TRIẾT HỌC- NỘI DUNG NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

10 63 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2019, 21:36

Lý luận nhận thức duy vật biện chứng là một bộ phận của chủ nghĩa duy vật biện chứng; là khoa học nghiên cứu bản chất, quy luật, hình thức, phương pháp của nhận thức v.v để từ đó giải quyết mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học- liệu con người có khả năng nhận thức được bản chất của thế giới hay không? Đặng Thị Lan Anh NỘI DUNG NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG Lý luận nhận thức vật biện chứng phận chủ nghĩa vật biện chứng; khoa học nghiên cứu chất, quy luật, hình th ức, phương pháp nhận thức v.v để từ giải mặt thứ hai vấn đề tri ết học- liệu người có khả nhận thức chất gi ới hay không? Những nguyên tắc để xây dựng lý luận nhận thức vật biện chứng a Thừa nhận tồn khách quan giới vật chất ý thức; nhận thức có nguồn gốc từ giới vật chất, sở chủ yếu trực tiếp thực tiễn Con người chủ thể nhận thức chủ thể hoạt động thực tiễn b Thừa nhận khả nhận thức giới người Nhận thức phản ánh thực khách quan tích cực, chủ đ ộng sáng tạo; ngun tắc, khơng có khơng th ể bi ết mà chưa nh ận biết mà Dựa vào nguyên tắc đây, chủ nghĩa vật biện ch ứng khẳng định, nhận thức, dựa sở thực tiễn- q trình phản ánh tích c ực, chủ động sáng tạo thực khách quan vào não người Thực tiễn, nhận thức vai trò thực tiễn nhận thức : a Thực tiễn hình thức thực tiễn: Nếu Cantơ (1724-1804, Đức) coi ba yếu tố nhận thức (tơi có th ể biết gì?), đạo đức (tơi cần phải làm gì?) đẹp (tơi hy v ọng vào gì?) c ầu nối tư người với giới xung quanh, tri ết học chủ nghĩa Mác-Lênin cho thực tiễn cầu nối cách nh ận th ức v ề vai trò thực tiễn với tư cách điểm xuất phát quan ni ệm v ật v ề l ịch s điểm xuất phát lý luận nhận thức vật biện chứng Thực tiễn gì? Thực tiễn tồn hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử-xã hội người nhằm cải biến tự nhiên xã h ội Thực tiễn hoạt động người sử dụng công cụ tác động vào đối tượng vật chất làm cho đối tượng thay đổi theo mục đích Là ho ạt đ ộng đặc trưng chất người, thực tiễn không ngừng phát tri ển b ởi th ế hệ lồi người qua q trình lịch sử Như vậy, thực ti ễn có ba đ ặc tr ưng hoạt động vật chất cảm tính, lịch sử-tự nhiên tính mục đích Các hình thức thực tiễn Thực tiễn bao gồm hình thức hoạt động khác xã hội như: 1) Hoạt động sản xuất vật chất hình thức bản, quan trọng thực ti ễn Lao động sở vật chất cho loại hoạt động khác ng ười; ho ạt động đưa người từ trạng thái thú vật lên trạng thái ng ười, đ ảm b ảo cho tồn phát triển người nói riêng xã h ội lồi người nói chung 2) Hoạt động cải tạo xã hội (chính trị-xã hội) hoạt động nhằm c ải t ạo hi ện th ực xã hội, cải biến quan hệ xã hội nên có tác dụng tr ực ti ếp đ ối v ới s ự phát triển xã hội, đặc biệt thực tiễn cách mạng xã hội 3) Hoạt động thực nghiệm hình thức đặc biệt thực ti ễn Thực nghi ệm bao gồm thực nghiệm sản xuất, thực nghiệm khoa học thực nghi ệm xã h ội đ ược tiến hành điều kiện nhân tạo nhằm rút ngắn thời gian trình biến đổi để dựa sở nhận thức giới, chứng minh tính chân th ực nhận thức Những hình thức thực nghi ệm làm bi ến đ ổi gi ới t ự nhiên xã hội 4) Các hoạt động thực tiễn không giáo dục, ngh ệ thu ật, pháp lu ật, đ ạo đức v.v mở rộng có vai trò ngày tăng phát tri ển xã hội đời sống xã hội ngày phát triển, ngày thêm đa d ạng Trong đó, hoạt động sản xuất vật chất quy định hình thức l ại thực ti ễn đ ến lượt mình, hình thức tác động ngược trở lại hoạt động sản xu ất vật ch ất b Nhận thức trình độ nhận thức: - Định nghĩa Nhận thức q trình phản ánh tích cực, tự giác sáng tạo giới khách quan vào não người sở thực ti ễn nhằm sáng tạo nh ững tri thức giới khách quan đó; tính đúng, sai tri th ức đ ược thước đo thực tiễn xác định Các cấp độ nhận thức: Dựa vào khả phản ánh chất đối tượng nhận thức, người ta chia nhận thức thành nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận; chúng hai mức nhận thức khác đối tượng, tính chất, chức nh hình thức trình tự phản ánh a) Nhận thức kinh nghiệm hình thành từ quan sát trực ti ếp s ự v ật, tượng tự nhiên, xã hội, thí nghiệm khoa học hình thức hoạt động thực tiễn không khác Kết nhận th ức kinh nghiệm tri thức kinh nghiệm Có hai loại tri thức kinh nghi ệm tri thức kinh nghiệm thường- tri thức thu nhận nhờ quan sát trực tiếp hàng ngày lao động sản xuất; tri thức kinh nghi ệm khoa h ọc- tri thức thu nhờ đúc kết thí nghi ệm khoa h ọc C ả hai lo ại tri thức có quan hệ mật thiết, xâm nhập lẫn tạo tính phong phú, sinh động nhận thức kinh nghiệm: b) Nhận thức lý luận (còn gọi lý luận) nhận thức gián ti ếp, trừu tượng khái quát chất quy luật vật, tượng Nhận thức lý lu ận hình thành sở tổng kết nhận thức kinh nghiệm Cái khác nhận th ức lý luận so với nhận thức kinh nghiệm nằm chỗ, nhận thức lý lu ận có chức phản ánh gián tiếp, có tính khái qt trừu tượng cao Nh ận th ức lý lu ận tập trung phản ánh chất mang tính quy luật s ự v ật, hi ện t ượng Do vậy, tri thức lý luận (kết nhận thức lý luận) th ể chân lý sâu sác, xác có hệ thống nhận thức kinh nghiệm: c) Mối quan hệ biện chứng nhận thức kinh nghi ệm nh ận th ức lý lu ận Nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận hai giai đoạn nh ận th ức khác nhau, nhận thức kinh nghiệm sở nhận thức lý luận, cung c ấp cho nhận thức lý luận tư liệu cụ thể phong phú Nhận thức kinh nghiệm dạng nhận thức bị hạn chế miêu tả, phân loại ki ện, kiện thu từ quan sát thí nghiệm trực ti ếp Do v ậy, nh ận th ức kinh nghiệm “tự khơng chứng minh tính tất y ếu” Nhận th ức lý luận không xuất cách tự phát từ nhận thức kinh nghi ệm Tính đ ộc l ập tương đối nhận thức lý luận nằm chỗ, lý luận trước kiện kinh nghiệm, hướng dẫn chọn lọc tri thức kinh nghi ệm có giá tr ị, lựa chọn kinh nghiệm hợp lý để phục vụ cho hoạt động thực ti ễn, thơng qua tri thức kinh nghiệm từ chỗ cụ th ể, riêng l ẻ, đ ơn nh ất đ ược nâng lên thành tri thức khái quát, phổ bi ến N ắm vững ch ất, ch ức loại nhận thức mối quan hệ biện chứng gi ữa nhận th ức kinh nghiệm với nhận thức lý luận giúp khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa bệnh giáo điều Nếu tuyệt đối hoá vai trò nhận thức kinh nghiệm “mà khơng có lý luận, mắt sáng, mắt mờ” N ếu ệt đ ối hố vai trò c nhận thức lý luận, dễ dẫn đến bệnh giáo điều Nhận thức thông thường nhận thức khoa học Căn vào tính tự phát hay tự