 0,2 0,4 0,1 0,1 Ví dụ Hòa tan m gam bột Al vào lượng dư dung dịch hỗn hợp NaOH NaNO3 thấy xuất 6,72 lít (đkc) hỗn hợp khí NH3 H2 với số mol Khối lượng m A 6,72 gam B 7,59 gam C 8,10 gam D 13,50 gam.@ Giải: Ta có sơ đồ phản ứng: mol Al + (NaOH, NaNO3) x NaAlO2 + X(NH3, H2) 0,15 0,15 - Áp dụng định luật bảo toàn electron: 3x = 0,15.8 + 0,15.2  x = 0,5 mol Chọn D Ví dụ Cho m gam Fe tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch HNO3 0,1M, kết thúc phản ứng thu V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch chứa 1,28 gam muối sắt Giá trị m V gần cặp giá trị nhất? A 0,32 gam; 0,107 lít @ B 0,28 gam; 0,134 lít C 0,28 gam; 0,107 lit D 0,56 gam; 0,125 lít Giải: Chưa biết sản phẩm sinh muối Fe(NO3)2 hay Fe(NO3)3 hay hai Tổng quát nhất, cho phản ứng sinh hai muối, đặt số mol muối tương ứng a, b mol Ta có sơ đồ phản ứng: Fe + 0,2 mol HNO3 m gam Fe(NO3)2 +Fe(NO3)3 +V lÝt NO (® ktc) a mol b mol Mà: nNO = = = 0,05 mol  VNO (đktc) = 0,05.22,4 = 1,12 lít Ta có hệ: mFe = (a+b).56 =0,35g  Chọn A Ví dụ 4:   Cho 1,68 gam bột Mg tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HNO3 aM thu dung dịch Y 0,448lít khí NO Tính a khối lượng muối tạo thành Y? Giải: + Ta có: Mg - 2e → Mg2+ (1) NO3- + 4H+ + 3e → NO + 2H2O (2) 0,07 0,14 0,08 0,06 0,02 Do Mg phản ứng vừa đủ với HNO3 mà trình (1) (2) cho thấy số mol electron nhường lớn số mol electron nhận Do dung dịch phải có sinh ion NH + NO3- + 10H+ + 8e → NH4 + + 3H2O (3) 0,1 0,08 0,01 dd Y (Mg(NO3)2; NH4NO3); mm = 0,07.148 + 0,01.80 = 11,16g 0,01 0,07 mol = 0,1 + 0,08 = 0,18 mol ⇒ a = = 0,36 M Mức độ khó Ví dụ Hòa tan hết 2,52 gam bột Fe vào 130 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, sau kết thúc phản ứng thu khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) m gam chất rắn Giá trị m A 18,655 B 23,415 C 20,275.@ D 4,86 Giải : Ta có sơ đồ phản ứng: + 0,13 mol HCl Fe 0,045 mol dd X (Fe2+, H+, mol 0,045 0,04 Cl-) 0,13 + dd AgNO3 d CR(AgCl; Ag) 0,13 0,015 Khi cho dd X tác dụng với dd AgNO3, lưu ý rằng: 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O (1) 0,03  0,04 Vậy, giá trị m là: m = mAgCl + mAg = 20,275 gam Ví dụ Hoà tan hoàn toàn 30g hỗn hợp Mg, Zn, Al dung dịch HNO3 dư thu dung dịch Y 4,48 lít hỗn khí X(ĐKTC) gồm N2O Và NO có tỷ khối với H2 18,5 Cơ cạn Y thu 127 gam muối khan Tính số mol HNO3 bị khử phản ứng Giải: Ta có sơ đồ phản ứng: ) ; Zn(NO ) ; Al(NO ) ; )  dd Y(Mg(NO m = 127g  X(N O, NO)  mol 0,1 0,1 (Mg, Zn, Al) 3 m + dd HNO3 - Trường hợp khơng có NH4NO3: ne nhận = 0,1.8 + 0,1.3 = 1,1 mol =  mm = 30 + 1,1.62 = 98,2 gam < 127 gam  Chứng tỏ có NH4NO3 - Ta có: = = = 0,36 mol - Số mol HNO3 bị khử = nN(sp khử) = 0,1.2 + 0,1 + 0,36 = 0,66 mol Ví dụ Cho m gam Mg tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 1M Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 1,12 lít hỗn hợp khí X, dung dịch Y hỗn hợp gam kim loại Biết tỷ khối X so với H2 6,2 Tìm m A 4,68 gam B 5,04 gam @ C 1,44 gam D 1,84 gam Giải: Mg x Mg2+ + 2e 2x 12H+ + 2NO3- + 10e 