Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh Vancomycin tại Bệnh viện Thanh Nhàn

104 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MAI ANH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH VANCOMYCIN TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC HÀ NỘI 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MAI ANH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH VANCOMYCIN TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG MÃ SỐ: 8720205 Ng ih g h h : TS V Đ PGS.TS Đ HÀ NỘI 2019 H nh ỜI CẢ Trước tiên, xin trân trọng tru t u t u t t ả N t – v ướ s – ut ọ ỡ q trình tơi thực nghiên cứu Tơi xin trân trọng T ướ ệ t T v t t u kiệ x c gửi l i c lực – c thực nghiên cứu t ành sâu sắc tới th y giáo PGS.TS c trung tâm DI &ADR Qu c gia, Giảng viên c Hà N i, th i họ ướ nhi u th t tr u – Bệnh việ T – trư ủng h , t qu t su t trình thực nghiên cứu Tôi xin chân thành t ệnh việ vệ Nguyễn Hoàng Anh – G b – P trưở k c ỡ tơi q trình ọ t u kiệ v thực nghiên cứu t i bệnh viện ến ThS.BS N Tôi xin gửi l i khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện T ễ v u t u kiệ v sĩ t i ỡ thực nghiên cứu ến cán b Tôi xin gửi l i tr thực nghiên cứu ADR Qu Cu i xin gửi l i nhữ v ệc t i Trung tâm DI & i b u tới nhữ ắn bó với tơi, nguồ t tr v ng lực cho tiếp tục phấn ấu học t p công tác t ễ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT D NH MỤC C C NG D NH MỤC C C H NH V ĐỒ TH Đ T VẤN ĐỀ CHƯ NG 1.1 T NG U N KH NG SINH VANCOMYCIN 1.1.1 ấu tr ọ 1.1.2 ọ 1.1.3 c lực học 1.1.4 M i quan hệ giữ ng họ v c lực học (PK/PD) vancomycin 1.1.5 tr ủ v tr u tr 1.1.6 Tác dụng không mong mu n vancomycin 1.2 TH CH TH C SỬ DỤNG VANCOMYCIN TRONG THỰC H NH S NG 1.2.1 ế k v 1.2.2 t k v 10 1.3 CHƯ NG TR NH UẢN 1.3.1 tr ủ 1.3.2 tr ủ 1.3.3 Các ho t SỬ DỤNG V NC tr t t CIN TR NG ỆNH VIỆN 12 quản lý kháng sinh 12 sử ụ k s 13 ng sử dụng h p lý vancomycin 15 CHƯ NG ĐỐI TƯỢNG V PHƯ NG PH P NGHIÊN C U 18 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHI N C U 18 2.1.1 tư ứu ủ ụ t u 18 tư 2.1.2 2.2 ứu ủ ụ t u 18 PHƯ NG PH P NGHI N C U 18 2.2.1 ứu ụ t u 18 2.2.2 ứu ụ t u 19 2.3 PHƯ NG PH P XỬ LÝ SỐ LIỆU 23 CHƯ NG III: KẾT QUẢ NGHIÊN C U 25 3.1 Phân tích tình hình sử dụng vancomycin thông qua mứ v xu ướng tiêu thụ t i bệnh việ T n 2014 – 2018 25 3.2 Phân tích thực tr ng sử dụng hiệu u tr củ chứa vancomycin bệ u tr t i khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn tr n 07/2017 – 12/2018 29 CHƯ NG IV 4.1 Mứ tr N UẬN 44 v xu ướng tiêu thụ kháng sinh vancomycin t i Bệnh việ T n 2014 – 2018 44 T ự tr 4.3 M t s ưu sử ụ v t k sứ t ự ệ vệ T - 12/2018 48 m h n chế củ tài 62 KẾT UẬN V KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO C C PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT AHA H i ti AHSP H i D ợ sỹ tr g hệ thố g hă só y tế H K (American Society of Health-System Pharmacists) Ch g trì h lý há g si h (Antimicrobial stewardship) AMS ANSORP hH K (American Heart Association) T Nghi ứu tá h vi hu há g thuố Ch u Network for Surveillance of Resistant Pathogens) (Asian Đá h giá ứ đ ặ g ti l ợ g bệ h (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) AUC24h/MIC Tỷ số giữ iệ tí h iđ g g 24 gi g đ ứ hế tối thiểu CDC Trung t iể s át hiễ hu H (Centers of Disease Control and Prevention) CSF D h tủy (Cerebrospinal fluid) APACHE II Clcr Đ th h thải re ti i huyết th h (Clearance Creatinin) CLSI Việ hu hó l sà g xét ghiệ Laboratory Standards Institute) Ctrough Nồ g đ đáy CVVH Si u l áu t h Hemofiltration) EVD D hVISA ICU Tụ ầu g há g tru g gi v i vancomycin (hetero Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus) Đơ v điều tr tí h (Intensive care unit) IDSA H i truyề hiễ IHD Th áu gắt qu g (Intermitent hemodialysis) LD Liều MIC Nồ g đ ứ MRSA Tụ ầu g đề há g ethi ili (Methicilin resistant S.aureus) MSSA Tụ ầu g h y ả methicilin (Methicilin sensitive S.aureus) l u tá h h-t h h li H K (Clinical & tụ (Continuos Veno-Venous thất (External Ventricular Drainage) H K (Infectious Diseases Society of America) p (Loading dose) hế tối thiểu vi hu (Minimal inhibitory concentration) NCS H i hă PCR Phả ứ g hu i p ly er se PD D ợ l h PK D ợ đ gh PK/PD Chỉ số ợ đ gh - SEPSIS Rối l ă g qu Đá h giá hậu suy đ t g SOFA TDM Vd só tí h thầ i hH K (Neurocrit care associate) (Pharmacodynamic) (Pharmacokinetic) ợ l h hiễ hu Giá sát g đ thuố tr g điều tr (Therapeutic drug monitoring) Thể tí h ph bố (Volume distribute) VISA Tụ ầu g h y ả tru g gi v i v intermediate Staphylococcus aureus) VRE Enterococcus kháng vancomycin (Vancomycin resistant Enterococcus) Tụ ầu g há g v y i (Vancomycin resistant Staphylococcus VRSA y i (Vancomycin aureus) VSSA Tụ ầu g h y ả Staphylococcus aureus) v y i (Vancomycin sensitive D NH ả g ả g2 ả g ả ả ả ả g 3.2 g g g ả ả ả ả ả ả ả g g g g g g g ỤC C C ẢNG Các yếu tố ả h h g đế ợ đ ng h c vancomycin Ti u hí ph tí h sở xây d ng tiêu chí Số liều DDD gày việ V y i ủ t g h l sà g tr g ă Đặ điể hu g ủ u ghi ứu Đặ điể ă g thậ ủ bệ h h Đặ điể vi hu ph lập tr g u ghi ứu Giá tr MIC ủ v y i v i tụ ầu g tr g u ghi ứu Chỉ đ h v y i tr g u ghi ứu Đá h giá hỉ đ h v y i Cá l i phá đồ há g si h đ ợ sử ụ g Chế đ liều p tr g u ghi ứu Ph bố bệ h h the h ù g v y i Tá ụ g hô g g uố gặp tr g u ghi ứu Tỷ lệ bệ h h đ ợ giá sát ă g thậ ủ u ghi ứu Trang 22 28 31 32 33 35 35 36 37 38 41 41 42 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hì h Hì h Hì h Hì h Hì h Hì h Hì h Hì h Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hì h Hì h Cấu trúc hóa h c vancomycin Quy trì h thu thập hồ sơ bệ h ủ bệ h h sử ụ g v y i t i h HSTC T g liều DDD gày việ ủ há g si h t việ tr g gi i đ ă t – 2018 Tì h hì h ti u thụ v y i tei pl i li ez li ủ t việ the t g ă thô g qu số liều DDD gày việ 20 Mứ đ ti u thụ v y i t việ gi i đ – 2018 Xu h g ti u thụ v y i t việ gi i đ – 2018 Mứ đ ti u thụ v y i ủ h l sà g t việ gi i đ – 2018 Xu h g ti u thụ v y i ủ h Hồi sứ tí h gi i đ – 2018 Sơ đồ l h u ghi ứu Mứ đ h y ả há g si h ủ tụ ầu g tr g ghi ứu Đồ th thể hiệ liều uy trì v y i đ th h thải re ti i tr bệ h h hô g thiệp l áu iểu đồ t g qu giữ hệ số th h thải re ti i liều vancomycin Đồ th thể hiệ liều v y i đ th h thải re ti i tr bệ h h ó thiệp l áu 27 27 28 25 26 29 30 34 38 39 40 Đ T VẤN ĐỀ Tr g hữ g ă trở l i đ y đề kháng kháng sinh vi khu n Gram (+) trở h thách thức hô g h tr g th Thế gi i (WHO) ă hà h l sà g Theo báo cáo t ầu T chức Y tế tì h hì h đề kháng kháng sinh, bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng kháng methicilin (MRSA) ó guy tử v hă MRSA tă g đến 16%, d hơ 64% s v i bệnh nhân ũ g không nhiễm vi khu n Kháng thuố gian n m viện cần s g tă g hi phí điều tr kéo dài th i só đặc biệt hơ [115] T i v hồi sức, tỷ lệ nhiễm đến nhiễm khu n huyết, sốc nhiễm khu n tỷ lệ tử vong lên t i 50% [32] T i Mỹ, Ban Quản lý kháng