giác phản ánh chất đối tượng nhận th ức, người ta chia nhận thức thành nhận thức thông thường nhận thức khoa học: a) Nhận thức thông thường (có tính tự phát) nhận thức hình thành tự phát, tr ực tiếp từ hoạt động hàng ngày người Loại nhận thức phản ánh vật, tượng xẩy với tất đặc điểm chi ti ết, cụ th ể s ắc thái khác vật, tượng Vì vậy, nhận thức thơng th ường mang tính phong phú, gắn liền với quan ni ệm sống thực t ế hàng ngày, chi ph ối hoạt động người xã hội b) Nhận thức khoa học (có tính tự giác) loại nhận thức hình thành m ột cách tự giác gián tiếp từ phanr ánh đặc ểm ch ất, nh ững quan h ệ t ất y ếu đối tượng nghiên cứu Đây phản ánh diễn dạng trừu tượng, khái qt vừa có tính hệ thống, có có tính chân th ực S ự ph ản ánh vận dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu sử dụng ngôn ng ữ thông thường thuật ngữ khoa học để diễn tả sâu s ắc ch ất quy lu ật đối tượng nghiên cứu c) Mối quan hệ biện chứng nhận thức thông th ường nh ận th ức khoa học Nhận thức thông thường nhận thức khoa học hai nấc thang khác chất trình nhận thức đạt tới tri thức chân thực Gi ữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với Trong mối quan h ệ đó, nh ận th ức thơng th ường có trước nhận thức khoa học sở để xây dựng nội dung lý thuy ết khoa học Mặc dù chứa đựng mầm mống tri thức khoa h ọc, song nhận thức thông thường chủ yếu dừng lại bề ngoài, ngẫu nhiên, khơng chất đối tượng tự chuy ển thành nhận thức khoa học Muốn phát triển thành nhận thức khoa học cần phải thông qua khả tổng kết, trừu tượng, khái quát đắn nhà khoa h ọc Ngược lại, đạt tới trình độ nhận thức khoa học l ại có tác đ ộng tr l ại nhận thức thông thường, xâm nhập vào nhận thức thông thường làm cho nhận thức thông thường phát triển, tăng cường nội dung khoa h ọc cho trình nhận thức giới người c Vai trò thực tiễn nhận thức: - Thực tiễn sở nhận thức Thông qua hoạt đ ộng thực ti ễn, người nhận biết cấu trúc; tính chất mối quan hệ đối tượng để hình thành tri thức đối tượng Hoạt động thực tiễn bổ sung ều ch ỉnh tri thức khái quát Thực tiễn đề nhu cầu, nhi ệm v ụ, cách th ức khuynh hướng vận động phát tri ển nhận thức Chính nhu c ầu gi ải thích, nhận thức cải tạo giới buộc người tác động trực ti ếp vào đối tượng hoạt động thực tiễn Chính tác động làm cho đối tượng bộc lộ thuộc tính, mối liên hệ quan hệ khác chúng đem lại cho người tri thức, giúp cho người nh ận th ức quy luật vận động phát tri ển th ế gi ới Trên c s hình thành lý thuyết khoa học - Thực tiễn mục đích nhận thức Nhận thức khơng ch ỉ thoả mãn nhu c ầu hiểu biết mà đáp ứng nhu cầu nâng cao l ực th ực ti ễn đ ể đ ưa l ại hi ệu cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày tăng người Thực ti ễn v ận động, phát triển nhờ đó, thực tiễn thúc đẩy nhận thức v ận đ ộng, phát tri ển theo Thực tiễn đặt vấn đề mà lý luận cần giải - Thực tiễn động lực thúc đẩy trình vận đ ộng, phát tri ển nh ận thức Hoạt động thực tiễn góp phần hồn thiện giác quan, tạo kh ả phản ánh nhạy bén, xác, nhanh hơn; tạo công cụ, ph ương ti ện đ ể tăng lực phản ánh người tự nhiên Những tri th ức đ ược áp dụng vào thực tiễn đem lại động lực kích thích q trình nhận thức - Thực tiễn tiêu chuẩn ki ểm