0,24 0,04 N2 + 6H2O (1) 0,2 0,02 10H+ + NO3- + 10e NH4+ + 3H2O (2) 2H+ + 2e H2 0,06 0,06 0,03 Cu2+ + 2e 2y (3) Cu (4) y Từ (1), (3) có: n(H+) = 0,3 mol < n(H+) = 0,4 mol (gt)  Có NH4NO3, có (2) 10H+ + NO3- + 10e 0,1 0,01 NH4+ + 3H2O (2) 0,1 Từ (1), (2), có: n(NO3-) = 0,05 mol  n(Cu2+) = 0,025 mol  mMg dư = 0,4 gam Bảo toàn e: 2x = 0,02.10 + 0,025.2 + 0,03.2 + 0,01.8  x= 0,195 mol Vậy: mMg = mMg pư + mMg dư = 5,08 g III BÀI TẬP TỰ LUYỆN MỨC ĐỘ BIẾT Câu Cấu hình electron lớp ngồi ngun tố nhóm VA tổng quát A ns2np3 B ns2np4 C (n -1)d10 ns2np3 D ns2np5@ Câu Người ta sản xuất khí nitơ cơng nghiệp cách sau đây? A Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng.@ B Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà C Dùng photpho để đốt cháy hết oxi khơng khí D Cho khơng khí qua bột đồng (t0) Câu Khí nitơ tương đối trơ mặt hoá học nhiệt độ thường nguyên nhân sau đây? A Phân tử N2 có liên kết cộng hố trị khơng phân cực B Phân tử N2 có liên kết ion C Phân tử N2 có liên kết ba bền vững @ D Nitơ có độ âm điện lớn nhóm VA Câu Cho phản ứng sau : (1) : N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (2) : N2 + O2 ↔ 2NO Vai trò nitơ phản ứng A (1) tính oxi hóa; (2) tính khử@ B (1) tính khử; (2) tính oxi hóa C (1) tính khử; (2) tính khử D (1) tính oxi hóa; (2) tính oxi hóa Câu Đun nóng bình phản ứng chứa lit khí N2 15 lit khí H2 với xúc tác thích hợp, sau thực phản ứng thu 2,5 lit khí NH3 điều kiện Tính hiệu suất phản ứng A 42,1% B 31,25% C 25% D 20%@ Câu Nhúng đũa thủy tinh vào dung dịch chứa HCl đặc NH3 đặc sau đưa đũa thủy tinh lại gần nhau, tượng xảy A có khói trắng xuất hiện@ B phát nổ C khơng có tượng D kết tủa vàng Câu Nguyên nhân gây tính bazơ NH3 A Do nguyên tử nitơ cặp electron chưa tham gia tạo liên kết @ B Do cặp electron N H bị hút mạnh phía H C Do phân tử NH3 bị phân cực D Do phân tử NH3 tan nhiều nước Câu Phản ứng hoá học sau chứng tỏ amoniac chất khử mạnh? o t A 2NH3 + 3CuO ��� N2 + 3Cu + 3H2O@ B NH3 + HCl NH4Cl C NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH- D 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 Câu Dung dịch NH3 có khả phản ứng với tất chất dãy sau đây? A Ba(OH)2, FeSO4, AlCl3 B HCl, H2SO4, FeSO4, ZnCl2@ C HCl, Na2CO3, FeSO4, AlCl3 D H2SO4, NaOH, FeSO4, CuSO4 Câu 10 Cho phản ứng: N2 + 3H2 xt, t0, P 2NH3 Cân phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận A Giảm nồng độ N2 B Tăng thê tích bình chứa C Tăng áp suất@ D Áp suất giảm Câu 12 Để tách riêng NH3 khỏi hỗn hợp gồm N2, H2 NH3 công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp náo sau đây? A Cho hỗn hợp qua CuO nung nóng B Nén làm lạnh hỗn hợp, NH3 hố lỏng.@ C Cho hỗn hợp qua dung dịch nước vôi D Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc Câu 13 Dung dịch NH4NO3 có mơi trường A trung tính B axit@ C bazơ D trung hòa Câu 14 Chỉ câu nhận xét sai muối amoni A Tất muối amoni dễ tan nước B Muối amoni bền với nhiệt C Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc, nóng, giải phóng khí amoniac D Trong nước, muối amoni điện li hồn tồn, cho mơi trường bazơ.@ Câu 15 Nhận biết ion thuốc thử: A dd Ba2+ B dd Ag+ C dd OH-, t0.@ D dd phenolphtalein Câu 16 Q trình sản xuất HNO3 cơng nghiệp tiến hành qua số công đoạn sau Oxi hóa NO NO2 tác dụng với H2O O2 Oxi hóa NH3 Chuẩn bị hỗn hợp NH3 khơng khí Tổng hợp NH3 Hãy xếp công đoạn theo thứ tự trước sau : A 5, 4, 3, 1, 2.@ B 4, 5, 3, 1, 10 C 3, 4, 5, 1, D 1, 3, 2, 4, Câu 17 Nhóm gồm muối bị nhiệt phân tạo sản phẩm kim loại A Ca(NO3)2 , Cu(NO3)2 , Fe(NO3)3 B Cu(NO3)2 , AgNO3 , Fe(NO3)2 C AgNO3 , Zn(NO3)2 , Mg(NO3)2 D AgNO3 , Hg(NO3)2@ Câu 18 HNO3 tác dụng với tất chất dãy sau đây: A NaHCO3, CO2, FeS, Fe2O3 B K2SO3, K2O, Cu, Fe(NO3)2@ C FeO, Fe2(SO4)3, FeCO3, Na2O D CuSO4, CuO, Mg3(PO4)2 Câu 19 Xác định phản ứng số phản ứng : A FeCO3 + 4HNO3 đ  Fe(NO3)2 + CO2 + NO2 + 2H2O B FeCO3 + 4HNO3 đ  Fe(NO3)3 + CO2 + NO + 2H2O C 2FeCO3 + 10HNO3 đ  2Fe(NO3)3 + 2(NH4)2CO3+ H2O D FeCO3 + 4HNO3 đ  Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O@ Câu 20: Trong phòng thí nghiệm, thường điều chế HNO3 phản ứng A NaNO3 + H2SO4 (đ)  HNO3 + NaHSO4.@ B 4NO2 + 2H2O + O2  4HNO3 C N2O5 + H2O  2HNO3 D 2Cu(NO3)2 + 2H2O  Cu(OH)2 + 2HNO3 Câu 21: Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu dung dịch H2SO4 lỗng đun nóng, vì: A Tạo khí có màu nâu B Tạo dung dịch có màu vàng C.T ạo kết tủa có màu vàng D Tạo khí khơng màu, hố nâu khơng khí.@ Câu 22: Muốn tăng cường sức chống bệnh, chống rét chịu hạn cho người ta dùng A phân đạm B phân kali @ C phân lân D phân vi lượng Câu 23: thuốc thử dùng để nhận biết ion PO43- dung dịch muối photphat : A quỳ tím B Dung dịch NaOH C Dung dịch AgNO3@ D Dung dịch NaCl Câu 24: nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào dung dịch K3PO4 Hiện tượng: A xuất kết tủa màu trắng B xuất kết tủa màu vàng @ C không tượng D xuất kết tủa màu xanh Câu 26: Trong phòng công nghiệp, axit photphoric điều chế phản ứng A Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4  5CaSO4 + 3H3PO4 + HF 11 B Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  3CaSO4 + 2H3PO4.@ C P2O5 + 3H2O  2H3PO4 D 3P + 5HNO3  3H3PO4 + 5NO Câu 27: (ĐHB08) Thành phần quặng photphorit: A NH4H2PO4 B CaHPO4 C Ca3(PO4)2 @ D Ca(H2PO4)2 Câu 28: dãy sau tất muối tan nước: A AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4 B AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)3@ C AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2 D AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2 Câu 29 Tìm tính chất photpho trắng tính chất sau a) Có cấu trúc polime b) Mềm, dễ nóng chảy c) Tự bốc cháy khơng khí d) Có cấu trúc mạng tinh thể phân tử e) Rất độc, gây bỏng nặng rơi vào da f) Bền khơng khí nhiệt độ thường g) Phát quang màu lục nhạc bóng tối A a, b, c, f, g B b, c, d, g C a, c, e, g D b, c, d, e, g@ MỨC ĐỘ HIỂU Câu 1: Tã lót trẻ em sau giặt giữ lại lượng nhỏ amoniac Để khử amoniac nên dùng chất sau cho vào nước xả cuối để giặt? A Phèn chua B Giấm ăn@ C Muối ăn D Gừng tươi Câu Phản ứng NH3 với Cl2 tạo “khói trắng“, chất có cơng thức hố học A N2 B NH4Cl.