CHƯƠNG VI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

22 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2019, 11:44

CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH I KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (TTTC) • Thị trường tài nơi diễn trình luân chuyển vốn từ người dư thừa sang người thiếu hụt, thông qua cơng cụ tài chế định II CHỨC NĂNG CỦA TTTC • Khơi thơng nguồn vốn dẫn vốn, để đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội, thúc đẩy tính hiệu kinh tế Những người có vốn/ cho vay: -Các gia đình -Các cơng ty -Chính phủ -Nước Những người cần vốn/ vay: Thị trường tài -Các cơng ty -Chính phủ -Các gia đình -Nước ngồi III CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH: Thị trường trực tiếp Căn vào phương thức luân chuyển vốn Thị trường gián tiếp Thị trường nợ Căn vào tính chất hồn trả Thị trường cổ phiếu Thị trường sơ cấp Căn vào mục đích hoạt động Thị trường thứ cấp Thị trường tiền tệ Căn vào thời hạn luân chuyển Thị trường vốn 3.1 THỊ TRƯỜNG TRỰC TiẾP VÀ GIÁN TiẾP • • • Thị trường tài trực tiếp: Là kênh dẫn vốn vốn dẫn trực tiếp từ người sở hữu vốn sang người sử dụng vốn Vốn Vốn NHÀ MÔI GiỚI CÁC CÔNG TY DÂN CHÚNG Chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) 3.1 THỊ TRƯỜNG TRỰC TiẾP VÀ GIÁN TiẾP • • • Thị trường tài gián tiếp: Là kênh dẫn vốn vốn từ người sở hữu sang người sử dụng thông qua trung gian tài Vốn Vốn TRUNG GIAN TÀI • CÁC CƠNG TY CHÚNG Trung gian DÂN tài chính: Ngân hàng, cơng ty tài chính, cơng ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư CHÍNH 3.2 THỊ TRƯỜNG NỢ VÀ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU •  CHỨNG KHỐN NỢ:   Chứng khốn nợ xem cơng cụ tài có thu nhập cố định Là chứng khoán xác nhận quyền nhận lại khoản vốn cho nhà phát hành vay chứng khốn đáo hạn quyền đòi tiền lãi theo thỏa thuận từ việc cho vay Thời hạn chứng khốn ngắn hạn (1 năm), trung hạn (1 đến năm) hay dài hạn ( năm) 3.2 THỊ TRƯỜNG NỢ VÀ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU • • • • CHỨNG KHỐN VỐN: • Lợi ích lớn cổ đơng nhận lợi tức giá trị tài sản gia tăng theo tỷ lệ góp vốn vào cơng ty Trong trái chủ khơng có quyền Là chứng khoán xác nhận quyền sở hữu phần thu nhập tài sản công ty phát hành Cổ phiếu xem chứng khốn dài hạn chúng khơng có ngày đáo hạn Bất lợi việc nắm giữ cổ phiếu cổ đơng quyền đòi lại tài sản lại cuối cùng, sau cơng ty tốn hết nợ 3.2 THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP VÀ THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP • • THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP: • • THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP: Là thị trường tài chính, chứng khốn (lần đầu) nhà phát hành bán cho khách hàng đầu tiên, thị trường gọi thị trường phát hành Là thị trường tài chính, chứng khốn phát hành thị trường sơ cấp mua bán lại, làm thay đổi quyền sở hữu chứng khoán 3.2 THỊ TRƯỜNG TiỀN TỆ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN • • • • THỊ TRƯỜNG TiỀN TỆ: Là thị trường mua bán chứng khoán nợ ngắn hạn, thường có thời hạn đến hạn năm THỊ TRƯỜNG VỐN: Là thị trường mua bán chứng khoán nợ dài hạn có thời hạn đến hạn năm chứng khốn vốn CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • a) 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN TÍN PHIẾU KHO BẠC: Tín phiếu kho bạc công cụ vay nợ ngắn hạn phủ kho bạc phát hành để bù đắp cho thiếu hụt tạm thời ngân sách nhà nước Tín phiếu kho bạc thuộc loại chứng khốn chiết khấu Đó loại chứng khốn bán với giá chiết khấu, tức giá bán thấp mệnh giá Tín phiếu kho bạc xem cơng cụ tài có độ rủi ro thấp thị trường tiền tệ 10 CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • b) 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CHỨNG CHỈ TiỀN GỬI CĨ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG Chứng tiền gửi công cụ nợ ngân hàng phát hành, cam kết trả lãi định kỳ cho khoản tiền gửi hoàn trả vốn gốc cho người gửi tiền đến hạn c) THƯƠNG PHIẾU Thương phiếu giấy tờ nhận nợ cơng ty có uy tín phát hành để vay vốn ngắn hạn từ thị trường tài Thương phiếu phát hành theo hình thức chiết khấu tức bán với giá thấp mệnh giá Chênh lệch giá mua mệnh giá thu nhập người sở hữu thương phiếu 11 CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • d) e) 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CHẤP PHIẾU NGÂN HÀNG Chấp phiếu ngân hàng hối phiếu kỳ hạn công ty ký phát ngân hàng đảm bảo tốn cách đóng dấu “ chấp nhận” hối phiếu HỢP ĐỒNG MUA LẠI Hợp đồng mua lại hợp đồng ngân hàng bán lượng tín phiếu kho bạc mà nắm giữ, kèm theo điều khoản mua