tra chân lý Trong th ực ti ễn người chứng minh chân lý Mọi biến đổi nhận thường xuyên chịu ki ểm nghiệm trực tiếp thực tiễn Thực tiễn có vai trò tiêu chuẩn, thước đo giá trị (chân lý) tri thức đạt được; đồng thời bổ sung, ều ch ỉnh, phát triển hoàn thiện nhận thức Như vậy, thực tiễn khơng yếu tố đóng vai trò quy đ ịnh đ ối v ới s ự hình thành phát triển nhận thức, mà nơi nhận th ức phải h ướng t ới để thể nghiệm tính đắn Vai trò thực ti ễn đ ối v ới nh ận th ức đòi hỏi quán triệt quan điểm thực tiễn Quan điểm yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, từ nhu cầu thực tiễn; lấy thực ti ễn làm tiêu chuẩn (thước đo) nhận thức; coi trọng công tác tổng kết th ực ti ễn Vi ệc nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn; xa rời thực tiễn dẫn đến bệnh chủ quan, ý chí, giáo điều, máy móc, quan liêu; ngược l ại, n ếu ệt đối hố vai trò thực tiễn rơi vào chủ nghĩa thực dụng, kinh nghiệm chủ nghĩa Con đường biện chứng nhận thức chân lý : a Quan điểm V.I.Lênin đường biện chứng nhận thức chân lý “Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn, đường biện chứng nhận thức chân lý, nh ận th ức thực khách quan”Hãy đăng nhập đăng ký để xem links Như vậy, nhận thức phản ánh giới thực sở thực tiễn đường biện chứng nhận thức gồm hai giai đoạn kế ti ếp, bổ sung cho - Nhận thức cảm tính (trực quan sinh động) tri thức giác quan mang lại Nét đặc trưng giai đoạn nhận thức th ực mối liên hệ trực tiếp với thực tiễn thông qua nấc thang c ảm giác, tri giác, biểu tượng Những thành phần nhận thức cảm tính: 1) Cảm giác tri thức sinh tác động trực ti ếp v ật, tượng lên giác quan người C ảm giác ph ản ánh m ặt, t ừng khía cạnh, thuộc tính riêng lẻ vật, tượng Nguồn gốc n ội dung cảm giác giới khách quan, chất cảm giác hình ảnh chủ quan giới 2) Tri giác tổng hợp (phối hợp, bổ sung lẫn nhau) nhi ều c ảm giác riêng biệt vào mối liên hệ thống tạo nên hình ảnh tương đ ối hoàn chỉnh vật, tượng 3) Biểu tượng hình thành nhờ phối hợp hoạt động, bổ sung lẫn giác quan có tham gia y ếu t ố phân tích, tr ừu t ượng khả ghi nhận thông tin não người Đây nấc thang cao ph ức t ạp giai đoạn nhận thức cảm tính; hình ảnh cảm tính tương đ ối hoàn chỉnh vật, tượng lưu lại não người tác động tái lại vật, tượng khơng nằm tầm cảm tính Trong biểu tượng có phản ánh gián tiếp vật, tượng v ới biểu tượng, người hình dung khác mâu thu ẫn chưa nắm chuyển hoá từ vật, tượng sang vật, tượng khác Kết nhận thức giai đoạn trực quan sinh động là nhận thức “bề ngoài” vật, tượng, mà có “ch ất” Tuy v ậy, giai đoạn trực quan sinh động chưa đưa lại nhận thức hoàn chỉnh, khái quát v ề s ự vật, tượng; nấc thang khác giai đoạn trình nh ận thức tiên đề cho nhận thức chất vật, tượng - Nhận thức lý tính (tư trừu tượng) bắt nguồn từ trực quan sinh động từ lý luận hệ trước truyền lại Nhận thức lý tính phản ánh sâu s ắc, xác đầy đủ khách thể nhận thức; khái niệm, phán đoán suy luận (suy lý) hình thức tư trừu tượng Những thành phần nhận thức lý tính: + Khái niệm hình thức tư trừu tượng Khái ni ệm v ừa có tính khách quan, vừa có tính chủ quan phản ánh tập h ợp nh ững thuộc tính có tính chất chung vật, tượng nh s ự tổng hợp, khái quát biện chứng thông tin thu nhận đ ược v ề s ự v ật, tượng thông qua hoạt động thực tiễn hoạt động nhận th ức Các thơng tin, tài liệu nhiều, đa dạng khái ni ệm ngày m ột nhi ều chúng có mối liên hệ qua lại v ới s ự v ận đ ộng, phát tri ển không ngừng dẫn đến hình thành khái niệm mới, phản ánh sâu s ắc chất vật, tượng + Phán đốn hình thức tư liên kết khái ni ệm l ại v ới đ ể khẳng định phủ định đặc điểm, thuộc tính vật, tượng; hình thức phản ánh mối liên hệ vật, tượng giới khách quan vào ý thức người tạo nên vai trò phán đốn hình thức biểu diễn đạt quy luật khách quan Có ba loại phán đoán phán đoán đơn nhất; phán đoán đặc thù phán đốn phổ biến, phán đốn phổ biến hình thức diễn đạt tương đối đầy đủ quy luật + Suy luận (suy lý) hình thức tư liên kết phán đoán l ại v ới để rút tri thức theo phương pháp phán đoán cu ối đ ược suy từ phán đoán tiên đề (suy luận trình từ phán đoán tiên đề đến phán đoán mới) Suy luận có vai trò quan tr ọng tư tr ừu tượng, thể q trình vận động tư từ bi ết đ ến nh ận thức gián tiếp chưa biết Có thể nói rằng, đa số ngành khoa học xây dựng hệ thống suy luận nhờ đó, người ngày nh ận th ức sâu s ắc hơn, đầy đủ thực khách quan Tuỳ thu ộc vào tính ch ất c m ối liên h ệ phán đoán tiên đề với phán đốn kết luận mà suy lu ận có th ể suy luận quy nạp suy luận diễn dịch Trong suy luận quy nạp, tư vận động từ đơn đến chung, phổ bi ến; suy lu ận di ễn d ịch tư từ chung đến chung đến đ ơn nh ất Cũng nh khái niệm phán đoán, loại suy luận biến đổi, có liên hệ qua lại v ới theo tiến trình phát triển nhận thức Kết nhận thức giai đoạn tư trừu tượng nh phương pháp trừu tượng hố khái qt hố thơng tin, tài li ệu tr ực quan sinh động tư trừu tượng hệ trước để lại, tư trừu tượng phản ánh thực sâu sắc hơn; phản ánh thuộc tính mối quan h ệ chất mang tính quy luật vật, tượng Sự phân chia trình nhận thức trừu tượng trình vận động nhận thức; thực tế, nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính nấc thang chúng đan xen th ực ti ễn c s c toàn b ộ q trình nhận thức - Mối quan hệ biện chứng hai giai đoạn nhận th ức : + Trực quan sinh động tư trừu tượng hai giai đo ạn c m ột trình nhận thức Tuy có khác mức độ ph ản ánh hi ện th ực khách quan, hai q trình có liên h ệ, tác đ ộng qua l ại Tr ực quan sinh động sở tất yếu tư trừu tượng, th ực tế, nh ận th ức lý tính khơng thể thực thiếu tài liệu nhận thức cảm tính mang l ại ngược lại, nhận thức lý tính làm cho nhận thức cảm tính sâu s ắc xác + Mỗi kết nhận thức, nấc thang mà người đạt nhận thức giới khách quan kết trực quan sinh đ ộng tư trừu tượng thực sở thực tiễn, thực tiễn quy định Trong đó, trực quan sinh động điểm khởi đầu, tư trừu tượng tổng h ợp tri thức trực quan sinh động thành kết nhận thức th ực tiễn nơi kiểm nghiệm tính chân thực kết nh ận th ức Đó đường biện chứng nhận thức + Mỗi giai đoạn nhận thức có nét đặc trưng riêng Nhận th ức giai đoạn cảm tính gắn liền với thực tiễn, gắn liền với tác động trực ti ếp khách thể nhận thức lên giác quan chủ th ể nh ận th ức Nh ận th ức giai đoạn lý tính khỏi tác động trực ti ếp khách th ể nh ận th ức đ ể bao quát vật, tượng Tuy vậy, nhận thức giai đo ạn nh ất thi ết phải thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh nhằm tránh nguy ảo tưởng, viển vông, không thực tế Đó thực chất mệnh đề “từ tư trừu tượng đến thực tiễn” + Mỗi chu trình nhận thức phải từ thực ti ễn đến tr ực quan sinh động đến tư trừu tượng đến thực tiễn Trong đó, thực tiễn gi ữ vai trò điểm bắt đầu khâu kết thúc chu trình Nhưng s ự k ết thúc chu trình nhận thức lại khởi đầu chu trình nhận thức mức độ cao h ơn, rộng chu trình cũ vận động làm cho nhận th ức c ng ười ngày sâu hơn, nắm chất quy luật gi ới khách quan, phục vụ cho hoạt động biến đổi giới + Trên đường nhận thức đó, lần mâu thuẫn nhận thức giải lại xuất mâu thuẫn Mỗi lần giải quy ết mâu thu ẫn nhận thức lần nhận thức nâng lên trình đ ộ m ới, xác h ơn Q trình giải mâu thuẫn nhận thức trình loại b ỏ dần nhận thức sai phạm phải Kết q trình hình ảnh chủ quan tạo ngày có tính chất, có n ội dung khách quan h ơn c ụ thể Trong q trình khơng ngừng nảy sinh, vận động gi ải quy ết mâu thuẫn nhận thức để tạo khái niệm, phạm trù, quy lu ật nhằm phản ánh chất giới vật chất vận động, chuy ển hoá phát triển không ngừng b Chân lý vai trò chân lý thực tiễn: - Khái niệm chân lý Chân lý tri thức phù hợp với thực khách quan thực tiễn kiểm nghiệm Quan niệm chân lý kh ẳng định, chân lý sản phẩm trình nhận thức gi ới đ ược hình thành phát triển dần bước; phụ thuộc vào điều kiện l ịch s cụ th ể thực tiễn; vào nhận thức phản ánh thực khách quan ngày sâu sắ c hơn, đầy đủ Các tính chất chân lý Chân lý vừa có tính tương đối, vừa có tính tuyệt đối; vừa có tính khách quan, vừa có tính chủ quan, th ể hi ện tính bi ện ch ứng c chân lý 1) Tính khách quan nội dung mà phản ánh có tính khách quan, phù h ợp với khách thể nhận thức Bản chất tính khách quan chân lý th ừa nh ận nguồn gốc khách quan cảm giác, tri th ức ng ười v ề th ế gi ới Khi thừa nhận chân lý khách quan, lý luận nhận thức tri ết h ọc chủ nghĩa Mác-Lênin đồng thời cho phải trải qua trình nh ận th ức đạt đến chân lý chân lý vận động phát tri ển 2) Trong chân lý khách quan, yếu tố tuyệt đối tương đối liên h ệ biện chứng với Chân lý tương đối bao hàm hay nhi ều yếu tố chân lý tuyệt đối Chính vậy, chân lý tương đối b ậc thang trình nhận thức người tới chân lý ệt đối Chân lý ệt đối hình thành tồn thông qua chân lý tương đối Đây mối quan hệ chân lý tương chân lý tuyệt đối 3) Tính cụ thể Tính cụ thể chân lý tính cụ thể khách th ể nhận thức quy định Sự vật, tượng tồn khách quan tính cụ thể Nhận thức người phản ánh v ật, hi ện tượng điều kiện tồn tại, quan hệ cụ thể chúng Thoát ly khỏi điều kiện khách quan-cụ thể mở r ộng kh ỏi ph ạm vi tồn thoát ly khỏi quan hệ xác định chân lý khơng chân lý khách quan Luận điểm triết học chủ nghĩa Mác-Lênin cho chân lý cụ thể, khơng có chân lý trừu tượng s lý luận nguyên tắc lịch sử-cụ thể- phương pháp bi ện ch ứng v ật để nhận thức cải tạo giới - Phân loại chân lý: + Chân lý tương đối tri thức người (chủ thể nhận th ức) chưa hoàn toàn đầy đủ với nội dung vật, tượng (khách th ể nhận thức) Sự phù hợp nội dung nhận thức với tri thức chân lý tương đối phù hợp phận, phần, s ố mặt, s ố khía cạnh khách thể nhận thức Tính tương đối chân lý nảy sinh đường nhận thức giới hạn hoàn cảnh điều kiện lịch