Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường

2 3,159 222
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 01:24

Thành lập Ban chỉ huy Công trường để quản lý và điều hành công việc thi công xây dựng công trình và phân bổ trách nhiệm cho từng thành viên để phục vụ công tác thi công, trong đó chỉ huy trưởng có trách nhiệm chính Thay mặt Công ty tổ chức bộ máy quản lý điều hành UBND TỈNH KON TUM CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG Số: 15/QĐ-BCHCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự – Hạnh Phúc Kon Tum, ngày tháng năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc : Thành lập Ban huy Công trường GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG Căn Điều lệ – Qui chế hoạt động CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG thông qua Căn hợp đồng giao nhận thầu thi công số: 03/2019/ HĐXL, ngày 06 tháng 07 năm 2018 (Chủ đầu tư) (đơn vị thi cơng) việc thi cơng xây dựng gói thầu xây lắp số QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Ban huy Công trường để quản lý điều hành cơng việc thi cơng gói thầu: thuộc dự án: Các Ơng (Bà) có tên sau giao nhiệm vụ Ban huy Công trường: Ông: – Chỉ huy trưởng Ông: - Cán phụ trách kỹ thuật thi công Điều 2: Chỉ huy trưởng cơng trường có nhiệm vụ : Thay mặt Giám đốc Công ty tổ chức máy quản lý điều hành cơng trường gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, tiết kiệm chi phí thi cơng xây dựng cơng trình tiến độ, an tồn tuyệt đối Theo dõi thi công ký kết nhật ký hàng ngày biên nghiệm thu công việc biên khác có liên quan Đại diện cho Công ty trực tiếp quan hệ làm việc với Chủ đầu tư, nhà thầu phụ (nếu có) để giải kịp thời vướng mắc phát sinh Thực ký hợp đồng lao động với công nhân LĐ; cán quản lý, kỹ thuật công trường Bảo đảm chế độ bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn bảo hộ lao động cho người lao động Bảo vệ an ninh trật tự công trường, chủ động phòng chống cháy nổ Xây dựng phương án an tồn thi cơng, tổ chức học tập an tồn lao động cho công nhân chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, trước pháp luật Nhà nước cơng tác an tồn lao động vệ sinh mơi trường Chủ trì họp giao ban hàng ngày hàng tuần Kiểm tra, đôn đốc Đội thi công thực công việc theo hợp đồng, thiết kế, tiến độ Lập sổ nhật ký thi công, lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng theo biểu mẫu Cơng ty quy định Xem xét kịp thời có ý kiến bổ sung hoàn chỉnh vẽ thiết kế thi công nhằm đảm bảo chất lượng tiết kiệm chi phí Kiểm tra xác nhận khối lượng, chất lượng cơng việc làm sở tốn cho Đội thi công Tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục nghiệm thu toàn cơng trình giao cho Bên A đưa vào sử dụng Trang of Điều hành, phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu phụ (nếu có) để xây dựng cơng trình đồng bộ, có chất lượng cao Chuẩn bị mẫu vật liệu theo yêu cầu, giá phù hợp đơn giá dự toán Chủ đầu tư ký xác nhận, trưng bày văn phòng cơng trường Điều 3: Ban huy cơng trường được:  Lương thu nhập khoán gọn theo lương chi trả cơng trường  Ngồi Chỉ huy trưởng công trường quyền : Ký kết chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân LĐ; Cán quản lý công trường như: kỹ thuật, thủ kho, bảo vệ theo tiến độ thi công cơng trình Điều 4: Khen thưởng kỷ luật : • Nếu BCH hoàn thành nhiệm vụ giao khen thưởng • Nếu BCH khơng hồn thành nhiệm vụ giao chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách đến chuyển làm việc khác có mức lương thấp cho việc Điều 5: Ban huy Công trường bắt đầu hoạt động từ ngày ký định kết thúc hoạt động sau công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hợp đồng giao nhận thầu thi công lý Điều 6: Các Trưởng phòng nghiệp vụ Cơng ty Ơng, (Bà) có tên định chiếu định thi hành CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG Nơi nhận: - Điều I; - Chủ Đầu tư; - Lưu Công ty Trang of ... phòng cơng trường Điều 3: Ban huy công trường được:  Lương thu nhập khốn gọn theo lương chi trả cơng trường  Ngồi Chỉ huy trưởng cơng trường quyền : Ký kết chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân... thành nhiệm vụ giao chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách đến chuyển làm việc khác có mức lương thấp cho thơi việc Điều 5: Ban huy Công trường bắt đầu hoạt động từ ngày ký định kết thúc hoạt động... giao nhận thầu thi công lý Điều 6: Các Trưởng phòng nghiệp vụ Cơng ty Ơng, (Bà) có tên định chi u định thi hành CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG Nơi nhận: - Điều I; - Chủ Đầu tư; - Lưu Công ty Trang of
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường, Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường

Từ khóa liên quan