@ C HCl D NH3 Câu Chỉ dùng thuốc thử, nhận biết dung dịch sau : (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 A NaOH B AgNO3 C BaCl2 D Ba(OH)2@ Câu Có thể dùng chất sau để làm khơ khí NH3? A dd H2SO4 đặc B P2O5 C CuSO4 D CaO.@ Câu Hỗn hợp khí N2 H2 có tỷ khối so với Hidro 4,25 Tỷ lệ % thể tích khí hỗn hợp A 25%, 75%.@ B 20% , 80% C 80% , 20% D 50% , 50% Câu Chỉ dùng thuốc thử, nhận biết dung dịch sau : (NH4)2SO4, NH4NO3, NaCl, Fe(NO3)3 Thuốc thử A AgNO3 B Ba(OH)2@ C BaCl2 D NaOH 12 Câu Cho chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe2O3, Fe3O4, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc nóng Số phản ứng oxi hóa khử A 7@ B C D Câu Hoà tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 lỗng dư thu 0,448 lit khí NO (đktc) Giá trị m A 11,2 gam B 0,56 gam.@ C 1,12 gam D 5,6 gam Câu Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 lỗng thu hỗn hợp gồm 0,015mol khí N2O 0,01mol khí NO (khơng sản phẩm khử khác) Giá trị m A 8,10 gam B 13,5 gam C 1,35 gam.@ D 10,80 gam Câu 10 Nung 37,6g Cu(NO3)2 thời gian thu 26,8g chất rắn Hiệu suất phản ứng nhiệt phân A 20% B 50%@ C 80% D 30% Câu 11 Hoà tan hoàn toàn 0,9 g kim loại X vào dung dịch HNO3 thu 0,28 lít khí N2O (đktc) Vậy X là: A Cu B Fe C Zn D Al@ Câu 12: Cho phản ứng sau: t � (1) NH NO2 ���� 850 C,Pt (3) NH3  O2 ������ t0 � (5) NH3  CuO ���� Các phản ứng tạo khí N2 là: t � (2) Cu(NO3 )2 ���� t � (4) NH3  Cl2 ���� t � (6) NH 4Cl ���� A (1), (4), (5) @ B (1), (3), (5) C (2), (4), (5) D (2), (3), (6) Câu 13 Photphotrắng photpho đỏ khác tính chất vật lí vì: A Cấu trúc mạng tinh thể khác nhau@ B Photpho trắng chuyểnthành photpho đỏ C Sự nóng chảy bay khác D Tan nước dung môi khác Câu 14 Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho oxi dư Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 50g dung dịch NaOH 32% Muối tạo thành dung dịch phản ứng muối sau đây: A Na2HPO4 B Na3PO4 13 C.NaH2PO4 Câu 15: Cho phương trình: D Na2HPO4 , NaH2PO4 H3PO4  3H + PO43- Khi thêm HCl vào: + A cân chuyển dịch theo chiều thuận B cân chuyển dịch theo chiều nghịch@ C cân không bị chuyển dịch C nồng độ PO43- tăng lên Câu 16: Trong công nghiệp để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết nồng độ cao người ta thường: A.cho H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit quặng apatit B cho P tác dụng với HNO3 đặc C đốt cháy P thu P2O5 cho P2O5 tác dụng với H2O@ D.nung hỗn hợp Ca3(PO4)2, SiO2, C Câu 17: cho V ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 50 ml dung dịch H3PO4 0,5M thu muối photphat trung hòa Giá trị V: A 0,075 B 75 C 0,025 D 25 Câu 18: (ĐHB09) Phân bón sau làm tăng độ chua đất? A KCl B NH4NO3 @ C NaNO3 D K2CO3 Câu 19: (CĐ14) để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất sau đây: A Muối ăn B thạch cao C phèn chua D vôi sống@ Câu 20: (ĐHB13) Phát biểu sau đúng: A Thành phần supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 CaSO4 B Urê có cơng thức (NH2)2CO@ C Supephotphat có Ca(H2PO4)2 D Phân lân cung cấp nitơ cho trồng Câu 21: Phân đạm ure thường chứa 46% N Khối lượng (kg) urê đủ cung cấp 70 kg N: A 152,2 @ B 145,5 C 160,9 D 200,0 Câu 22 Ở điều kiện thường, đơn chất P hoạt động mạnh đơn chất N vì: A Nguyên tử P có độ âm điện lớn nguyên tử N B Ngun tử P có bán kính lớn nguyên tử N C Liên kết nguyên tử P bền liên kết nguyên tử N D P có nguyên tử khối lớn N Câu 23 Axit photphoric Axit nitric có phản ứng với nhóm chất sau đây? A MgO, KOH, CuSO4, NH3 B CuCl2, KOH, Na2CO3, NH3 C NaCl, KOH, Na2CO3, NH3 D KOH, K2O, NH3, Na2CO3 14 Câu 24 Phân supephotphat kép có hàm lượng P2O5 40% Hàm lượng Ca(H2PO4)2 phân A 65,92%@ B 71,4% C 23,4% D 54,4% Câu 25 Cặp chất sau tồn dung dịch A Axit nitric đồng (II) nitrat B Đồng (II) nitrat amoniac C Barihidroxit axit photphoric D Amoni hidrophotphat kalihidroxit MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu Đi từ 34 NH3 sản xuất 160 dd HNO3 63% Hiệu suất trình điều chế HNO3 đạt A 50% B 80%@ C 60% D 30% Câu 2: Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn; 0,05 mol Cu; 0,3 mol Fe dung dịch HNO3 Sau kim loại tan hết thu dung dịch khơng chứa NH 4NO3 khí NO sản phẩm khử Số mol HNO3 tối thiểu cần dùng là: A 1,25 mol B 1,2 mol.@ C 1,6 mol D 1,8 mol Câu Cho Mg tan hoàn tồn dung dịch HNO lỗng khơng thấy có khí Trong phương trình phản ứng tổng hệ số chất (nguyên, tối giản) bao nhiêu? A 22 @ B 25 C 20 D 24 Câu Cho chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH) (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), Fe(NO3)2 (10) Số chất tác dụng với dung dịch HCl (ở điều kiện thích hợp xảy phản ứng oxi hóa – khử là: A B C @ D Câu Cho 100ml dd NaOH 4M tác dụng với 100ml dd H3PO4 aM thu 25,95 gam hai muối Giá trị a là: A 1,5 B 1,75@ C 1,25 D Câu 6: Hòa tan hồn tồn m gam Al dung dịch HNO3, thấy tạo 44,8 lít hỗn hợp ba khí NO, N2, N2O (tỉ lệ mol: n NO : n N : n N 2O = 1: : 2) Thể tích dung dịch HNO3 1M cần dùng (lít) A 1,92 B 19,2.@ C 19 D 1,931 Câu 7: Để điều chế kg dung dịch HNO3 25,2% phương pháp oxi hóa NH3, thể tích khí NH3 (đktc) tối thiểu cần dùng A 336 lít B 448 lít@ C 896 lít D 224 lít 15 Câu 8: Hồ tan hồn tồn 9,45 gam kim loại X HNO3 lỗng thu 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí N2O NO (khơng có sản phẩm khử khác), số mol NO gấp lần số mol N2O Kim loại X A Zn B Cu C Al @ D Fe Câu 9: Cho 25,2 gam Fe tác dụng với HNO3 lỗng đun nóng thu khí NO sản phẩm khử dung dịch Z, lại 1,4 gam kim loại không tan Khối lượng muối dung dịch Z A 76,5 gam @ B 82,5 gam C 126,2 gam D 180,2 gam Câu 10 Mỗi hecta đất trồng cần 60kg nitơ Tìm khối lượng urê cần dùng để bón cho 10 hecta đất A 2800 kg B 1584,6 kg C 1285,7 kg @ D 1873,4 kg Câu 11:(CĐ12) cho 1,42g P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu chất rắn khan gồm: A.KH2PO4, K2HPO4 B K2HPO4,K3PO4 @ C.K3PO4,KOH D H3PO4, KH2PO4 Câu 12: (ĐHA12) Một loại phân kali có thành phần KCl (còn lại tạp chất khơng chứa kali) sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55% Phần trăm khối lượng KCl loại phân kali là: A 95,51% B 65,75% @ B 87,18% D 88,52% Câu 13: (ĐHB10) Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, lại gồm chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân này: A 42,25%.@ B 39,76% C 48,52% D 45,75% Câu 14 Cho 0,2 mol Mg vào dung dịch HNO3 lỗng có dư tạo khí N2O Số mol HNO3 bị khử A 0,5 B C 0,1@ D 0,05 Câu 15 Cho Mg vào l dung dịch HNO3 phản ứng vừa đủ thu 0,1 mol N2O dung dịch X Cho NaOH dư vào dung dịch X thấy 0,1 mol khí có mùi khai Nồng độ HNO3 dung dịch ban đầu A 2,8 M B 17M C 1,4M D 1M@ Câu 16 Nung nóng hồn tồn 27,3 g hổn hợp NaNO3, Cu(NO3)2 Hổn hợp khí dẫn vào nước dư thấy có 1,12 lít khí (ở đktc) khơng bị hấp thụ, khối lượng Cu(NO3)2 hổn hợp ban đầu A 18,8 g@ B 9,4 g C 8,6 g D 23,5 g 16 Câu 17 Đun nóng 40g hổn hợp canxi photpho (trong điều kiện khơng có khơng khí) phản ứng hồn tồn tạo thành chất rắn X Để hòa tan X, cần dùng 690 ml dung dịch HCl 2M tạo thành khí Y Thành phần chất rắn X A Canxi photphua B Canxi photphua photpho C Canxi photphua Canxi@ D Caxiphotphua, photpho Canxi Câu 18 Phân supephotphat kép thực tế sản xuất thường ứng với 40% P2O5 Hàm lượng (%) canxi đihidrophotphat phân bón là: A 69 B 65,9 @ C 71,3 D 73,1 Câu 19: Có bác nơng dân bón phân theo bốn cách sau đây: A.Trộn supephotphat với vôi@ B Trộn Urê với tro C.Trộn phân Kali với supephotphat D.Trộn phân lân nung chảy với Caxinitrat Hãy trường hợp hiệu Câu 20 Cho 1,38 g hổn hợp Al, Fe tác dụng với dung dịch hổn hợp H2SO đặc HNO3 đặc , đun nóng thu hổn hợp khí gồm 0,063 mol NO2 0,021 mol SO2 Nếu cho hổn hợp kim loại tác dụng với dung dịch HCl có dư số mol khí H2 sinh bao nhiêu? A 0,035 mol B 0,045 mol @ C 0,04 mol mol D 0,042 mol Câu 21 Cho dung dịch (NH4)SO4, (NH4)2CO3 dung dịch NH3 loãng Chọn thuốc thử để nhận biết dung dịch trên? A Dung dịch H2SO4 loãng B Dung dịch HCl loãng C Dung dịch MgCl2 D Dung dịch AlCl3@ Câu 22 Cho chất AgCl (a), Cu(OH)2 (b), Fe(OH)2 (c), Fe(OH)3 (d), Ni(OH)2 (e), BaSO4 (f), CaCO3 (g) Chất tan dung dịch NH3? A c, d, f, g B b, e C a, b, e@ D b, c, d, e Câu 23 Cho 13,5 g Al tác dụng vừa đủ với 4,4 l dung dịch HNO3 sinh hổn hợp gồm khí NO N2O Tỉ khối hổn hợp so với CH4 2,4 Nồng độ mol Axit ban đầu là: A 1,9M B 0,43M @ C 0,86M D 1,43M Câu 24 Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2 g H3PO4 Sau phản ứng xảy hồn thành, đem cạn dung dịch thu đến cạn khô Hỏi muối tạo nên khối lượng muối khan thu ? A Na3PO4 50g 17 B Na2HPO4 15g C NaH2PO4 42,9g; Na2HPO4 14,2g D Na2HPO4 14,2 g; Na3PO4 49,2 g@ Câu 25 Cho Ag vào 200ml dung dịch Mg(NO3)2 0,5M Thêm tiếp vào hổn hợp 300 ml dung dịch H2SO4 2M Khuấy dều thêm nước vào đến dư cho phản ứng xảy hồn tồn thấy Ag tan phần có khí bay Thêm tiếp dung dịch NaBr đến dư vào dung dịch sau phản ứng thấy có kết tủa màu vàng Khối lượng kết tủa vàng là: A 94g B 112,8 g@ C 169,2g D 78,2g MỨC ĐỘ KHÓ Câu Dung dịch X chứa AlCl3, FeSO4 ZnCl2 Cho luồng khí NH3 đến dư qua dung dịch X thu kết tủa Y Nung Y đến khối lượng không đổi thu chất rắn Z Cho luồng khí H dư qua Z nung nóng thu chất rắn A ZnO, Fe Al2O3 B Al2O3 , Fe @ C Al, Fe Zn D Fe, Zn Al2O3 Fe SO Câu Cho m gam hỗn hợp Cu   tan dung dịch H SO4 loãng dư thu dung dịch X 0,328 gam chất rắn không tan Dung dịch X làm màu vừa 48ml dung dịch KMnO4 1M Gía trị m : A 40g B 43,2g C 56g @ D 48g Câu 3: (THPTQG 2015) Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu 1,344 lít NO (đktc) dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh khí NO Biết phản ứng, NO sản phẩm khử N+5 Số mol HNO3 có Y A 0,78 mol B 0,54 mol C 0,50 mol@ D 0,44 mol Câu Hoà tan bột Fe vào 200ml dung dịch NaNO3 H2SO4 đến phản ứng xảy hoàn thu dung dịch E; 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm NO H2 có tỉ lệ mol (2:1) gam chất rắn không tan Biết dung dịch E không chứa muối amoni Cô cạn dung dịch E thu khối lượng muối khan A 126 gam B 75 gam.@ C 120,4 gam D 70,4 gam Câu Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dd gồm HNO3 0,6M H2SO4 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn (sản phẩm khử NO), cạn cẩn thận tồn dd sau PƯ khối lượng muối khan thu 18 A 20,16 gam B 19,76 gam.@ C 19,20 gam D 22,56 gam Câu : Hỗn hợp khí X gồm N2 H2 có tỉ khối so với He 1,8 Đun nóng X thời gian bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 A 50% B 36% C 40% D 25%@ Câu Đốt 5,6 gam Fe khơng khí, thu hỗn hợp chất rắn X Cho toàn X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 18,0 B 22,4 C 15,6 D 24,2.@ Câu 8: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M thu dung dịch chứa m gam muối 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO N2O Tỉ khối X so với H2 16,4 Giá trị m A 98,20.@ B 97,20 C 98,75 D 91,00 Câu : Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M Cu(NO3)2 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,92a gam hỗn hợp kim loại khí NO 5 (sản phẩm khử N ) Giá trị a A 8,4 B 5,6 C 11,2 D 11,0@ Câu 10 :Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al, Zn, Mg oxi, sau thời gian thu 2,71 gam hỗn hợp Y Hòa tan hồn tồn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Số mol HNO3 phản ứng A 0,12 B 0,14 C 0,16 D 0,18.@ - 19 ...thống câu hỏi tổng kết đồng thời chiếu sơ đồ tư chương N – P HS tự bổ sung, hồn thi n sơ đồ tổng kết II MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA MỨC ĐỘ BIẾT Ví dụ Cho TN hình... dụ Câu trả lời khơng nói axit photphoric? A Axit photphoric axit có độ mạnh trung bình B Axit photphoric axit ba nấc C Axit photphoric có tính oxi hóa mạnh D Axit photphoric làm quỳ tím chuyển... 0,125 lít Giải: Chưa biết sản phẩm sinh muối Fe(NO3)2 hay Fe(NO3)3 hay hai Tổng quát nhất, cho phản ứng sinh hai muối, đặt số mol muối tư ng ứng a, b mol Ta có sơ đồ phản ứng: Fe + 0,2 mol HNO3 m
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH ÔN THI THTP QUỐC GIA CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO, SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH ÔN THI THTP QUỐC GIA CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO

Từ khóa liên quan