sử; trình đ ộ phát triển thực tiễn xã hội lên nhận thức người khách th ể nhận thức lại đa dạng không ngừng vận động, phát tri ển nên bộc lộ thuộc tính quan hệ mà nhận thức người ch ưa theo k ịp, chưa nhận biết Cùng với phát triển thực ti ễn phát tri ển c nh ận thức khoa học không ngừng phát thi ếu sót, sai l ầm mà nh ận th ức người phạm phải để phát triển chân lý tương đối theo hướng ti ếp cận chân lý tuyệt đối Chân lý tương đối chứa yếu tố chân lý tuyệt đối phát triển ngày tr nên xác h ơn, đ ầy đ ủ h ơn đ ể trở thành chân lý tuyệt đối + Chân lý tuyệt đối tri thức chủ thể nhận thức có nội dung phù h ợp hoàn toàn, đầy đủ với khách thể nhận thức mà phản ánh đ ược thực tiễn kiểm nghiệm Một vấn đề đặt liệu nhận thức người có hồn tồn phù hợp, đầy đủ với khách thể nhận thức hay không? Câu tr ả l ời có th ể, thừa nhận tính khách quan chân lý, có nghĩa th ừa nh ận chân lý tuyệt đối Con người nhận thức giới nội dung nhận thức có tính khách quan nên xét chất, xét kết qu ả xét trình phát triển lâu dài mình, nhận thức người- thông qua th ế h ệ người lịch sử- nguyên tắc có th ể phản ánh đầy đủ, xác chất vật, tượng tính ch ỉnh th ể nguyên v ẹn - Mối quan hệ biện chứng chân lý tương đối chân lý ệt đ ối + Sự khác chân lý tương đối chân lý tuyệt đối không thuộc chất mà mức độ phù hợp nội dung chúng đối v ới khách th ể nhận thức chúng phản ánh Mức độ khác biệt tồn nh ưng khơng ngừng bị xố bỏ lại xác lập; vận động theo phát tri ển nhận thức khoa học Tuy vậy, chân lý tương đối lẫn chân lý tuyệt đối nh ững hình thức biểu khác chân lý khách quan Ch ủ nghĩa v ật bi ện chứng thừa nhận tính tương đối tri thức theo nghĩa thừa nhận gi ới hạn nhận thức, điều phủ nhận chân lý khách quan, phủ nhận tính chân thực khách quan tri thức đạt + Chân lý tuyệt đối cấu thành từ tổng số chân lý tương đối phát triển, chân lý tương đối phản ánh tương đối khách thể tồn độc lập nhân loại, phản ánh ngày tr nên xác hơn; chân lý khoa học, dù có tính tương đ ối, v ẫn ch ứa đ ựng yếu tố chân lý tuyệt đối - Vai trò chân lý thực tiễn 1) Chân lý điều kiện tiên đảm bảo thành công hiệu vận dụng tri thức thực 2) Chân lý phát triển nhờ thực tiễn thực tiễn phát tri ển nh vận dụng chân lý Từ mối quan hệ biện chứng chân lý với thực tiễn 1) cần xuất phát từ thực tiễn để đạt tới chân lý, coi chân lý m ột q trình; đơng thời tự giác vận dụng chân lý vào thực tiễn để nâng cao hi ệu qu ả hoạt đ ộng phát triển thực tiễn 2) coi trọng áp dụng tri thức khoa học vào hoạt động kinh t ế-xã h ội th ực chất, phát huy vai trò chân lý khoa học thực ti ễn ... nh ận thức Hoạt động thực tiễn góp phần hoàn thiện giác quan, tạo kh ả phản ánh nhạy bén, xác, nhanh hơn; tạo công cụ, ph ương ti ện đ ể tăng lực phản ánh người tự nhiên Những tri th ức đ ược áp... ộng kh ỏi ph ạm vi tồn thoát ly khỏi quan hệ xác định chân lý khơng chân lý khách quan Luận điểm triết học chủ nghĩa Mác-Lênin cho chân lý cụ thể, khơng có chân lý trừu tượng s lý luận nguyên tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: TRIẾT HỌC- NỘI DUNG NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG, TRIẾT HỌC- NỘI DUNG NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Từ khóa liên quan