lại tín phiếu sau vài ngày hay vài tuần với giá cao 12 CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • e) 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN TiỀN NHTW Tiền NHTW khoản vay nợ ngắn hạn (thường qua đêm) ngân hàng Đối tượng vay tiền gửi ngân hàng NHTW Khi tiền gửi dự trữ bắt buộc ngân hàng NHTW không đạt đến tổng số yêu cầu, tiến hành vay từ ngân hàng có tiền gửi NHTW vượt quy định để bù đắp cho khoản thiếu hụt 13 CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN f) TÍN PHIẾU NHTW g) ĐÔ LA CHÂU ÂU 14 CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • a) 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN TRÁI PHIẾU Trái phiếu chứng thư xác nhận nghĩa vụ trả khoản lãi định kỳ vốn gốc đến hạn tổ chức phát hành Trái phiếu có chất công cụ nợ Được thể qua đặc điểm: •) Nhà phát hành trái phiếu phải có nghĩa vụ trả lãi vay hoàn trả vốn gốc cho trái chủ trái phiếu đáo hạn •) •) •) Nhà phát hành trái phiếu phải đảm bảo tài sản cầm cố chấp Trái chủ ưu tiên cổ đông nhận lãi nhận vốn gốc lý công ty Trái chủ không quyền tham gia vào hoạt động công ty cổ đông 15 CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • a) 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN TRÁI PHIẾU Trái phiếu bao gồm nội dung sau: ) ) ) ) Mệnh giá trái phiếu Thời hạn trái phiếu Lãi trái phiếu Người sở hữu trái phiếu Các loại trái phiếu chủ yếu: ) ) ) Trái phiếu phủ Trái phiếu quyền địa phương Trái phiếu cơng ty 16 CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN b) CỔ PHIẾU: Cổ phiếu chứng thư hay bút toán ghi sổ xác nhận quyền hưởng lợi vốn thu nhập tài sản ròng công ty cổ phần Là chủ sở hữu cơng ty, cổ đơng có quyền sau: ) ) Quyền tham gia quản lý công ty Quyền tham gia chia lợi nhuận ròng sau thuế 17 CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN b) CỔ PHIẾU: Đặc điểm cổ phiếu: ) ) Thời hạn cổ phiếu Giá trị cổ phiếu Cổ phiếu có hai loại sau: ) ) Cổ phiếu thường hay cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi 18 CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN b) CỔ PHIẾU: ) Cổ phiếu thường hay cổ phiếu phổ thơng: •) •) •) •) Không quy định trước số cổ tức mà cổ đông nhận Chỉ chia lãi sau cơng ty tốn lãi cho chủ nợ cổ phiếu ưu đãi Thời hạn cổ phiếu vô hạn Được hưởng quyền tham gia quản lý cơng ty 19 CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN b) CỔ PHIẾU: ) Cổ phiếu ưu đãi: •) •) •) •) •) Được hưởng mức cổ tức riêng biệt có tính cố định hàng năm dù cơng ty làm ăn có lãi hay khơng Được ưu tiên chia lãi cổ phần trước cổ phiếu thường Được ưu tiên chia tài sản lại cơng ty lý giải thể Không tham gia quản lý công ty Khi lợi nhuận công ty tăng lên cổ tức cổ phiếu ưu đãi khơng mà tăng lên theo 20 CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH • c) 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN CÁC KHOẢN VAY THẾ CHẤP: Vay chấp khoản tiền cho cá nhân công ty vay đầu tư (mua xây dựng) vào nhà, đất bất động sản khác, bất động sản đất sau lại trở thành vật chấp để đảm bảo cho khoản vay 21 CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 5.1 NHỮNG NHÀ PHÁT HÀNH Những nhà phát hành người cần vốn thị trường tài Các nhà phát hành thơng qua phát hành chứng khoán để huy động vốn tài trợ cho hoạt động 5.2 NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ Những nhà đầu tư thị trường tài người dư thừa vốn Bằng cách đầu tư vào chứng khoán, nhà đầu tư nhường cho nhà phát hành quyền sử dụng khoản vốn theo điều kiện thỏa thuận hợp đồng phát hành chứng khoán 5.3 NHỮNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ 5.4 NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ 22 ... thức luân chuyển vốn Thị trường gián tiếp Thị trường nợ Căn vào tính chất hồn trả Thị trường cổ phiếu Thị trường sơ cấp Căn vào mục đích hoạt động Thị trường thứ cấp Thị trường tiền tệ Căn vào... lợi vi c nắm giữ cổ phiếu cổ đơng quyền đòi lại tài sản lại cuối cùng, sau cơng ty tốn hết nợ 3.2 THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP VÀ THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP • • THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP: • • THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP: Là thị trường. .. Là thị trường tài chính, chứng khoán (lần đầu) nhà phát hành bán cho khách hàng đầu tiên, thị trường gọi thị trường phát hành Là thị trường tài chính, chứng khoán phát hành thị trường sơ cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG VI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, CHƯƠNG VI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Từ khóa liên quan