thuốc (Antibacterial Resistance Leadership RLG) đặt nhiệm vụ u ti Group - nâng cao nhận thức việc phòng ng a, lý điều tr bệnh lý nhiễm khu n MRSA cầu khu n ru t kháng vancomycin (VRE) [40] S u hơ ă đ ợ đ sử dụng, vancomycin v n l a ch u ti điều tr nhiễm khu n MRSA [73] Việc sử dụng vancomycin r ng rãi m t nguyên nhân d b t vấ th iể hà h iể s át hiễ gă s tu g hu H s át hiễ hu bệ h việ (HICP C) tr K (CDC) đ đ r h đề há g há g si h ày [54] Tuy nhiên thủ h i h ghiệ g ủ CDC t i hô g phù hợp số PK/PD tr r đến gi tă g chủng vi khu n kháng thuốc T ứ g thu sử ụ g v ết t ă 995 Ủy Tru g t y i ghi h ứu đá h giá sở y tế h thấy tỷ lệ hỉ đ h vancomycin the há cao, l đế % [58] Gầ đ y việ ứng dụng g ó giám sát nồ g đ đáy ủ v y i đ đ ợ đồng thuận g r i để tối u h hiệu điều tr , h n chế phát triển chủng vi khu n kháng thuốc giả thiểu đ c tính thận [81] Bệnh viện Thanh Nhàn bệnh việ đ Hà N i v i mơ hình bệnh nhiễm khu h h ng I tr c thu c Sở Y tế Thành phố t g đối phức t p tì h hì h đề kháng kháng sinh t i bệnh viện đ g đ ợc quan tâm đặc biệt đối v i Khoa Hồi sức tích c c Nh m h n chế đề kháng, vancomycin kháng sinh d trữ đ đ ợ đ sinh phải duyệt tr c sử dụng V i mong muốn tìm hiểu th h ục kháng tr g sử dụng TH NG ĐIỂ P CHE II; S F ; CH R S N Giá t ị/ ể ẢNG ĐIỂ Để II T P CHE tử vong) Thân hiệt HA trung bình Nh p ti Tầ số thở AaDo2(FiO2≥ 5) PaO2 (FiO2< 0.5) ≥4 ≥ ≥ ≥5 39-40.9 130-159 140-179 35-39 110-129 110-139 ≥5 350-499 200-349 pH máu ≥7 7.6-7.69 Natri máu ≥ 160-179 Kali máu Creatinin máu (suy thậ ấp: x 2) Hematocrit h ầu Glasgow ≥7 6-6.9 ≥ ≥6 ≥4 176-299 1 38.5-38.9 36-38.4 70-109 70-109 12-24 34-35.9 32-33.9 50-69 55-69 6-9 30-31.9 ≤ 29 ≤ 49 ≤ 90 nh p phút) thở nhanh (nh p thở >24 nh p/phút) số l ợng b ch cầu bất th ng (>12 000 h hiễ bà µL) tr bụ g h y t g suốt bệ h ắ ) hiễ ặ g hiễ hu phú g tr g hợp ứ cao tí h (đ u bụ g hu h g h tí h h rõ đ g ấ đ g ti t h hệ thố g ó sốt giả hơ g g (xe ) h ặ đ xá đ h guồ gố ó guy hu tr vi ph i h b h ầu tru g tí h ( hiệt gi h ặ luô > đ số l ợ g b h ầu 5 % b h ầu tru g tí h) đáp ứ g vi g ph sau g y x g đáy s ) i h ghiệ h t đế th b h ầu tru g tí h xét t đ hất); vi g thô g hấ th g xuy ó yếu tố guy ữ liệu - Nhiễ - Số tí h); vi hu : hỉ đ h the đụ b h ầu > giả Gr thất- bụ g sau phú g y bệ h ph biế hu ủ ( ết hu ph u thuật thầ guy huyết li ô rõ đ ề (sốt giả qu ứ đ b h ầu >7 gày theter TMTT vi tế hiều i ặ g g và guy hiễ vi hu Gr (-) đ há g thấp - Nhiễ hu bì h l theter t h áu v trí ti đ g hầ truyề : hó hep ri hơ g t đ g hầ áu catheter trung g t ngo i vi phì h đ h huyết hối x g theter đ ài tru g theter h i g h g tr vi g t h g ứ g II Cách dùng: ề V i bệ h h trì 15-2 : ặ g: liều tải 25-30 mg/ g ( g g truyề t h h hậ tr ặ g th tế) s u liều i 8-12h Liều tối đ g lầ V i bệ h h lầ bé phì ( MI≥4 ) gày Liều tối đ V i bệ h h hô g g ề c Khô g l ph liều: g g gày hi 2- lầ ặ g bé phì ( MI≥40): liều tải 25-30 mg/kg s u liều uy trì g g truyề t h 15-2 ếu CrCl ≥5 ệ giả h hậ â ả liều tải (25- i 8-12h c c ă t ậ : g g) đối v i bệ h h ặ g ó suy giả ă g thậ Đ thải creatinin g i l n tính theo cơng thứ C r ft G ul h sau: ClCreatinin (nam gi i)[ml/phút] = ClCreatinin (nữ gi i)[ml/phút] = CrCl 10-50 g g 24-96 gi CrCl
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh Vancomycin tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh Vancomycin tại Bệnh viện Thanh Nhàn, CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm