tu vung tieng anh lop 8 p soan

2 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2019, 08:46

Unit 1LEISURE ACTIVITES (những hoạt động lúc rảnh rang)1.check out kiểm tra, xem 2.mini (a)nhỏ3.guide (n)sánh hướng dẫn4.training (n)sự huấn luyện5.Sounds great.Nghe có vẻ tuyệt.6.’ll = willsẽ7.last weekend (adv)cuối tuần rồi8.learnlearnt –learnthọc9.somemột vài10.trick (n)thủ thuật, bí quyết, mánh lới11.It’s so much fun.Nó rất vui.12.findfoundfoundtìm thấy13.craft kit (n)14.this onecái này, ngư này15.has gotcó16.everythingmọi thứ17.bead (n)hạt18.sticker (n)miếng dán19.wool (n)len20.button (n)nút áo21.I don;t know.Tôi không biết.22.take (v)tốn23.It’ll take all my savings. Nó sẽ lấy hết số tiền tiết kiệm của tôi.24.savings (n)tiền tiết kiệm25.It’s (right) up your street. Nó hợp khả năng của bạn. Nó thuộc về lĩnh vực của bạn.26.folk song (n)dân ca27.listen tolắng nghe28.tonight (adv)tối nay29.be able tocó thể30.improve (v)cải thiện31.sure (a)chắc chắn32.about (prep)về33.think (v)nghĩ34.enjoy _ Vingthích35.melody (n)giai điệu36.look atnhìn vào37.language (n)ngôn ngữ38.website (n)trang web39.sendsentgửi40.easy –easilydễ41.comic (n)truyện tranh42.while (conj)trong khi43.Japanesetiếng Nhật44.stop + Vingngừng45.bring (v)mang46.favorite (a)ưa thích47.story (n)câu chuyện48.have tophải49.hurry (v)vội50.wait (v)chờ51.need (v)cần52.buy (v)mua53.tool (n)dụng cụ54.build (v)xây55.this weekendcuối tuần này Unit LEISURE ACTIVITES (những hoạt động lúc rảnh rang) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 check out mini (a) guide (n) training (n) Sounds great ’ll = will last weekend (adv) learn-learnt –learnt some trick (n) It’s so much fun find-found-found craft kit (n) this one has got everything bead (n) sticker (n) wool (n) button (n) I don;t know take (v) It’ll take all my savings savings (n) It’s (right) up your street folk song (n) listen to tonight (adv) be able to improve (v) sure (a) about (prep) think (v) enjoy _ V-ing melody (n) look at language (n) website (n) send-sent easy –easily comic (n) while (conj) Japanese stop + V-ing bring (v) mang favorite (a) ưa thích story (n) câu chuyện have to phải hurry (v) vội kiểm tra, xem nhỏ sánh hướng dẫn huấn luyện Nghe tuyệt cuối tuần học vài thủ thuật, bí quyết, mánh lới Nó vui tìm thấy này, ngư có thứ hạt miếng dán len nút áo Tơi khơng biết tốn Nó lấy hết số tiền tiết kiệm tơi tiền tiết kiệm Nó hợp khả bạn Nó thuộc lĩnh vực bạn dân ca lắng nghe tối cải thiện chắn nghĩ thích giai điệu nhìn vào ngơn ngữ trang web gửi dễ truyện tranh tiếng Nhật ngừng 50 51 52 53 54 55 wait (v) need (v) buy (v) tool (n) build (v) this weekend chờ cần mua dụng cụ xây cuối tuần ... 53 54 55 wait (v) need (v) buy (v) tool (n) build (v) this weekend chờ cần mua dụng cụ xây cuối tu n
- Xem thêm -

Xem thêm: tu vung tieng anh lop 8 p soan, tu vung tieng anh lop 8 p soan